SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD BAKAR

29.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 32. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine donijelo je

ANALIZU STANJA
Sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Bakra u 2011. godini

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u razdoblju nakon donošenja navedenih dokumenata na razini Grada Bakra tijekom 2011. godine.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra.

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini;

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti;

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva;

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite;

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA BAKRA - OPĆI DIO

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Bakra nakon čega je Gradonačelnik Grada usvojio i Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra.

2. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) izrađena je i donesena Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite okoliša (Odluka Gradskog vijeća Grada Bakra od 17.listopada 2011. g. KLASA: 021-05/11-01/08, UR.BR.: 2170-02-01- 11-6).

Procjenom su utvrđene vrste, intenzitet, učinci i posljedice djelovanja katastrofa i velikih nesreća kao što su poplava, potres, tehničko-tehnološke katastrofe u gospodarskim objektima, tehničko-tehnološke katastrofe izazvanih nesrećama u prometu. Također su utvrđene moguće posljedice za kritičnu infrastrukturu, a naročito potrebne snage za zaštitu i spašavanje.

Plan zaštite i spašavanja usvojen je Odlukom Gradskog vijeća Grada Bakra na sjednici održanoj 17. listopada 2011.godine KLASA: 021-05/11-01/08, UR.BR.: 2170-02- 01-11-6.

Za Grad Bakar izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija kao i Plan zaštite od požara koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra 2000. godine, a ažuriran je 2004. godine. Krajem 2011. godine započeto je ažuriranje iste te je sada izrađena procjena, samim time plan Zaštite od požara i pripadajući tabelarni prikaz plana.

Sve članice Vatrogasne zajednice Bakar - Kostrena dužne su provoditi mjere po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara propisane od strane Vlade Republike Hrvatske. Navedene mjere dužne su provoditi za područje Grada Bakra i Općine Kostrena, a one sadrže:

- ustrojavanje motrenja i dojave,

- ustrojavanje dežurstva,

- ustrojavanje ophodnje

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA BAKRA - OPERATIVNE SNAGE

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U proteklom razdoblju nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera, a kroz redovite sjednice Stožera najviše je bilo riječi o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite okoliša te ustrojavanju postrojbe Civilne zaštite i njenog zapovjedništva.

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

U protekloj godini nije bilo potrebe za aktiviranjem navedenih snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području naše lokalne samouprave.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Središnja tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) uključene su u zaštitu i spašavanje na području grada kroz svoje sudjelovanje u Stožerima zaštite i spašavanja (djelatnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova i sl.) kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (Ministarstvo unutarnjih poslova regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i sl.).

2.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

2.3.1. Vatrogasna zajednica

Na području Grada Bakra djeluje Područna vatrogasna zajednica Bakar-Kostrena, za koju Grad Bakar izdvaja iz proračuna 550.000,00 kn. Tijekom godine provedene su sljedeće aktivnosti:

-provođenje posebnih mjera propisanih od strane Vlade Republike Hrvatske;

-ustrojavanje motrenja i dojave;

-ustrojavanje dežurstva;

-ustrojavanje ophodnje.

Motrenje i dojavu vršiti u vatrogasnim domovima i spremištima DVD - Zlobin, Hreljin, Škrljevo, Bakar i Kostrena po redoslijedu svaki DVD jedan tjedan. Spomenutu mjeru vršiti s jednim vatrogascem svakog dana od 16 do 22 sata. Po dolasku na dužnost dežurni vatrogasac dužan je početak i kraj dežurstva prijaviti Vatrogasnom operativnom centru Rijeka putem telefona, a za daljnje možebitne potrebe koristi se UKW veza na 1. kanalu.

Dežurstva ustrojiti u vatrogasnim domovima i spremištima DVD-a Vatrogasne zajednice. Mjeru vršiti s 3 - 4 vatrogasca svakog dana od 16 do 22 sata. Po dolasku na dužnost zapovjednik dežurstva dužan je početak i kraj dežurstva prijaviti Vatrogasnom operativnom centru Rijeka putem telefona, a za daljnje možebitne potrebe koristi se UKW veza na 1. kanalu.

Dežurstvo se također ustrojava u smislu sezonskih vatrogasaca na nivou cijele VZ Bakar - Kostrena stacioniranih u jednom od spremišta,

Mjera se vrši s četvoricom vatrogasaca od 8 do 16 sati.

Ophodnja se vrši vatrogasnim vozilom, s 3 - 4 vatrogasca odjevena u vatrogasne odore. Vatrogasno vozilo kao i vatrogasci u ophodnji moraju biti opremljeni i spremni za eventualno interveniranje. Zapovjednik ophodnje početak i kraj ophođenja dojaviti će Vatrogasnom operativnom centru Rijeka putem UKW veze na 1. kanalu.

2.3.2 Javne vatrogasne postrojbe

Na području Grada Bakra intervenira JVP Grada Rijeke. Njezini ljudski i materijalni kapaciteti definirani su Procjenom ugroženosti i Planom ZiS Grada Bakra. Između Grada i JVP Grada Rijeke sklopljen je ugovor te se za istu iz proračuna izdvajaju sredstva u iznosu od 360.000,00 kuna. JVP Grada Rijeke je u 2011. godini 67 puta intervenirala na području Grada Bakra.

2.3.3. Dobrovoljna vatrogasna društva

Grad Bakar za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija svog terena, proglašava središnje dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu DVD-a Bakar. Pored navedene vatrogasne postrojbe također za zaštitu terena svog Grada, sklopa ugovor sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke. Vatrogasno operativni centar, Javna vatrogasna postrojba Rijeka primaju dojavu od 0 do 24 sata za potrebe interveniranja na koje odmah i izlazi s određenom ekipom, a također po potrebi obavještava i DVD Škrljevo i/ili DVD Bakar i/ili DVD Hreljin i/ili DVD Zlobin odnosno DVD Kostrena.

JVP Rijeka broji 127 vatrogasaca koji rade u četiri smjene (svaka smjena cca 30 vatrogasaca + zapovjedništvo), a DVD Bakar i ostale vatrogasne postrojbe DVD Škrljevo, Hreljin, Zlobin odnosno Kostrena najmanje 20 članova vatrogasne postrojbe.

Sve navedene postrojbe odgovorne su za područje Grada sa zadaćom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekoloških i drugih nezgoda i sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških katastrofa.

Postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH koji program donosi Vlada RH za svaku tekuću godinu Gradonačelnik Grada Bakra redovito donosio zaključke temeljem kojih su stvoreni preduvjeti za uspješnu provedbu i efikasno obavljanje svih zadaća u prošlim godinama i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.

Vatrogastvo grada Bakra je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području.

Djelatnost VZ Bakar - Kostrena i JVP Grada Rijeke financira se redovnim i dodatnim prihodima iz Proračuna Grada Bakra, imajući pri tome u vidu da se kao izvor financiranja koriste sredstva Proračuna RH kao sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva.

2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području grada Bakra ne djeluje niti jedna profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, niti je članica Vatrogasne zajednice Grada Bakra i Općine Kostrena.

Rafinerija nafte Rijeka u Urinju prema kategorizaciji ima postrojbu sa sjedištem u susjednoj Općini Kostrena.

2.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

2.4.1. Postrojba civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti potrebno je ustrojiti postrojbu civilne zaštite opće namjene sa 33 pripadnika. Donesena je Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene u 2012. godini.

2.4.2. Zapovjedništvo civilne zaštite (za gradove i županiju)

Gradsko vijeće Grada Bakara je u 2012.godini donijelo Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bakra.

2.4.3. Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, potrebno je imenovati 10 povjerenika CZ koji za sada još nisu imenovani.

2.4.4. Voditelji skloništa

Na području Grada Bakra postoje samo skloništa unutar tvrtki i ustanova za njih su zadužene odgovorne osobe u tim pravnim osobama.

Sukladno Procjeni ugroženosti, za njih je potrebno imenovati voditelje skloništa i njihove zamjenike.

2.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra. Njihove su zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

âHitna medicinska pomoć Rijeka

âGradsko društvo Crvenog križa Rijeka

âCentar za socijalnu skrb Rijeka

â Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

âambulantne stanice sa područja Grada Bakra

âVeterinarska stanica Rijeka

âVeterinarska ambulanta na Krasici

âPoljoprivredno savjetodavna služba Primorsko- goranske županije

âLučka kapetanija Rijeka - lučka ispostava Bakar

âNacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC)

âObalne radio postaje (Rijeka radio, Pomorski radio)

âHrvatske vode, VGO Rijeka

âHrvatske šume, Šumarija Rijeka

âVodogradnja

âPUZS Rijeka

âŽOC

âDEZINSEKCIJA

âPVPG INE, LUKE RIJEKA

âGradsko komunalno društvo »DOBRA« - Bakar

âHEP- »Elektroprimorje« Rijeka, proizvodnja i distribucija

âHrvatske ceste

âKD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka

âŽUC Primorsko-goranske županije

âIND-EKO d.o.o.

âRIJEKATANK d.o.o.

âJadranski pomorski servis

âHrvatska gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

U prošloj godini nije bilo potrebe za podizanje navedenih snaga.

Gradonačelnik Grada Bakra je u 2012.godini donio Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje sukladno Procjeni ugroženosti.

3. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA BAKRA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJA (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Na području Grada Bakra djeluje više udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje koji imaju kontinuirano organizirane materijalno-tehničke i iznimno važne kadrovske potencijale te se mogu u vrlo kratkom roku mobilizirati i staviti u funkciju zadaća zaštite i spašavanja u širem smislu postupanja. Navedene udruge financiraju se iz Proračuna Grada. S navedenim snagama nije još sklopljen ugovor.

3.1. Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

U Gradu Bakru djeluje Gradsko komunalno društvo »DOBRA« - Bakar koje sa svojih 26 djelatnika i svim raspoloživim materijalnim sredstvima može biti aktivirano u sustav zaštite i spašavanja

IND-EKO d.o.o. kao i RIJEKATANK d.o.o. tvrtke su koje zbrinjavaju opasni otpad.

Na području Grada postoje građevinske i prijevozničke trgovačka društva i obrti koji se mogu uključiti u sustav zaštite i spašavanja i to: PRIJEVOZ I ISKOPI BENIĆ IVICA, Krasica 297A i ove građevinske i prijevozna trgovačka društva ili obrti: Spajić gradnja, GP Matijević d.o.o., »Takala«, GP Maloprodaja d.o.o., »Madora«, Autoprijevoznik Josip Vidas, »Luka - prijevoz« d.o.o.

Obzirom da su to manje firme i nemaju značajnija materijalna sredstva, Grad Bakar će Odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba odrediti koje će firme biti uključene u spašavanje.

U prošloj godini nije bilo potrebe za podizanje navedenih snaga.

3.3. Pravne osobe koje pružaju usluge

Gradsko komunalno društvo »DOBRA« - Bakar može vršiti usluge prijevoza, a za usluge smještaja i prehrane koristio bi se Hotel « Jadran« kao i svi domovi kulture u mjestima Grada Bakra.

3.4. Udruge građana

Lovačko društvo »Srndać« Hreljin - 103 člana

Lovačko društvo »Tuhobić« Krasica - 111 članova

LD »Kamenjarka« Kukuljanovo - 72 člana

Planinarsko društvo Bakar - 30 članova

Streljački klub »Kvarner« Kukuljanovo - 98 članova

Sportsko pomorsko društvo »Luben« - 260 članova

U prošloj godini nije bilo potrebe za podizanje navedenih snaga, a u proračunom Grada Bakra su izdvojena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 174.000,00 kuna.

4. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

4.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

U tekstualnom i u grafičkom dijelu planova definirane su sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti ljudi i materijalnih dobara Grada Bakra i zahtjeva PUZS Rijeka. Navedene mjere definirane su sa ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

4.2. Edukacija građana i edukacija djece u školama i vrtićima te uspostava sustava uzbunjivanja u 2011. godini nisu vršeni, a planirati ćemo ih u smjernicama za 2012. g.i 2013. g.

5. ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra važno je napomenuti da u prošloj godini nije bilo ugroza za koje bi bilo potrebno podizati (aktivirati) snage navedene kroz ovu analizu.

Kroz vatrogasnu djelatnost VZ Bakar - Kostrena obavljala je svoje preventivne, a pogotovo operativne zadatke na vrlo visokom nivou, te možemo zaključiti da su navedene snage u svakom slučaju dostatne za svoje područje odgovornosti (Grad Bakar, Općina Kostrena). U nekoliko navrata na našem području intervenirale su i ostale dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, pokriva područje Grada i bilježi intervencije, a suradnja između svih navedenih postrojbi više je nego zadovoljavajuća.

Kako je u prošloj godini donesena Procjena i Plan zaštite i spašavanja, uslijedilo je upoznavanje s istim, te daljnje postupanje u smislu donesenih zadaća. Naime, već u prošloj godini prišlo se je postupcima za ustrojavanje postrojbe CZ i njenog zapovjedništva.

Izraditi će se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bakra za 2012. i 2013. i 2014. godinu.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-12/11

Bakar, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr