SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

8.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09 i 150/11) i članka 23. i 37. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 11. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se unutarnje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu Malinska-Dubašnica, u skladu sa zakonom i drugim propisima, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 3.

Upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Malinska-Dubašnica u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22.

Na zgradi u kojoj se nalazi sjedište Upravnog odjela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel.

Upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži naziv: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, Malinska.

Zaglavlje akta Upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

Članak 4.

Općinski načelnik usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni nazivi i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik na prijedlog Pročelnika Upravnog odjela.

III. DJELOKRUG RADA

Članak 7.

Upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća Općine Malinska- Dubašnica (u nastavku: Vijeće), poduzima radnje za provedbu i predlaže mjere za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim područjima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 8.

U izvršavanju općih akata Vijeća Upravni odjel donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akta iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom drugostupanjskom tijelu.

Članak 9.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojega na temelju natječaja imenuje Općinski načelnik na način propisan zakonom.

Pročelnik Upravnog odjela osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 10.

Pročelnik Upravnog odjela organizira obavljanje poslova, izdaje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, skrbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, osigurava funkcioniranje upravnog tijela te obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom.

Članak 11.

Pročelnik Upravnog odjela dužan je izvješćivati Općinsko vijeće i Načelnika o radu upravnog odjela kojim upravlja.

Članak 12.

Upravni odjel prima na rad službenike i namještenike, na način i pod uvjetima propisan zakonima i drugim propisima.

Službenik, odnosno namještenik se može rasporediti samo na radno mjesto propisano Pravilnikom o unutarnjem redu upravnog tijela, za koje ispunjava uvjete propisane tim Pravilnikom.

Članak 13.

Službenici i namještenici imaju prava i dužnosti propisane zakonom i drugim propisima.

Za svoj rad službenici i namještenici u Upravnom odjelu odgovaraju u slučajevima i po postupku propisanim zakonom i drugim propisima te općim aktima.

IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu općinske uprave Općine Malinska (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 04).

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke ostaje na snazi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela KLASA: 110-01/10-01/4, URBROJ: 2142/05-03/1-10-1, prema kojemu službenici i namještenici zatečeni u službi nastavljaju sa radom na dosadašnjim radnim mjestima, do njegove redovne izmjene.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj 2142/05-01-12-4

Malinska, 11. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr