SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
GRAD VRBOVSKO

20.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje u cilju uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom s javnih površina, uklanjanju snijega i leda s javnih površina, uklanjaju protupravno postavljenih predmeta, mjera za provođenje komunalnog reda te propisuju kaznene odredbe.

Članak 2.

Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

Javne prometne površine u općoj uporabi, koje se nesmetano koriste ili su namijenjene nesmetanom korištenju neodređenog broja osoba, a prema namjeni razlikuju se:

- prometne površine: javne ceste unutar naselja, nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, parkirališta, nogostupi, pješačke staze, pješačke i biciklističke staze, javne stube, stajališta autobusa i sl.

- zelene površine: parkovi, drvoredi, park šume, skupina stabala ili pojedinačno samoniklo stablo, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz prometne površine na kojima je zasađeno zelenilo, sportska i dječja igrališta, zelene površine uz objekte javne namjene, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja i slične površine.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi su javna rasvjeta, javni sat, javni WC, fontana, spomenik, spomen- ploča, skulptura, sakralno obilježje, javna telefonska govornica, poštanski sandučić, oprema dječjih igrališta, klupa, cvjetna vaza, posuda za otpad nadstrešnica na stajalištu i sl.

U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, činjenično stanje se utvrđuje na temelju nalaza službenih osoba Jedinstvenog upravnog odjela, a odluku donosi Gradonačelnik Grada Vrbovskog.

Članak 3.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada Vrbovskog, kao i na subjekte koji se privremeno nalaze na području Grada Vrbovskog.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se: označavanje trgova i ulica, uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, postava reklama, natpisa i naziva tvrtki, uređenje izloga, uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori, uređenje javnih zelenih površina, javna rasvjeta, komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi, čišćenje septičkih jama, dezinsekcija i deratizacija te držanje domaćih životinja.

Označavanje trgova i ulica

Članak 5.

Naselja, ulice i trgovi u Gradu moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselju. Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu i na svakom križanju.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem.

Imena ulica, trgova i parkova određuje Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, a natpisne ploče nabavlja Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo, a troškove nabavke, postavljanja i održavanja snosi Grad Vrbovsko.

Pločicu s oznakom kućnog broja nabavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, na trošak vlasnika ili korisnika, a postavlja je i održava vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno stana o svom trošku.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz stavka 2. ovog članka.

Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog.

Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 6.

Vanjski dijelovi zgrade (krov, pročelje, balkon, terasa, vrata, prozori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema), moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su brinuti se o vanjskom izgledu i čistoći uličih balkona, lođa, terasa i prozora i brinuti se o urednom izgledu i čistoći ulaznih vrata u zgradu.

Zabranjeno je po zgradama šarati, crtati i slično ili na drugi način ih oštećivati.

Posuda sa cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude te prolijevanje vode na prolaznike, prilikom zalijevanja cvijeća.

Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, unutar registriranih povijesnih cjelina naselja, koje su neposredno okrenute prema javno prometnim površinama, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrada, odnosno ulice.

Članak 7.

Zgrada koja svojim izgledom zbog oštećenja, dotrajalosti ili zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova, nagrđuje opći izgled ulice ili naselja, mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, a najkasnije u roku od 12 mjeseci.

Rješenje o obavljanju sanacije donosi građevinska inspekcija, sukladno Zakonu o gradnji.

Uređenje ograda, okućnica i zelenila

Članak 8.

Ograda uz javnu površinu mora biti izgrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Ogradu je potrebno izvesti sukladno propisima o građenju i prostornim planovima.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik odnosno korisnik, dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovno orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne ometa promet vozila i ljudi.

Članak 9.

Vlasnik odnosno korisnik stambenog, poslovnog objekta dužan je održavati okućnicu, na način da mora biti uređena i čista, treba je održavati urednom, redovito kositi travu, voćke i drugo zelenilo redovito obrezivati, čistiti je od ostataka raznog građevinskog otpada, raznog krupnog otpada, čisti je od smeća i korova.

Vlasnik odnosno korisnik stambenog, poslovnog objekta ili objekta u izgradnji, dužan je uz javnu prometnu površinu, podrezivati zelenilo zasađeno u okućnici, dvorištu kao i na drugim sličnim površinama uz javne prometne površine, orezivati živicu i uklanjati šikaru, rezati suhe grane drveće, uklanjati stabla i grane drveća koja ometaju ili ugrožavaju sigurnost ljudi prometa vozila i imovine na javno-prometnim površinama te preglednost prometne signalizacije javne rasvjete.

Komunalni redar rješenjem će naložiti vlasniku odnosno korisniku zemljišta, zelene površine da ukloniti osušeno ili bolesno stablo ili granu, koji bi svojim rušenjem odnosno padom, moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa, objekata i slično, na javnoj prometnoj površini.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 3. uklanjanje stabla ili grana izvršit će Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo na njegov trošak.

Svaku štetu koja nastane rušenjem stabla ili grana iz stavka 4. ovog članka, dužan je nadoknaditi vlasnik odnosno korisnik.

Komunalni redar postupit će na način iz stavka 4. ovog članka i u slučaju kada pojedino stablo ugrožava sigurnost objekata (potkopavanjem temelja, podizanje asfaltnog sloja na prometnici i slično).

Posebnom odlukom regulirane su agrotehničke mjere te održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Vrbovskog.

Postava reklama, natpisa i naziva tvrtki

Članak 10.

Predmeti čija je svrha oglašavanje i isticanje reklamnih poruka (u daljnjem tekstu: predmeti) u smislu ove Odluke su predmeti projektirani ili proizvedeni tipski koji materijalom, obradom i oblikovanjem zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski oblikovani i postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, a to su:

- reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, reklamni natpisi, drugi reklamni predmeti, tende i natpisi tvrtki ako su sa reklamnom porukom.

- oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te drugi oglasni predmeti.

Postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na objektima i površinama Grada Vrbovskog moguće je samo na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi ili ukrasi što se postavljaju na zgradama, moraju biti uredni i čisti, a moraju se ukloniti u roku od 24 sata po prestanku prigode radi koje su postavljeni.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi prema stavku 1. ovog članka, predmete iz stavka 1 ovog članka, uklanja se na temelju rješenja komunalnog redara o trošku vlasnika.

Članak 12.

Plakati, oglasi i slične objave mogu se isticati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim ormarićima, panoima i drugim mjestima koje odredi Gradonačelnik Grada Vrbovskog.

Iznimno, za određene manifestacije može se odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima nisu smjeli biti istaknuti, snosi organizator priredbe ili manifestacija, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.

Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu i/ili javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklanjaju se po nalogu komunalnog redara Grada, na trošak fizičke i pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 13.

Lokacije za postavljanje reklamnih predmeta, plakata i oglasa, postupak javnog nadmetanja, uvjete za sklapanje ugovora o zakupu lokacije za postavljanje plakata, te visinu naknade utvrđuje Gradonačelnik Grada Vrbovskog na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog.

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici poslovnih prostora dužni su na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor, postaviti odgovarajući natpis odnosno tvrtku.

Ploča s nazivom pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu djelatnost, mora biti postavljena pored vrata poslovnog prostora, u skladu s izdanim rješenjem o registraciji. Ploča s istaknutim nazivom mora biti formata A3 ili A4, tehnički i estetski oblikovana i uredna.

Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti natpisnu ploču tvrtke u roku od 15 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

Uređenje izloga

Članak 15.

Izlog u smislu ove Odluke čini zastakljeni otvor u zidu zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služi za ugostiteljstvo, uredski prostor, obrtničku radnju i druge gospodarske djelatnosti.

Izlozi i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe moraju biti uredni i čisti, odgovarajuće osvijetljeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša. U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Povodom državnih i drugih blagdana, obljetnica, manifestacija i slično može se organizirati prigodno uređivanje površina uz poslovne i stambene objekte te drugih površina.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

Uređenje javnih zelenih površina

Članak 16.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

- obnova biljnog materijala,

- podrezivanje stabala i grmlja,

- okopavanje i plijevljenje grmlja i živice,

- košnja trave,

- gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka, održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

- održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpad, spremišta za alat, popločenja i slično),

- postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

- postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

- skidanje snijega s grana,

- uređenje i privođenje namjeni neuređenih i novouređenih javnih zelenih površina.

Članak 17.

Na javnim površinama postavljaju se klupe i košarice za otpad.

Vrstu, veličinu i izgled košarice i klupe, kao dijelove urbane opreme određuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog, te ujedno predlaže i raspored lokacija.

Postavljene klupe i košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati, a dotrajale i pohabane košarice i klupe treba redovito popravljati i po potrebi mijenjati novima.

Košarice za otpad postavlja, prazni i održava onaj kome je povjereno održavanje čistoće javnih površina.

Javna rasvjeta

Članak 18.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s priznatim ekološkim normama i suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Rasvjetna tijela javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete-koncesionar, dužna je redovito održavati objekte i uređaje javne rasvjete u ispravnom stanju (mijenjati dotrajale žarulje, ličiti stupove) po nalogu Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo.

O načinu i vremenu uključivanja javne rasvjete na prijedlog Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo, odlučuje gradonačelnik Grada Vrbovskog.

Evidencija neispravnih rasvjetnih mjesta vodi se u Odsjeku za komunalni sustav i gospodarstvo, a nalog za popravak koncesionaru daje Odsjek.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 19.

Na trgovima i većem križanjima mogu se postavljati javni satovi koji moraju biti uredni i ispravni.

Članak 20.

Na području Grada mogu se postavljati vodoskoci, fontane i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolicu.

Vodoskoci, fontane i drugi slični ukrasni objekti moraju biti ispravni i uredni.

O postavljanju i održavanju vodoskoka, fontana i drugih sličnih objekata na javne površine brine pravna ili fizička osoba kojoj to Grad povjeri.

Članak 21.

Javni zahodi grade se prema potrebama građana, te se grade na trgovima, tržnicama, kolodvorima i sličnim prostorima, te u parkovima, izletištima, odnosno na mjestima na kojima se okupljaju građani.

Javni zahodi moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom, a vlasnik, koncesionar ili korisnik ih mora održavati urednim i ispravnim.

Članak 22.

Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju te na stambenim zgradama s većim brojem stanova.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavlja i održava pravna osoba koja obavlja djelatnost telekomunikacije i poštanske usluge.

Poduzeće koje obavlja djelatnost poštanskih usluga i telekomunikacije dužno je telefonske govornice i poštanske sandučiće držati urednim i u ispravnom stanju, te kvarove otklanjati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana.

Članak 23.

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednim i ispravnim te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.

Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 24.

Na javnim površinama mogu se postavljati kiosci i pokretne naprave na način utvrđen posebnom odlukom.

Članak 25.

Dječja i sportska igrališta i objekti na njima, te površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe moraju biti u urednom i ispravnom stanju.

Dječja igrališta su javno dobro te o njihovom održavanju brigu vodi Grad preko svog nadležnog Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo.

Dječja i sportska igrališta i objekte na njima te druge rekreacijske površine u vlasništvu Grada dužne su održavati u smislu ove Odluke, pravne i fizičke osobe kojima je ugovorno preneseno upravljanje i korištenje istih.

Članak 26.

Autobusna stajališta, u pravilu, moraju biti natkrivene i opremljene klupama, te se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem roku ukloniti.

Na stajalištu se obvezno postavljaju koševi za otpad.

Autobusna stajališta održava pravna ili fizička osoba kojoj je to Grad povjerio.

Članak 27.

Vlasnik ili korisnik javnog parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću, te njima namjenski gospodariti.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp kućica više od 24 sata te neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

Uređenje i održavanje javnih gradskih parkirališta uređuje se Odlukom o uređenju prometa na području Grada Vrbovskog.

Septičke jame

Članak 28.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlašteno komunalno društvo, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

Vlasnik septičke jame dužan je prijaviti na vrijeme čišćenje (pražnjenje) septičke jame od ovlaštenog isporučitelja komunalne usluge, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoline. Davalac usluga dužan je svaki zahtjev izvršiti čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

Kada nadležna inspekcija (sanitarna) utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje. Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

Zabranjeno je fekalije iz septičkih jama ispuštati na javne površine, u okoliš, vodotoke, odnosno u kanal oborinskih voda,

Komunalno društvo koje postupa s otpadom, dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline.

Mjesta na kojima se fekalije izlijevaju određuje se posebnom odlukom.

Dezinsekcija i deratizacija

Članak 29.

U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sistematska dezinsekcija i deratizacija javnih površina, a najkasnije do 1. svibnja tekuće godine.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca te prikupljanje uginulih životinja.

Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinsekcije i deratizacije utvrđuje se mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti koje donosi nadležno županijsko tijelo. Mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih

bolesti dužno je provoditi nadležno tijelo Grada Vrbovskog.

Pravna osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja tih radova.

Držanje domaćih životinja

Članak 30.

Na području Grada dozvoljeno je držati stoku i perad sukladno pozitivnim zakonskim propisima, te traženim uvjetima.

Na području Grada dopušteno je držanje kućnih ljubimaca u skladu s posebnom odlukom o držanju pasa i mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 31.

Javne površine iz članka 2. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih prometnih površina na području Grada Vrbovskog, obavlja vlastiti komunalni pogon (dalje u tekstu: komunalni pogon), temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko Vijeće.

Godišnjim planom pružanja zajedničkih komunalnih usluga utvrđuje se opseg, vrijeme, tehnologija, intenzitet i ostali uvjeti održavanja čistoće javnih prometnih površina i održavanja javnih i zelenih površina.

Članak 32.

Na javnoj površini, bez odobrenja Grada Vrbovskog nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad,

- izlagati niti prodavati predmete, stvari, poljoprivredne i druge proizvode,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve,

- bacati reklamne letke.

Članak 33.

Na javnu površinu ne smije se ostavljati ni bacati bilo kakav otpad ili je na drugi način onečišćavati, a posebice je zabranjeno:

- bacanje i ostavljanje izvan košarica i drugih posuda za smeće razni otpad, kao i druge radnje kojima se onečišćuju javne površine,

- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravak, servisiranje i pranje vozila na javnoj površini,

- izlijevati i ispuštanje otpadne tekućine bilo koje vrste i gnojnica,

- oštećenje košarica za smeće ili druge posude namijenjene za sakupljanje smeća,

- bacanje gorućih predmeta u košarice ili druge posude za otpad,

- paliti otpad,

- zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima.

- odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala na javnu površinu bez odobrenja nadležnog tijela Grada Vrbovskog, kao i postavljanje bilo kakvih predmeta, naprava i stroja kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se mijenja namjena javne površine.

Članak 34.

Radi zaštite javne zelene površine, zabranjuje se:

- neovlašteno rezanje i skidanje grana,

- guljenje kore stabala, zarezivanje, stavljanje plakata te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,

- penjanje po drveću,

- neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busena,

- neovlašteno skupljanje i odnošenje suhoga granja i kore,

- kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

- bacanje papira i drugog otpada, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana, kao i njihovo paljenje na javnoj zelenoj površini.

- dovođenje i puštanje životinja,

- oštećivanje stabala i grmlja prilikom gradnje, istovara i dopreme građevinskog materijala, ogrjevnog drveta i dr.,

- oštećivanje opreme i uređaja na zelenoj površini,

- puštanje otpadnih voda, kiselina, motornog ulja i gnojnica i svako drugo zagađivanje,

- vožnja biciklom, motorom, automobilom te kolicima za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te pranje i parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini,

- oštećivanje opreme (mostova, ograda, klupa, ogradnih stupića, stolova, sprava za igru djece, koševa za otpad, ostalih posuda za odlaganje otpada, sanitarnih uređaja, javne rasvjete, prometnih znakova i sl.,

- loženje vatre i potpaljivanje stabala,

- iskrcavanje, uskladištenje raznog materijala (ogrjevnog drva, ugljena, otpadnog drva, željeza, lima, šute i slično,

- protupravno prisvajanje,

- hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,

- nenamjensko korištenje, oštećivanje i šaranje opreme.

Zabranjeno je sječenje, kresanje i uklanjanje rijetkog ili za ovu regiju karakterističnog, a hortikulturnog vrijednog drveća bez odobrenja komisije sastavljene od predstavnika Grada, hortikulture i šumarstva. Komisiju iz prethodnog stavka osniva Gradonačelnik Grada Vrbovskog.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 35.

Radi očuvanja javne prometne površine zabranjeno je:

- bilo kakvo oštećenje javne prometne površine ili objekta i uređaja koji su njihov sastavni dio,

- izvođenje radova bez odobrenja nadležnog tijela,

- bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javne prometne površine.

U slučaju izvođenja radova protivno odredbi stavka 1. ovoga članka, Komunalno redarstvo izdat će rješenje za obustavu radova koji se izvode bez odobrenja uz obvezu dovođenja javne prometne površine u prvobitno stanje, o trošku izvođača radova.

Uvjeti i način radova na prekopavanju javnih prometnih površina u svim naseljima Grada Vrbovskog definiran je posebnom odlukom.

Članak 36.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javno-prometnu površinu.

Zabranjeno je na asfaltiranim i uređenim prometnim površinama koristiti vozila s gusjenicama ili lancima na gumenim kotačima osim u zimskim uvjetima.

Vozilo koje prevozi tekući ili rasuti materijal mora imati ispravne sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret, moraju se prekriti ceradom, gustom mrežom ili se mora na drugi način osigurati da materijal ne rasipa po javno-prometnoj površini.

Pri izlasku iz gradilišta, sa šumskih i poljoprivrednih površina na javno-prometnu površinu, kotači vozila moraju biti očišćeni od blata.

Članak 37.

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i/ili uništene javne površine u prvobitno stanje.

Članak 38.

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnim površinama obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

Otklanjanje oštećenja i ponovo uređenje javne površine vrši se o trošku počinitelja.

Stvarna šteta učinjena na javnim površinama ili pojedinog objekta, procjenu vrši stručna komisija koju imenuje Gradonačelnik.

Članak 39.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćenja javne površine oko njihovog poslovnog prostora.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlaštenik korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje prostora koji služe kao pristup tim objektima tako da ti prostori budu očišćeni u roku od 8 sata po završetku priredbe, odnosno radnog vremena tih objekata.

Članak 40.

Zabranjeno je svako crtanje i pisanje raznih poruka i tekstova na javno prometnim površinama.

Članak 41.

Zabranjeno je zagađivanje i odlaganje ili bacanje otpada u okoliš, bacanje otpada i otpadnih tvari u jezera, rijeke, potoke i na njihove plaže.

Zabranjeno je na površinama u naseljima i ulicama uz prirodne plaže rijeka, jezera i uz površine potoka odlagati i skladištiti građevinski materijal, drva, željezo i sl.

Zabranjeno je ostavljati vozila na javnim površinama, bez registarskih pločica odnosno neregistrirana vozila, teretne prikolice, lake prikolice, kamp prikolice i druga priključna vozila, karambolirana vozila, olupine vozila.

Zabranjeno je parkiranje kamiona, kamiona s prikolicom, tegljača, i drugih teških vozila izvan određenih parkirališta za teretna vozila van naselja ili u krugu parkirališta trgovačkog društva ili obrta.

Članak 42.

Materijal dobiven iskopom od izgradnje objekata i uređenja zemljišta kao i materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata upotrijebit će se ako je to moguće za uređenja gradilišta, odnosno okućnice objekta.

Materijal iz stavka 1. ovog članka koji nije upotrijebljen za uređenje gradilišta (građevni otpad), deponirat će se u odlagalište građevinskog otpada, ako ono preostali materijal može prihvatiti.

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog građevinskog materijala na odlagalište otpada daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal na cijelom području Grada bez odobrenja.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Korištenje javnih površina prilikom gradnje

Članak 43.

U cilju zaštite javnih površina prilikom obavljanja građevinskih radova, izvođač je dužan poduzimati sljedeće mjere:

- označiti gradilište natpisom koji mora sadržavati naziv i adresu investitora i izvođača,

- deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama i da ne utiče u slivnike,

- očistiti javnu površinu od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i drugog otpada čije je skupljanje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova.

Strogo se zabranjuje izlijevanje svake vrste otpadne građevinske tekućine u gradske slivnike.

Članak 44.

Za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj namjeni mora se koristiti vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima, kada nema vlastitog zemljišta, može se u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno zemljište.

Odobrenje za korištenje javne površine iz stavka 2. ovoga članka na zahtjev izvođača radova ili investitora izdaje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog.

Kod izvođenja radova iz stavka 1. ovoga članka, privremeno zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom:

- kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom

- korištenje javne površine za podizanje skele odobrava gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove u roku od (2) dva dana od dana zaprimanja zahtjeva

- minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 metra.

Građevinski materijal mora biti uredno složen da ne sprječava otjecanje oborinske vode.

Za vrijeme obavljanja radova izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvođač radova.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca, komunalni redar može odrediti da se s javne površine uklone skele i drugi materijal.

Članak 45.

Nakon završetka građevinskih radova ili prestanka potrebe za korištenjem javne površine za smještaj građevinskog materijala, izvođač je dužan javnu površinu vratiti u prvobitno stanje.

Komunalni redar pregledat će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će izvođaču da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prijašnje stanje.

Članak 46.

Izvođač radova dužan je višak zemlje iz iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu određena odlagališta otpada - deponije.

Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

Izvođač građevinskih radova prilikom odlaganja zemlje i/ili otpadnoga građevinskog materijala dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje izdaje komunalno društvo, te platiti utvrđenu naknadu.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

Članak 47.

Za iskrcaj ogrjeva, te za piljenje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište. U slučaju da vlastitoga zemljišta nema ili je njegova površina nedostatna, uz odobrenje može se koristiti i javna prometna površina, ali tako da se ta površina ne oštećuje, da se ne ometa promet. Istovarena drva moraju se složiti okomito na rub pločnika, tako da se ne ruše na kolnik.

Odobrenje za korištenje javne površine izdaje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog.

Iskrcani ogrjev, ugalj ili drugi materijal moraju se ukloniti s javne površine najkasnije u roku od 8 dna, a upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka. U slučaju duže potrebe korištenja javne površine, potrebna je suglasnost Grada, nadležnog Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo, te plaćanja naknade za korištenje.

Članak 48.

Ukrcaj i iskrcaj robe i drugog materijala obavlja se prvenstveno u zgradama i na površinama koje nisu javne površine.

U opravdanim slučajevima ukrcaj i iskrcaj može se privremeno obaviti i na javnoj prometnoj površini pod uvjetom da se ne oštećuje.

Ako se roba ili drugi materijal mora iskrcati na samu javnu prometnu površinu, mora se složiti tako da ne ometa promet i mora se ukloniti, u najkraćem roku, ne duže m od 24 sata.

Korištenje javne površine za tržnice

Članak 49.

Lokacije otvorenih tržnica u Gradu Vrbovskom određuje Gradonačelnik.

Otvorene tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i dugim proizvodima moraju biti čiste i uredne.

Po isteku vremena određenog za prodaju na otvorenoj tržnici ovlaštena pravna ili fizička osoba uklanja s tržnice sve klupe i druge pokretne naprave, osim kioska te dovodi tržnicu u čisto i uredno stanje.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora otvorenih tržnica, ukoliko takvo pravo nije usklađeno posebnom odlukom o zakupu javnih površina.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 50.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalni otpad dijelimo na standardni i krupni otpad.

Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. otpad hrane i pića te ambalažni otpad).

Krupni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu (štednjaci, bojleri i ostala kućanska bijela tehnika, kreveti, fotelje i ostali dijelovi namještaja, zatim kante, madraci, otpad od čišćenja spremišta i sl.).

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 51.

Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad. Vrbovsko.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu: sakupljač otpada) donosi program skupljanja i odvoza otpada te je sa istim dužna upoznati korisnike usluge.

Na javnoj površini određuju se sabirna mjesta na kojima se postavljaju posude za odvojeno prikupljanje otpada iz domaćinstava (papir, staklo, plastika).

Preostali komunalni otpad odlaže se u posude na mjestu prikladnom za odvoz otpada na dan odvoza.

Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekta ili zemljišta, odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili uništiti, sukladno posebnim zakonskim propisima i odobrenjima nadležnih tijela.

Članak 52.

Održavanje čistoće na području Grada obavlja ovlašteno komunalno društvo.

Članak 53.

Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada dužni su puniti posude za odlaganje komunalnog otpada tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih.

Zabranjeno je prebiranje i prekopavanje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

Odlaganje otpada izvan posuda za otpad je zabranjeno.

Nije dozvoljeno u posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada odlagati krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, auto gume, granje, smeće iz vrta, opasni i tehnološki otpad.

Posude za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati te premještati ih sa postavljenog mjesta.

Članak 54.

Komunalno društvo dužno je osigurati posebne otvorene posude (kontejnere) za odlaganje krupnog komunalnog otpada kapaciteta 5-7 m3, koje se postavljaju na određenim mjestima radi prikupljanja takvog otpada.

Krupni otpad odvozi se prema planu redovnog odvoza krupnog otpada. Plan i točne termine na prijedlog isporučitelja komunalne usluge utvrđuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo.

Raspored i broj odvoza krupnog otpada određuje se prema potrebama, a najmanje dva puta godišnje (proljeće i jesen), komunalno društvo organizirat će postavljanje posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada iz prethodnog stavka za skupljanje krupnog otpada po pojedinim područjima, odnosno naseljima uz prethodnu obavijest stanovnika i pravnih osoba na tom području ili naselju o datumu i mjestu skupljanja krupnog otpada.

Na javnim površinama na području Grada Vrbovskog, uređuju se i postavljaju Eko-zeleni otoci za sakupljanje otpada, čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti.

Članak 55.

Odlaganje otpada bilo koje vrste pored posuda za odlaganje komunalnog otpada ili bilo gdje na javnoj površini, smatra se izvanrednim onečišćenjem te će Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog narediti komunalnom društvu izvanredno čišćenje i odvoženje odloženog otpada na teret fizičke ili pravne osobe - onečišćivača koja je prouzročila izvanredno onečišćenje.

Izvanredno onečišćenje uklanja se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada onečišćivaču, odnosno komunalnom društvu o trošku onečišćivača.

Troškovi izvanrednog čišćenja obuhvaćaju fizički rad, rad motornih vozila i troškove deponiranja.

Krupni otpad koji se ne skuplja u skladu s člankom 54. ove Odluke, vlasnik otpada dužan je odvoziti na odlagalište otpada ili do objekta za preradu i uništavanje otpada.

Pravna ili fizička osoba koja odvozi otpad dužna je organizirati i odvoz većih količina šljake, šute, te ostalog građevinskog materijala, što se odvozi na zahtjev i teret vlasnika ili korisnika, odnosno izvođača radova.

Zabranjeno je krupni otpad ostavljati ili odlagati na mjesta koja nisu za to određena ovom Odlukom.

Članak 56.

Skupljeni komunalni otpad odlaže se na odlagalište komunalnog otpada Cetin.

Odlagalište otpada održava i čuva komunalno društvo.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 57.

Snijeg se s javno-prometnih površina uklanja kada napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta.

Led se s javno-prometnih površina uklanja, odnosno posipava čim nastane.

U zimskom razdoblju svi vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih objekata, dužni su ispred svojih ulaza čistiti snijeg i led.

O uklanjanju snijega i leda s kolnika, pješačkih zona, pločnika, trgova, javnih stuba, s parkirališta, tržnica na malo, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora brinu fizičke ili pravne osobe koje tim površinama upravljaju ili se njima koriste, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istih.

Obveznici čišćenja snijega i leda s javno prometnih površina u vrijeme zimskih uvjeta, dužni su se pridržavati prioriteta čišćenja snijega i leda utvrđenih Planom zimske službe.

O uklanjanju snijega i leda s krovova stambenih zgrada i objekata, brine vlasnik zgrade ili fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje i održavanje stambenim zgradama.

U slučaju bilo kakve štete te dodatnih troškova nastalih padanjem snijega ili leda s krovova objekata na javno prometnu površinu, za istu je odgovoran vlasnik odnosno korisnik objekta, ukoliko je vlasnik ugovorom prenio obvezu na korisnika.

Članak 58.

Ukoliko nastanu okolnosti da je rušenjem snijega sa stambenih objekata došlo do ometanja prometa ili je onemogućen promet prometnom površinom uz zgradu, vlasnik/ korisnik zgrade odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu, dužna je odmah ukloniti snijeg s javno prometne površine, te snosi odgovornost za eventualnu nastalu štetu.

Ukoliko vlasnik/korisnik zgrade, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu ne ukloni odmah snijeg i led s javne prometne površine uz zgradu, učinit će to Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog na troška vlasnika/korisnika zgrade.

Zabranjeno je snijeg s okućnica i prilaza obiteljskih kuća, stambenih zgrada, poslovnih zgrada, odlagati ili bacati na kolnik javnih prometnih površina.

Članak 59.

Javne prometne površine mogu se radi sprječavanja nastanka leda i sprječavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna prometna površina ukloni do 1. travnja tekuće godine.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 60.

Svi predmeti postavljeni na javnim površinama (kiosk, pokretna naprava, štand, priključna vozila, reklama, putokaz, stupić, bijela tehnika, građevinski materijal, građevinska kolica ili druga kolica, skela, ogrjev, krupni otpad i slično) suprotno odredbama ove odluke, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će ga Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog na posebno određenu površinu, o trošku vlasnika ili korisnika, uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Ukoliko je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 61.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu zbog dotrajalosti, ako je vozilo napušteno, ako je vozilo bez registarskih pločica i slično, da u roku od 8 dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz 1. ovog članka, ostavit će na vozilu upozorenje vlasniku vozila da ga ukloni s javne površine u roku od 8 dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalni redar dužan obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od trideset dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenje) vozila, sa vozilo se postupa kao s napuštenim stvarima.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 62.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu kojom dokazuju ovlaštenje za postupanje. Izgled iskaznice komunalnog redara određuje Gradonačelnik Grada Vrbovskog.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada Vrbovskog, komunalni reda može poduzimati odgovarajuće mjere zajedno s nadležnim državnim inspekcijama.

Članak 63.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- izdati usmeni nalog fizičkim i pravnim osobama kojim se nalaže radnja u svrhu održavanja komunalnog reda,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga, koje može biti predloženo i bez pozivanja prekršitelja, nakon izvršenog očevida, odnosno bez istog, temeljem prijave policije ili druge službene osobe a čime je utvrđeno da je počinjen prekršaj,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti Primorsko-goranske županije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo kao ovlaštena osoba

- izdaje obvezni prekršajni nalog,

- pokreće prekršajni postupak.

Članak 64.

Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a osobito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć od nadležne policijske postaje PU primorsko-goranske županije.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 65.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 5. stavak 3. Odluke),

2. ne održava vanjske dijelove zgrade i ne brine se o izgledu vanjskih dijelova zgrade (članak 6. stavak 2. Odluke)

3. crta ili oštećuje vanjske dijelove zgrade (članak 6. stavak 3. Odluke),

4. ne pridržava se odredbi članka 6. stavak 4. Odluke,

5. ne pridržava se odredbi članka 6. stavak 5. Odluke,

6. ne održava okućnicu, odnosno okoliš zgrade (članak 9. stavak 1. Odluke)

7. ne podrezuje zasađeno zelenilo koje ometa prolaz pješaka i vozila (članak 9. stavak 2. Odluke)

8. ne uklanja osušena i bolesna stabla (čanak 9. stavak 4. Odluke),

9. ne pridržava se odredbi članka 10. Odluke,

10. na zgradu postavi neuredne i prljave zastave, transparente ili druge prigodne natpise i ukrase ili ih ne ukloni u roku od 24 sata po prestanku prigode radi koje su postavljeni (članak 11. Odluke),

11. plakate, oglase i slične objave ističe na mjestima koja nisu za to određena ili izlaže oglas reklamu ili plakat čiji je sadržaj suprotan zakonu (članak 12. Odluke),

12. ispred ulaza u poslovni prostor ne postavi ploču s nazivom tvrtke i ne ukloni natpisnu ploču u roku od 15 dana po prestanku obavljanja djelatnosti (članak 14. Odluke),

13. ne postupa sukladno odredbi članka 15.Odluke,

14. ne postupa sukladno odredbi članka 16. Odluke,

15. ne postupa sukladno odredbi članka 17. Odluke,

16. uništava ili oštećuje tijela javne rasvjete (članak 18. stavak 2. Odluke),

17. redovito ne održava objekte javne rasvjete (članak 18. stavak 3. Odluke),

18. ne postupa sukladno odredbi članka 19. Odluke,

19. postupa suprotno odredbi članka 20. Odluke,

20. postupa suprotno odredbi članka 21. Odluke,

21. ne pridržava se odredbi članka 22. stavci 3. i 4. Odluke,

22. ne pridržava se odredbi članka 23. stavak 2. Odluke,

23. ne pridržava se odredbe članka 24. stavak 3. Odluke,

24. ne održava dječja i sportska igrališta (članak 25. Odluke),

25. autobusna stajališta ne održava u urednom i ispravnom stanju, a na stajališta ne postavi koševe za otpad (članak 26. Odluke)

26. ne održava red i čistoću na javnim parkiralištima (članak 27. stavak 1. Odluke),

27. na javnim parkiralištima obavlja neku od zabranjenih djelatnosti (članak 27. stavak 2. Odluke),

28. na vrijeme ne zatraži čišćenje septičke jame (članak 28. stavak 2. Odluke),

29. ne postupa sukladno odredbi članka 28. stavcima 4. i 5. Odluke),

30. ne postupa sukladno odredbi članka 29. stavak 6. Odluke,

31. ne pridržava se odredbi članka 30. stavak 1. Odluke,

32. javne površine ne održava čistim i urednim (članak 31. stavak 1. Odluke).

33. ne pridržava se odredbi članka 32. Odluke,

34. ne pridržava se odredbi članka 33. Odluke,

35. ne pridržava se odredbi članka 34. Odluke,

36. ne pridržava se odredbi članka 35. Odluke,

37. ne pridržava se odredbi članka 36. Odluke,

38. ne postupa u skladu s odredbama članka 37. Odluke,

39. namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnoj površini (članak 38. Odluke),

40. ne pridržava se odredbi članka 39. Odluke,

41. vrši crtanje i pisanje raznih poruka i tekstova na javnoj prometnoj površini (članak 40. Odluke),

42. ne pridržava se odredbi članka 41. Odluke,

43. ne pridržava se odredbi članka 42. Odluke,

44. izvođač građevinskih radova ne označi gradilište (članak 43. stavak 1. Odluke),

45. ne pridržava se odredbi članka 44. Odluke,

46. ne pridržava se odredbi članka 45. Odluke,

47. ne pridržava se odredbi članka 46. Odluke,

48. ne pridržava se odredbi članka 47. Odluke,

49. ne ukloni iskrcani ogrjev ili drugi materijal u roku određenom (članak 48. stavak 3. Odluke),

50. prodaje ili izlaže poljoprivredne ili druge proizvode izvan prostora otvorenih tržnica (članak 49. stavak 4. Odluke),

51. ne pridržava se odredbi članka 51. stavaka 2, 4 i 5 Odluke,

52. ako ne održava čistoću na području Grada Vrbovskog (članak 52. Odluke),

53. ne pridržava se odredbi članka 53. stavaka 1, 2, 3, 4 i 5 Odluke,

54. ne osigurava posebne posude za odlaganje krupnog komunalnog otpada (članak 54. stavak 1. Odluke),

55. ne pridržava se odredbi članka 54. stavak 2. Odluke,

56. ne pridržava se odredbi članka 55. Odluke,

57. ne postupa sukladno odredbi članka 56. stavak 2. Odluke,

58. ne ukloni snijeg i led sukladno članku 57. stavcima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 Odluke,

59. ne pridržava se odredaba članka 58. stavcima 1, 2 i 3. Odluke,

60. ne ukloni materijal kojim je posipana javna površina i određenom roku (članak 59. Odluke),

61. ne ukloni protupravno ostavljene predmete (članak 60 Odluke),

62. ne pridržava se odredbi članka 61. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 66.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz članka 65. ove Odluke, na mjestu izvršenja prekršaja kada je počinitelj prekršaja zatečen u izvršenju prekršaja u iznosu od 200,00 kuna. O naplaćenoj kazni izdaje se potvrda.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, predložiti će se izdavanje obveznog prekršajnog naloga.

Članak 67.

Komunalni redar u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dužan je pridržavati se zakona, ove Odluke i drugih propisa, te postupa i donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim propisima.

Članak 68.

Na temelju prijave policije ili službene osobe nadzornoga tijela utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je utvrđeno da je pravna ili fizička osoba počinila prekršaj iz članka 65. ove Odluke, komunalni redar će bez pozivanja prekršitelja, predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga, odnosno predložiti pokretanje prekršajnog postupka sukladno posebnom zakonu o prekršajima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 4/98 i 16/98).

Članak 70.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/12-01-36

Ur. broj: 2193-01/01/12-01

Vrbovsko, 12. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr