SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
GRAD VRBOVSKO

15.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93., 33/00., 92/94., 69/97., 33/ 00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/ 03., 132/06., 26/07, 73/08 i 25/12 ) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09. i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG
ZA 2011. GODINU

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Članak 1.

U 2011. godini ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/ izdataka:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Utvrđuje se da u 2011. godini višak prihoda / neutrošena sredstva iznosi 51.639,61 kuna.

Višak prihoda / neutrošena sredstva raspoređuju se u Proračunu za 2012. godinu i to kako slijedi:

- A200902 Poticanje razvoja poljoprivrede 51.639,61 kn

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA, IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI TE RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Članak 4.

Rashodi i izdaci proračuna ukupno su ostvareni u iznosu od 15.610.985,00 kn, a odnose se na rashode i izdatke kako slijedi u posebnom dijelu proračuna:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 5.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermarkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn. Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata na ime primljenog zajma. Tijekom 2010. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata. Tijekom 2011. godine otplaćeno je 600.000,00 glavnice te 64.361,18 kn kamata. Ugovorom o zajmu ugovoren je rok otplate od 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. DANA JAMSTVA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

U 2011. godini Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada. Također nije imao ni izdatke po danim jamstvima iz prethodnih godina.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/12-01-1

Vrbovsko, 5. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić dipl. ing., v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr