SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

30.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/2009), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 27. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2012. g. donijelo je

II. Izmjene i dopune Proračuna
Grada Novi Vinodolski za 2012.

Članak 1.

Tabelarni dio u članku 1. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. g. mjenja se kako slijedi:

OPĆI DIO


PROMJENA Novi plan

Plan 2012. IZNOS (%) za 2012. g.


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 30.756.620,00 280.000,00 0,90 31.036.620,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.588.000,00 150.000,00 1,70 8.738.000,00

UKUPNO PRIHODI 39.344.620,00 430.000,00 1,09 39.774.620,00

Rashodi poslovanja 28.359.200,00 0,00 0,00 28.359.200,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.473.920,00 430.000,00 4,10 10.903.920,00

UKUPNO RASHODI 38.833.120,00 430.000,00 1,11 39.263.120,00

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 511.500,00 0,00 0,00 511.500,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 511.500,00 0,00 0,00 511.500,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -511.500,00 0,00 0,00 -511.500,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/

FINANCIRANJA 0,00 0,00 0,00 0,00PROMJENA Novi plan

KTO VRSTA PRIHODA / RASHODA Plan 2012. IZNOS (%) za 2012. g.


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 30.756.620,00 280.000,00 0,91 31.036.620,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata

unutar općeg proračuna 1.810.000,00 280.000,00 15,47 2.090.000,00

633 Pomoći iz proračuna 1.810.000,00 280.000,00 15,47 2.090.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.588.000,00 150.000,00 1,75 8.738.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.538.000,00 150.000,00 1,76 8.688.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih

bogatstava 8.538.000,00 150.000,00 1,76 8.688.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.473.920,00 430.000,00 4,11 10.903.920,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.764.000,00 430.000,00 11,42 4.194.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.764.000,00 430.000,00 11,42 4.194.000,00


Članak 2.

Proračunske projekcije za 2013. i 2014. g. ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

U posebnom i programskom dijelu Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. g. rashodi i izdaci po nositeljima i programima mjenjaju se na pozicijama kako slijedi:

POSEBNI I PROGRAMSKI DIO


PROMJENA

Poz. Kto. VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS


UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 39.344.620,00 430.000,00 1,09 39.774.620,00

RAZDJEL 000 GRAD NOVI VINODOLSKI 39.344.620,00 430.000,00 1,09 39.774.620,00

P345 6332 DOM ZDRAVLJA ZA UREĐENJE

AMBULANTE 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00

P710 7111 Građevinsko zemljište 8.538.000,00 150.000,00 1,76 8.688.000,00PROMJENA

Poz. Kto. VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS


UKUPNO RASHODI / IZDACI 39.344.620,00 430.000,00 1,09 39.774.620,00

RAZDJEL 005 URED GRADA 13.218.620,00 430.000,00 3,25 13.648.620,00

GLAVA 05 SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB 2.395.000,00 430.000,00 17,95 2.825.000,00

SANACIJA STOLARIJE AMBULANTE

U NOVOM

R4545 4511 VINODOLSKOM 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00


Članak 4.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. g. stupaju na snagu osmog dana od objave.

Članak 5.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-60/04

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 4. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr