SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
OPĆINA PUNAT
25

25.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) i članka 14. stavak 1. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na 55. sjednici 30. rujna 2004. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 34/01 i 09/02), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom propisuje se za područje Općine Punat:

. Područja zona obračuna komunalnog doprinosa ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture;

. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine;

. Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

. Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa;

. Izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

. Javne površine;

. Nerazvrstane ceste;

. Groblja;

. Javnu rasvjetu.

U troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka spadaju i troškovi pribavljanja i uređenja zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji Općinsko vijeće Općine Punat donosi za svaku kalendarsku godinu.«

Članak 3.

U članku 5. st. 1., iza riječi »postojeća« dodaju se riječi: »ili planirana«.

Članak 4.

U Članku 7. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Dio sredstava komunalnog doprinosa koji se osiguravaju za svaku vrstu objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta)

utvrdit će se godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem kojeg donosi JUO Općine Punat.

Rješenje iz ovog članka sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti;

2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa;

3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi;

4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Punat izgraditi u skladu s godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

5. obvezu Općine Punat o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i ostvareni priljev sredstava.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po službenoj dužnosti nakon što Općina Punat od tijela državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili od stranke neposredno zaprimi dokumentaciju po kojoj se obavlja obračun komunalnog doprinosa.

Kada investitor sam snosi troškove gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, učinjeni troškovi će se priznati prigodom obračuna komunalnog doprinosa, pod uvjetom da je Općina Punat odobrila gradnju i dala suglasnost na troškove gradnje.

Investitor ima pravo na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Punat ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu, najkasnije u roku od 12 mjeseci od istjeka kalendarske godine u kojoj je investitor u cijelosti uplatio komunalni doprinos. Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanom obliku nakon istjeka roka iz prethodnog stavka, a o zahtjevu odlučuje JUO Općine Punat rješenjem.«

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Obveza plaćanja komunalnog doprinosa nastaje u roku od 10 dana od pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno, s time da prvi obrok ne može biti manji od 300kupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Iznos komunalnog doprinosa do 30.000,00 kuna plaća se odjednom.

Komunalni doprinos od 30.000,00 do 100.000,00 kuna može se platiti u najviše 6 mjesečnih obroka, a iznad 100.000,00 kuna najviše u 12 mjesečnih obroka.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrava predsjednik Općinskog vijeća (načelnik).

Na iznose obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope HNB, koja se obračunava za razdoblje od dana uplate prvog obroka do dana dospijeća posljednjeg obroka.

Radi eventualne prisilne naplate neplaćenog komunalnog doprinosa, obveznik komunalnog doprinosa dužan je Općini Punat dostaviti broj poslovnog ili osobnog računa kod banke putem koje posluje ili ostvaruje prihode, kao i druge podatke koje zatraži Općina Punat.

Obveznik komunalnog doprinosa kojem je izdan pravomoćan akt na temelju kojeg se može graditi a isti ne ostvari gradnju, ostaje u obvezi uplatiti cijeli iznos komunalnog doprinosa po rješenju o komunalnom doprinosu a uplaćeni iznos komunalnog doprinosa mu se ne vraća.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/18

Ur. broj: 2142-02-01-04-3

Punat, 30. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=51521&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr