SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
25

23.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 26/03- pročišćeni tekst i 82/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 23/01 i 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 21. rujna 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 29/01, 20/03 i 33/03) članak 2. mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu.

U troškove gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka spadaju i troškovi pribavljanja i uređenja zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se za svaku kalendarsku godinu a sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavku opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.«

Članak 2.

Iza članka 2. Odluke, dodaje se članak 2a. koji glasi:

»Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za tekuću godinu.«

Članak 3.

U članku 7. Odluke, točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Omišalj izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

5. obaveza Općine Omišalj o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.«

Članak 4.

U Odluci članak 8. mijenja se i glasi:

»Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa u cijelosti.

Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu izdaje Upravni odjel Općine Omišalj.«

Članak 5.

Iza članka 10. Odluke, dodaje se članak 10a koji glasi:

»Ukoliko za vrijeme postupka izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, a nakon izdane potvrde o plaćenom komunalnom doprinosu dođe do promjene projekta vezano

za veličinu objekta koji je prilog aktu na temelju kojeg se može graditi investitor ima pravo tražiti obnovu postupka.

Ukoliko investitor odustane od građenja nakon izdanog akta na temelju kojeg se može graditi komunalni doprinos se ne vraća.

Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj može odobriti potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa osobama iz članka 67. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02, 17/04 i 48/04) za gradnju stambenog objekta do 400 m3 bruto obujma građevine.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/9

Ur. broj: 2142-06-04-01-4

Omišalj, 21. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr