SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
GRAD VRBOVSKO

22.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 31/09 i 43/10) na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Grada Vrbovskog obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora te način, uvjeti, mjerila i postupak dodjele istih.

Članak 2.

Temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pravnim i fizičkim osobama obavljaju se sljedeći poslovi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta:

a) ljetno:

- košnja trave i sječa raslinja uz cestu i

- nasipavanje i popravak makadamskih cesta te
krpanje udarnih rupa.

b)zimsko (čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje) - zimska služba

2. javna rasvjeta

Rok na koji se povjeravaju pojedini komunalni poslovi navedeni u ovom članku određuje Gradonačelnik Grada Vrbovskog (u nastavku: Gradonačelnik) odlukom iz članka 4. ove Odluke, maksimalno na rok od 4 godine.

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje cesta koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim posebnim propisima, a koje nisu razvrstane u javne ceste u smislu Zakona o cestama.

Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se tekuće održavanje postojeće javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće.

Članak 4.

Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se zaključiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke provodi se javnim prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u jednom od dnevnih glasila, te na Internet stranici Grada Vrbovskog.

Odluku o početku postupka prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradonačelnik.

Prikupljanje ponuda provodi se u slučaju da je ukupna godišnja planirana vrijednost troškova komunalnih poslova iznosi manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a, a u ostalim slučajevima provodi se javni natječaj.

Članak 5.

Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje 3 (tri) ponuditelja, a isti mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponuda, sukladno članku 6. ove Odluke.

Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo), koje imenuje Gradonačelnik, posebno za svaki postupak, a isto se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će u zapisniku ocijeniti ponude te zapisnik s obrazloženim prijedlogom

Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Gradsko vijeće donosi Odluku iz stavka 4. ovog članka u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se obavijestiti ponuditelji.

Gradsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvati niti jedna pristigla ponuda.

Članak 6.

Odluka iz članka 4. stavka 2. ove Odluke te poziv za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme odražavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u jednom od dnevnih glasila (skraćeni oblik, s uputom o mjestu gdje se nalazi cijeli tekst natječaja) te na Internet stranici i oglasnoj ploči Grada Vrbovskog.

Članak 7.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu na adresu Grada Vrbovskog neposredno u pisarnicu ili putem pošte s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA ili JAVNA RASVJETA«, u roku od 15 dana od dana objave natječaja ili dostave poziva.

Članak 8.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

- puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, OIB te ime i prezime ovlaštene osobe,

- dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

- izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

- izjavu da imaju potrebnu stručnu, kadrovsku, tehničku i financijsku sposobnost za obavljanje poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled - navodeći dokaze kojima to mogu dokazati,

- dokaz o podmirenim svim financijskim i komunalnim obavezama prema Gradu Vrbovskom - potvrda nadležnog gradskog tijela,

- izjavu o nepromjenjivosti cijena komunalnih usluga.

Članak 9.

Odluku o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje,

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Odmah će se isključiti iz odabira za povjeravanje komunalnih poslova, odnosno neće se odabrati ponuda ponuditelja koji se ocijene kao nesposobni, odnosno u slučaju da:

- nisu registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,

- koji zadnje dvije godine posluju s većim gubitkom,

- koji su u blokadi računa neprekidno duže od 3 mjeseca,

- koji ne izvršavaju redovito obaveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se potvrđuje prema potvrdi Porezne uprave,

- kojima su odgovorne osobe, odnosno u slučaju obrtnika fizičke osobe - vlasnici, kažnjavani za kaznena djela,

- koji nisu dokazali sposobnost sukladno članku 8. alineja 6. ove Odluke te

- koji imaju dugovanja prema Gradu Vrbovskom sukladno članku 8. alineja 7. ove Odluke.

Članak 10.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova temeljem Odluke Gradskog vijeća iz članka 9. ove Odluke s odabranim ponuditeljem ponude sklapa Gradonačelnik.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

1. djelatnosti za koje se ugovor sklapa

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor

3. vrstu i opseg poslova

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ugovori o povjeravanju komunalnih poslova za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/08).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01-11

Ur. broj: 2193-01/01/12-1

Vrbovsko, 12. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr