SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 15. Ponedjeljak, 30. travnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

9.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11), članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji,
uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te
blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju
vozila na području mjesta Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju:

. javna parkirališta (naplatna i nenaplatna) na području naselja Baška,

. uvjeti i način naplate parkiranja,

. cijena parkiranja,

. uvjeti i način blokiranja, deblokiranja, premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,

. visina troškova blokiranja, uklanjanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila.

Članak 2.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) dio je javno prometne površine, kojom raspolaže i upravlja Općina Baška, a namijenjen je za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom (znakom), sukladno propisima o sigurnosti prometa.

II. JAVNA PARKIRALIŠTA - UREĐENJE, UVJETI I NAČIN NAPLATE

Članak 3.

U mjestu Baška utvrđuju se sljedeća javna parkirališta:

1. parkiralište »Gruh«,

2. parkiralište »suha marina«,

3. parkiralište pokraj trafo stanice u Ulici Stjepana Radića,

4. parkiralište »Kav«,

5. parkiralište kod pošte,

6. parkiralište kod Doma kulture,

7. predio Zarok, asfaltirani dio uz Velu plažu do prečistača,

8. parkiralište kod crkve sv. Marka,

9. ispred mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua- gunu,

10. lijeva strana Ulice Prilaz kupalištu, kod križanja iste s Ulicom Emila Geistlicha, s desne strane hotela »Zvonimir«,

11. desna strana Ulice Prilaz kupalištu, od trafostanice kod hotela »Corinthia« do križanja iste ulice s Ulicom E. Geistlicha,

12. desna strana Ulice E. Geistlicha, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do i ispred celjskog odmarališta,

13. lijeva strana Frankopanske ulice, uz hotel »Corinthia II«,

14. desna strana Ulice kralja Zvonimira, od Ulice Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha, sukladno članku 3. točke IV.3. i VI.12. Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška.

15. lijeva strana Ulice Zdenke Čermakove, u pravcu od kućnog broja 22 do kućnog broja 2,

Na području naselja Baška zabranjeno je parkiranje na površinama kojima raspolaže i upravlja Općina Baška, a koje nisu navedene kao javna parkirališta u prethodnom stavku.

Članak 4.

Javno parkiralište može biti sa naplatom ili bez naplate.

Svako javno parkiralište iz prethodnog članka mora imati osigurana parkirna mjesta za invalide, sve sukladno članku 28. Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 16/11, 08/12).

Članak 5.

Javna parkirališta koja ulaze u sustav naplate i kontrole:

1. parkiralište »Gruh«,

2. parkiralište »suha marina«,

3. parkiralište pokraj trafo stanice u Ulici Stjepana Radića,

4. parkiralište kod pošte,

5. predio Zarok, asfaltirani dio uz Velu plažu do prečistača,

6. ispred mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua- gunu,

7. lijeva strana Ulice Prilaz kupalištu, kod križanja iste s Ulicom Emila Geistlicha, s desne strane hotela »Zvonimir«,

8. desna strana Ulice Prilaz kupalištu, od trafostanice kod hotela »Corinthia« do križanja iste ulice s Ulicom E. Geistlicha,

9. desna strana Ulice E. Geistlicha, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do i ispred celjskog odmarališta,

10. lijeva strana Frankopanske ulice, uz hotel »Corinthia II«,

11. parkiralište kod Doma kulture.

Članak 6.

Poslovi organizacije i naplate parkiranja, kao i poslovi blokiranja, deblokiranja, premještanja nepropisno parkiranih i napuštenih vozila, te čuvanje istih u skladu s ovom odlukom, a sukladno članku 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu, određeni su kao komunalna djelatnost od osobitog lokalnog značaja, te se obavljanje iste može:

1. povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Baška, temeljem ugovora, ili

2. dati u koncesiju, na rok od 3 godine, fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, temeljem natječaja prema uvjetima koje, posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće Općine Baška.

Osoba, kojoj je povjereno obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, kao izvršitelj poslova (u daljnjem tekstu: izvršitelj), snosi odgovornost za obavljanje istih poslova u skladu sa zakonskom regulativom, koja se na istu djelatnost odnosi.

Članak 7.

Javno parkiralište s naplatom mora imati vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu, dopuštenom vremenu trajanja parkiranja, cjeniku parkiranje, visini troškova premještanja tj. blokiranja vozila bez naplatne karte za parkiranje, visini troškova blokiranja vozila koje je prekoračilo vrijeme dozvoljenog parkiranja, te broj telefona i mjesto gdje se premješteno vozilo može preuzeti nakon plaćenih troškova.

Cjenik i ostale oznake i obavijesti moraju biti, uz hrvatski, prevedeni na barem još tri jezika: njemački, engleski i talijanski, izrađeni estetski i u standardnim mjerama.

Osoblje izvršitelja koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobi koja vrši naplatu parkiranja, naziv koncesionara i sl.

Osoblje izvršitelja koje obavlja naplatu parkirališta obvezno je turistima i vlasnicima vozila davati potrebne turističke informacije, te, u okviru mogućnosti, pripomoći regulaciji prometa.

Uređenje parkirališta, te izrada vertikalne i horizontalne signalizacije što uključuje i označavanje parkirnih mjesta, obveza su izvršitelja.

Članak 8.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta koja mora imati sve elemente propisane poreznim propisima i mora se prodavati korisniku parkiranja na dostupan način (automatskom naplatom ili ručnom naplatom-prodajom od ovlaštenog djelatnika izvršitelja), a posebno mora imati:

1. oznaku javnog parkirališta,

2. redni broj karte - računa,

3. datum i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja,

4. obavijest o načinu isticanja parkirne karte,

5. oznaku izvršitelja (fizičke ili pravne osobe) koja je izdala kartu tj. koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 9.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkirnom mjestu označenim horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom, vozač, odnosno vlasnik vozila zaključuje s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Naplata parkirne karte iz članka 8. ove Odluke mora se izvršiti u vremenskom roku od deset (10) minuta od dolaska korisnika na javno parkiralište s naplatom.

Kupnjom parkirne karte korisnik parkirališta dokazuje da je zaključio ugovor o korištenju javnog parkirališta, da je platio odgovarajuću naknadu, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Korisnik parkirališta obvezan je parkirnu kartu vidno istaknuti s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena zadržavanja.

Naplatom parkiranja izvršitelj ne preuzima odgovornost, niti za otuđenje vozila ili otuđenje stvari u vozilu, niti za štetu koja moguće nastane na vozilima parkiranim na javnim naplatnim parkiralištima.

Članak 10.

Korisnik javnog parkirališta koje se naplaćuje čini povredu ugovora o korištenju javnog parkirališta pod naplatom, koja povlači ugovornu kaznu, ako:

. ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište,

. ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

. prekorači dopušteno vrijeme parkiranja 10 ili više minuta,

. ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

. koristi javno parkiralište bez parkirne karte,

. odbija platiti parkiranje na zahtjev ovlaštene osobe izvršitelja.

U slučaju iz prethodnog stavka izvršitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu, odnosno dnevnu kartu, od korisnika parkirališta, u iznosu od 150,00 kuna.

Članak 11.

Dnevna karta iz članka 10. stavak 2. vrijedi na svim parkiralištima koja se naplaćuju i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe, do isteka radnog vremena javnog parkirališta za dan kada je izdana.

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom iz stavka 1. ovoga članka određuje izvršitelj.

Osoba, ovlaštena od strane izvršitelja za nadzor parkiranja, dnevnu kartu iz stavka 1. ovoga članka i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

Dostavljanje dnevne karte iz stavka 1. ovoga članka i naloga za plaćanje dnevne karte na ovakav način smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja, te ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi parkiralište, prema ugovoru o parkiranju korištenjem dnevne karte iz stavka 1. ovoga članka dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu iz stavka 1. ovoga članka u roku 8 (osam) dana od dana izdavanja, dužan je, u daljnjih osam (8) dana, osim iznosa dnevne karte, platiti troškove opomene, te zakonsku zateznu kamatu, a na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta sa naplatom ne izvrši plaćanje u zadanim rokovima, izvršitelj će protiv njega, u svoje ime i za svoj račun, pokrenuti ovršni postupak.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrdit će se na drugi način.

Članak 12.

Cijena parkiranja, s uključenim PDV-om, može iznositi najviše:

1. Na parkiralištu iz članka 5. točka 1.:

a) za osobna i kombi vozila najviše 10,00 kn po satu, odnosno najviše 60,00 kn za cjelodnevno parkiranje,

b) za autobuse, kamperska, teretna, radna i priključna vozila, kombi vozila za boravak osoba, te prikolice najviše 100,00 kn po satu, odnosno najviše 500,00 kn za cjelodnevno parkiranje.

2. Na parkiralištu iz članka 5. točka 2., za autobuse, kamperska, teretna, radna i priključna vozila, kombi vozila za boravak osoba, te prikolice, najviše 40,00 kn po satu, odnosno najviše 300,00 kn za cjelodnevno parkiranje.

3. Na parkiralištima iz članka 5. točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., za osobna i kombi vozila najviše 10,00 kn po satu, odnosno najviše 60,00 kn za cjelodnevno parkiranje.

4. Parkiralište iz članka 5. točka 11., koristi se kao rezervirano, naplatno parkiralište za vozila pravnih i fizičkih osoba - obrtnika, koje obavljaju djelatnost na području Općine Baška, prvenstveno u poslovnim prostorima unutar zaštićene jezgre naselja Baška, uz zadovoljavanje uvjeta iz članka 16. stavak 3. ove Odluke, a prema rasporedu dodjele parkirnih mjesta koja utvrđuje izvršitelj.

Izvršitelj može, na parkiralištima iz članka 5., naplaćivati parkiranje i po povlaštenim cijenama, koje, s uključenim PDV-om, mogu iznositi najviše:

. 1.200,00 kn mjesečna karta,

. 4.000,00 kn godišnja karta.

Cijenu parkiranja, u okvirima utvrđenima ovim člankom, određuje izvršitelj.

Naplata parkirne karte obavlja se ručno ili automatski i/ ili na blagajni izvršitelja.

Članak 13.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja na najnižoj razini - odvojenom dijelu parkirališta »Gruh«, izuzeti su vlasnici vozila s prebivalištem u područjima zona zatvorenih za promet i zona ograničenog dvosmjernog prometa.

Korisnicima prava iz prethodnog stavka, ovlaštena osoba izvršitelja izdat će karticu/propusnicu na temelju predočenja osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk.

Kartica/propusnica ne osigurava mjesto na parkiralištu.

Članak 14.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja, izuzeti su korisnici:

. koji imaju prebivalište na području Općine Baška, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk ovlaštenoj osobi izvršitelja, temeljem čega, kod istoga, ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu za parkiralište, za besplatno korištenje parkirnog mjesta u neprekidnom trajanju do 4 sata i to na parkiralištima Gruh i ispred mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua-gunu,

. koji imaju prebivalište u naseljima Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor i rade u Baški, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice, prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk i potvrde poslodavca ovlaštenoj osobi izvršitelja, na najnižoj razini - odvojenom dijelu parkirališta »Gruh«.

Članak 15.

Za vlasnike vozila s prebivalištem na području Općine Baška, te za pravne i fizičke osobe - obrtnike, koji obavljaju djelatnost na području Općine Baška, mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene.

Osobama navedenim u prethodnom stavku može se izdati povlaštena parkirana karta ako su podmirili sve svoje obveze prema izvršitelju do dana izdavanja iste.

Cijenu, izgled, sadržaj i vrijeme važenja povlaštenih parkirnih karata utvrđuje izvršitelj.

Članak 16.

Povlaštenu kartu iz prethodnog članka izdaje izvršitelj na zahtjev zainteresirane stranke.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ostvaruje fizička osoba (stanar) koja, istovremeno:

- ima prebivalište na području Općine Baška, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH (ne starije od 3 mjeseca),

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba, fizička osoba, odnosno obrtnik, koja:

- koristi poslovni prostor na području Općine Baška, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora;

- iznajmljuje smještajne kapacitete na području Općine Baška, što dokazuje odgovarajućom ispravom o registriranosti za obavljanje djelatnosti,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno fizičke osobe - obrtnika, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu.

Članak 17.

Fizičkoj osobi iz članka 16. ove Odluke može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, fizičkoj osobi obrtniku najviše dvije, a pravnoj osobi najviše tri povlaštene parkirne karte.

Cijena svake sljedeće povlaštene karte se uvećava za 10% iznosa prethodne.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, osim u slučaju kada je karta predviđena za goste.

Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana, ukoliko to dokaže dokumentacijom iz članka 16.

Članak 18.

Kontrolu i nadzor parkiranja (pravilnost korištenja parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u zoni naplate, kontrolu plaćanja naknade za parkiranje u zoni naplate, te ometanje pristupa parkirnom automatu, kolnim ulazima i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom i sl.) obavlja ovlaštena osoba izvršitelja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovom Odlukom.

Članak 19.

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom, koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti, imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade.

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 2. Ovoga članka ako uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu ili potvrdu koju izdaje izvršitelj.

Izgled i sadržaj naljepnice/potvrde iz stavka 3. ovoga članka određuje izvršitelj.

Članak 20.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila MUP- a, hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila HV-a i interventna vozila HEP-a i komunalnog poduzeća.

III. UVJETI I NAČIN BLOKIRANJA, DEBLOKIRANJA, PREMJEŠTANJA I ČUVANJA VOZILA

Članak 21.

Izvršitelj ima pravo blokirati vozilo posebnim napravama za blokiranje kotača i vlasniku, odnosno korisniku vozila, naplatiti troškove blokiranja, odnosno deblokiranja vozila kada parkira vozilo na javno prometnim površinama.

Pod javno prometnim površinama, osim nerazvrstanih cesta i parkirališta navedenih u ovoj odluci, podrazumijevaju se trgovi, pločnici, pješačke staze, parkovi i sve druge javne i zelene površine.

Na način opisan u prethodnom stavku blokirat će se i autobusi, teretni automobili, priključna vozila, radni strojevi, kamp i druge prikolice kada se zateknu parkirani na mjestima koja nisu namijenjena parkiranju.

Kod blokiranja vozila ovlaštena osoba izvršitelja je obvezna na prednje vjetrobransko staklo ili drugo vidno mjesto staviti znak upozorenja da je vozilo blokirano, s uputom vlasniku, odnosno korisniku, što učiniti da bi se vozilo deblokiralo.

Članak 22.

Izvršitelj ima pravo premjestiti specijalnim vozilom »paukom« na posebno određeno mjesto, te naplatiti troškove premještanja i čuvanja, sukladno ovoj Odluci:

. vozila zaustavljena i parkirana suprotno odredbama članka 84. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška,

. napušteno vozilo ostavljeno na javno prometnim i zelenim površinama iz članka 21. stavak 2. ove Odluke.

Napuštenim vozilom smatra se tehnički neispravno, dotrajalo, oštećeno, neregistrirano ili vozilo bez registarskih oznaka.

Premještena vozila se odlažu i čuvaju na dijelu z.č. br. 3239/1 k.o. Baška - »suha marina«, na ograđenom prostoru, 24 sata dnevno.

Organizacija čuvanja i izdavanja premještenih vozila obveza je izvršitelja.

Vlasnik, odnosno korisnik premještenog vozila, je kod preuzimanja vozila obvezan predočiti dokaz o vlasništvu vozila.

Troškove premještanja i čuvanja napuštenog vozila snosi posljednji vlasnik vozila prema podacima o registraciji vozila iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova.

Prigodom izdavanja premještenog vozila ovlaštena osoba izvrštelja, koja je obavila premještanje, obvezna je izdati i zapisnik-račun o predavanju/preuzimanju vozila.

Vozilom u smislu ovog članka smatra se i priključno vozilo i radni stroj.

Članak 23.

Po utvrđenom prekršaju iz članka 21. ove Odluke ovlaštena osoba iz članka 5. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11), u skladu s ovom Odlukom, izdaje pisani nalog izvršitelju za blokiranje odnosno premještanje vozila.

Nalog sadrži sljedeće podatke: datum i vrijeme izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, mjesto i razlog blokiranja, odnosno premještanja vozila, grubu skicu mjesta, te potpis ovlaštene osobe.

Blokiranje, odnosno premještanje vozila se obavlja u nazočnosti ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka, koja je izdala nalog.

Postupak premještanja vozila smatra se »započetim« kada specijalno vozilo - »pauk« stigne na mjesto rada po pozivu nalogodavatelja iz stavka 1. ovog članka.

Blokiranje, odnosno premještanje vozila se snima fotografskim aparatom, a fotografija se pohranjuje u dokumentaciji prometnog, odnosno komunalnog redarstva.

Prije početka premještanja vozila, vozač specijalnog vozila »pauka« je obvezan napraviti zapisnik kojim se utvrđuje da li je i koliko vozilo, koje se premješta, oštećeno. Zapisnik potpisuje i osoba koja je izdala nalog za premještanje.

Članak 24.

Prigovor protiv naloga za blokiranje odnosno premještanje vozila upućuje se izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odgađa izvršenje blokiranja, odnosno premještanja vozila, niti naplatu troškova.

Izdavatelj naloga za blokiranje, odnosno premještanje vozila, obvezan je o zaprimljenom prigovoru očitovati se u roku od 8 dana od dana zaprimanja istoga.

Članak 25.

Troškovi premještanja vozila utvrđuju se u iznosu od 350,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi započetog premještanja utvrđuju se u iznosu od 200,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi blokade/deblokade utvrđuju se u iznosu od 150,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi čuvanja premještenog vozila određuju se u iznosu od 80,00 kn po danu u što je uključen porez na dodanu vrijednost. Za prvi dan troškovi se zaračunavaju samo u slučaju ako se vozilo čuva puna 24,00 sata. Ako čuvanje traje duže od jednog dana, iznos troškova se utvrđuje djelidbom ukupnog broja sati s 24 i množenjem dobivenog količnika iznosom od 80,00 kn.

Članak 26.

Troškovi blokade/deblokade, premještanja i započetog premještanja, te čuvanja premještenih vozila prihod su izvršitelja.

Obveznikom plaćanja troškova iz prethodnog stavka smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila.

Radi osiguranja naplate troškova premještanja od vlasnika vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske, izvršitelj može zatražiti jamčevinu, a ako isti neće ili ne može položiti jamčevinu, može zadržati vozilo.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta izvršitelj utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procjene postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, izvršitelj može slobodno i neograničeno raspolagati vozilom.

Članak 27.

Izvršitelj je obvezan osigurati vozila koja se premještaju specijalnim vozilom.

Štete nastale na vozilu tijekom premještanja ili čuvanja snosi izvršitelj, odnosno osiguravatelj s kojim je zaključena polica osiguranja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Naplata parkiranja najduže se može provoditi u razdoblju primjene sezonskog uređenja prometa utvrđenog u članku 7. stavak 1. Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 16/11, 08/12).

Naplata parkiranja može se vršiti u vremenu od 00,00 sati do 24,00 sata.

Blokiranje, deblokiranje, premještanje i čuvanje vozila parkiranih suprotno ovoj Odluci provodi se u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.

Članak 29.

Komunalni redar može izdati nalog za postavljanje zaštitnih stupića u svrhu sprečavanja parkiranja na javnim površinama gdje je to zabranjeno.

Komunalni redar ovlašten je naložiti izvršitelju održavanje javnih parkirališta čistima i uređenima.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08, 23/11, 27/11).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2142-03-01-12-10

Baška, 24. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=778&mjesto=10007&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr