SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

21.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01, 21/01 i 29/01) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na svojoj 135. sjednici održanoj dana 20. listopada 2004. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Bakra

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Bakar, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Bakra koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kuna po stranici.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Grada Bakra broj: 2484008-1800400007, poziv na broj: 24-7706-JMBG (za fizičke osobe) i 24-7706-MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/04-01/35

Ur. broj: 2170-02-02-04-4

Bakar, 20. listopada 2004.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

KATALOG INFORMACIJA
GRADA BAKRA

1. OPĆI AKTI:

1. Gradskog vijeća Grada Bakra

2. Gradskog poglavarstva Grada Bakra

Napomena: svi akti objavljeni su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije

2. POJEDINAČNI AKTI:

1. Gradskog vijeća Grada Bakra

2. Gradskog poglavarstva Grada Bakra

Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Grada Bakra

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Bakra i Gradskog poglavarstva Grada Bakra nalaze se u pismohrani (materijal za sjednicu, zapisnici, izvornici akata)

4. KATALOG GRADSKE IMOVINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Grada Bakra

5. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA GRADA BAKRA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: Navedena dokumenacija nalazi se u pismohrani Grada Bakra

6. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima odnosno nalazi se u pismohrani Grada Bakra

7. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA BAKRA

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u pismohrani Grada Bakra

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr