SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

29.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 , 32/02 i 100/ 04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 43. sjednici održanoj 03. kolovoza 2004. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru za područje Grada Bakra

I.

U Dvogodišnjem programu mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 17/03) poglavlje II. mijenja se i glasi:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BAKRA donesen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. srpnja 2003. i objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 21/03.

Izradi prostornih planova predviđenih ovim Programom mjera pristupa se temeljem godišnjeg plana rada Odsjeka za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju, odnosno pojedinačnim odlukama Poglavarstva Grada Bakra.

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju planira se izrada ove prostorno - planske dokumentacije:

1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

. Građevinska područja naselja:

1.1. Bakar - NA 1 1-2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU-1)

. Površine izvan naselja za izdvojene namjene

1.2. Zona Lunga - K 8 (UPU 5)

1.3. Zona poslovne namjene - K 4 (UPU 8 - ex Koksara zapad)

1.4. Zona luke Goranin - L2 (UPU 9 - ex Koksara istok)

2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

. Zone poslovne namjene:

2.1. Susanićevo - K1 (DPU 1)

2.2. Glavičina - K7 (DPU 6 - Izopur)

. Pojedinačne građevine društvene namjene

2.3. Detaljni plan uređenja Vatrogasnog doma Hreljin

2.4. Detaljni plan uređenja Vatrogasnog doma Škrljevo

Granice obuhvata urbanističkih planova i detaljnih planova zona poslovne namjene prikazane su na kartografskom prikazu br. 3C «Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite» Prostorni plan uređenja Grada Bakra - mjerilo 1:25000.

Granica obuhvata DPU Vatrogasnog doma Hreljin nalazi se unutar građevinskog područja naselja Hreljin, broj kartografskog prikaza 4.3. i iznosi približno 1000 m2.

Granica obuhvata DPU Vatrogasnog doma Škrljevo nalazi se unutar građevinskog područja naselja Škrljevo, broj kartografskog prikaza 4.1. i iznosi približno 3800 m2.

II.

Iza poglavlja II., dodaje se novo poglavlje III. koje glasi:

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BAKRA

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja potrebno je pristupiti iz sljedećih razloga:

1. Odredbama Prostornog plana uređenja Grada Bakra najveći dopušteni broj etaža stambene građevine je 2 etaže, odnosno najveća visina građevine iznosi 11,5 metara, a za gradnju višestambenih građevina unutar građevinskog područja naselja najveći broj etaža iznosi 3 etaže s najvećom dopuštenom visinom od 14,50 metara. Navedeno je kontradiktorno i ograničavajuće za područje Grada Bakra s obzirom na tradicionalni način izgradnje i konfiguraciju terena.

Stoga je članak 22. stavak (6) Odredbi za provođenja Prostornog plana uređenja Grada Bakra potrebno izmijeniti da najveći dopustivi broj staža stambene građevine bude 3 etaže, a u članku 33. stavak (1) za višestambene građevine 3 etaže zamijeniti, odnosno dozvoliti izgradnju 4 etaže.

2. Studijom utjecaja na okoliš za zahvat u prostoru »Magistralni plinovod Pula - Karlovac DN 500/75«, nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš i rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva utvrđena je kao najpovoljnija trasa plinovoda od Kikovice ( istočno od ruba Grobničkog polja) prema području Koritnje i Hreljinskog polja te dalje prema naselju Zlobin, gdje se spaja na trasu Jadranskog naftovoda.

Odabrana najpovoljnija trasa nije u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Bakra te je potrebno izvršiti izmjenu u tekstualnom i grafičkom dijelu plana u skladu sa Studijom.

III.

Poglavlje III. postaje poglavlje IV., poglavlje IV. postaje V., poglavlje V. postaje VI., poglavlje VI. postaje VII., poglavlje VII. postaje VIII.; poglavlje VIII. postaje IX.

IV.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor gradskog vijeća za statutarno-pravna pitanja za izradu, donošenje i objavu pročišćenog teksta Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Bakra.

V.

Ove izmjene i dopune Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-04- 13

Bakar, 10. kolovoza 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr