SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 24. Utorak, 26. lipnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

13.

Temeljem članka 10. stavci 3., 4. i 6. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. lipnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o trgovini na malo izvan prodavaonica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se:

.načini prodaje robe i/ili usluga na malo izvan prodavaonica,

.lokacije na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica,

.vanjski izgled prodajnih objekata za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica,

.uvjeti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica.

Članak 2.

(1) U smislu ove Odluke trgovina na malo izvan prodavaonica može se na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) obavljati:

.na klupama/štandovima,

.u montažnim objektima/kioscima,

.pokretnom prodajom, isključivo iz vozila za prodaju,

.pomoću automata,

.prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe).

(2) Prodaju robe izvan prodavaonice mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane, odnosno imaju u skladu sa zakonskim i drugim propisima odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, kao i prodaju proizvoda, koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima.

Članak 3.

(1) Prodaja različite robe, koja se po svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica, u naseljima na području Općine može se obavljati na javnim i drugim površinama, kojima upravlja Općina, kako slijedi:

I. naselje Baška:

.Ulica Emila Geistlicha - štandovi/klupe, kiosci/montažni objekti,

.Ulica kralja Zvonimira - štandovi/klupe, kiosci/montažni objekti, vozilo za prodaju,

.Ulica Palada - štandovi/klupe, kiosci/montažni objekti,

.Uskočka ulica - štandovi/klupe, vozilo za prodaju,

.Vela plaža - štandovi/klupe, kiosci/montažni objekti.

II. naselje Draga Bašćanska:

.autobusna postaja, južno od čekališta - štand/klupa,

.površine uz Zadružni dom - štand/klupa.

III. naselje Jurandvor:

.autobusna postaja, južno od čekališta- štand/klupa.

(2) Prodaja robe na utvrđenim lokacijama na javnim i drugim površinama, kojima upravlja Općina, obavlja se na tipiziranim klupama (štandovima) i montažnim objektima/kioscima u skladu s važećim odnosnim aktima.

(3) Na području Općine ne dozvoljava se prodaja robe putem uličnih prodavača s kolicima.

Članak 4.

(1) Na uređenom zemljištu u privatnom vlasništvu može se obavljati prodaja određenih trgovačkih roba prema Pravilniku o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine« broj 66/09, 108/09, 08/10) i to na štandovima/klupama izvan prodavaonica uz obvezu da isti budu tipizirani i udaljeni najmanje deset (10) metara od javne površine (šetnice, ceste, ostale prometnice i slično).

(2) Općinski načelnik može, u posebno opravdanim slučajevima, svojom odlukom, a uz prethodno mišljenje Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dozvoliti postavu štandova/klupa na privatnim površinama i na manjoj udaljenosti od propisane u prethodnom stavku.

(3) Ne dozvoljava se izlaganje i prodaja robe iz asortimana izvan prodavaonica - poslovnih prostora, na klupama, stalcima, policama i sl., na privatnim površinama ispred i sa strana prodavaonica - poslovnih prostora, ako iste nisu udaljene najmanje deset (10) metara od javne površine (šetnice, ceste, ostale prometnice i slično).

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u naseljima Draga Bašćanska i Jurandvor, može se obavljati prodaja isključivo vlastitih poljoprivrednih proizvoda, u skladu s propisima koji jamče zdravstvenu ispravnost proizvoda koji se prodaju, na privatnim površinama ispred kuća, na propisnoj udaljenosti od prometnice, uz obvezu pridržavanja zakonskih odredbi koje se odnose na sigurnost prometa vozila i pješaka.

Članak 5.

(1) Dnevna, povremena, prodaja robe iz vozila za prodaju moguća je isključivo na javnim površinama - u Ulici kralja Zvonimira i Uskočkoj ulici i to, u pravilu, u razdoblju trajanja režima uređenja prometa izvan turističke sezone.

(2) Prodavatelj je obvezan ishoditi odobrenje prodaje iz stavka 1. ovoga članka od Općinskog načelnika, odnosno tijela koje on za isto ovlasti.

Članak 6.

Prodaja trgovačkih roba izvan prodavaonica pomoću automata moguća je gdje postoje svi potrebni sigurnosni, infrastrukturni i ostali uvjeti za postavu, na javnim površinama iz članka 1. ove Odluke, na način i prema uvjetima utvrđenima ovom Odlukom, te na površinama u privatnom vlasništvu, uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 3. stavci 1. i 2. ove Odluke glede udaljenosti automata od javne površine.

Članak 7.

Za prodaju različite robe u prigodi održavanja tradicionalnih pučkih zabava - Dan Općine Baška, Ribarski dan i sl., praznika i vjerskih blagdana, koji se tradicionalno svečanije slave, ili obilježavanja značajnih obljetnica i sl., određuju se površine u dijelu Ulice Palada u luci, odnosno površine ispred crkava, oko domova i na trgovima u naseljima u kojima se u prigodi proslave blagdana održavaju svečani vjerski obredi, odnosno na površinama koje u posebnim prigodama, posebnom odlukom, odredi Općinski načelnik.

Članak 8.

(1) O preciznim lokacijama, načinu i uvjetima prodaje, tipu, odnosno dimenzijama i izgledu privremene naprave koja se postavlja na javnu površinu te vrsti ponude na mjestima na javnoj površini iz članka 2. odlučuje Općinski načelnik u skladu s odnosnim aktima.

(2) Korisnik javne površine je obvezan, prije početka obavljanja prodaje, zaključiti ugovor o zakupu javne površine, sve sukladno Odluci o davanju u zakup javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/11, 18/11).

Članak 9.

Za prodaju robe izvan prostorija na privatnim površinama u skladu s ovom Odlukom, prodavatelj je obvezan ishoditi suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 10.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provode nadležni inspektori Državnog inspektorata, te komunalno redarstvo, svatko u okviru svojih zakonskih ovlasti.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/08).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-4

Baška, 11. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr