SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA ČAVLE

17.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 67/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju
DETALJNOG PLANA UREĐENJA 5
- GROBLJA GROBNIK (G2)

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja 5 - Groblja Grobnik (G2) (u daljnjem tekstu: Plan) koje je izradio ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Detaljni plan uređenja 5 - Groblje Grobnik (G2) u jednoj knjizi i sadrži:

I.Tekstualni dio (Odredbe za provođenje)

II. Grafički dio (kartografski prikazi)

0. Obuhvat plana 1:500

1. Detaljna namjena površina 1:500

2. Prometna, telekomunikacijska
i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Promet 1:500

2.2. Telekomunikacije i energetski sustav 1:500

2.3. Vodnogospodarski sustav 1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:500

4. Uvjeti gradnje

4.1. Uvjeti gradnje 1:500

4.2. Grobna polja 1:200

4.3. Grobna polja 1:200

4.4. Grobna mjesta 1:100 (1:50)

III. Obvezni prilozi

I.Obrazloženje Prostornog Plana

II. Izvod iz dokumenata prostornog plana uređenja
šireg područja

III. Popisi dokumenata i propisa

IV. Zahtjevi (iz članka 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

IV.1. Mišljenja (iz članka 94. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

V.Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi

VI. Evidencija postupka izrade i donošenja
Prostornog Plana

VII. Sažetak za javnost

Članak 3.

Detaljni plan uređenja 5 - Groblja Grobnik (G2) izrađen je u skladu s Odlukom o izradi ovog Detaljnog plana uređenja (Službeni novine Primorsko-goranske županije 46/ 10).

Članak 4.

Uvid u Detaljni plan uređenja 5 - Groblja Grobnik (G2) može se obaviti u prostorima općinske uprave Općine Čavle, Čavle 206.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

Površine unutar Detaljnog plana uređenja (u daljnjem tekstu: Plan) razgraničene su prema namjeni na kartografskim prikazima br. 1 i 1.1. - Detaljna namjena površina u mj. 1:500 i na kartografskim prikazima 4.3. - 4.5. Uvjeti gradnje - grobna polja u mj. 1:200.

Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

1.Grobna mjesta (grobovi, grobnice i kolumbarijske niše u zidu)

2.Građevine i pripadajući prostori i groblje

3.Zelene - parkovne površine

4.Trgovi i odmorišta, te prostori za česme, koševe i kontejnere za otpad

5.Infrastrukturne površine

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVINSKIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 6.

Neto dimenzije jednostrukog grobnog mjesta (3 ukopna mjesta) iznosi 90x230x230 (širina x dužina x visina), dvostrukog grobnog mjesta (6 ukopnih mjesta) iznosi 150x230x230. Neto dimenzija grobnice (2 ukopna mjesta) iznosi 135x265 x195cm (širina x dužina x visina).

Grobnice se izvode na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturom, te označenima u kartografskim prikazima.

Grobnice moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona.

Grobnice mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste, te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda.

Jednostruki grobovi ne mogu se spajati u dvostruke.

Grobnice se ne mogu prenamjenjivati u grobove.

Dvostruki grobovi mogu se spajati u trostruke uz obavezu da se izradi poseban projekt za iste.

Grobnice mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste.

Članak 7.

Kolumbarijske niše (kazete za urne) izvode se u zidu na za to predviđena mjesta. Neto dimenzija niše iznosi 50x50x30 cm.

Članak 8

Predviđena je zajednička grobnica (kosturnica) za potrebe smještaja posmrtnih ostataka iz grobova koji se prekapaju sukladno važećim propisima.

Veličina kosturnice je približno 4x5 m.

Članak 9.

Grobovi se postavljaju u grobne redove. Grobna polja se sastoje od grobnih redova i međurazmaka koji služi za prilaznu stazu širine 1.6 m i sadnju živice.

Grobna polja su odijeljena glavnim stazama minimalne širine 3 m.

Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju, ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Članak 10.

Građevine i pripadajući prostori groblja su:

- oproštajno-ceremonijalni sklop s otvorenim i zatvorenim oproštajnim prostorom,

- centralni križ,

- službeno-pogonski dio za prijem i obradu pokojnika,

- servisne funkcije za održavanje i upravljanje grobljem.

Navedene građevine mogu se graditi na za to određenoj površini. Etažnost građevine E=prizemlje.

Članak 11.

Moguća je dogradnja postojeće građevine mrtvačnice unutar gradivog dijela čestice označenog na kartografskim prikazima.

Građevina mrtvačnice može sadržavati odarnice, pomoćne prostorije spremišta alata i strojeva, servisne prostorije, prostorije su namijenjene za prostor za svećenika, za spremanje vijenaca i cvijeća te sanitarije za posjetitelje.

Članak 12.

Na groblju je predviđen prostor za odlaganje otpada u kontejnere - posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo i slično), a posebno za kruti otpad (plastika, keramika i slično).

Unutar grobnog polja treba postaviti košare za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m.

Članak 13.

Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano.

Ograda se treba izvesti s podnožjem od kamena. Gornji dio može se izvesti transparentan ili kao živica.

Rubno uz zonu groblja mora se osigurati pojas zaštitnog zelenila autohtonih zimzelenih vrsta koje ne onečišćuju grobove.

Na ulazu za posjetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

Članak 14.

Veličina i oblik građevnih čestica, veličina i površina građevina, te namjena građevina opisane su u sljedećoj tablici:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM MREŽOM

Članak 15.

Sve građevine koje se izvode za potrebe groblja moraju biti komunalno opremljene.

Prometna infrastruktura prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.1. - Promet, a komunalna i telekomunikacijska infrastruktura prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.2. - Komunalna infrastruktura.

Promet

Članak 16.

Prometna mreža postavljena je tako da prostori groblja budu dostupni vozilima, opskrbnim i servisnim vozilima te pješacima.

Parkirališta nisu u obuhvatu plana, već se koriste postojeća uz obodnu prometnicu. Odvojeno od prilaza za posjetitelje predviđen je servisni kolni prilaz do mrtvačnice.

Prema oproštajnom trgu vodi prilazna aleja širine 6 m. Za prilaznu aleju i oproštajni trg predviđeno je opločenje betonskim opločnicima oivičeno parkovnim rubnjacima.

U narednim fazama projektiranja može se detaljnije riješiti površina, odnosno dio površine trga koji će biti popločen, a koji dio može biti travnata površina.

Od oproštajnog trga do završetka groblja vodi glavna grobna aleja širine 4 m. Grobna polja su odvojena glavnim stazama širine 3m. Duž grobnih redova izvode se staze širine 1.6 m. Glavna grobna aleja i staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju, ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Telekomunikacijska mreža

Članak 17.

Telekomunikacijski kabeli predviđeni su za priključenje zgrade mrtvačnice na telefonsku mrežu u podzemnoj izvedbi polaganjem dvije PEHD cijevi od zgrade do zadnje točke u postojećoj mreži u naselju.

Unutar obuhvata Plana u sklopu centralnog objekta moguća je izvedba javne telefonske govornice.

Nije dozvoljena postava baznih radijskih stanica za pružanje telekomunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova.

Vodoopskrba

Članak 18.

Priključak groblja planira se na vodovodnu mrežu naselja Čavle.

Priključci na cjevovod javnog vodovoda predviđaju se za sljedeće namjene:

- objekt mrtvačnice

- razvod unutar grobnih polja

- -zaštitu od požara.

Izljevna mjesta postavljaju se tako da pokrivaju radijus od 100 m.

Protupožarna zaštita dijela groblja riješena je preko nadzemnog hidranta, čime je taj dio pokriven sustavom protupožarne zaštite.

Uz pretpostavku istovremenog rada izljevnih mjesta i sanitarnog čvora predviđa se potrebna količina vode od najviše q=3 l/sek, a cjevovod na kojem se nalaze hidranti određen je potrebnom količinom vode za gašenje požara.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 19.

Priključak groblja na javnu kanalizaciju nije predviđen.

Sustav odvodnje kanalizacije unutar Plana rješava se kao razdjelni s cestovnim kanalom kao recipijentom.

Odvodnja fekalnih voda riješit će se putem vodonepropusne sabirne jame odgovarajućeg volumena.

Sustav odvodnje i sabirnu jamu treba izvesti vodonepropusno, te je prema posebnim propisima vlasnik odnosno korisnik dužan sustav odvodnje i sabirnu jamu podvrći kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi svakih pet godina i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Na svim lomovima trase kanalizacijskih vodova obavezno izvesti reviziona okna kao i kod svih mjesta priključenja.

Drenaža grobnica, kao i odvodnja sa izljevnih mjesta u grobnim poljima vršiti će se posebnim sistemom drenažnih cijevi u recipijent (upojni bunar).

Drenažna kanalizacija polaže se u pješačkim stazama i obuhvaća nizove grobova u grobnim poljima.

Drenaža se može izvoditi i u redovima koji nisu predviđeni ovim Planom ukoliko se za to ukaže potreba te se moraju vezati na cjeloviti sustav.

Građenje na predmetnom području treba biti u skladu s odredbama posebnih zakona, te za izvođenje građevina koje mogu imati utjecaja na vodni režim potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.

Plinoopskrba

Članak 20.

Ukoliko se za potrebe mrtvačnice ukaže potreba za zemnim plinom postoji mogućnost produženja postojeće plinske mreže. Novoplanirani plinovod potrebno je izvesti od polietilenskih cijevi i fitinga PE 125 ili PE 100 klase SDR 11 ili SDR 17. Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštivati minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih ili planiranih instalacija i građevina:

-minimalni svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne infrastrukture je 0,5 metara,

-vertikalni razmak s ostalim instalacijama kod križanja određen je s 0.2 metra, uz obvezu zaštite polucijevi na plinovodu.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 21.

Područje obuhvata Plana priključuje se sekundarnom NN mrežom na postojeći energetski sustav naselja Čavle.

Priključenje zgrade mrtvačnice na mrežu niskog napona izvesti će se podzemnim 0.4 kV kabelom.

Javna rasvjeta predviđena je uz istočni rub prilazne aleje i na oproštajnom trgu, na točno određenim mjestima, po glavnim obodnim pristupnim putevima te uz servisnu cestu uz pažljiv odabir rasvjetnih tijela.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 22.

Unutar obuhvata Plana predviđena je sadnja niskog i visokog zelenila.

Predviđene zelene, odnosno parkovne površine možemo podijeliti u:

-manje parkovne površine uz ulaz u groblje te između oproštajnog trga i grobnih polja,

- obodno zaštitno zelenilo unutar ograde,

-zelenilo unutar grobnih polja koje čine živice oko svakog grobnog reda, te manje zelene površine koje odvajaju grupe različitih grobova odnosno grobnica u grobnim poljima.

Ozelenjavanje groblja predviđeno je autohtonim biljnim vrstama, pri čemu su u unutrašnjem dijelu groblja primijenjene zimzelene biljne vrste koje ne onečišćuju grobove.

Kod izrade Projekta sadnje treba primjenjivati autohtono zelenilo kao što su hrast, lipa, kesten itd.

Članak 23.

Na sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana planira se zelena površina koju je potrebno ozeleniti sadnjom autohtonih biljnih vrsta.

Površina iz prethodnog stavka označena je kao građevna čestica broj 2. na grafičkom prikazu 4.1. UVJETI GRADNJE u mjerilu 1:500.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 24.

Prema dostupnim podacima na prostoru obuhvata plana ne nalaze se registrirana kulturna dobra.

Ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili drugih radova, na području obuhvata Plana, naiđe na arheološke nalaze, izvođač radova i investitor dužni su postupati sukladno važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.

6.MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 25.

Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

Parcelacijski elaborat treba provesti temeljem plana parcelacije prikazanog na grafičkom prilogu ili prema pojedinoj fazi gradnje.

Za prometnu i komunalnu infrastrukturu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovan minimum komunalnog opremanja ovog područja.

U slučaju da pravne osobe s javnim ovlastima za vrijeme izgradnje pojedine faze objektivno ne mogu izvršiti privremeno priključenje iste na komunalnu infrastrukturu, nadležno komunalno poduzeće dužno je samo o svom trošku izvršiti minimalno komunalno opremanje potrebno za korištenje područja groblja.

Osim fazne izgradnje moguća je i etapna gradnja unutar čestice. Predlaže se ovim Planom da se kao pojedine faze izgradnje odabiru grobna polja kao prostorne cjeline odnosno građevine za koje ishodi akt o građenju.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Čuvanje i poboljšanje kvalitete tla

Članak 26.

Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg zakona.

Prostori za odlaganje otpada unutar pojedine faze opremanja groblja moraju biti postavljeni na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Članak 27.

Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu nadležnog komunalnog poduzeća.

Građevni otpad, odnosno višak zemlje koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana ne smije se odlagati na groblju kao niti na okolnom zemljištu, već se mora odvoziti u skladu s odredbama Zakona o otpadu na za to predviđen deponij. Tijelo nadležno za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremenu deponij viška iskopane zemlje s kojega će se vršiti postepeno dodavanje zemlje na grobove koji su bez završenog grobnog uređaja.

Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda

Članak 28.

Cijelo područje obuhvata Plana se nalazi u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta.

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na način da se izrade sustavi odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata, oborinske vode s prometnih površina odvoditi putem slivnika s taložnicama u zacijevljeni površinski kanal.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Mjere zaštite od požara

Članak 29.

Prilikom projektiranja potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite od požara:

-kod projektiranja građevina, radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

-dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Čavle.

-kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»N.N.«, br. 35/94, 55/94 i 142/03).

-prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»N.N.«, br. 8/06).

-za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»N.N.«, br. 108/95 i 56/10).

-temeljem cl. 28. st. 2. Zakona o zaštiti od požara (»N.N.«, br. 92/10) izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

Zaštita od potresa

Članak 30.

Prostor obuhvata plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VIIÊ seizmičnosti (po MCS).

Izgradnja građevina treba se graditi u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja i korištenja

Članak 31.

Privremeno opterećenje pristupnih prometnica i samog groblja potrebnom mehanizacijom i transportnim sredstvima (kamion), te povećanje razine buke i povremeno povećanje onečišćenja zraka (ispušni plinovi), koje se očekuje tijekom izvođenja radova smatrat će se privremenim i povremenim utjecajima.

Članak 32.

Tijekom izvođenja radova potrebno je:

-koristiti ispravnu mehanizaciju i koristiti je strogo u funkciji samih radova pazeći da se ne oštete postojeće grobne površine i postojeća stabla,

-redovito održavati postojeće grobne prometnice tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja i lokalnog prometa duž rubne prometnice,

-sav višak iskopane zemlje potrebno je odmah odvesti izvan površine groblja na za to predviđeno mjesto,

-sve radove izvoditi tijekom dana.

Članak 33.

Tijekom korištenja groblja potrebno je:

-kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća grobna mjesta, grobne staze i grobni uređaji,

-redovito odvoziti prikupljeni grobni otpad,

-održavati postojeće putove i pješačke staze,

-redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim materijalom,

-izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda,

-redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Unutar groblja je predviđena rezervna ukopna površina u jugoistočnom dijelu obuhvata neposredno uz prostor kosturnice, koja bi se koristila za potrebe ukopa u slučaju velikih nesreća ili katastrofa koje bi za posljedicu imale veliki broj gubitka ljudskih života.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ovaj Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/12-01/04

Ur. broj: 2170-03-12-01-2

Čavle, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređe  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=10008&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr