SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA BAŠKA
36

35.

Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila, način određivanja visine, odnosno obračuna komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti, djelomično ili u cijelosti, oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, te način ostvarivanja prava na razmjerni povrat plaćenog komunalnog doprinosa, odnosno na priznavanje troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznos komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je javno novčano davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

. javne površine,

. nerazvrstane ceste,

. groblja,

. javnu rasvjetu,

i prihod je proračuna Općine Baška.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojemu se grade uređaji i objekti iz prethodnog stavka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor, koji plaćanjem istoga sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje uređaja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukuture.

Članak 4.

Ovisno o pogodnostima položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, za područje Općine Baška utvrđuju se zone, kako slijedi:

I. zona - građevno zemljište udaljeno od mora do 350 m, mjereno zračno

II. zona - građevno zemljište udaljeno od mora od 350 do 500 m, mjereno zračno

III. zona - građevno zemljište na području naselja Baška, udaljeno od mora više od 500 m, mjereno zračno

IV. zona - građevno zemljište na području naselja Batomalj i Jurandvor

V. zona - građevno zemljište na području naselja Draga Bašćanska.

Za zone iz prethodnog stavka utvrđuju se jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3), kako slijedi:

Zona

javne površine

nerazvrstane ceste

groblja

javna rasvjeta

Jedinična vrijednost kom.
doprinosa

1

2

3

4

5

6 (2+3+4+5)

I.

25,00

130,00

5,00

20,00

180,00

II.

20,00

115,00

5,00

20,00

160,00

III.

15,00

100,00

5,00

20,00

140,00

IV.

10,00

45,00

5,00

20,00

80,00

V.

5,00

30,00

5,00

20,00

60,00

Članak 5.

Komunalni doprinos se plaća u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine, ili kod dogradnje ili nadogradnje postojeće građevine, komunalni doprinos se obračunava za razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno, za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni doprinos se plaća po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine u m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 6.

Iznos komunalnog doprinosa dobiva se množenjem obujma, odnosno površine građevine utvrđenih na način opisan u članku 5. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđene za pojedine zone u članku 4.

Članak 7.

Postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa provodi i rješenje o komunalnom doprinosu, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo, koji i izvršava izvršno rješenje o komunalnom doprinosu u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 8.

Komunalni doprinos se, osim u slučajevima opisanima u članku 11. ove Odluke, plaća jednokratno, u cijelosti, u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremene uplate zaračunava se zakonska zatezna kamata.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu u cijelosti, ili o uplaćenom prvom obroku, ako je odobreno obročno plaćanje, daje Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo.

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu obvezno sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa,

2. način i rokove plaćanja,

3. prikaz načina obračuna,

4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Baška izgraditi sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

5. obvezu razmjernog povrata sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava.

Članak 10.

U slučaju da Općina Baška ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture navedene u rješenju o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je uplaćen komunalni doprinos, investitor ostvaruje pravo na razmjerni povrat komunalnog doprinosa u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz prethodnog stavka.

Zahtjev za povrat sredstava podnosi se u pisanom obliku nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat sredstava rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo.

Članak 11.

(1) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objekata čiju gradnju u cijelosti financira Općina Baška.

(2) Ako Općina Baška sufinancira izgradnju objekta, iznos komunalnog doprinosa se umanjuje za postotak u kojemu Općina Baška sufinancira gradnju.

(3) Fizičke osobe, koje ili nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Općine Baška, pa novom gradnjom na vlastitom građevnom zemljištu rješavaju svoje stambeno pitanje, ili koji dogradnjom, odnosno nadogradnjom vlastitog postojećeg objekta (kuće ili stana), obujma manjeg od 600 m3, poboljšavaju uvjete stanovanja, a koji imaju prebivalište na području Općine Baška neprekidno najmanje 10 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa ostvaruju jednokratno pravo na smanjenje iznosa komunalnog doprinosa u visini od 80% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa kod gradnje do 600 m3 obujma nove građevine i pomoćne prostorije, odnosno kod dogradnje ili nadogradnje na razliku do 600 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio.

(4) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove uže obitelji, kako ih je odredio Zakon, uz uvjet da na području općine Baška imaju prebivalište neprekidno najmanje 10 godina, te da su vlasnici građevne čestice na kojoj se gradi ili dograđuje, a nemaju u vlasništvu odgovarajuću kuću ili stan, ostvaruju jednokratno pravo na smanjenje komunalnog doprinosa u visini od 90 0d obračunate vrijednosti kod gradnje do 600 m3 obujma nove građevine i pomoćne prostorije, odnosno kod dogradnje ili nadogradnje na razliku do 600 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio.

(5) Korisnicima povoljnosti iz stavaka 3. i 4. ovog članka odobrava se obročno plaćanje ukupno obračunate obveze komunalnog doprinosa kako slijedi:

. za iznos obveze do 50.000,00 kn - u dva jednaka obroka, dospijeće 1. obroka je 15. dan od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a dospijeće 2. obroka je šest mjeseci od dana dospijeća 1. obroka,

. za iznos obveze od 50.000,00 kn do 100.000,00 kn - u četiri jednaka obroka, dospijeće 1. obroka je 15. dan od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a razmak između dva obroka ne smije biti veći od šest mjeseci,

. za iznos obveze iznad 100.000,00 kn - u šest jednakih obroka, dospijeće 1. obroka je 15. dan od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a razmak između dva obroka ne smije biti veći od šest mjeseci.

(6) Osobe iz članka 67. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02), kada grade obiteljsku kuću ili stan u svrhu zadovoljavanja vlastitih stambenih potreba, sukladno odredbama istoga Zakona, u potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju do obujma od 600 m3.

(7) Pravo na smanjenje komunalnog doprinosa, odnosno pravo na ostvarivanje povoljnosti temeljem ovoga članka može se koristiti za gradnju ili dogradnju do 600 m3 obujma, neovisno da li se isto pravo koristi jednokratno ili višekratno, odnosno po jednoj ili više osnova.

 (8) Općinsko vijeće Općine Baška može posebnom odlukom, djelomično ili u cijelosti, osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnika građevne čestice na kojoj se gradi, odnosno investitora, u skladu sa razvojnim i socijalnim programom, odnosno, na obrazloženi zahtjev obveznika, posebnom odlukom, može odobriti drugačiji način, uvjete i rokove plaćanja komunalnog doprinosa od onih utvrđenih u članku 8. stavak 1.

(9) Kod odobrenog obročnog plaćanja sukladno odredbama ovoga članka, a u slučaju zakašnjenja uplate pojedinog obroka, cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu prvog idućeg dana kada je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

(10) U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa potrebni iznos će se namiriti iz sredstava proračuna Općine Baška.

Članak 12.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Baška, sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, te mu se isti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.

Sva međusobna prava i obveze, odnosno uvjeti i postupak utvrđivanja visine troškova, utvrdit će se pisanim ugovorom između obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i Općine Baška.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 34/01, 02/02, 30/02, 26/03).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2142-03-04-3

Baška, 16. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr