SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

74.

Na temelju članka 39. stavka 2. i članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 52. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici od 5. srpnja 2011. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU«

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« 44/11) u dijelu Proračuna Primorsko- goranske županije za 2012. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu, B. Račun financiranja za 2012. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PLAN POVEĆANJE /
2012. GODINE SMANJENJE NOVI PLAN


PRIHODI 296.544.160,00 4.421.839,96 300.965.999,96


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 41.709,05 41.709,05


RASHODI 264.380.051,00 27.582.168,32 291.962.219,32


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.031.749,00 13.866.057,68 44.897.806,68


RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 1.132.360,00 -36.984.676,99 -35.852.316,99


B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 4.655.840,00 0,00 4.655.840,00


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 6.488.200,00 -1.648.226,00 4.839.974,00


NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -1.832.360,00 1.648.226,00 -184.134,00


C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 700.000,00 35.336.450,99 36.036.450,99VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00 0,00 0,00


Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-8

Rijeka, 5. srpnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjedinik
Ingo Kamenar, v.r.

 

I. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr