SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
25

24.

Na temelju stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/00, 129/00, 51/01 i 110/04), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini članak 2. mijenja se i glasi:

Održavanje komunalne infrastrukture u 2004. godini i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

I.ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 1.423.000,00 kn

a) čišćenje javnih površina 820.000,00 kn

-održavanje čistoće javnih površina
prema programu 657.444,03 kn

-čišćenje plaža u sezoni i javnih WC-a
(1.06.-15.09.)128.100.00 kn

ukupno 785.544,03 kn

-čišćenje plaža izvan naselja
(prirodne plaže)20.000,00 kn

-čišćenje divljih deponija i intervencije14.000,00 kn

b) ostale komunalne usluge 70.000,00 kn

-komunalne usluge postave kemijskih WC-a,
pražnjenje septičkih jama javnih Wc-a,
monterske usluge popravaka vodovodnih
instalacija, ugradnja novih brojila za javne
površine i sl.

c)odvoz otpada iz košarica i čišćenja javnih
površina 133.000,00 kn

- troškovi odvoza otpada po Ugovoru s »Ponikve« d.o.o.

d) ekološko-komunalne akcije 400.000,00 kn

-provođenje DDD mjera javnih površina (50.000,00),
higijeničarski servis (30.000,00)
te usluge nadzora ZZJZ (12.000,00)

-prosjeka zelenila radi potreba snimanja
terena (zaobilaznica Njivice i groblje
Sv. Duh) 100.000,00

-sanitarna sječa predjela Brig u Omišlju
s čišćenjem terena od krupnog otpada 120.000,00

-odvoz olupina i krupnog otpada
s područja općine. 60.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 3.360.000,00 kn

a) tekuće održavanje javnih površina 930.000,00 kn

-košenje uz šetnice, pješačke puteve,
plaže i sl.100.000,00 kn

-farbanje 70 kom. klupa 20.000,00 kn

-sredstva za interventne radove (sanacija
betoniranih staza, manjih zidova, sanitarnih
čvorovi, stepenica A. Koste i sl.) 60.000,00 kn

-montaža, demontaža i popravci
komunalne opreme50.000,00 kn

-sanacija odrona potpornog zida Ul. Stran
kod vile Božke, Omišalj 55.000,00 kn

-sanacija odrona u Ul. Pod orišina 10.000,00 kn

-sanacija odrona na šetnici Put mora
i Mulic40.000,00 kn

-priprema plaža pred sezonu (poravnavanje
pješčanih plaža i dohranjivanje)50.000,00 kn

-uređenje 2 pješačke staze u Ul. Veli kijec
u Omišlju uz objekte iz programa poticane
stanogradnje40.000,00 kn

-izgradnja ogradnog zida na plaži Učka
u Omišlju, fugiranje postojećeg potpornog
zida s uređenjem plaže (PMOO) 80.000,00 kn

-izgradnja potpornog zida plaže Pesja
u Omišlju (pripremni radovi za dobivanje
Plave zastave) i rampe za invalide190.000,00 kn

-manji radovi na uređenju plaže Pesja
(postolje za invalidski WC, temelj za jarbol,
uređenje terase napuštenog objekta
u neposrednoj blizini) 20.000,00 kn

-uređenje dječjih igrališta:

a)nastavak uređenja zelenog pojasa sa dj.
igralištem u naselju Pušća, (PMOO)
(priključak za zalijevanje zelenih površina,
planiranje terena za postavu sprava
na igralištu i sadnja stabala)50.000,00 kn

b)uređenje igrališta u naselju Bjanižov
i Kijac 40.000,00 kn

-dogradnja ogradnog zida u Ul. Male steni
u Omišlju(PMOO)10.000,00 kn

-sanacija sunčališta od »Plave terase«
do »Bukalete« u Njivicama20.000,00 kn

-nabava i ugradnja ograde na šetnici
A. Koste u Njivicama (PMONJ)
i »Bukalete«30.000,00 kn

-uređenje dj. igrališta u Rosuljama,
Njivice (PMONJ) 10.000,00 kn

-uređenje joga Njivice 45.000,00 kn

-rušenje bespravno izgrađenog mola
u Omišlju 28.000,00 kn

b) održavanje javnih zelenih površina 750.000,00 kn

Radovi po Programu 700.000,00 kn (Redovno održavanje 630.000,00 + investicije 70.000,00).

Interventni radovi ( dosađivanje sadnica zbog krađe i uništavanja, naknadno naručene košnje)

c) potrošnja vode 170.000,00 kn

Troškovi potrošnje vode potrebne za zalijevanje zelenih površina, tuševa i sanitarnih čvorova na plažama

d) potrošnja električne energije 50.000,00 kn

Troškovi potrošnje struje sa štandova, potrošnja prilikom održavanja manifestacija na javnim površinama i sl.

e) nabava komunalne opreme 290.000,00 kn

-nabava 5 kom. 100 lit. košara za otpatke
(Ribarska obala i Placa u Njivicama i Placa,
Smitir i Vele steni u Omišlju) 14.000,00 kn

-nabava inox stepenica za ulaz u more
(po 1 kom. u svako mjesto)10.000,00 kn

-nabava inox tuša za plažu Pesja10.000,00 kn

-nabava 500 m plažnih ograda za plaže
u Omišlju i Njivicama 28.000,00 kn

-nabava i ugradnja sistema za natapanje
zelenih površina (kružni tok, ulaz Omišalj
i kod »Kaštela«54.000,00 kn

- oprema za dječja igrališta:

a)nabava ljuljački i tobogana za dj. igralište
u naselju Pušća, Omišalj 38.000,00 kn

b)nabava sprava za igralište u naselju
Bjanižov 30.000,00 kn

c)uređenje dj. igrališta Plava terasa
(popravak ljuljačke i klackalice i nabava
novog tobogana)15.000,00 kn

-nabava inox ograde za plažu Pesja (25 m) 28.000,00 kn

-nabava inox ograde za stepenice na plaži
ispod crkve 10.000,00 kn

-nabava klupa 18.000,00 kn

-jarbol za plažu s Plavom zastavom - Pesja5.500,00 kn

-automatska lančna rampa za parkiralište
kod zgrade Općine 28.000,00 kn

-nabava 2 kontejnera za objekte poticane
stanogradnje5.000,00 kn

f)nabava sitnog inventara 50.000,00 kn

- nabava općinskih zastava 4.000,00 kn

-lokoti, ključevi i sl. 6.000,00 kn

-izrada natpisa ulica i kućnih brojeva,
obavjesnih ploča i sl. 10.000,00 kn

-nabava 90 kom betonskih graničnika
(gljiva) za ograničavanje parkiranja 30.000,00 kn

g)naknade 120.000,00 kn

Troškovi se odnose na plaćanje naknada za Plavu zastavu plaže Jadran u Njivicama (24.000,00), te koncesijske naknade.

Također su uključene naknade za spasioce na plaži Pesja. Spasioce u Njivicama financira TZ.

h)intelektualne usluge 200.000,00 kn

Troškovi vezani za geodetske usluge, izrade troškovnika, snimanje podmorja, nadzor i sl.

i) investicijsko održavanje javnih površina

-uređenje Ribarske obale u Njivicama 800.000,00 kn

Obuhvaća radove na sanaciji mola (500.000,00 kn)i uređenja partera obale na dionici od pošte do cafe-bara Stop (financira se kroz 2004. i 2005.)

-popločenje ulice Prikešte u Omišlju 0 kn

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 900.000,00 kn

-radovi izvršeni koncem 2003. godine
na sanaciji nerazvrstanih cesta229.176,84 kn

(dio radova uz nogostup Brgučena, sanacija udarnih jama na nerazvrstanim cestama, odvodnja bus stanice u Njivicama)

-izrada gromača na cesti za Čižiće 150.000,00 kn

-zimska služba 2003./2004. 22.000,00 kn

-košenje cestovnog pojasa min širine 0,5 m
i orezivanje grana na nerazvrstanim
cestama do visine 4,5 m radi nesmetanog
odvijanja prometa 100.000,00 kn

-poslovi na redovnom održavanju
(krpanje udarnih rupa 150.000,00 kn
i manji popravci bijelih cesta, bankina i sl.,
te ugradnja prometnih znakova, popravak
oštećenih znakova, montaža stupića za
ograničavanje parkiranja te fiksiranje
kontejnera za smeće) 190.000,00 kn

-troškovi nabavke prometnih znakova
za regulaciju prometa u Ul. Frankopanska,
N. Jurjevića, I. Zajca u Njivicama te obnova
putokaza u naselju Njivice (PMONJ)50.000,00 kn

-rekonstrukcija raskrižja Ul. Kančinar
u Omišlju15.000,00 kn

-uređenje ulice Veli kijec u Omišlju
(sufinanciranje građana) 36.000,00 kn

- uređenje parkirališta u Ul. Kovačnica 65.000,00 kn

-interventni radovi (sanacija urušavanja
gromača na cesti križ-groblje)40.000,00 kn

V.ODRŽAVANJE OBORINSKIH
KANALA 140.000,00 kn

Redovno jednokratno čišćenje oborinskih kanala prema programu iznosi 22.000,00 kn.

Planirano je čišćenje 3 puta godišnje.

U sklopu investicijskog održavanja predviđeno je saniranje kanala sa propustom na rivi u Omišlju kod ribarskih kućica 20.000,00 kn te kanala za odvodnju potoka Buč u uvali Pesja u Omišlju 60.000,00 kn.

V. JAVNA RASVJETA 916.000,00 kn

a) potrošnja javne rasvjete

Troškovi potrošnje javne rasvjete na nivou protekle godine400.000,00 kn

b) održavanje javne rasvjete 516.000,00 kn

-troškovi redovnog održavanja 180.000,00 kn

-montaža, demontaža i održavanje
Božićne dekoracije 2003./2004. 30.000,00 kn

-intervencije, neplanirani troškovi20.000,00 kn

- investicijsko održavanje - zamjena dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova i ugradnja svjetiljki na izgrađenu instalaciju: u Omišlju Ul. Stran kod vile Božke 8 kom, Ul. Veli kijec kod objekata stanogradnje 7 kom i Ul. Njivičina 3 kom, kod Brgučena 4 1 kom;

-u Njivicama Ul. N. Lončarića 10 kom 270.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.739.000,00 kn. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa 021-05/04-01/8

Ur. broj. 2142-06-04-01-3

Omišalj, 21. rujna 2004.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr