SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
OPĆINA JELENJE
9

9.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na svojoj sjednici održanoj dana 21. rujna 2004. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Jelenje (dalje u tekstu: održavanje čistoće) te propisuju kaznene odredbe nad primjenom ove Odluke.

Članak 2.

Komunalnim otpadom u smislu Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 151/03), smatra se otpad iz kućanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a ne spada u industrijski otpad, ambalažni otpad, građevni otpad, električki i elektronični otpad te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Općine Jelenje obavlja trgovačko društvo »Čistoća« d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14 (dalje u tekstu: Komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo u obvezi je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na području Općine Jelenje.

Komunalno društvo dužno je postaviti dostatan broj kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada, održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novim, a redovnim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

Lokacije za postavljanje kontejnera određuje Komunalno društvo uz suglasnost Općine Jelenje.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima.

Članak 5.

Sukladno Planu odvoza komunalnog otpada, kojeg donosi Komunalno društvo uz suglasnost Općine Jelenje, obavlja se odvoz komunalnog otpada.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po naseljima Općine Jelenje.

Komunalno društvo dužno je Plan iz stavka 1. ovog članka javno objaviti.

Članak 6.

Vlasnici građevina na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: korisnici usluga), obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljene kontejnere za skupljanje komunalnog otpada te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge Komunalnom društvu.

Korisnici usluga dužni su poštivati pravila i način odlaganja komunalnog otpada, koje donosi Komunalno društvo, kao i odluku o komunalnom redu Općine Jelenje.

Članak 7.

Obveza korištenja komunalne usluge održavanja čistoće za vlasnike građevina u kojima se proizvodi komunalni otpad, nastaje časom stjecanja vlasništva građevine, o čemu su korisnici usluga dužni pismeno obavijestiti Komunalno društvo, u roku od 30 dana od dana stjecanja vlasništva, uz dokaz o vlasništvu građevine.

Članak 8.

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu održavanja čistoće, sukladno Cjeniku Komunalnog društva i ispostavljenim računima.

Vlasnik građevine, svoju obvezu plaćanja komunalne usluge održavanja čistoće, može prenijeti ugovorom na korisnika građevine i o tome pismeno obavijestiti Komunalno društvo.

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, te može pokrenuti prekršajni postupak za prekršaje koji su u vezi s primjenom ove Odluke.

Članak 10.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj pravna osoba koja je vlasnik građevine koja proizvodi komunalni otpad, ako u propisanom roku ne obavijesti Komunalno društvo o vlasništvu nad građevinom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kazniti će se i fizička osoba koja je vlasnik građevine koja proizvodi komunalni otpad, globom u iznosu od 200,00 kuna.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlasnici građevina na području Općine Jelenje, koje proizvode komunalni otpad, a do stupanja na snagu ove Odluke nisu bili evidentirani kao obveznici komunalne usluge održavanja čistoće od strane Komunalnog društva, dužni su pismeno obavijestiti Komunalno društvo o vlasništvu građevine, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/

Ur. broj: 2170-04-04-

Dražice, 21. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Damir Maršanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr