SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD CRES
38

36.

Na temelju članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01 i 15/ 03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na svojoj sjednici održanoj 24. rujna 2004. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/00 i 8/04) u članku 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel Grada Cresa.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa, popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Grad Cres izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i obvezu Grada o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1., riječi »počinje teći od dana konačnosti akta na temelju koje se može graditi« zamjenjuje se riječima: »dospijeva u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.«

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

»Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate, nakon izvršene uplate prvog obroka.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje Upravni odjel Grada Cresa.«

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-1/21

Ur.broj: 2213/02-01-01-04-3

Cres, 24. rujna 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=10002&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr