SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

75.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godine (»Narodne novine« broj 52/12 ), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/12), članka 28. točke 22, a u vezi s člankom 65. stavak 6 . Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2012. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2012. godini, u okviru sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 23.522.034 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini, utvrđeni su:

-za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova u iznosu od 9.993.357 kn

-za otplatu kredita u iznosu od 3.473.500 kn

-za investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove u iznosu od 10.055.177 kn

III.

Sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke, raspoređuju se za potrebe održavanja:

-prostora u iznosu od 6.246.527 kn ili 62,51%;

-postrojenja i opreme u iznosu od 2.526.830 kn ili 25,29% ,od kojih za:

. medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu
od 710.000 kn;

. računalnu opremu u iznosu od 1.359.830 kn;

. ostalu opremu u iznosu od 457.000 kn;

-prijevoznih sredstava u iznosu od 1.220.000 kn ili 12,20%.

Kriteriji za raspored sredstava utvrđenih u prethodnom stavku su:

. vrijednost prostora, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava koju zdravstvene ustanove koriste u osnovnom standardu;

. njihovo učešće u ukupnoj nefinancijskoj imovini koja se uporabom troši.

Korektivni kriteriji su: stanje nefinancijske imovine i zahtjevi zdravstvenih ustanova za sredstvima za investicijsko i tekuće održavanje.

Sredstva iz stavka 1, raspoređuju se zdravstvenim ustanovama, prema kriterijima:

. učešća svake zdravstvene ustanove u ukupnoj vrijednosti imovine koja se uporabom troši i koju zdravstvene ustanove koriste u osnovnom standardu;

. visini i strukturi ulaganja svake zdravstvene ustanove u nefinancijsku imovinu u zadnjih nekoliko godina.

Korektivni kriteriji su: stanje nefinancijske imovine (stopa otpisa) svake zdravstvene ustanove, iskazane potrebe zdravstvenih ustanova i predstojeći investicijski zahvati u pojedinim zdravstvenim ustanovama.

Zdravstvena ustanova može sredstva prelijevati između grupa.

IV.

Sredstva za investicijsko ulaganje u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu (informatizaciju) iz točke II. podstavka 3. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama temeljem sljedećih kriterija:

. 23,20% za završetak već započetih projekata (Thalassotherapia Crikvenica- rekonstrukcija objekta K i Psihijatrijska bolnica Rab- uređenje centralne bolničke kuhinje);

. 11,93% za projekt razvoja invazivne dijagnostike i terapije u kardiološkom odjelu Thalassotherapie Opatija;

. 48,78% za nabavu medicinsko-tehničke opreme u cilju zanavljanja opreme starije od 8 godina i nabavu opreme za primjenu nove tehnologije;

. 2,84% za daljnji razvoj informatizacije zdravstvene djelatnosti;

. 4,43% za nabavku prijevoznih sredstava,

. 8,82% za nabavku ostale opreme.

Korektivni kriteriji su:

-visina i intenzitet dosadašnjih ulaganja i mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora

-iskazane potrebe zdravstvenih ustanova.

Kao mjerilo za utvrđivanje prava iz točke III. i IV.ove Odluke utvrđuje se opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

V.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke raspoređuju se za slijedeće namjene:

1. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova- prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme

2. otplatu kredita sklopljenog u svrhu pokrića dospjelih a nepodmirenih obveza Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

3. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opreme i računalnu opremu.

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini.

Ovlašćuje se Obnašatelj dužnosti Župana zamjenik Župana Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja.

Ovlašćuje se Obnašatelj dužnosti Župana zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, da na temelju akta iz stavka 1. ove točke donese Odluku o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2012. godini.

VIII.

Sredstva za utvrđene namjene iz točke V. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu investicijskog ulaganja u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu i investicijskog i tekućeg održavanja prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme, za pružanje zdravstvenih usluga izvan osnovnog standarda.

IX.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke V. ove Odluke moći koristiti nakon što provedu postupke nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave svu potrebnu dokumentaciju kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

Izuzetno od prethodnog stavka, a u cilju postizavanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava namijenjenih za investicijsko ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu i prijevozna sredstva, provesti će se postupak zajedničke nabave za sve zdravstvene ustanove.

X.

Sredstva za decentralizirane funkcije utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2012. godine (»Službene novine« broj 4/12), uključena su pri utvrđivanju rasporeda sredstava koji je predmet ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-12

Rijeka, 5. srpnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

Odluka o kriterijima i mjerilima i način  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr