SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
25

25.

Na temelju stavka 4. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/00, 129/00, 59/01 i 110/04), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01 i 07/02 ), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 21. rujna 2004. donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
za četverogodišnje razdoblje 2004. godine do 2007. godine

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje 2004.-2007. članak 2. mijenja se i glasi:

»II. građenje javnih površina

Pod građenjem javnih površina podrazumijevaju se radovi na izgradnji parkova, pješačkih zona, plaža i lučica, dječjih igrališta, zona rekreacije i sl., kao i priprema građevnog zemljišta za izgradnju infrastrukture (prostorni planovi).

 

2004. god.

2005. god.

2006. god.

2007. god.

OTKUP ZEMLJIŠTA
- groblje I faza 4.400 m2 ukupno 520.000,00 kn
(u 2004. 301.650,00 kn,u 2005. 219.600,00 kn)
- tržnica u Omišlju
- otkup za proširenje ulica
- Ul. odvojak Draga, Njivice cca 300 m2, 100.000,00 kn
- proširenje za cestu Čižići ukupno 205.000,00

2005.
- odvojak Krčke 197 m2 65.000,00 kn

700.000,00

prikazivati će se u sklopu
investicije

 

 

PROSTORNI PLANOVI
određuju se Programom mjera za dvogodišnje razdoblje. U 2004. godini ugovoriti će se:
- DPU Poje, Njivice (ukupno 204.960,00)
- DPU zona IV Krčine, Njivice (223.870,00)
- DPU Kaštel (15.250,00)
Financiranje se predviđa kroz dvije kalendarske godine
Iz 2003. godine prenose se sljedeće obaveze:
- Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Omišalj 104.469,70 kn
- DPU Pesija 76.860,00 kn
- Izmjena UPU Njivice 9.827,00 kn
- DPU trgovina Rosulje 41.100,00 kn

320.000,00
50.000,00
90.000,00
50.000,00
76.860,00
9.827,00
41.100,00

 

 

 

- DPU Peharček i DPU Placa
- DPU Lokvica
- DPU Japlenički
- DPU Odvojak Draga
- DPU stambene zone VIII Kijac
- DPU Lučica Njivice
- DPU Voz-Peškera, Omišalj
- II. Izmjene i dopune DPU servisno-uslužne zone Pušća u Omišlju
Financiranje kroz trogodišnje razdoblje

 


300.000,00


200.000,00


200.000,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Projekti iz 2003.:
- groblje 30.000
- zaobilaznica Njivice 151.168,00
- parkiralište Krčine 51.606,00 kn
- idejni projekt nastavka Jadranske ul. u Omišlju 73.200,00 kn

500.000,00

364.000,00

 

 

- izvedbeni projekt spojne ceste K. Tomislava i I. Zajca 8.500.00 kn, uređenje Bodulske ulice 12.000,00 kn, rekonstrukcija zavoja Pesija 6.000,00
- izrada konzervatorske studije uređenja vanjskih prostora, ulica i trgova, te studija kulturno-povijesne baštine (vezano za prostorni plan), 50.000,00 kn
- novi projekti u 2004:

- rekonstrukcija K. Tomislava (nogostup i oborinska odvodnja) 100.000,00
- zatvaranje prometa u centru Njivica sa proširenjem Put postana-idejno 20.000,00
- idejni projekt plaža u Njivicama 60.000,00 kn
- elaborat za pripremu zahtjeva za izradu studije uticaja na okoliš vezano za uređenje obale u Njivicama 24.000,00
- manji projekti rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 85.808,00
- izvedbeni pr. ceste Bjanižov - ser. zona Pušća
- izvedbeni R.obala dionica obalni pojas pošta- Rivica
- idejni projekt zone ugostiteljske namjene (T5) u Njivicama 20.000,00
- arhitektonsko rješenje zone Mali kijec u Omišlju (trgovina Manja) 24.000,00

 

 

 

 

izvedbeni pr. tržnice Omišalj
vrtić 100.000,00

 

200.000,00

 

 

izvedbeni projekti ulica i parkirališta u novim stambenim zonama

 

100.000,00

200.000,00

200.000,00

Potrebna sredstva za poslove pripreme građevinskog zemljišta (planovi , projekti, otkup zemljišta) u 2004. godini osiguravaju se iz komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

Članak 5. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 2004.-2007. mijenja se i glasi:

»V. građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom obuhvaća gradnju transportnih cjevovoda i potrebnih uređaja kao što je gradnja vodovoda kojim bi se transportirala voda s kopna na otok, te izgradnja mjesnih mreža.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

otplata zajma - Koncepciji razvoja vodoopskrbe
(2001-2008)

1.260.000,00

1.260.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

- rekonstrukcija vodovoda Ul. Medermuniće uz gradnju kanalizacijske mreže 240.000,00 kn
- vodovod Lokvica 140.000,00 (građ.), 8.000,00 (mont.)
- vodovod u Bodulskoj ulici 225.000,00 (170.000,00 građ.-izvrš.6o.000, 55.000, mont.)
- rekonstrukcija vodovoda uz kolektor Rosulje, kućni priključci i vodovod u Ul. Put postana 200.000,00 kn (građ.), 20.000,00 (mont.)
vodovod kod vile Rosulje (građ. radovi) 200.000,00
- vodovod Ul. Pušća 50.000,00 (građ.), 47.000 (mont.)

1.130.000,00

 

 

 

vodovod u novim stambenim zonama, dopuna mreže i prelaganja vodovoda koji prolaze privatnim parcelama (Ribarska obala, Ul. Draga)

 

300.000,00

300.000,00

 

Potrebna sredstva za realizaciju gradnje vodovoda osigurati će se iz proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka), cijene usluge (400.000,00 kn godišnje iz namjenskog povećanja cijene usluge u ljetnim mjesecima), potpore.«

Članak 5.

Članak 6. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 2004.-2007. mijenja se i glasi:

»VI. građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obuhvaća financiranje građenja kanalizacijskih kolektora, uređaja za pročišćavanje, crpnih stanica i sl.objekata potrebnih za funkcioniranje kanalizacijskog sustava, te mjesnih mreža.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

kanalizacijska mreža Omišalj
- ulica Medermuniće 760.000,00 kn
(monterske radove u iznosu od 353.372,40 kn financira »Ponikva« d.o.o., 108.738,90 Općina, a asfalterske radove u iznosu od 200.000,00 kn financira ŽUC)
- kanalizacija Ul. Baječ 80.000,00 kn (građ. radovi 60.000, mont. 20.000,00)
- kolektor kroz park Dubec 858.567,83 kn 350 m (od Ul. Mestačini do Ul. Pod orišina) 787.451,81 kn građevinski radovi i 71.116,02 kn monterski radovi
- kolektor Rosulje 370.000,00 kn
financiranje otkupa zemljišta za CS-3 i isplata prava služnosti 350.000,00 kn, mont. radovi na izradi kućnih priključaka 20.000,00 kn

2.070.000,00


500.000,00
(2.200.000,00)

 

 

- mreža Omišalj (Ul. Mestačine, Put dupca, Dubec, Gornja vraca, Maršija, Pod murve) procjena 6.000.000,00

 

1.000.000,0

1.000.000,0

1.300.000,0

- mreža Rosulje, Njivice (Frankopanska, I. Zajca, L. Turata, N. Jurjevića)

 

700.000,00

700.000,00

1.200.000,0

Sredstva potrebna za financiranje gradnje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda osiguravaju se iz proračuna, potpora i kredita.«

Članak 6.

Članak 8. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 2004.-2007. mijenja se i glasi:

»VIII. servisno-uslužna zona Pušća

Pod servisno-uslužnom zonom Pušća u Omišlju podrazumijeva se gradnja komunalne infrastrukture u dijelu zone (I. faza), te uređenje građevnih parcela (grubo planiranje platoa)

Radovi će se izvoditi od studenog 2003. godine do prve polovice 2005. godine.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

IZGRADNJA ZONE
- vodovod i kanalizacija 450.000,00 (spoj na naselje Bjanižov u 2005.)
monterske radove 604.000,00 financira »Ponikva« d.o.o.
- javna rasvjeta 650.000,00
- TS i niskonaponska mreža 1.004.670,00
- izgradnja telefonske mreže 150.000,00
- uređenje platoa - zemljišta
- prometnica 250.000,00 i raskrižje 190.000
(sufinanc. ŽUC)

3.385.000,00
450.000,00
920.000,00
1.500.000,00
440.000,00

2.634.670,00
1.350.000,00
650.000,00
84.670.00
150.000,00
400.000,00

2.200.000,00
2.000.000,00

 

intelektualne usluge-nadzor

60.000,00

 

 

 

otplata interkalarne kamate i bankovne naknade,

10.000,00

 

 

 

otplata kamate i glavnice kredita

5.000,00

 

 

 

Investicija se financira iz kredita. Otplata anuiteta financira se iz prihoda proračuna i to prihoda od prodaje zemljišta.«

Članak 7.

Članak 11. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 2004.-2007. mijenja se i glasi:

»XI. objekti društvenog standarda

Pod ovom stavkom podrazumijeva se financiranje radova na izgranji ili rekonstrukciji objekata, uključujući i otkup zemljišta odnosno objekta.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

kupnja objekta društvenog sadržaja u Njivicama

500.000,00

 

 

 

otkup objekta Njivice II. dio
projektna dokumentacija, rekonstrukcija objekta i troškovi nadzora za objekte u Njivicama i Omišlju

 

500.000,00
100.000,00
1.350.000
50.000


1.000.000,00

 

Sredstva će se osigurati iz kredita, a otplata anuiteta bit će iz proračuna odnosno komunalne naknade.«

Članak 8.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2142-06-04-01-4

Omišalj, 21. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr