SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 33. Petak, 22. listopada 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
99

98.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 90. sjednici od 7. rujna 2004. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije
marikulture uvala Veli bok, otok Cres

1. SADRŽAJ KONCESIJE

Uzgoj do 49,7 tona ribe (orade i brancini) godišnje na području pomorskog dobra otoka Cresa.

2. PODRUČJE KONCESIJE

Otok Cres, Grad Cres, akvatorij uvale Veli bok.

Površina iznosi 60.000 m2 (6 ha) te je iskazana u geodetskim (Gauss-Kruegerovim) i u pomorskim koordinatama (f i l ).

TOČKA

Y

X

f NORD

l EAST

1

5 449 200

4 987 300

450142.2880

142118.9062

2

5 449 400

4 987 300

450142.3394

142128.0438

3

5 449 400

4 987 000

450132.6199

142128.1525

4

5 449 200

4 987 000

450132.5684

142119.0153

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije koji se ne objavljuje.

3. TRAJANJE KONCESIJE

Koncesija za marikulturu daje se na vremensko razdoblje do 20 godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

4. POČETNA VISINA NAKNADE

Stalni dio koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim i iznosi najmanje 0,50 kuna za metar kvadratni zauzete površine;

Promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi najmanje 0,300d prihoda ostvarenog iz djelatnosti marikulture.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

5. SADRŽAJ PONUDE I STUDIJE O GOSPODARSKOJ OPRAVDANOSTI

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 150lanirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

6. POSEBNI UVJETI

Uzgajalište izgraditi prema odredbama iz Lokacijske dozvole Klasa: UP/I 350-05/04-01/85 i Ur. broj: 2170-84-01- 04-11 od 08. rujna 2004. godine izdanoj od strane Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj.

Po objavljenom javnom prikupljanju ponuda davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

7. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Može se podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Trg Grivica 4/ 1, Rijeka.

8. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Petnaest dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

9. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Trg Grivica 4/1, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - marikultura - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka iz točke 8. ove odluke neće se razmatrati

10. OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda sljedećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Trg Grivica 4/1, Rijeka.

11. DONOŠENJE ODLUKE

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpo

voljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04).

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/27

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-4

Rijeka, 7. rujna 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=103&mjesto=00001&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr