SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
GRAD VRBOVSKO

23.

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 19. i 35. Statuta Grada Vrbovsko (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/ 09. - ispr., 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
O PLAĆANJU NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom se odlukom na području Grada Vrbovskog uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena korištenja prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze isporučitelja vodne usluge komunalnog društva »Komunalac« d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Vrbovskog.

Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka je dio vodoopskrbnog područja iz nadležnosti Isporučitelja.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3) .

Članak 4.

Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 5. ovog članka.

Članak 5.

Visina cijene naknade za razvoj iznosi 0,91 kn/m3 isporučene vode.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučite.

Članak 6.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Isporučitelj je obvezan prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).

Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti godišnje izvješće o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Gradu.

Članak 7.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za gradnju, odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.

Naknada za razvoj mora se koristiti tako da osigura ravnomjeran sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vrbovskog.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno upravno tijelo Grada Vrbovskog na temelju dostavljenih izvješća iz članka 6. stavka 3. ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-08/12-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 12. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr