SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA ČAVLE

19.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) i članka 16. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića »Čavlić«, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Čavlić«, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici dana 10. svibnja 2012. donosi

ODLUKU O UPISU I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI
VRTIĆ »ČAVLIĆ«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak upisa djece u Dječji vrtić »Čavlić« (dalje u tekstu: Dječji vrtić), koji korisnici usluga (djeca i roditelji) imaju prebivalište na području Općine Čavle najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za upis, postupak prijema novoupisane djece, prava i obveze roditelja djece-korisnika usluga u Dječjem vrtiću.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način primjenjuju na posvojitelje, skrbnike i udomitelje.

Članak 3.

(1) U Dječji vrtić mogu se upisivati djeca od navršenih 18. mj. djetetova života do polaska u osnovnu školu i to u redoviti program njege, odgoja i obrazovanja, programe javnih potreba (program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu) i kraće programe.

(2) Programi se provode sukladno uvjetima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, provedbenim propisima donesenim prema odredbama tog zakona i općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 4.

(1) Pedagoška godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

(2) U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj god. ispiše iz Dječjeg vrtića, odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Dječjeg vrtića sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe i planu upisa, što ga za svaku pedag. god. donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost Osnivača, Općine Čavle.

(3) Obavijest o upisima objavljuje se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića i Općine Čavle i/ili na internetskim stranicama Dječjeg vrtića i Općine Čavle. U obavijesti se utvrđuje mjesto i vrijeme upisa, vrste programa, potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i način objave rezultata upisa i druge specifične uvjete ako postoje.

II. UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA

Članak 5.

Prednost pri upisu ostvaruje se na način utvrđen Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi Odlukom Upravnog vijeća uz suglasnost Osnivača i ovom Odlukom.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje dijete s prebivalištem na području Općine Čavle.

Ukoliko se sva prijavljena djece ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se i prema kriterijima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi primjenom metode bodovanja, kako slijedi:

Kriterij Broj bodova

Dijete roditelja žrtava i invalida
Domovinskog rata izravan upis

Dijete iz obitelji s troje i više djece
troje djece: 5 bodova

četvrto dijete: 7 bod.

za svako sljedeće
dijete. 2 boda

Dijete zaposlenih roditelja

2 boda za svakog
zaposlenog rod.

Djeca samohranog roditelja 4 boda

Dijete u udomiteljskoj obitelji 4 boda

Dijete roditelja koji primaju dječji
doplatak 2 boda

Djeca iz obitelji, oba zaposlena
roditelja, polaznici prethodne
pedagoške godine 1 bod

Članak 6.

(1) Roditelj djeteta podnosi prijavu za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića.

(2) Prijava za upis može se podignuti u prostorijama Dječjeg vrtića ili na internetskoj stranici Dječjeg vrtića.

(3) Uz ispunjenu prijavu za upis djeteta roditelj obavezno prilaže:

1.djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih

2.preslika osobnih iskaznica oba roditelja

3.uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave za upis

(4) Prijava za upis koja ne sadrži isprave iz stavka 3. ovog članka će se odbaciti.

(5) Roditelj djeteta koji se poziva na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti iz članka 5. Odluke dužni su priložiti:

1.za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata

2.za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis, ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

3.za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji

4.za dijete zaposlenih roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja

5.za dijete iz obitelji s troje ili više djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji i potvrda o prebivalištu djece i roditelja u izvorniku ne starije od 3 mj.

6. za dijete koje prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

(6) Dječji vrtić zadržava pravo da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Članak 7.

(1) Na osnovi kriterija iz članka 5. ove Odluke utvrđuje se zbroj bodova za svako dijete.

(2) Prednost pri upisu, u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po skupinama, ostvaruje dijete s većim brojem bodova.

(3) Ako i nakon primjene kriterija iz stavka 2. ovog članka više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađem (za određenu skupinu kojoj pripadaju djeca sa jednakim brojem bodova).

Članak 8.

(1) Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta za redovni program, sastavljaju se rezultati upisa.

(2) Rezultati upisa sadrže redni broj, ime i prezime djeteta po skupinama.

(3) Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, u roku od 15 dana od dana završetka upisa.

Članak 9.

(1) Djeca koja nisu ostvarila pravo upisa stavljaju se na listu čekanja.

(2) Djeca čija je prijava za upis podnesena izvan roka za upise stavljaju se na listu čekanja iza djece čija je prijava za upis predana u roku, sukladno bodovima utvrđenim temeljem članka 5. ove Odluke.

(3) Tijekom pedagoške godine, roditelj djeteta koje je na listi čekanja ima pravo saznati da li je došlo do promjena na listi čekanja u odnosu na njegovo dijete.

Članak 10.

Informacije o djeci ili roditeljima koje Dječji vrtić sazna zaštićene su sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Članak 11.

(1) Upisi u redovni program Dječjeg vrtića provode se od 14.05. do 23.05. tekuće pedagoške godine u prostoru Dječjeg vrtića.

(2) U malu igraonicu upisuju se djeca od treće do pete godine života, a namijenjena je djeci koja nisu polaznici Dječjeg vrtića. Upisi za kraći program male igraonice vrše se u mjesecu rujnu, a program traje od listopada do svibnja pedagoške godine.

(3) Program predškole namijenjen je djeci predškolske dobi koja do 31.03. tekuće godine navr. šest godina i koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja.

Upisi u program predškole provode se sredinom listopada i traju tjedan dana. Program traje od novembra do svibnja, dva puta tjedno, 2 h po susretu.

(4) Kraći program male igraonice se neće provoditi ukoliko se ne prijavi dovoljan broj djece.

Odluku o tome donosi ravnatelj.

III. POSTUPAK UPISA DJECE

Članak 12.

(1) Postupak upisa djece provodi tročlana Komisija za upis djece (dalje u tekstu: Komisija) koju imenuje ravnatelj.

(2) U Komisiju se bira jedan član predstavnika roditelja, jedan odgojitelj i stručni suradnik.

(3) Članovi Komisije između sebe biraju predsjednika.

(4) Predsjednik Komisije saziva sjednice.

(5) Sjednica se može održati ako na njoj prisustvuje većina članova.

(6) Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Komisije.

(7) Rad Komisije nadzire ravnatelj.

Članak 13.

(1) Komisija odlučuje o prijavama za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i u skladu s ovom Odlukom uz mogućnost konzultacije s nadležnim tijelima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

(2) O radu Komisije vodi se zapisnik koji obavezno sadrži sljedeće podatke:

- o vremenu i mjestu održavanja

- podatke o prisutnim članovima Komisije

- broj zaprimljenih prijava za upis ukupno

- broj prihvaćenih prijava za upis ukupno

- broj odbačenih prijava za upis ukupno uz obrazloženje

- broj odbijenih prijava za upis ukupno uz obrazloženje

(3) Komisija dostavlja ravnatelju zapisnik i odluku o privremenim rezultatima upisa.

(4) O rezultatima upisa ravnatelj izvješćuje Upravno vijeće.

Članak 14.

Odluka o konačnim rezultatima upisa donosi se na sjednici Upravnog vijeća, a obavijest o rezultatima upisa oglašava se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 15 dana od dana završetka roka za podnošenje prijava za upis.

Članak 15.

(1) Protiv odluke o rezultatima upisa roditelj ima pravo žalbe.

(2) Žalba se u pisanom obliku podnosi Komisiji u roku od tri dana od dana objave rezultata upisa.

(3) O žalbi odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

(4) U radu Upravnog vijeća može sudjelovati i predsjednik Komisije radi obrazloženja Komisije, ali bez prava odlučivanja.

(5) Upravno vijeće po žalbi može:
- odbaciti žalbu kao nepravodobnu ili podnesenu od neovlaštene osobe,

- odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije u dijelu koji se odnosi na dijete podnositelja žalbe

- izmijeniti odluku o upisu djeteta podnositelja žalbe.

(6) Odluka Upravnog vijeća je konačna.

(7) O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava podnositelja žalbe i Komisiju.

IV. POSTUPAK PRIJEMA NOVOUPISANE DJECE

Članak 16.

(1) Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu roditelj je obvezan:

- obaviti inicijalni razgovor s članom stručnog tima Dječjeg vrtića

- na inicijalnom razgovoru dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda.

- potpisati s Dječjim vrtićem ugovor o međusobnim pravima i obvezama u roku utvrđenim člankom ovog Pravilnika.

(2) Dijete ne može početi pohađati Dječji vrtić dok nisu ispunjene sve obveze iz stavka 1. ovog članka. U slučaju da roditelj, bez opravdanog razloga, ne ispuni obveze iz stavka 1. ovog članka ni nakon naknadnog poziva nadležnih službi Dječjeg vrtića, dijete se briše s liste upisanih.

Članak 17.

(1) Roditelji djeteta koji započinju ostvarivati programe Dječjeg vrtića u rujnu, obvezni su potpisati Ugovor u roku od 15 dana od polaska djeteta u vrtić.

(2) Naknada za usluge vrtića utvrđena je posebnom Odlukom koja je na snazi do njenog opoziva.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Izmjene i dopune ove Odluke mogu se vršiti na način po postupku predviđenom za njezino donošenje.

Članak 19.

Ova Odluka se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na internetskoj stranici Dječjeg vrtića, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-03-12-01-4

Čavle, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=780&mjesto=10008&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr