SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

27.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Uredbe o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 110/04), te članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« - PGŽ broj 29/ 01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 45. sjednici održanoj 11. i 19. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Gradu Bakru:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Gradu Bakru,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone,

- načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

Ovisno o pogodnostima položaja na području Grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalnom infrastrukturom, utvrđuju se slijedeće zone:

Zona I -

područje Industrijske zone Kukuljanovo- Škrljevo;

proizvodne i poslovne zone gospodarske namjene i zone infrastrukturne namjene u zaštićenom obalnom području, pojas između obale i jadranske turističke ceste D-8, u k.o. Bakar i Praputnjak.

Zona II -

proizvodne i poslovne zone gospodarske namjene i zone infrastrukturne namjene izvan područja zone. I

Zona III -

građevinsko područje naselja i zone sportsko-rekreacijske namjene u naselju Bakar, osim područja iz zone I.

Zona IV-

građevinsko područje naselja i zone sportsko - rekreacijske namjene u naseljima Hreljin (osim predjela Melnice i Plase), Krasica, Kukuljanovo, Škrljevo, Praputnjak (osim željezničke stanice Meja), Zlobin (osim Zlobinske drage i Zlobinskog brda) i Plosna.

Zona V -

građevinsko područje naselja i zone sportsko - rekreacijske namjene u naseljima Ponikve, dio naselja Praputnjak (željeznička stanica Meja), dio naselja Hreljin (Melnice i Plase), dio naselja Zlobin (Zlobinska draga i Zlobinsko brdo), građevine infrastrukture izvan građevinskih područja.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine kako slijedi:

 

Od toga po vrsti objekata i uređaja

 

Zona

Zapremnina
objekta

Iznos
komunalnog
doprinosa

Javne površine

Nerazvrstane
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

 

m3

kn/m3

kn/m3

kn/m3

kn/m3

kn/m3

I.

do 250
251-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
preko 10000

84,00
70,00
56,00
36,00
30,00
25,00

21,00
18,00
14,00
9,00
8,00
6,00

34,00
28,00
23,00
15,00
12,00
10,00

12,00
10,00
8,00
5,00
4,00
3,50

17,00
14,00
11,00
7,00
6,00
5,50

II.

do 250
251-500
500-1000
1001-5000
5001-10000
preko 10000

60,00
49,00
40,00
26,00
20,00
16,00

15,00
12,00
10,00
7,00
5,00
4,00

24,00
20,00
16,00
10,00
8,00
7,00

9,00
7,00
6,00
4,00
3,00
2,00

12,00
10,00
8,00
5,00
4,00
3,00

III.

do 250
251-500
501-1000
1000-5000
5001-10000
preko 10000

45,00
35,00
20,00
18,00
15,00
10,00

11,00
9,00
5,00
4,50
4,00
2,50

18,00
14,00
8,00
7,50
6,00
4,00

7,00
5,00
3,00
2,50
2,00
1,50

9,00
7,00
4,00
3,50
3,00
2,00

IV.

do 250
251-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
preko 10000

34,00
25,00
16,00
12,00
10,00
8,00

8,00
6,00
4,00
3,00
2,50
2,00

14,00
10,00
6,00
4,50
4,00
3,50

5,00
4,00
2,50
2,00
1,50
1,00

7,00
5,00
3,50
2,50
2,00
1,50

V.

do 250
251-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
preko 10000

28,00
20,00
12,00
10,00
8,00
6,00

7,00
5,00
3,00
2,50
2,00
1,50

11,00
8,00
4,50
4,00
3,30
2,50

4,00
3,00
2,00
1,50
1,20
1,00

6,00
4,00
2,50
2,00
1,50
1,00

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos se obračunava i plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni se doprinos plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

Iznimno, za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 3. ove Odluke za Zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 6.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju.

Članak 7.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 8.

Na zahtjev obveznika, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, odobrit će se plaćanje komunalnog doprinosa u mjesečnim obrocima ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine kako slijedi:

I. - STAMBENI I POMOĆNI OBJEKTI

VISINA KOMUNALNOG
DOPRINOSA U KUNAMA

BROJ MJESEČNIH OBROKA

do 6.000,00 kn

2

6.001,00 - 9.000,00 kn

3

9.001,00 - 12.000,00 kn

4

12.001,00 - 15.000,00 kn

5

preko 15.001,00 kn

6

II. - OBJEKTI POSLOVNO-PROIZVODNE NAMJENE

VISINA KOMUNALNOG
DOPRINOSA U KUNAMA

BROJ MJESEČNIH OBROKA

do 40.000,00 kn

2

40.001,00 - 80.000,00 kn

4

80.001,00 - 200.000,00 kn

6

200.001,00 - 400.000,00 kn

8

400.001,00 - 800.000,00 kn

10

800.001,00 - 2.000.000,00 kn

12

2.000.001,00 - 4.000.000,00 kn

15

4.000.001,00 - 8.000.000,00 kn

18

preko 8.000.001,00 kn

24

Obveza plaćanja prve rate nastaje u roku propisanom člankom 7. stavkom 1. ove Odluke, a ostale rate dospijevaju svaki slijedeći mjesec do 15-tog u mjesecu.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje (uknjižbu hipoteke ili fiducijarnog vlasništva, jamstvo, novčano osiguranje ili sl.) radi naplate cjelokupne tražbine Grada Bakra s osnove komunalnog doprinosa.

Ako obveznik zakasni s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni preostali dio obveze plaćanja komunalnog doprinosa odmah dospijeva na naplatu, s prvim narednim danom nakon dana do kojeg je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Poglavarstvo Grada Bakra može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom osnovnom i srednjem obrazovanju, te

građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koji su u vlasništvu Grada Bakra i Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.

Poglavarstvo Grada Bakra može osloboditi djelomično do iznosa od 500bveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova

i trgovačkih društava koje su u suvlasništvu Grada Bakra i Primorsko-goranske županije, te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Investitori koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene i imaju sjedište tvrtke na području Grada Bakra oslobađaju se plaćanja 300bveze komunalnog doprinosa.

Invalidi Domovinskog rata s 20 0 većim invaliditetom i sudionici Domovinskog rata koji su u postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske proveli najmanje jednu godinu, oslobodit će se od 90 0znosa komunalnog doprinosa za prvu stambenu jedinicu potrebnu za rješavanje stambenog problema njihove obitelji, ako ta stambena jedinica nije veća od 500 m3. Ako je stambena jedinica veća od 500 m3, obveznik plaća puni iznos komunalnog doprinosa na razliku koja prelazi 500 m3.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 9. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurati će se u proračunu Grada iz sredstava poreznih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01, 17/02, 30/03 i 02/04).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-04-18

Bakar, 19. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr