SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

77.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karolina u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/12), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karolina u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 40/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Županijska skupština na 32. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i
rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karolina
u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karolina u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku »Katina« d.o.o., 51500 Mali Lošinj, OIB 22558501304 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu rekonstrukcije postojećeg mola, te obavljanja gospodarskih djelatnosti koje uključuju:

. iznajmljivanje 15 suncobrana,

. iznajmljivanje 15 ležaljki,

uz uvjet da suncobrani i ležaljke nisu postavljeni na molu od strane koncesionara, do trenutka njihova iznajmljivanja.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, postojeći mol ispred vile Karolina u uvali Čikat. Morski dio iznosi 386 m2, a kopneni dio 25 m2 i sastoji se od k. č. 13393, k.o. Mali Lošinj. Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 411 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:


GAUSS-KRUGEROVA PROJEKCIJA


TOČKA Y X


1. 5 457 094.40 4 931 967.70


2. 5 457 113.50 4 931 961.60


3. 5 457 107.30 4 931 942.05


4. 5 457 088.25 4 931 948.05


Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1 : 200 izrađen od dipl. ing. geod. Igora Mršića, u studenom 2011. godine. Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

-stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 4.550,00 kuna (slovima: četiritisućepetstopedeset kuna),

-promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3,5% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru dostaviti Davatelju koncesije garanciju banke za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti Najpovoljnijeg ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv, u protivnom će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru smatrati ništetnim.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u svibnju 2012. godine (sastavni dio Ponude).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 880.050,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Najpovoljnijem ponuditelju se preporuča poduzimanje mjera osiguranja radi zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

OBRAZLOŽENJE:

Na temelju Dopune pisma inicijative tvrtke »Katina« d.o.o. od 10. veljače 2012. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji pokrenuo je postupak koncesioniranja u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karolina u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj. Gospodarsko korištenje uključuje iznajmljivanje 15 suncobrana, iznajmljivanje 15 ležaljki i rekonstrukcija postojećeg mola.

Granica pomorskog dobra utvrđena je Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 62/01 od 11. srpnja 2001. godine).

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: UP/ I-350-05/11-03/5 i URBROJ: 2170/1-03-05/5-11-17 od 20. listopada 2011. godine).

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 28. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karolina u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/12) temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije (»Narodne novine« broj 40/12).

Dana 10. svibnja 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja tvrtke »Katina« d.o.o., Čikat bb, 51550 Mali Lošinj, OIB: 22558501304.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je 06. lipnja 2012. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržana tvrtka »Katina« d.o.o., 51550 Mali Lošinj, Čikat bb , OIB: 22558501304.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-16

Rijeka, 5. srpnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr