SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

41.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2012. godine, donosi

ANALIZU
stanja Sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Dobrinj u 2011. godini

UVOD

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/010) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Općina Dobrinj dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i zakonima, urediti, planirati, organizirati, financirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Dobrinj čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Dobrinj podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ - OPERATIVNE SNAGE

Operativne snage sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj su:

- Vatrogasne snage (Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj);

- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Lučka kapetanija, Ispostava Šilo, Dom zdravlja, Crveni križ);

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Dobrinj;

- Članovi udruga građana, klubova, organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav ZS (HGSS Stanica Rijeka, Planinarsko društvo »Obzova«);

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (KOMUN d.o.o., TIHA ŠILO d.o.o., PONIKVE d.o.o.);

- Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 112 i postrojbi (4 Državne interventne postrojbe DIP);

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUZS (Županijski centar 112, Odjel za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama CZ (timovi - postrojbe, povjerenici, voditelji skloništa).

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općinsko vijeće Općine Dobrinj donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članaka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08).

U Stožer zaštite i spašavanja Općine Dobrinj imenovani su:

1. Zoran Kirinčić (zamjenik načelnika) - načelnik Stožera;

2. Ivan Katalinić (predstavnik PU PGŽ - načelnik PP Krk) - član;

3. Ivica Petrović (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Općine Dobrinj) - član;

4. Milka Kalaica (predstavnik PUZS Rijeka) - član;

5. Mladen Španjol (predstavnik zdravstvene ustanove) - član;

6. Mladen Radoslović (direktor KOMUNA d.o.o.) - član;

7. Igor Fugošić (stručni referent za građevinarstvo i komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj) - član;

8. Danijel Frleta (tajnik HGSS, Stanice Rijeka) - član.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području općine Dobrinj.

Općinski načelnik je dana 18. siječnja 2010. godine, KLASA: 022-05/10-32/01, URBROJ: 2142-04-03-10-8, donio Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja.

1.2. DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja za područje općine Dobrinj potrebno je odrediti temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.

Ističe se da je postupak usvajanja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u tijeku te da je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka dana 25. veljače 2011. godine, KLASA: 810-03/10-01/11, URBROJ:543-12-01-11-5, donije Odluku o davanju suglasnosti na nacrt konačnog prijedloga procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Dobrinj odnosno da je tijekom 2012. godine Odlukom od 20. siječnja 2012. godine, KLASA: 810-03/12-04/ 02, URBROJ:543-12-01-12-2, Državni ured dao suglasnost na nacrt izmijenjenog prijedloga Procjene te da je donijeta Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području općine Dobrinj, Plan zaštite i spašavanja za općinu Dobrinj i Plan civilne zaštite za općinu Dobrinj

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine Dobrinj, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Po donošenju Procjene ugroženosti ista će se objaviti na Internet stranici Općine Dobrinj i na taj način postati dostupna svim građanima. Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, i u kojim slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

1.4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Posebno se naglašava uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja koje provode:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Krka,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj,

- Hitna medicinska pomoć,

- Lučka kapetanija, Ispostava Šilo.

Okosnicu zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj čine vatrogasne snage. Općina Dobrinj naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage u Općini čini Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj.

U Proračunu Općine Dobrinj za 2011. godinu za Vatrogastvo je predviđeno 140.000,00 kn (JVP) odnosno 30.000,00 kn (DVD) te za aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 240.000,00 kn odnosno 10.00,00 kn za posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu. Tijekom 2011. godine realizirane su u potpunosti sve stavke te je u odnosu na predviđenih 125.000,00 kn za JVP realizirano u konačnici 133.400,01 kn.

Vatrogasne postrojbe JVP, DVD i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu raspolažu s vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za tehničke intervencije, auto-ljestve, zapovjedna vozila, vozila za prijevoz ljudi i opreme i kemijsko vozilo).

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području općine Dobrinj.

1.5. PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU POSTROJBE I STRUČNE TIMOVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE I UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

- Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, »Elektroprimorje« Rijeka - Ispostava Krk,

- Hrvatske ceste, Ispostava Rijeka,

- Županijska uprava za ceste, odnosno

- KOMUN d.o.o.,

- TIHA ŠILO d.o.o.,

- PONIKVE d.o.o. te određeni obrtnici, a sve sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području općine Dobrinj.

Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine Dobrinj su:

- Planinarsko društvo »Obzova«,

- RADIO OTO KRK,

- LD »OREBICA« KRK,

- Ronilački centar »Neptun« Šilo.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ - AKTIVNOSTI

Općina Dobrinj je realizirala slijedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

- Općinsko vijeće Općine Dobrinj donijelo je 23. lipnja 2006. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, KLASA: 214- 03/06-106/01, URBROJ: 2142-04-06-01-2,

- Načelnik Općine Dobrinj donio je 23. lipnja 2006. godine Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, KLASA: 214-03/06-106/01, URBROJ: 2141-04- 06-01-4,

- izrađene se Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za područje općine Dobrinj u pojedinim godinama,

- donijete su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZS u općini Dobrinj za period od pet godina od 2008. do 2012.,

- od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka u Općini Dobrinj je proveden inspekcijski nadzor zaštite i spašavanja dana 19. veljače 2008. godine, zapisnik, klasa: UP/I 042-01/08-01/04, ur. broj: 543-12-01-08-3,

- Općinsko vijeće Općine Dobrinj donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09),

- Općinski načelnik donio je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja dana 18. siječnja 2010. godine, KLASA:022-05/10-32/01, URBROJ:2142-04-03-10-8,

- od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka u Općini Dobrinj je proveden inspekcijski nadzor zaštite i spašavanja dana 16. veljače 2011. godine, zapisnik, KLAS: UP/I 821-02/11-02/03, URBROJ: 543-12-01-10-3,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka dana 25. veljače 2011. godine, KLASA: 810-03/10-01/11, URBROJ: 543-12-01-11-5, donio je Odluku o davanju suglasnosti na nacrt konačnog prijedloga procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Dobrinj odnosno da je tijekom 2012. godine Odlukom od 20. siječnja 2012. godine, KLASA 810-03/12-04/02, URBROJ: 543-12-01-12-2, Državni ured dao suglasnost na nacrt izmijenjenog prijedloga Procjene te da je Općinsko vijeće Općine Dobrinj na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donijelo Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području općine Dobrinj, Plan zaštite i spašavanja za općinu Dobrinj i Plan civilne zaštite za općinu Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/12),

- provedene su sve preventivne mjera planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Dobrinj, od strane KOMUN d.o.o.

3. ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj daje se zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebe Općine Dobrinj. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su/ustrojiti će se na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima općine Dobrinj.

Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i pod zakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj razini. U ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spaša

vanja na području Općine je vatrogastvo te da je i dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenost, učinkovitosti i opremljenost svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Općine.

Općina Dobrinj je tijekom 2011. godine provodila postupak donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području općine Dobrinj, Plana zaštite i spašavanja za općinu Dobrinj i Plana civilne zaštite.

Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

- predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

- pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju, sve sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području općine Dobrinj, Plan zaštite i spašavanja za općinu Dobrinj i Plan civilne zaštite za općinu Dobrinj.

Klasa: 021-05/12-29/20

Ur. broj: 2142-04-01-12-5

Dobrinj, 24. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr