SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

18.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 - Zakon o vodama i 49/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 19. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području
općine Dobrinj

1. Poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj obavljati će ANĐELKO GRŽETIĆ, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ Šilo, Stara cesta 8.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj za razdoblje od 2 (dvije) godine, odnosno za 2012. i 2013. godinu, do zaključno 31. prosinca 2013. godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj iznosi 137.153,00 kn (stotridesetisedamtisućastopedesteitrikune), bez PDV-a, godišnje.

4. Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Prema odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj.

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda Anđelka Gržetić, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT

ANĐELKO GRŽETIĆ Šilo te da je ista pravodobna i potpuna.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu Anđelka Gržetić.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/12-29/19

Ur. broj: 2142-04-01-12-9

Dobrinj, 22. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr