SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
GRAD BAKAR

32.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11, 50/12) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na 33. sjednici održanoj 9. srpnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone
poslovne namjene K
3

I. - Opće odredbe

Članak 1.

Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU- 8 zone poslovne namjene K3 (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU-8 zone poslovne namjene K3 (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Plana.

II. - Pravna osnova

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11, 50/12 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 163. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bakra (»Službene novine PGŽ«, broj 21/03, 41/06, 2/12 u daljnjem tekstu: PPUG Bakra).

III. - Obuhvat Plana

Članak 3.

Obuhvat Plana određen je PPUG Bakra u grafičkom dijelu - kartografski prikaz 3. C - Uvjeti korištenja i zaštite prostora u mjerilu 1: 25.000 i kartografski prikaz 4.2. Građevinska područja u mjerilu 1: 5000. Površina obuhvata Plana iznosi cca 12,26 ha.

Grafički prikaz granice obuhvata Plana sastavni je dio Odluke.

IV. - Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 4.

Nakon zatvaranja koksare 1994. godine izvršena je njezina razgradnja i sanacija te je prostor u potpunosti pripremljen za razvijanje nekih novih programa i funkcija.

U najvećem je dijelu riječ o posve ravnom terenu izuzetne topografije i specifične izloženosti vanjskim i unutarnjim vizurama što mu daje dodatni potencijal. Lokacija bivše koksare ima i vrlo specifičnu insolaciju koja se također, u kontekstu planiranih poslovnih funkcija koje ne traže južnu orijentaciju, može ocijeniti iznimno povoljnom.

Temeljem osobitih endemskih vrijednosti posve sanirane lokacije platoa bivše koksare, stekli su se uvjeti za dalju urbanizaciju prostora i realizaciju predviđenih programa.

V. - Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 5.

Temeljnim PPUG Bakra dio prostora platoa bivše koksare namijenjen je poslovnoj namjeni.

Površine konkretne gospodarske namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju proizvodne i skladišne komplekse (trgovinu, manje pogone-obrtništvo, skladištenje servise, komunalne usluge i sl.). Uz osnovnu djelatnost, moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Na prostoru poslovne zone K3 moguće je planirati i programe znanstveno-tehnološkog parka prema već prihvaćenom modelu njihova rada i funkcioniranja, koji u širem europskom kontekstu bilježi iznimne poslovne rezultate. Sukladno ukupnoj analizi sličnih postojećih projekata, ustanovljeno je da Grad Bakar na konkretnoj lokaciji posjeduje izniman ukupni potencijal za razvijanje znanstveno-tehnološkog parka.

Smjernice temeljne urbanističke i funkcionalne koncepcije ovog prostora potrebno je prirediti, analizirati i utvrditi stručnom podlogom koja definira osnovne gospodarske i prostorne premise promišljanja cijelog područja obuhvata UPU 8.

Pored gospodarskih i razvojnih programa na platou bivše koksare je predviđena gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje Grada Bakra.

U smislu objedinjavanja cjelovitog urbanističkog promišljanja jedinstvenog obalnog prostora, poželjno je u najvećem mogućem opsegu koordinirati programe ovog Plana sa UPU 9 susjednog prostora luke Goranin s kojim čini neraskidivu zajedničku cjelinu.

Za prostor obuhvata UPU 8 propisana je III. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.

VI. - Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 6.

Za izradu Plana koristi će se slijedeće podloge:

- Urbanistička stručna podloga razvoja znanstveno-tehnološkog parka na lokaciji bivše koksare u Bakru; autor Bojan Bilić-ovlašteni arhitekt-urbanist, naručitelj Sveučilište u Rijeci, StePRi-znanstveno tehnologijski park.

VII. - Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 7.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VIII. - Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 8.

Plan će se izraditi na topografsko katastarskom planu u mjerilu 1:2000 koristeći digitalni orto-foto snimak te katastarske planove dobivene od Državne geodetske uprave.

IX - Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

Članak 9.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

1.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci, Rijeka, Užarska 12;

2.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3;

3.MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka, Žrtava fašizma 3;

4.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2;

5.Komunalno društvo »Vodovod i kanalizacija« d.o.o., PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14;

6.Komunalno društvo »Vodovod i kanalizacija« d.o.o., PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14;

7.Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2;

8.Ured državne uprave u PGŽ - Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (Sanitarna inspekcija) Rijeka, Riva 10;

9.Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52a;

10.Hrvatske ceste d.d., Rijeka, Nikole Tesle 9/XI;

11.Hrvatske telekomunikacije d.d. TKC Rijeka, Rijeka, Ciottina 17a;

12.Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb, Nikole Jurišića 13;

13.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;

14.Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice, Supilova 2;

15.Komunalno društvo »Čistoća«, Rijeka, Dolac 14;

16.Energo d.o.o., Rijeka, Dolac 14;

17.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Savska cesta 41/20;

18.Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78;

Navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Tijela u svom zahtjevu moraju odrediti važeće propise i njihove odredbe te stručne i ostale dokumente na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

X. - Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 10.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava Odluke urbanističkoj inspekciji, te dostava Odluke i poziva za dostavu prethodnih zahtjeva tijelima i osobama određenim posebnim propisima: u roku od 15 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«;

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: u roku 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva;

-Izrada Nacrta prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora za izradu Plana sa stručnim izrađivačem Plana;

-Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana: u roku od 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana;

-Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu: u roku od 60 dana od provedene prethodne rasprave;

-Početak javne rasprave: u roku od 15 dana od utvrđenog Prijedloga Plana;

-Trajanje javne rasprave: 30 dana;

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog Prijedloga: u roku od 30 dana od okončanja javne rasprave;

-Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva;

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja;

-Donošenje Plana: u zakonom propisanom roku po pribavljanju svih suglasnosti.

XI. - Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Plana

Članak 11.

Člankom 170. stavkom 1. PPUG Bakra određene su zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

XII. - Izvori financiranja izrade Plana

Članak 12.

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

XIII. - Završne odredbe

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-12-8

Bakar, 9. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr