SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 24. Utorak, 26. lipnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

14.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) i članka 40. stavci 5. i 6. Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08, 11/12), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 11. lipnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o lokacijama, dimenzijama i uvjetima za postavljanje
i oblikovanje montažnih građevina

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije, dimenzije i uvjeti za postavljanje i oblikovanje montažnih građevina na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Lokacije za postavljanje montažnih građevina na području Općine, utvrđuju se na javnim i drugim površinama, kojima upravlja Općina Baška, kako slijedi:

I. naselje Baška:

1.Ulica Emila Geistlicha, dijelovi k.č. br. 3437, 3440, 3990 i 4090, sve k.o. Baška,

2.Ulica kralja Zvonimira, dijelovi k.č. br. 4113 k.o. Baška,

3.Ulica Palada, dio k.č. br. 4097/1 k.o. Baška,

4.Vela plaža.

II. naselje Draga Bašćanska:

1.autobusna postaja, južno od čekališta,

2.površine uz Zadružni dom,

III. naselje Jurandvor: autobusna postaja, južno od čekališta.

Članak 3.

(1) Montažne građevine su kiosci, odnosno tipske i prefabricirane jednoprostorne jedinice proizvedene u modularnom sustavu od ovlaštenog proizvođača, izrađene od cinčanog plastificiranog čelika, s detaljima od inoxa i aluminija, u pravilu, pravokutnog tlocrtnog oblika za koje se podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja u komadu.

(2) Krovište kioska je koso s najvećim dozvoljenim nagibom 15o.

(3) Postavlja se suhom montažom na odgovarajuću podlogu, na kojoj se, u slučaju potrebe, postavlja odgovarajuća infrastruktura.

(4) Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12,00 m2.

(5) Dozvoljeno je postavljanje grupe od najviše 2 kioska.

(6) Kiosci postavljeni u grupi moraju biti istog tipa, a pojedinačni zahvati na istima jedinstveni ili usklađeni.

(7) Iznimno, na javnoj površini iz članka 1., točka I.1. mogu se postavljati montažne građevine - kiosci veći od 12 m2, ali ne veći od 25 m2.

(8) U slučaju iz prethodnog stavka montažna građevina - kiosk je jednoprostorna cjelina izrađena od trajnog materijala (drvo ili stakloplastika u kombinaciji s prirodnim materijalima), ili od cinčanog plastificiranog čelika s detaljima od inoxa i aluminija, na način da se, u konstrukcijskim i u dijelovima, koji nisu konstrukcijski povezivani, izvodi u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva, u pravilu, pravokutnog ili šesterokutnog tlocrtnog oblika i mora imati sljedeće karakteristike:

. dimenzije:

- površina: do najviše 25,00 m2,

- visina: do krova 2,65 m,

. pročelje: od glatkih materijala,

. ispune: poliuretanski paneli (4 cm),

. bravarija: aluminijska stolarija,

. krov: na četiri vode, crijep mediteran, kanalice od bakra, oluk.

(9) Učvršćivanje za podlogu vrši se bez ubetoniravanja i bez povezivanja s podlogom sidrenim vijcima.

Članak 4.

(1) Na montažnoj građevini nije dozvoljena nikakva dogradnja, niti krovišta, niti skladišnog prostora, niti postavljanje nadstrešnice i slično.

(2) Osim, iznimno, temeljem posebne Odluke Općinskog načelnika, izvan montažne građevine nije dozvoljeno izlaganje robe.

(3) Prostor za odlaganje ambalaže mora se osigurati unutar montažne građevine.

(4) Na monatžnu građevinu može se postaviti reklamni naziv i reklamni logo.

(5) Na montažnu građevinu dozvoljeno je postavljanje uvlačno-izvlačne tende, u boji utvrđenoj Odlukom o komunalnom redu.

(6) Ovisno o djelatnosti koja se u montažnoj građevini obavlja, ista mora ispunjavati sanitarne uvjete sukladno važećim propisima.

(7) Opremu montažne građevine obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz isti.

Članak 5.

Namjena montažne građevine može biti za obavljanje ugostiteljsko-turističke, trgovačke ili uslužne djelatnosti.

Članak 6.

Montažna građevina se ne može postaviti:

.na javno-prometnoj površini koja je u funkciji kolnog prometa, u prostoru koji je zaštićen kao kulturno dobro, osim uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci,

.na lokaciji na kojoj bi moglo biti ugroženo funkcioniranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

.unutar postojećeg ili planiranog parka ili druge uređene zelene površine, izuzev slučaja kad se posebnim

elaboratom uređenja parka ili zelene površine ustanovi prikladnost postave specificiranog elementa urbane opreme,

.na nogostupu, osim uz uvjet da širina prolaza za pješake bude najmanje 2,00 m,

.uz pročelja prizemlja poslovnih građevina (pošta, trgovine, škole, ambulante i slično).

Članak 7.

(1) Općinski načelnik, na prijedlog Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, utvrđuje precizne mikrolokacije na javnim površinama iz članka 2. te, sukladno odredbama ove Odluke, tlocrtnu površinu i namjenu montažne građevine.

(2) Postupak davanja u zakup javne površine za postavljanje montažnih građevina, koje su predmet ove Odluke, pobliže je uređen Odlukom o davanju u zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/11, 18/11).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-5

Baška, 11. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr