SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

16.

Na temelju članka 84. Stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10, 31/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 19. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog godišnjim obračunom Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu.

Članak 2.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2011. godinuutvrđen je rezultat kako slijedi:

Višak prihoda poslovanja - 1.773.645,45 kuna

Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2010. - 2.062.728,52 kuna

Ukupan višak prihoda poslovanja - 3.836.373,97 kuna

Manjak prihoda od nefinancijske imovine -201.351,19 kuna

Manjak primitaka od financijske imovine -492.460,86 kuna

Višak prihoda poslovanja prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 201.351,19 kuna, manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 492.460,86 kuna, te se utvrđuje ukupan višak prihoda za 2011. godinu u iznosu od 3.142.561,92 kuna.

Članak 3.

Od ukupno ostvarenog viška prihoda u iznosu od 3.142.561,92 kuna, 2.000.000,00 kuna blokirano je u Credo banci d.o.o. u stečaju.

Navedeni iznos odnosi se na:

1.) višak prihoda iz 2010. godine u iznosu od 1.384.741,89 kuna, a koji se odnosi na:

- prihode od poreza - 102.800,00 kuna

- prihode od spomeničke rente - 685.991,07 kuna

- prihode od komunalnog doprinosa - 3.985,20 kuna

- prihode od koncesije Muzejska zbirka - 18.000,00 kuna

- prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo - 11.982,23 kuna

- prihode od vodnog doprinosa - 765,76 kuna

- prihode od prodaje nefinancijske imovine -561.217,63 kuna

2.) višak prihoda iz 2011. godine u iznosu od 615.258,11 kuna, a koji se odnosi na:

- prihode od poreza 80.433,62 kuna

- prihode od boravišne pristojbe -4.545,22 kuna

- prihode od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru - 30.000,00 kuna

- prihode od koncesije Muzejska zbirka - 15.684,96 kuna

- prihode od koncesija - dimnjačari - 700,00 kuna

- prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo - 10.434,82 kuna

- prihode od vodnog doprinosa - 11.014,46 kuna

- prihode od koncesija na javnom vodnom dobru - 1.653,98 kuna

- prihode od prodaje nefinancijske imovine - 460.791,05 kuna

Iznos od 2.000.000,00 kuna iz stavka 1. ovog članka izuzet će se iz viška prihoda i knjižiti na rezerviranja viška prihoda.

Članak 4.

Višak prihoda za raspored u 2012. godini u iznosu od 1.142.561,92 kuna sastoji se od neutrošenih sredstava kako slijedi:

- viška prihoda iz 2009 - 82.863,64 kuna

- viška prihoda iz 2010 - 16.640,00 kuna

- prihoda od poreza - 195.237,92 kn

- ostalih izvornih prihoda - 99.516,04 kuna

- prihoda od spomeničke rente - 138.046,25 kuna

- prihoda od komunalne naknade - 28.269,47 kuna

- prihoda od komunalnog doprinosa - 78.674,34 kuna

- prihodaod koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru - 72.394,12 kuna

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine - 430.920,14 kuna

Članak 5.

Neutrošena sredstva iz članka 4. raspoređuju se kako slijedi:

1)Višak prihoda iz 2009 za:

- Prostorni plan Općine - 15.340,00 kuna

- Minčićinu kuća - Ekomuzej u osnivanju - za osnivačku dokumentaciju - 66.345,49 kuna

- Radove uređenja zgrade rodne kuće Eugena Kumičića u Brseču - 1.178,15 kuna

2) Višak prihoda iz 2010 za:

- Prostorni plan Općine - 16.640,00 kuna

3) Prihodi od poreza za:

- naknadu štete - 49.937,92 kuna

- geodetsko-katastarske usluge - 20.000,00 kuna

- sječu i održavanje raslinja uz državne ceste kroz naseljena mjesta - 24.000,00 kuna

- izradu projekata i elaborata - 50.000,00 kuna

- Crveni križ Opatija - 4.000,00 kuna

- Gradsku knjižnicu Opatija - 2.300,00 kuna

- kapitalnu donacija za sanaciju crkve Majke Božje u Kraju - 20.000,00 kuna

- nadogradnju računovodstvenog programa - 5.000,00 kuna

- pomoć građanima za podmirenje šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda i požara - 20.000,00 kuna

4) Ostali izvorni prihodi za:

- radove na održavanju poslovnih prostora i objekata na adresi Trg slobode 12 i Šet. 25. travnja 3 - 99.516,04 kuna

5) Prihodi od spomeničke rente za:

- zaštitu, očuvanje i obnova kulturnih dobara na području Općine - sanacija krova i balkona »Kapetanove kuće« - 138.046,25 kuna

6) Prihodi od komunalne naknade za:

- električnu energiju javna rasvjeta - 23.269,47 kuna

- održavanje nerazvrstanih cesta - čišćenje snijega i leda - 5.000,00 kuna

7) Prihodi od komunalnog doprinosa

- radovi sanacije nerazvrstanih cesta - 78.674,34 kuna

8) Prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru za:

- redovno održavanje pomorskog dobra - 22.394,12 kuna

- nabavu novih i sanaciju postojećih parkovnih klupa na pomorskom dobru - 50.000,00 kuna

9)Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za:

- idejna urbanistička rješenja - nova zgrada javne namjene - 55.000,00 kuna

- kupnju zemljišta (škola, vrtić, dvorana) - 375.920,14 kuna

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 19. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=51417&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr