SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 13. Petak, 20. travnja 2012.
OPĆINA LOVRAN

6.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Drugih
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Lovran (UPU 1)

Članak 1.

U Odluci o izradi Drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1), (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/11), u članku 3., brojke: »104/11«, zamjenjuju se brojkama: »9/11«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1., iza alineje 2. dodaje se nova alineja koje glasi:

»- implementiranje u Plan (u tekstualni i kartografski dio elaborata) rješenja iz »Studije urbanističko-arhitektonskog razvoja« hotela i vila kojima gospodare LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. na području obuhvata Plana, a s kojima je suglasna Općina Lovran«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Republike Austriije 14, 10000 ZAGREB«.

U alineji 4. riječi: »Đ. Šporera 4«, zamjenjuju se riječima: »Ružićeva 16«.

U alineji 8. riječi: »Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova«, zamjenjuju se riječima: »Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana«.

Članak 4.

U članku 13. (tekst u zagradi), iza riječi: »Zagreb« dodaju se riječi: » i LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/31

Ur. broj: 2156/02-01-12-5

Lovran, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=776&mjesto=51415&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr