SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

27.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkih planova uređenja - UPU - 3 -
Jurandvor - sjever (N2), UPU - 4 - Jurandvor - jug (N2)
i UPU - 5 - Jurandvor - zapad (N2)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkih planova uređenja za građevinska područja naselja: UPU - 3 - Jurandvor - sjever (N2), UPU - 4 - Jurandvor - jug (N2) i UPU - 5 - Jurandvor - zapad (N2), u daljnjem tekstu: Odluka.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkih planova uređenja UPU - 3 - Jurandvor - sjever (N2), UPU - 4 - Jurandvor - jug (N2) i UPU - 5 - Jurandvor - zapad (N2), (u daljnjem tekstu: UPU-i) je Članak 153. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 01/08, 11/12), (u daljnjem tekstu: PPUO Baška), a sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

(2) Navedeni UPU-i izradit će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugim važećim propisima.

(3) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

(1) Obuhvati UPU-a utvrđeni su u kartografskim prikazima PPUO-a Baška: 3.3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25.000 i 4.2. »Građevinska područja naselja - Jurandvor« u mjerilu 1:5.000.

(2) Površina obuhvata UPU - 3 - Jurandvor - sjever (N2) je cca 2,05 ha. Predmetno područje obuhvata je označeno kao građevinsko područje naselja - neizgrađeno.

(3) Površina obuhvata UPU - 4 - Jurandvor - jug (N2) je cca 0,85 ha. Predmetno područje obuhvata je označeno kao građevinsko područje naselja - neizgrađeno.

(4) Površina obuhvata UPU - 5 - Jurandvor - zapad (N2) je cca 1,43 ha. Predmetno područje obuhvata je većim dijelom označeno kao građevinsko područje naselja - neizgrađeno, a unutar obuhvata označena je kao izgrađena državna cesta D-102 (Šmrika (D-8) - Krk - Baška).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

(1) Zemljište u obuhvatu Planova predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište. Čitav prostor u obuhvatu UPU-a nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) u području izvan 1000 m od obalne crte.

(2) Kroz područje obuhvata UPU - 5 prolazi državna cesta D-102 (Šmrika (D-8) - Krk - Baška).

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja - 3 - Jurandvor - sjever (N2) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje na sjevernom dijelu naselja Jurandvor pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje sjevernog dijela naselja Jurandvor. Unutar obuhvata UPU-3 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(2) Izrada Urbanističkog plana uređenja 4 - Jurandvor - jug (N2) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje na južnom dijelu naselja Jurandvor pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje južnog dijela

naselja Jurandvor. Unutar obuhvata UPU-4 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) Izrada Urbanističkog plana uređenja 5 - Jurandvor - zapad (N2) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje na južnom dijelu naselja Jurandvor pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje zapadnog dijela naselja Jurandvor. Unutar obuhvata UPU-5 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva. UPU-om 5 potrebno je prometnu mrežu koncipirati na način da se planiraju sabirne ulice za priključenje građevnih čestica, odnosno građevina na prometnu površinu. Priključke sabirnih ulica na postojeću državnu cestu potrebno je planirati u skladu s posebnim propisima.

POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

(1) Za potrebe izrade UPU-a nije planirana izrada separatnih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

(1) Stručni izrađivač s kojim Općina Baška sklopi ugovor o izradi UPU-a izradit će po jedno stručno rješenje na temelju kojeg će se provesti javne rasprave.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I DRUGIH PODLOGA

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade UPU-a izraditi će se odgovarajuće podloge - topografsko-katastarski planovi u mjerilu 1:2.000. Podloge moraju biti u digitalnom obliku i geokodirane (georeferencirane).

(2) Za potrebe izrade UPU-a koristit će se i orto-foto snimke za područja obuhvata.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 15 dana moraju dati prethodne zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU-a iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi planova:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk

- Primorsko-goranska županija, Županijska uprava za ceste, Ulica Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p.162, 10002 Zagreb

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb

- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektoprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

- Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.

ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava prethodnih zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, odnosno dostave topografsko-katastarskih podloga,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Plana,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

- mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije - u roku od 30 dana,

- suglasnost Župana - u roku od 15 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

(1) Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja akata za građenje na području obuhvata UPU-a.

(2) Do donošenja UPU-a izdavanje akata za građenje na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja unutar obuhvata UPU-a nije moguće prema Članku 49. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

(3) Do donošenja UPU-5 izdavanje akata za građenje u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja moguće je u okvirima odredbi Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 01/08, 11/12) te Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

(1) UPU-i će se financirati iz proračuna Općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Nositelj izrade će dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

- tijelima i osobama iz Članka 9. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 15 dana dostave zahtjeve - podatke, planske smjernice i propisane dokumente za izradu Plana).

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/1

Ur. broj: 2142-03-01-12-10

Baška, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr