SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD RIJEKA
94

93.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju pogrebnih poslova na području
Grada Rijeke

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način obavljanja pogrebnih poslova na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Pod obavljanjem pogrebnih poslova, u smislu ove Odluke, razumijeva se preuzimanje i prijevoz / prijenos umrle osobe na području Grada od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju te ukop pokojnika.

II. PREUZIMANJE I PRIJEVOZ/PRIJENOS UMRLE OSOBE

Članak 2.

Preuzimanje svih osoba umrlih na području Grada obavlja Komunalno društvo »Kozala« d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Pod poslovima preuzimanja umrle osobe iz stavka 1. ovoga članka, razumijeva se preuzimanje umrle osobe od mjesta smrti i prijevoz umrle osobe do rashladnog uređaja te smještaj u rashladni uređaj.

Ako umrlu osobu iz stavka 1. ovoga članka, radi prijevoza do mjesta ukopa na groblju izvan područja Grada preuzme pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje pogrebnih poslova, ista je dužna podmiriti troškove preuzimanja umrle osobe od mjesta smrti do rashladnog uređaja »Kozala« kao i troškove smještaja do dana preuzimanja.

Članak 3.

Umrla osoba preuzima se po obavljenom pregledu mrtvozornika.

Mrtvozornik je dužan uputiti osobu, po čijem je pozivu obavio pregled, na obvezu pozivanja Komunalnog društva da preuzme umrlu osobu.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je poziv za preuzimanje umrle osobe uputiti Komunalnom društvu najkasnije u roku od 12 sati po obavljenom pregledu mrtvozornika.

Članak 4.

Ako je posebnim propisima za preuzimanje umrle osobe predviđeno dobivanje odgovarajuće dokumentacije, umrla osoba se ne može preuzeti bez potrebne dokumentacije.

Ako je smrt nastupila kao posljedica izvršenja kaznenog djela ili drugih neprirodnih okolnosti, preuzimanje umrle osobe obavlja se u skladu s postupkom određenim posebnim propisom.

Članak 5.

Tijelo umrle osobe preuzima se uređeno i obučeno, posebnim sandukom za preuzimanje.

Članak 6.

Za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. ove Odluke Komunalno društvo dužno je:

- posjedovati specijalno vozilo s opremom za preuzimanje umrle osobe,

- posjedovati rashladni uređaj s odgovarajućom opremom za smještaj umrle osobe,

- osigurati prostor opremljen za smještaj osobe umrle od zarazne bolesti,

- osigurati najmanje četiri zaposlena radnika s odgovarajućom odjećom i potrebnom zaštitnom opremom.

Članak 7.

Pod poslovima prijevoza/prijenosa umrle osobe razumijeva se preuzimanje umrle osobe iz rashladnog uređaja i prijevoza/prijenosa umrle osobe do mjesta ukopa - mrtvačnice ili do mjesta kremiranja.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka, za umrlu osobu koja se ukapa na groblju Grada, obavlja Komunalno društvo.

Članak 8.

Poslove iz članka 7. stavka 1. ove Odluke, za umrlu osobu koja se ukapa na groblju izvan Grada obavlja, prema zahtjevu osobe koja skrbi o ukopu umrle osobe, Komunalno društvo ili pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje pogrebnih poslova.

Članak 9.

Preuzimanje umrle osobe iz rashladnog uređaja radi ukopa na groblju izvan Grada može se obaviti svaki dan osim nedjelje i blagdana, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Uprava Komunalnog društva može dopustiti preuzimanje umrle osobe i izvan vremena određenog u stavku 1. ovoga članka.

Preuzimanje umrle osobe u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju pisane punomoći osobe koja skrbi o ukopu umrle osobe i uz predočenje sprovodnice koju izdaje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove.

Članak 10.

Za obavljanje poslova iz članka 7. stavka 1. ove Odluke, Komunalno društvo mora raspolagati:

- specijalnim vozilom za prijevoz umrle osobe

- najmanje četiri zaposlena radnika s odgovarajućom odjećom i posebnom zaštitnom opremom.

III. UKOP POKOJNIKA

Članak 11.

Poslovi ukopa razumijevaju preuzimanje umrle osobe iz mrtvačnice, prijevoz/prijenos do mjesta ukopa - grobnog mjesta, polaganje u grob, pripremu i uređenje groba te smještaj vijenaca i buketa.

Članak 12.

Poslove iz članka 11. ove Odluke na grobljima na području Grada obavlja Komunalno društvo.

Članak 13.

Za obavljanje poslova iz članka 11. ove Odluke Komunalno društvo mora raspolagati sa:

- prostorijama i objektima koji služe za grobarske poslove,

- uređenom mrtvačnicom s odrom za smještaj lijesa ili urne,

- najmanje pet zaposlenih radnika s odgovarajućom odjećom za poslove ukopa,

- kolicima za prijevoz do mjesta ukopa,

- opremom za obavljanje ukopa,

- zaposlenim radnicima za pripremu i uređenje grobnog mjesta te smještaj vijenaca i buketa,

- opremom, priborom i alatom za pripremu i obavljanje ukopa.

Članak 14.

Ukop umrle osobe ne može se obaviti bez urednog odobrenja.

Umrla osoba ukapa se najkasnije u roku od 48 sati od utvrđenog nastupa smrti.

Iznimno, prema posebnom odobrenju sanitarnog inspektora, ukop se može obaviti i nakon roka određenog u stavku 2. ovoga članka.

Članak 15.

Ukopu umrle osobe mora prisustvovati radnik Komunalnog društva radi nadzora nad tehničkim uvjetima ukopa i evidentiranja ukopa.

Poslije obavljenog ukopa, utvrđene okolnosti iz stavka 1. ovoga članka unose se u grobni očevidnik i registar umrlih osoba.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Dosadašnja Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na grobljima na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01) prestaje vrijediti silom zakona dana 24. rujna 2004. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/88

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr