SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA LOVRAN
Provjerom izvornika i objavljene Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 30/04 od 17

22.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 21. rujna 2004. donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se područja zone ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastukture i po pojedinim zonama , određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos obačunava se po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine obračunava se po m2 tlocrtne površine te građevine.

Kod građevine koja se uklanja radi izgradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Članak 3.

Ovisno o pogodinositma položaja na području općine i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

 

 

Od toga po vrsti objekata i uređaja

 

Zona

Iznos kom.
dopirnosa

Javne površine

Nerazvr.
ceste

Javna rasvjeta

Groblja

I. zona

180,00

115,00

10,00

55,00

0,00

II. zona

150,00

85,00

45,00

20,00

0,00

III. zona

120,00

45,00

45,00

30,00

0,00

IV. zona

90,00

15,00

50,00

25,00

0,00

I. zona - obalni pojas između državne ceste D66 i morske obale

II. zona - područje iznad državne ceste D66 do zaštitnog koridora obilaznice Utvrđenog Prostornim planom (bivše) Općine Opatija

III. zona - područje iznad zaštitnog koridora obilaznice utvrđenog Prostornim planom (bivše) Općine Opatija, osim građevinskog područja naselja Lovranska Draga,

IV. zonu - građevinsko područje naselja Lovranska Draga,

Za otvorene bazene i druge otvorene građevine jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka je jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 4.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- Općina Lovran,

- HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja,

- Pravne i fizičke osobe kada grade odgovarajući stan radi stambenog zbrinjavanja osoba iz prethodne alineje.

Odgovrajućim stanom iz alineje 2. i 3. ovog članka smatra se stan u smislu odredbi Uredbe koju tmeljem članka 72. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02 i 17/04) donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grade i odgovarajućeg stana.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg stana i stana koji grade, uvećan za obujam stana u vlasništvu.

Članak 6.

U slučaju oslobađanja od komunalnog doprinosa odgovarajući iznos će se podmiriti iz sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Općine Lovran te ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

Članak 7.

Iznos komunalnog doprinosa kojeg je obveznik dužan platiti utvrđuje se rješenjem o komunalnom doprinosu.

Rješenje o komunalnom doprinosu, kao i rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u slučajevima iz članka 5. i 6. ove Odluke donosi Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran, Odsjek za stambeno- komunalni sustav.

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja kojim je utvrđena visina komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Na nepravovremene uplaćene iznose komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti zatezne kamate po važećoj stopi.

Članak 10.

Uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Lovran, obveznik komunalnog doprinosa može sam snositi troškove građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), pod uvjetima koji se utvrđuju posebnim ugovorom.

Troškovi uređenja pristupa iz prethodnog stavka priznat će se obvezniku u iznosu komunalnog doprinosa.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/00 i 30/01).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-04-01-1

Lovran, 21. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 

ISPRAVAK - GODINA XII . broj 31. Petak, 24. rujna 2004.

Provjerom izvornika i objavljene Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 30/04 od 17

Provjerom izvornika i objavljene Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 30/04 od 17. rujna 2004. godine uočena je greška te se objavljuje

ISPRAVAK
Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda

1. U članku 25. riječi »Grada Opatije« zamjenjuju se riječima »Općine Lovran«.

Klasa: 011-01/04-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-04-2

Lovran, 27. rujna 2004.

V. d. Pročelnika

Tamara Mittel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr