SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 13. Petak, 20. travnja 2012.
OPĆINA LOVRAN

9.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97,128/ 99,57/00,129/00,59/01,26/03. - pričišćeni tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/ 11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinski vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 12. travnja 2012.godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011. GODINI

I.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10, 16/11, 22/11 i 39/11) ostvaren je kako slijedi:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Navedene investicije u komunalnu infrastrukturu planirane su u ukupnoj vrijednosti od 3.866.000,00 kn, a realizirane u vrijednosti od 1.257.889,82 kn. Za njihovo financiranje od planiranih 2.500.000,00 kn komunalnog doprinosa utrošeno je 1.196.389,22 kn komunalnog doprinosa te 61.500,60 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran. (60.000,00 kn potpore PGŽ koja su utrošena za izradu i montažu ograde u parku Komušćak uz obalni put, te 1.500,60 kn ostalih sredstava Proračuna.) Planiranje kao i realizacija investicija u komunalnu infrastrukturu uslovljena je dinamikom ostvarivanja komunalnog doprinosa i time u svezi ishodovanja dokumentacije za građenje od strane investitora te izrade planske i ostale dokumentacije za potrebe planiranih investicija.

Program koji je realiziran u dijelu nerazvrstanih cesta odnosi se na izradu projektne dokumentacije i početak građenja odvojka Omladinske ulice, a nastavak se planira u tekućem razdoblju.

Program izgradnje koji se odnosi na javne površine realiziran je u pretežitom dijelu.

Program izgradnje javne rasvjete realiziran je na planiranim lokacijama u Lovranu i Lignju, a započeta je i planirana izgradnju javne rasvjete odvojka Omladinske ulice čija izgradnja se nastavlja u tekućoj proračunskoj godini.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 3.760.000,00 kn planirano je osigurati u Proračunu Općine Lovran (300.000,00 potpore PGŽ i 3.460.000,00 ostala sredstva Proračuna u koja su ubrojena 3.345.000,00 kn od prodaje nefiinancijske imovine i 115.000,00 kn naknade za priključak i koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu). Za financiranje programa vodoopskrbe utrošeno je ukupno 3.459.996,09 kn, od kojih je 1.172.016,70 kn utrošeno za financiranje izgradnje vodoopskrbnih objekata (225.000,00 kn ostvarene potpore PGŽ i 947..016,70 ostala sredstva Proračuna od kojih 108.150,00 kn naknada za priključak, 8.436,52 koncesije za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu, 18.545,70 kn vodnog doprinosa te 811.884,48 kn od prodaje nefinancijske imovine), a preostalih 2.287.970,39 kn /ostala sredstava Proračuna/ uplaćeno kao kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. Opatija za izgradnju vodovoda.

Ugovorom o financiranju izgradnje vodoopskrbnih građevina na području Općine Lovran u 2011 g. zaključenim s komunalnim društvom Komunalac d.o.o. Opatija nastavilo se s radovima na izgradnji vodoopskrbnih objekata naselja Kršanci, Dindići, Brgujci, Šmadi, dio Lignja, Juranovi i Ivulići, te vodovodu naselja Tuliševica, Oraj, Janjetići, dio Lignja, Brindić.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Program odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 2011.g. koji se provodi posredstvom Komunalnog društva Komunalac d.o.o. Opatija i Hrvatskih voda Zagreb, a planiran je u vidu davanja kapitalne pomoći komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Opatija, nije realiziran. Po izvješću KD Komunalac d.o.o., utvrđeno je da je Općina Lovran uplaćivala sredstava od naknade za razvoj na poseban račun Hrvatskih voda te da ista nisu u cijelosti utrošena. Iz navedenog razloga (postojanje neutrošenih sredstava od namjenskog povećanja cijene vode), prihod od namjenskog povećanja cijene vode koji je u 2010. godini iznosio 358.279 kn, Općina Lovran nije uplatila na poseban račun namijenjen financiranju izgradnje sanitarne kanalizacije, pa se s toga nije iskazao rashod za kapitalnu pomoć.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Potrebna financijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 142.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (2.000,00 kn prihoda od koncesije i 140.000,00 potpore PGŽ). U protekloj godini utrošeno je ukupno 141.202,01 kn (140.000,00 kn ostvarene potpore PGŽ i 1.202,01 kn prihoda od koncesije) i to za izgradnju oborinske kanalizacije plaže u Medveji.

II.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

 

Klasa: 363-01/10-01/85

Ur. broj: 2156/02-01-12-5

Lovran, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v. r.

 

Izvješće o realizaciji Programa izgradnj  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=776&mjesto=51415&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr