SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA MATULJI
18

15.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. rujna 2004. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00, 34/01 i 3/02), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom propisuju se područja zona (ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunlane infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunlanog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Matulji ne izgradi objekte i uređaje komunane infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa kao i nadležnost tijela Općine Matulji u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04).«

Članak 2.

U članku 2., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iz komunalnog doprinosa financira se građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja i krematorije

- javnu rasvjetu.«

Članak 3.

U članku 5., riječ »rekonstruira« briše se, a između riječi »dograđuje« i »nadograđuje« briše se zarez i stavlja se riječ »ili«.

Članak 4.

U članku 6., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.«

Članak 5.

U članku 7., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture te namjeni gređevine, utvrđuju se zone.

Članak 6.

U članku 8., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3) i po pojedinim zonama iznose:

PLAN 2005. - 2006.

 

ZONA

IZNOS KOM.
DOPR.
u kunama

JAVNE
POVRŠINE

NERAZVRSTANE
CESTE

JAVNA
RASVJETA

GROBLJA

I

72,00

10,00

52,00

5,00

5,00

II

48,00

7,00

35,00

3,00

3,00

III

36,00

5,00

25,00

3,00

3,00

IV

24,00

3,00

17,00

2,00

2,00

V

18,00

2,00

12,00

2,00

2,00

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Odsjek.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremene uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.«

Članak 8.

U članku 13, točka 4. i 5., mijenjaju se i glase:

»4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

5. obvezu općine o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.«

Članak 9.

Članak 16., mijenja se i glasi:

»Investitor može snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30., stavak 1., točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (nerazvrstane ceste) za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu suglasnosti Općinskog poglavarstva i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općinskog poglavarstva.«

Članak 10.

Globom u iznosu od 500,00 - 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi sukladno članku 17. stavku 1. ove Odluke.

Globom u iznosu od 50,00 - 200,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka.

Globom u iznosu od 50,00 - 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi pričišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obajve u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/1

Ur. broj: 2156-04-04-02

Matulji, 16. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=101&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr