SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

17.

Na temelju članka 73. stavak 1. u svezi s člankom 19. stavak 2. alineja 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. stavak 1. točka 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2011. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje organizacija i način rada dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju vlastite uređaje za čišćenje dimnjaka.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: koncesionar) na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljenog s Općinom Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općina) kao davateljem koncesije.

Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 5.

Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine s koncesionarom provodi se sukladno Zakonu o koncesijama, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije.

Članak 6.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obaveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka.

Plan obaveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po naseljima, ulicama i kućnim brojevima.

Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka sačiniti najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine u kojoj počinje ogrjevna sezona i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj i DVD Dobrinj.

Članak 7.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno ovoj odluci i pozitivnim propisima.

Korisnik usluge dužan je koncesionaru:

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli prema ovoj odluci,

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka te o sezoni loženja,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Članak 8.

Koncesionar je dužan korisnika usluga obavijestiti o danu i vremenu čišćenja te u tu svrhu i izvjesiti, obavezno na glasnoj ploči u naselju, a prema pojedinim slučajevima i u zgradi odnosno na drugom prikladnom mjestu, pismenu obavijest najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

Koncesionar je o poduzetim radnjama iz stavka 1. ovog članka dužan obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.

Članak 9.

Korisnik usluge ne smije koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 10.

Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku usluge ne nanosi šteta.

Nakon obavljenog čišćenja koncesionar je dužan ukloniti sav nakupljeni materijal nastao čišćenjem, što se osobito odnosi na uklanjanje čađe koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimnjaka.

Članak 11.

Ako koncesionar po izvršenom čišćenju utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje ne postoje nedostaci, dužan je korisniku usluge izdati potvrdu o ispravnosti dimnjaka i/ili uređaja za loženje.

Ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge i upravitelja zgrade ako ga zgrada ima i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca.

Ukoliko se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimnjaka koncesionar će o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina.

Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, koncesionar će korisniku usluge zabraniti daljnje korištenja dimnjaka i/ili uređaja za loženje u pisanoj formi, što je korisnik usluge dužan poštivati, o čemu će koncesionar odmah obavijestiti Jedinstveni upravni odjel i nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 12.

Koncesionar je dužan za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, odnosno za više zgrada u dimnjačarskom području, a sadrži:

- oznaku zgrade - ime naselja, ulica i kućni broj,

- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- potpis dimnjačara,

- potpis korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Obrazac za vođenje evidencija iz stavka 1. čini sastavni dio ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 13.

Koncesionar je dužan voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartoteku dimnjaka unose se sljedeći podaci:

- oznaka zgrade - ime naselja, ulica i kućni broj,

- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- broj i vrsta dimnjaka te vrstu goriva koje se koristi,

- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

Obrazac kartona dimnjaka iz stavka 1. čini sastavni dio ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Kartoteka dimnjaka vodi se u elektroničkom obliku i jednom godišnje se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu i DVD Dobrinj.

Članak 14.

Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka koncesionaru plaća korisnik usluge.

Na računu kojeg je koncesionar dužan izdati korisniku usluga za obavljenu dimnjačarsku uslugu mora se navesti vrsta usluge koju je koncesionar naplatio prema ugovorenom cjeniku iz članka 15. ove odluke.

Članak 15.

Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između koncesionara i Općine određuje se visina naknada (cjenik) za obavljanje dimnjačarskih poslova.

III. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMNJAKA

Članak 16.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje koncesionar provodi obavezne redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 17.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i tehničkim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih

oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i izvanredni pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 18.

Izvanredni pregled dimnjaka obavezno se provodi prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je korisnik usluge dužan obavijestiti koncesionara te po zahtjevu nadzornog inspekcijskog tijela.

Članak 19.

Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje izvodi se sukladno propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša te provođenja zaštite od požara.

Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje obavlja se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva te stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

Dimnjaci ložišta na kruta goriva kontroliraju se i čiste najmanje dva puta godišnje.

Kod tehnološki specifičnim postrojenjima za grijanje koja može održavati prema garantnim i drugim uvjetima samo ovlašteni serviser postoji samo obveza koncesionara da jednom godišnje kontrolira da se ona redovito održavaju.

Dimnjaci i uređaji za loženje koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice) ne podliježu odredbama ovog članka o obaveznom čišćenju, već se njihovo čišćenje vrši po pozivu i dogovoru sa koncesionarom, ali postoji obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira dimnjake i uređaje za loženje i na takvim objektima.

Članak 20.

Pored redovitih i izvanrednih obaveznih pregleda i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje obavlja se i na zahtjev korisnika usluga i izvan rokova navedenih u članku 19. ove odluke.

IV. NADZOR

Članak 21.

Provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem rada koncesionara obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 22.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odnosno po njemu ovlaštena osoba je ovlašten:

- narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se ne obavljaju pravilno ili potpuno,

- nadzirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimnjaka,

- pokrenuti prekršajni postupak,

- poduzimati i druge propisane mjere.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 2.500,00 kuna ako kao korisnik usluge ne postupi po članku 11. i 18. odnosno ako kao koncesionar ne postupi po članku 6., 8., 10., 12., 13., 14., 17., 18. i 19. ove odluke,

- u iznosu od 5.000,00 kuna ako kao korisnik usluge ne postupi po članku 7. i 9. i ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove odluke.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka Odluke kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 24.

Fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 1.500,00 kuna ako kao koncesionar ne postupi po članku 6., 8., 10., 12, 13., 14.,

17., 18. i 19. ove odluke,

- u iznosu od 2.500,00 kuna ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove odluke.

Članak 25.

Fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 500,00 kuna ako kao korisnik usluge ne postupi po članku 11. i članku 18. ove odluke,

- u iznosu od 1.000,00 kuna ako kao korisnik usluge ne postupi po članku 7. i 9. ove odluke.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/17

Ur. broj: 2142-04-01-11-3

Dobrinj, 14. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr