SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD BAKAR

30.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/ 07, 38/09 i 127/10), članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) i Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra u 2011. godini, Gradsko vijeće Grada Bakra na 32. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Bakra za 2012., 2013. i 2014. godinu

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) u daljnjem tekstu ZiS, definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada za razdoblje 2012., 2013. i 2014 godine, donose se temeljem usvojene Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra i u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada Bakra. Smjernice se donose s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, Stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti). Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. ZiS).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Grada Bakra rukovodi i koordinira gradonačelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra. U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja sa područja Grada Bakra (čl. 9. st. 1. ZiS).

Operativne snage sastoje se od:

-Stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-Vatrogasnog zapovjedništava Vatrogasna zajednica Bakar - Kostrena, postrojbi vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Rijeka, Dobrovoljna vatrogasna društva Bakar, Hreljin, Zlobin, Škrljevo, Kostrena),

-Zapovjedništva Civilne zaštite i postrojbe opće namjene civilne zaštite, povjerenika, voditelja skloništa i njegovih zamjenika službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe

-izvršna i predstavnička tijela Grada Bakra

-središnja tijela državne uprave.

1. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA BAKRA - OPĆI DIO

Za Grad Bakar sukladno važećim propisima u narednom periodu treba donijeti sljedeće dokumente iz područja sustava zaštite i spašavanja:.

- Imenovati povjerenike Civilne zaštite i voditelje skloništa i njihove zamjenike,

- Definirati ugovorne obveze s dodatnim snagama zaštite i spašavanja koje se Planom predviđaju,

- Sve dokumente po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za iduće godine,

- Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) ishodovati mišljenja na ažurirane Procjenu i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bakra.

Navedene dokumente realizirati će se tokom 2012., 2013. te 2014. godine.

2. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA BAKRA - OPERATIVNE SNAGE

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članove stožera potrebno je educirati, osposobiti i uvježbati s ciljem izvršavanja svojih zadaća upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće kako bi se spriječile, ublažile i otklonile posljedice katastrofe i veće nesreće na području Grada Bakra. Edukacija će se provesti u suradnji s Područnim uredom Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Rijeci.

Ocjenjuje se potrebnim redovito sazivati sjednice Stožera najmanje dva puta godišnje i to uoči protupožarne ljetne sezone postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji program redovito donosi Vlada RH za svaku tekuću godinu kao i koncem godine uoči donošenja Proračuna Grada Bakra.

Planirane aktivnosti vezane uz rad i djelovanje stožera definirati će se detaljnije Planom rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra. Planirana sredstva u proračunu za zaštitu i spašavanje iznose 50.000,00 kuna.

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Središnja tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) uključene su u zaštitu i spašavanje na području Grada kroz svoje sudjelovanje u Stožerima zaštite i spašavanja (djelatnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova i sl.) kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (Ministarstva unutarnjih poslova - regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i sl.).

2.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

2.3.1. Vatrogasna zajednica Bakar-Kostrena

Vatrogasna zajednica ima ugovor s Gradom Bakrom, u svom Planu rada planira provedbu Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (ustrojavanje motrenja i dojave, dežurstva i ophodnje), kao i niz preventivnih i operativnih mjera.

Planira se provođenje osposobljavanja članova Zapovjedništva zajedno sa članovima Stožera zaštite i spašavanja po programu Učilišta za vatrogastvo i zaštitu i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Za rad područne vatrogasne zajednice Bakar-Kostrena, proračunom su planirana sredstva donacije u iznosu od 550.000,00 kuna godišnje.

2.3.2. Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

Sukladno Procjeni ugroženosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bakra sklopljen je sporazum s JVP Grada Rijeke i Vatrogasnom zajednicom Bakar - Kostrena koji pokrivaju područje Grada Bakra.

Za rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke proračunom su planirana sredstva donacije u iznosu od 360.000,00 kuna godišnje.

2.3.3. Dobrovoljna vatrogasna društva

Na području Grada Bakra djeluje Vatrogasna zajednica Bakar - Kostrena s 4 dobrovoljna društva s područja Grada Bakra (Zlobin, Hreljin, Škrljevo i Bakar) te jednog dobrovoljnog društva sa područja Općine Kostrena - DVD Kostrena. Svaki navedeni DVD kroz svoje planove za iduću godinu planira provedbu Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (ustrojavanje motrenja i dojave, dežurstva i ophodnje), kao i niz preventivnih i operativnih mjera.

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe financiraju se iz sredstava Grada Bakra, a plaćanje se ostvaruje preko Vatrogasne zajednice Bakar - Kostrena. Proračunom planirana sredstva navedena su u stavki 1.3.1. Vatrogasna zajednica Bakar-Kostrena. Dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 kn planiraju se za izradu projekta za pristupnu cestu budućeg vatrogasnog doma na Hreljinu.

2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Grada Bakra ne djeluje niti jedna profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, niti je članica Vatrogasne zajednice Grada Bakra i Općine Kostrena.

Rafinerija nafte Rijeka u Urinju prema kategorizaciji ima postrojbu sa sjedištem u susjednoj Općini Kostrena. Postrojba pokriva i dio Rafinerije koja se pruža na područje Grada Bakra.

2.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

2.4.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Donesenom Procjenom ugroženosti i Planom zaštite i spašavanja u 2012. godini donesena je Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene. Navedene postrojbe popunjavat će se po teritorijalnom principu i prvenstveno od članova udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, a do konačnog broja od 33 članova civilne zaštite nadopunjavati će se iz Ureda za obranu. Nakon formiranja potrebno je postrojbu opremiti i vršiti učestale vježbe sukladno namjenama definiranim u Procjeni i Planu i to tijekom 2013. godine.

Ustrojavanja postrojbe planira se tijekom 2012. godine. U samoj obuci i uvježbavanju sudjelovati će jedinica lokalne samouprave, a suradnju ćemo zatražiti i od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Rijeka.

2.4.2. Zapovjedništvo civilne zaštite (za gradove i županiju)

Tijekom 2012. godine donijeta je Odluka o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Bakra. Provođenje osposobljavanja članova Zapovjedništva, zajedno s članovima Stožera zaštite i spašavanja po programu Učilišta za vatrogastvo i zaštitu i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, planira se zajedno s postrojbom civilne zaštite.

2.4.3. Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti potrebno je imenovati minimalno 10 povjerenika civilne zaštite za područje Grada. Povjerenici će se imenovati za svako naselje na području Grada Bakra. Planira se provesti i obuka povjerenika civilne zaštite sukladno programu Učilišta za vatrogastvo i zaštitu i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Povjerenici civilne zaštite trebali bi biti određene osobe u mjesnim odborima, najčešće predsjednici Mjesnih odbora koji se mogu aktivno uključiti u zaštitu i spašavanje na svom području. Povjerenici bi se odredili za zone u kojima postoje ugrozi zbog kojih je potrebno provesti hitnu evakuaciju ljudi. Rok realizacije imenovanja je tekuća 2012. godina, a provođenja obuke planira se zajedno sa postrojbom civilne zaštite opće namjene.

2.4.4. Voditelji skloništa

Sukladno Procjeni ugroženosti potrebno je imenovati 4 voditelja skloništa i njihovih zamjenika za područje Grada. Naime, u Gradu Bakru postoje 2 skloništa osnovne zaštite (»Luka Rijeka« d.d. i »Vargon« d.o.o.) i 2 dopunske zaštite od čega je jedno blokovsko sklonište u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, a jedno u Centru za primarnu zdravstvenu zaštitu Škrljevo. Planira se provesti i njihova obuka sukladno programu Učilišta za vatrogastvo i zaštitu i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Rok realizacije imenovanja je tokom 2013. godine.

2.5 SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra te imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

âHitna medicinska pomoć Rijeka

âGradsko društvo Crvenog križa Rijeka

âCentar za socijalnu skrb Rijeka

âNastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

âambulantne stanice sa područja Grada Bakra

âVeterinarska stanica Rijeka

âVeterinarska ambulanta na Krasici

âPoljoprivredno savjetodavna služba Primorsko- goranske županije

âLučka kapetanija Rijeka - lučka ispostava Bakar

âNacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC)

âObalne radio postaje (Rijeka radio, Pomorski radio)

âHrvatske vode, VGO Rijeka

âHrvatske šume, Šumarija Rijeka

âVodogradnja

âPUZS Rijeka

âŽOC

âDEZINSEKCIJA

âPVPG INE, LUKE RIJEKA

âGradsko komunalno društvo »DOBRA« - Bakar

âHEP- »Elektroprimorje« Rijeka, proizvodnja i distribucija

âHrvatske ceste

âKD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka

âŽUC Primorsko-goranske županije

âIND-EKO d.o.o.

âRIJEKATANK d.o.o.

âJadranski pomorski servis

âHrvatska gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

Svaka navedena pravna osoba kroz svoj djelokrug rada sudjeluje u aktivnostima sustava zaštite i spašavanja, jedan od modela poboljšavanja suradnje na polju sudjelovanja u sustavu zaštite i spašavanja JLP(R)S je kontinuirano provođenje edukacije i uvježbavanja. Grad Bakar je donio odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, nakon čega će dostaviti svim sudionicima u ZiS Plan ZiS ili izvod u kojem su definirane njihove zadaće, materijalni i ljudski resursi koji se koriste u slučaju zahtjeva čelnika. Nakon što se odredi s kojim pravnim osobama je potrebno sklopiti ugovore ili na drugi način urediti odnose, iduće godine definirati će se da li u proračunu treba osigurati financijska sredstva za dodatno opremanje i obučavanje sudionika.

3. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA BAKRA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Na području Grada Bakra djeluje više udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje koji imaju kontinuirano organizirane materijalno-tehničke i iznimno važne kadrovske potencijale te se mogu u vrlo kratkom roku mobilizirati i staviti u funkciju zadaća zaštite i spašavanja u širem smislu postupanja. Navedene udruge financiraju se iz Proračuna Grada. S navedenim snagama nije još sklopljen ugovor.

3.1. Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

U Gradu Bakru djeluje Gradsko komunalno društvo »DOBRA« - Bakar koje sa svojih 26 djelatnika i svim raspoloživim materijalnim sredstvima može biti aktivirano u sustav zaštite i spašavanja

IND-EKO d.o.o. kao i RIJEKATANK d.o.o. tvrtke su koje zbrinjavaju opasni otpad

Na području Grada ima nekoliko poduzetnika s mehanizacijom, a to su:

PRIJEVOZ I ISKOPI BENIĆ IVICA, Krasica 297A, prijevoz

1 djelatnik

1 kamion i jedna kombinirka

Na području Grada postoje i ove građevinske i prevozničke tvrtke: Spajić gradnja, GP Matijević d.o.o., »Takala«, GP Maloprodaja d.o.o., »Madora«, Autoprijevoznik Josip Vidas, Luka - prijevoz d.o.o.

Obzirom da su to manje firme i nemaju značajnija materijalna sredstva, Grad Bakar će Odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba odrediti koje će firme biti uključene u spašavanje.

3.2. Pravne osobe koje pružaju usluge

Gradsko komunalno društvo »DOBRA« - Bakar može također vršiti usluge prijevoza, a za usluge smještaja i prehrane koristio bi se Hotel « Jadran«, Bakar kao i svi domovi kulture u mjestima Grada Bakra.

3.3. Udruge građana

- Lovačko društvo »Srndać« Hreljin - 103 člana

- Lovačko društvo »Tuhobić« Krasica - 111 članova

- LD »Kamenjarka« Kukuljanovo - 72 člana

- Planinarsko društvo Bakar - 30 članova

- Streljački klub »Kvarner« Kukuljanovo - 98 članova

- Sportsko pomorsko društvo »Luben« - 260 članova

U proračunu Grada Bakra planirana financijska sredstva za lovačka društva iznose 25.000,00 kn svakom društvu, za planinarsko društvo Bakar 2.000,00 kn, dok za Streljački klub »Kvarner« Kukuljanovo Grad izdvaja 72.000,00 kn, a za Sportsko pomorsko društvo »Luben« 25.000,00 kn

Svaka navedena pravna osoba kroz svoj djelokrug rada sudjeluje u aktivnostima sustava zaštite i spašavanja, jedan od modela poboljšavanja suradnje na polju sudjelovanja u sustavu zaštite i spašavanja JLP(R)S je kontinuirano provođenje edukacije i uvježbavanja.

Stožer zaštite i spašavanja organizirat će radni sastanak s predstavnicima udruga s temom: načini uključenja u sustav zaštite i spašavanja. Tom prilikom će se razmatrati mogućnost popunjavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene s članovima udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje.

4. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

4.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 30.siječnja 2012. godine donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra koja je objavljena u »Službenim novinama« PGŽ br. 2/2012.

U tijeku je izrada sljedećih prostornih planova sa područja Grada: UPU-1 Bakar, UPU-2 Praputnjak, UPU-15 Poslovne zone Glavičina.

U tekstualnom i grafičkom dijelu planova definirati će se mjere zaštite i spašavanja sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara Grada Bakra i zahtjeva PUZS Rijeka. Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

4.2. Edukacija građana

Planirati aktivnosti edukacije stanovnika JLP(R)S u području sustava zaštite i spašavanja, u obliku tiskanja letaka, brošura, tribina i sl.

4.3. Edukacija djece u školama

Planirati edukaciju djece u školama, vrtićima, osmisliti način provođenja edukacije.

4.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

Uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana, istaknuti obavijesti o telefonskom broju 112 i znakove uzbunjivanja na vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama, stambenim zgradama, školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama, hotelima i sl.

5. ZAKLJUČAK

Sukladno odredbi članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ovim smjernicama utvrđuje se način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra s ciljem racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja i daljnjeg razvoja sustava te se stoga proračunom Grada Bakar u 2012., 2013. i 2014. godine trebaju osigurati sredstva za potrebe ovog sustava.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-12-12

Bakar, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr