SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

23.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), članka 9. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 45. sjednici održanoj 11. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove pod nazivom
»Gradska knjižnica Bakar«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar« za obavljanje knjižnične djelatnosti.

Sjedište javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar« je u Bakru - Primorje bb.

Članak 2.

Osnivač javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar« (u daljnjem tekstu: »Knjižnica«) je Grad Bakar.

Članak 3.

Djelatnost knjižnice je osobito:

. nabava knjižne građe,

. stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe koja je kulturno dobro,

. izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,

. sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,

. omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,

. osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,

. poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,

. te dokumentacije o građi i korisnicima.

Djelatnost Knjižnice iz prethodnog stavka obavlja se sukladno standardima koje propisuje ministar kulture za narodne knjižnice na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća.

Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, a koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 4.

Knjižnica može, uz djelatnost iz članka 3. ove Odluke obavljati i dodatne knjižnične poslove i radne zadatke (članak 8. stavak 2. Zakona o knjižnicama), sukladno zakonu i posebnim odlukama.

Poslovi i zadaci iz prethodnog stavka utvrđuju se statutom Knjižnice.

Članak 5.

Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti:

. Povezuje se i surađuje s knjižnicama unutar hrvatskog književnog sustava,

. Provodi stručna mišljenja, prijedloge i zahtjeve matične knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicama (članak 31.) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti koji donosi ministar kulture, a radi trajnoga i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređenju knjižničarstva.

Članak 6.

Tijela upravljanja Knjižnice su:

. Ravnatelj (članak 23. stavak 3. Zakona o knjižnicama) i

. Upravno vijeće kao savjetodavno tijelo ravnatelja.

Članak 7.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelja knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Gradsko vijeće, a postupak provodi Odbor za izbor i imenovanja. U postupku utvrđivanja prijedloga, Odbor za izbor i imenovanja pribavlja i mišljenje Stručnog vijeća Knjižnice.

Akt Gradskog vijeća o imenovanju ravnatelja podnosi se na potvrdu ministru kulture.

Članak 8.

Uvjeti koje mora ispunjavati osoba za imenovanje na dužnost ravnatelja knjižnice utvrđuje se statutom Knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicama.

Članak 9.

Ravnatelj donosi:

. Statut Knjižnice uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Bakra,

. Program rada Knjižnice i godišnji financijski plan,

. Akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice,

. Akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

. Akt o raspodjeli plaća zaposlenih,

. te druge opće akte.

Ravnatelj Knjižnice predlaže i podnosi gradskim tijelima Grada Bakra:

. Plan razvoja knjižnice,

. Poslovnu politiku i mjere za njezino provođenje,

. Financijski plan, te izvješće o periodičnim obračunima i zaključnom računu,

. Izvješće o poslovanju.

Ravnatelj Knjižnice obavlja i druge poslove utvrđene statutom Knjižnice i zakonom, te donosi pojedinačne akte o ostvarenju prava i izvršavanju obveza u okviru svojih ovlasti.

Članak 10.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Knjižnicu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice i zastupa je u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovoran je za zakonitost rada knjižnice, te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom i statutom Knjižnice.

Članak 11.

Ravnatelja zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti stručni djelatnik Knjižnice kojeg on ovlasti.

Članak 12.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 13.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Bakra sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 10.000,00 (deset tisuća) kuna.

Članak 14.

Ravnatelj je nalogodavac za izvršenje financijskog plana u okviru osiguranih sredstava za redovnu djelatnost i posebne namjene.

O izvršenju financijskog plana podnosi izvješće Gradskom poglavarstvu.

Članak 15.

Ravnatelj je stručni voditelj knjižnice.

Članak 16.

Upravno vijeće Knjižnice je savjetodavno tijelo ravnatelja u stručnim poslovima Knjižnice.

Upravno vijeće Knjižnice ima 3 ili 5 članova, od kojih većinu imenuje osnivač, a ostale bira stručno osoblje.

Gradsko poglavarstvo Grada Bakra imenuje članove Upravnog vijeća u ime osnivača.

Članak 17.

Grad Bakar kao osnivač Knjižnice osigurava uvjete za osnivanje i početak rada Knjižnice (članak 10. stavak 1. Zakona o knjižnicama), a to su:

. knjižna građa,

. stručno osoblje,

. prostor,

. oprema i sredstva za rad Knjižnice.

Članak 18.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Knjižnice osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

Članak 19.

Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice osigurava osnivač u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 20.

Za svoje obveze u poslovanju, Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.

Grad Bakar kao osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 21.

Statutom Knjižnice se pobliže uređuje ustrojstvo, djelatnost, ovlasti, način rada i odlučivanja, te sva druga pitanja od značenja za obavljanje poslova Knjižnice.

Članak 22.

Statut Knjižnice donijet će ravnatelj u roku od 30 dana od dana upisa Knjižnice u Sudski registar ustanova, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Bakra.

Članak 23.

Rad knjižnice je javan.

O javnosti rada skrbi ravnatelj.

Ravnatelj Knjižnice dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu Knjižnice osnivaču.

Članak 24.

Knjižnica počinje s radom danom upisa u Sudski registar ustanova.

Članak 25.

Gradsko vijeće Grada Bakra imenovat će privremenog ravnatelja Knjižnice koji će obaviti pripreme za početak rada Knjižnice, te podnijeti prijavu za upis u Sudski registar ustanova i prijavu za upis u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture.

Sve što je ovom Odlukom određeno za ravnatelja, odgovarajuće se primjenjuje i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja Knjižnice.

Osnivač će provesti postupak imenovanja ravnatelja u roku od 6 (šest) mjeseci od dana upisa Knjižnice u Sudski registar ustanova.

Prava i obveze, te rokovi djelovanja koji su ovom Odlukom utvrđeni za ravnatelja Knjižnice odnose se i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj Knjižnice obavlja dužnost do dana nastupa ravnatelja koji je imenovan na temelju provedenog natječaja uz naknadnu potvrdu ministra kulture, ali ne duže od 6 mjeseci.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-04-11

Bakar, 14. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr