SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
GRAD BAKAR

33.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11, 50/12) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene

novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na 33. sjednici održanoj 9. srpnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU - 26
dijela naselja Plase - NA 9
1

I. - Opće odredbe

Članak 1.

Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-26 - dijela naselja Plase - NA 91 (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Plase - NA 91 (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz podučja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Plana.

II. - Pravna osnova

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11, 50/12 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 163. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bakra (»Službene novine PGŽ«, broj 21/03, 41/06, 2/12 u daljnjem tekstu: PPUG Bakra).

III. - Obuhvat Plana

Članak 3.

Obuhvat Plana određen je PPUG Bakra u grafičkom dijelu - kartografski prikaz 3. C - Uvjeti korištenja i zaštite prostora u mjerilu 1: 25.000 i kartografski prikaz 4.4. Građevinska područja u mjerilu 1: 5000. Površina obuhvata plana iznosi cca 3,5 ha.

Sukladno stavku 3. članka 78. Zakona određuje se širi obuhvat urbanističkog plana od onog određenog PPUG Bakra, odnosno, Urbanističkim planom UPU 26 obuhvatiti će se dio građevinskog područja naselja Plase NA 91, pripadajući dio županijske ceste oznake ŽC 5068 te pristupni put oznake U 89.

Grafički prikaz granice obuhvata Plana, sastavni je dio Odluke.

IV. - Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 4.

Naselje Plase dio je k.o. Ružić Selo, odnosno dio naselja Hreljin koje je cca 3 km udaljeno od centra mjesta. S obzirom na tu dislociranost, uglavnom funkcionira kao zasebna cjelina. Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje naselja oznake NA 91, kao neizgrađeno građevinsko područje u nastavku postojećeg izgrađenog dijela. Naselje Plase nastalo je uz željezničku prugu tako da okosnicu naselja čini željeznička postaja u blizini koje su tijekom godina građeni stambeni objekti. Osim željezničke postaje i objekata vezanih za željeznički prijevoz, u naselju postoji manji društveni dom s dvorištem koje se koristi za rekreativne potrebe. U naselju nema ostalih društvenih niti uslužnih sadržaja te je stanovništvo za sve potrebe (škola, predškolski odgoj, zdravstvena ambulanta, trgovine i dr.) vezano uz naselja Hreljin i Zlobin.

Naselje je opskrbljeno elektro i telekmunikacijskim instalacijama, a tijekom 2011. godine izgrađen je vodovod. Nema izgrađenog javnog sustava odvodnje. Izgrađena je javna rasvjeta.

V. - Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 5.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je omogućiti racionalno korištenje prostora, te razvitak temeljen na načelu održivosti. Pri tome treba težiti postizanju optimalnog i uravnoteženog odnosa između postojećeg i planiranog dijela naselja, uz određivanje takvog načina gradnje koji je primjeren području - nešto veće površine čestica, više zelenih površina i sl.

Kroz rješenje područja Urbanističkog plana uređenja potrebno je odrediti osnovne namjene površina:

-Površine namijenjene stambenoj izgradnji. Sukladno smjernicama definiranima PPUG Bakra potrebno je odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina;

-Sukladno uvjetima plana više razine utvrditi prostorne minimume i standarde uređenja i oblikovanja javnog prostora (zelenilo, igrališta, šetališta, odmorišta, parkirališta, trgovina, usluge i sl.);

-Definirati potrebe, mogućnost i uvjete smještaja socijalnih ustanova-doma za starije; i po potrebi nekih drugih javnih i društvenih programa;

-Definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu sa zaštitom postojećih i/ili izgradnjom novih pješačkih i kolnih komunikacija;

-Razraditi vrste i tipove parkirališnih prostora, skupnih ili pojedinačnih;

-Zelene površine u pravilu formirati kao grupirane i prateće površine.

Ovisno o posebnostima prostora potrebno je definirati smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora, s time da je u svemu potrebno se pridržavati cjelovitim Tekstualnim dijelom PPUG Bakra te odredbi za provođenje Plana.

Planom je potrebno predvidjeti proširenje građevinskog područja naselja uz potrebnu infrastrukturu.

VI. - Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 6.

Najveći dio obuhvata Plana je neizgrađen prostor izuzetne kontekstualne i prostorne kvalitete pa je prije izrade plana potrebno područje obuhvata proanalizirati na razini kvalitetne stručne podloge.

Stručne podloge koje su potrebne za izradu plana su:

-urbanističko-arhitektonska studija-analiza prostornih mogućnosti lokacije s osobitim naglaskom na definiranju tipova i modela stanogradnje putem idejnih rješenja.

VII. - Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 7.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VIII. - Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 8.

Plan je sukladno Zakonu potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:

2.000 koristeći digitalni orto-foto snimak te katastarske planove dobivene od Državne geodetske uprave.

Za izradu plana koristiti će se Posebna geodetska podloga k.o. Ružić Selo, izrađena od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije, Anita Burul, ing. geod., potvrđena od Područnog ureda za katastar Rijeka.

IX. - Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

Članak 9.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

1.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12;

2.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3;

3.MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka, Žrtava fašizma 3;

4.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2;

5.Komunalno društvo »Vodovod i kanalizacija« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14;

6.Komunalno društvo »Vodovod i kanalizacija« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14;

7.Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2;

8.Ured državne uprave u PGŽ - Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (Sanitarna inspekcija) Rijeka, Riva 10;

9.Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka;

10.Županijska uprava za ceste, Rijeka, Nikole Tesle 9/ X;

11.Hrvatske telekomunikacije d.d. TKC Rijeka, Rijeka, Ciottina 17a;

12.Hrvatska agencija za telekomunikacije, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb;

13.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb;

14.Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice, Supilova 2;

15.Komunalno društvo »Čistoća«, Rijeka, Dolac 14;

16.Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14;

17.Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb;

18.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Tijela u svom zahtjevu moraju odrediti važeće propise i njihove odredbe te stručne i ostale dokumente na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

X. - Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 10.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava Odluke urbanističkoj inspekciji te dostava Odluke i poziva za dostavu prethodnih zahtjeva tijelima i osobama određenim posebnim propisima: u roku od 15 dana od dana objave u službenom glasniku;

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva;

-Izrada Nacrta prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora za izradu plana sa stručnim izrađivačem plana;

-Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: u roku od 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana;

-Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga plana za javnu raspravu: u roku od 60 dana od provedene prethodne rasprave;

-Početak javne rasprave: u roku od 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana;

-Trajanje javne rasprave: u roku od 30 dana;

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: u roku od 30 dana od okončanja javne rasprave;

-Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva;

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja;

-donošenje Plana: u roku od 30 dana od zaprimanja suglasnosti u Zakonom propisanom roku.

XI. - Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Plana

Članak 11.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

XII. - Izvori financiranja izrade prostornog plana

Članak 12.

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

XIII. - Završne odredbe

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-12-7

Bakar, 9. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr