SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
GRAD BAKAR
29

20.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01, 21/01 i 29/01) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na svojoj 135. sjednici održanoj dana 20. listopada 2004. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se NEVENKA IVČIĆ, pročenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Bakra, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »služenik za informiranje«).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

- rješava pojedinačene zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Bakru.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu Grad Bakar, Primorje br. 39, 51222 Bakar ili može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/04-01/35

Ur. broj: 2170-02-02-04-3

Bakar, 20. listopada 2004.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr