SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 13. Petak, 20. travnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

16.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (KLASA: 810-03/ 12-04/02, UR. BROJ: 543-12-01-12-2 od 20. siječnja 2012. godine), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa
i velikih nesreća na području općine Dobrinj

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području općine Dobrinj.

Članak 2.

Procjena iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-29/19

Ur. broj: 2142-04-01-12-6

Dobrinj, 22. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

 

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr