SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

23.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/ 10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
- UPU - 10 - zona poslovne namjene (K) Baška

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja poslovne namjene UPU - 10 - zona poslovne namjene (K) Baška, u daljnjem tekstu: Odluka.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja UPU - 10 - zona poslovne namjene (K) Baška, (u daljnjem tekstu: UPU) je Članak 153. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 01/ 08, 11/12), (u daljnjem tekstu: PPUO Baška), a sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

(2) Navedeni Plan izradit će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugim važećim propisima.

(3) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

(1) Obuhvat UPU-a utvrđen je na kartografskim prikazima PPUO-a Baška: 3.3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25.000 i 4.1. »Građevinska područja naselja - Baška« u mjerilu 1:5.000.

(2) Površina obuhvata UPU - 10 - zona poslovne namjene (K) Baška je cca 6,00 ha. Predmetno područje obuhvata je označeno kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, gospodarske - poslovne namjene - neizgrađeno.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

(1) Zemljište u obuhvatu UPU - 10 - zona poslovne namjene (K) Baška predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.

(2) Kroz područje obuhvata na središnjem dijelu prolazi državna cesta D-102 (Šmrika (D-8) - Krk - Baška).

(3) Čitav prostor u obuhvatu UPU-a nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) jednim dijelom u području unutar 1000 m od obalne crte.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

(1) Urbanističkim planom uređenja 10 potrebno je odrediti razmještaj djelatnosti u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje poslovne zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i

očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

(2) Poslovna zona (K) - Baška je predviđena da prihvati sve poslovne sadržaje (građevinarstvo, servisi, benzinska pumpa, javno parkiralište i dr.) potrebne za funkcioniranje glavnih gospodarskih djelatnosti Općine.

POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

(1) Za potrebe izrade UPU-a nije planirana izrada separatnih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

(1) Stručni izrađivač s kojim Općina Baška sklopi ugovor o izradi UPU-a izradit će jedno stručno rješenje na temelju kojeg će se provesti javna rasprava.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I DRUGIH PODLOGA

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade UPU-a izraditi će se odgovarajuća podloga - topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:2.000. Podloga mora biti u digitalnom obliku i geokodirana (georeferencirana).

(2) Za potrebe izrade UPU-a koristit će se i orto-foto snimka za područje obuhvata.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 15 dana moraju dati prethodne zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU-a iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi planova:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk

- Primorsko-goranska županija, Županijska uprava za ceste, Ulica Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p.162, 10002 Zagreb

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb

- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

- Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.

ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava prethodnih zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, odnosno dostave topografsko-katastarskih podloga,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Plana,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije - u roku od 30 dana,

- suglasnost Župana - u roku od 15 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

(1) Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja akata za građenje na području obuhvata UPU-a.

(2) Do donošenja UPU-a izdavanje akata za građenje na području obuhvata nije moguće prema Članku 49. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

(1) UPU će se financirati iz proračuna Općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Nositelj će dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 15 dana dostave zahtjeve - podatke, planske smjernice i propisane dokumente za izradu Plana).

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama' Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/1

Ur. broj: 2142-03-01-12-13

Baška, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr