SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

26.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 45. sjednici održanoj 11. i 19. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti sukladno odredbi iz članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) u (nastavku teksta: Zakon) koje su od značenja za Grad Bakar, način obavljanja komunalnih djelatnosti, uvjeti za provedbu javnog natječaja, mjerila za odabir ponuda, te promjena cijene usluge.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje čistoće,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. tržnice na malo,

9. održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

10. obavljanje dimnjačarskih usluga,

11. javna rasvjeta

III OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Na području Grada Bakra komunalne djelatnosti obavljaju:

1. trgovačka društva u suvlasništvu Grada Bakra,

2. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

1. Komunalne djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva u suvlasništvu Grada Bakra

Članak 4.

Komunalne djelatnosti obavljaju na području Grada Bakra sljedeća trgovačka društva koja su u suvlasništvu Grada Bakra:

1. Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;

2. Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada;

3. Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka

- prijevoz putnika u javnom prometu.

Komunalno društvo za djelatnosti iz stavka 1. točke 1.,2. i 3. ovog članka općim aktima uređuje djelatnost radi koje je osnovano i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba.

2. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju Ugovora o koncesiji

Članak 5.

U Gradu Bakru na temelju Ugovora o koncesiji obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

2. tržnice na malo,

3. prijevoz pokojnika,

4. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 6.

Odluku o provedbi javnog natječaja za dodjelu koncesije, te rok trajanja koncesije donosi Gradsko poglavarstvo.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja, Gradsko vijeće donosi odluku o davanju koncesije pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 7.

Odluku o davanju koncesije pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje komunalne djelatnosti donosi Gradsko vijeće naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska),

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Odluka o davanju koncesije obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. rok na koji se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu i

5. obvezu koncesionara.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem sklapa Gradsko poglavarstvo na temelju odluke o koncesiji.

Ugovor obavezno sadrži:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- rok na koji se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

- prava i obveze davatelja koncesije,

- prava i obveza korisnika koncesije,

- jamstva korisnika koncesije,

- uvjeti otkaza ugovora,

- ugovorne kazne.

Ugovor o koncesiji prestaje istekom roka na kojeg je koncesija dodijeljena, prestankom pravne ili fizičke osobe korisnika koncesije, otkazom ugovora o koncesiji, sporazumom stranaka.

3. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 9.

Komunalne djelatnosti koje se u Gradu Bakru mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova su:

1. održavanje groblja,

2. odvodnja atmosferskih voda,

3. javna rasvjeta,

4. održavanje javnih površina,

5. održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 10.

Odluku o provedbi javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko poglavarstvo.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja, Gradsko vijeće donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Na temelju odluke iz prethodnog stavka ovog članka, Poglavarstvo sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- rok na koji se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 11.

Obim poslova određuje se za svaku kalendarsku godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 12.

Postupak davanja koncesija, odnosno postupak za sklapanje ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 5. i 9. ove Odluke provodi se temeljem javnog natječaja.

Članak 13.

Poziv za javni natječaj mora sadržavati:

- naziv djelatnosti,

- rok na koji se dodjeljuje koncesija ili sklapa ugovor,

- vrsta i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- najniži postotni iznos naknade kod koncesije,

- potrebno jamstvo za ispunjenje ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponude,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

Oglas o javnom natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 14.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenim omotnicama, prijamnoj službi Grada Bakra neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom »ne otvaraj za natječaj«.

Najkraći rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 15.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

- izvod iz sudskog registra kao dokaz za obavljanje komunalne djelatnosti,

- potvrde BON 1 BON 2, ne starije od mjesec dana,

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja,

- ovjerenu izjavu da direktor Društva nije kažnjavan za kazneno djelo iz oblasti gospodarstva,

- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni odnosno kazneni postupak,

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenika, dosadašnji poslovi),

- popis i udio podizvoditelja,

- potvrde Naručitelja o uredno ispunjenim ugovornim obvezama u prethodne dvije godine.

Članak 16.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će otvaranje pristiglih ponuda u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Na osnovu ocjene pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude, podnijeti ga Gradskom poglavarstvu, a Gradsko poglavarstvo će isti uputiti Gradskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti.

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj.

U slučaju da pristigne samo jedna ponuda, natječaj se ponavlja.

V. MJERILA ZA ODABIR PONUDA

Članak 17.

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo će ocjenjivati ponude na slijedeći način:

-kriterij cijene min. 70%
(način izračuna: najniža cijena/ponuđena cijena x min. 70)
i dodatnih kriterija:

- visine temeljnog kapitala,

- broja zaposlenih,

- udjela podizvoditelja,

- urednog izvršavanja ugovorenih obveza u posljednje dvije godine.

Postotni iznos kriterija cijene i dodatnih kriterija kao i način izračuna dužno je utvrditi Povjerenstvo prije raspisivanja javnog natječaja.

VI. PROMJENA CIJENE USLUGE

Članak 18.

Ugovorene jedinične cijene podliježu godišnjoj reviziji.

Članak 19.

Pravne ili fizičke osobe - isporučitelji komunalnih usluga koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, dužni su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Gradskog poglavarstva najkasnije 30 dana prije njezine primjene.

U prvoj godini ugovorena cijena ne smije se mijenjati.

Gradsko poglavarstvo je dužno dati svoju suglasnost u roku od 15 dana od podnošenja prijave cjenika, u suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.

Ukoliko Gradsko poglavarstvo donese negativno mišljenje na predloženi cjenik komunalnih usluga, isti se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

- postupak promjene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti :

- Odluka o komunalnim djelatnostima od značenja za Grad Bakar («Službene novine» PGŽ br. 9/02.),

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bakru («Službene novine« PGŽ br. 9/02.),

- Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora («Službene novine« PGŽ br. 9/02.)

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-04-19

Bakar, 19. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr