SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

22.

Na temelju članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 45. sjednici održanoj 11. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima stipendiranja studenata i učenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i postupak stjecanja i gubitka prava na stipendije učenika srednjih škola i studenata.

Članak 2.

Na stipendiju imaju pravo redoviti studenti pod uvjetom da su:

. Državljani Republike Hrvatske,

. Da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje godinu dana prije podnošenja molbe,

. Da nisu stariji od 27 godina,

. Da se upisuju redovito na iduću godinu studija,

. Da ostvare prosjek ocjena položenih ispita 4,00 ili više na prethodnoj godini studija.

Studenti prve godine stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili odličan (izvrstan) uspjeh na koncu svakog razreda srednje školu, te na ispitu zrelosti ili su pak bili oslobođeni polaganja ispita zrelosti.

Apsolventu se priznaje status redovitog studenta najduže godinu dana od dana završetka akademske godine u kojoj je odslušao predavanja.

Članak 3.

Pravo na stipendiju imaju i đaci srednjih škola, pod uvjetom:

. Da su državljani Republike Hrvatske,

. Da imaju prebivalište na području Grada Bakra najmanje jednu godinu prije donošenja molbe,

. Da se redovito upisuju u II., III. ili IV. razred srednje škole,

. Da su u I., II. i III. razredu srednje škole ostvarili uspjeh od 4,5 i više.

Prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u II. III. ili IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe.

Zapaženim uspjehom iz stavka 2., ovog članka smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županjskim natjecanjima ili od 1. do 5. mjesta na državnim natjecanjima.

Članak 4.

Poglavarstvo Grada Bakra će svojom Odlukom ovisno o osiguranim proračunskim sredstvima utvrditi broj stipendija i mjesečni iznos stipendije.

Poglavarstvo dodjeljuje stipendije prema bodovnoj listi kandidata koji su se prijavili na natječaj.

Bodovna lista se utvrđuje temeljem položenih ispita i prosjeka ocjena.

Članak 5.

Iznimno, Poglavarstvo Grada Bakra ima pravo bez obzira na uvjete iz članka 2. i 3. ove Odluke dodijeliti određen broj stipendija za učenike srednjih škola i studente čije su obitelji korisnici Socijalnog programa Grada Bakra

Prilikom dodjeljivanja stipendija iz prethodnog stavka ovog članka prosjek ocjena u prethodnoj godini za učenike i za studente mora biti najmanje 3,0.

Učenici i studenti koji imaju mogućnost ostvariti stipendiju na osnovu stavka 1. i stavka 2. ovog članka uz zamolbu moraju dostaviti podatke o uspjehu na kraju prethodne školske ili akademske godine, te preslike rješenja o korištenju prava iz Socijalnog programa Grada Bakra.

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju svake akademske, odnosno školske godine na temelju javnog natječaja. Natječaj se raspisuje početkom listopada za tekuću akademsku ili školsku godinu.

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Grada Bakra i na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Članak 7.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Gradsko poglavarstvo Grada Bakra.

Članak 8.

Prijavi na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se:

. Uvjerenje o prebivalištu,

. Uvjerenje o upisu u srednju, višu ili visoku školu,

. Dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta,

. Za učenike srednjih škola dokaz o prosjeku ocjena nakon završenog I., II. i III. razreda srednje škole,

. Dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj godini.

Članak 9.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Gradsko poglavarstvo, na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu stipendija koju imenuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 10.

Korisnik stipendije sklapa Ugovor s Gradom Bakrom kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Za maloljetnog korisnika stipendije iz stavka 1. ovog članka, Ugovor o stipendiranju zaključuje njegov zakonski zastupnik.

Članak 11.

Korisnik stipendije koji neopravdano prekine redovno školovanje gubi pravo na stipendiju i dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u roku kojeg će utvrditi Gradsko poglavarstvo.

Ako je korisnik iz stavka 1. maloljetan ili nema sredstva za život, obveza vraćanja tereti osobu koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika.

Članak 12.

Gradsko poglavarstvo - Ured gradonačelnika vodi evidenciju o dodijeljenim stipendijama, daje nalog za isplatu, nadzire i ispunjavanje uvjeta iz članaka 2., 3. i 4., te prati obveze vraćanja stipendije.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju nadarenih studenata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/99, 30/03)

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-04-13

Bakar, 14. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr