SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
OPĆINA ČAVLE

6.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2012. GOD. U OPĆINI ČAVLE

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2012. g. u Općini Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 29/ 11) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. g. na području Općine Čavle koji utvrđuje:.

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2012. g. u Općini Čavle Članak 2. mijenja se i glasi:

U 2012. g. održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

1.ODRŽAVANJE OBORINSKE
ODVODNJE I EKOLOGIJA 100.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 186)

Na području Općine Čavle nalazi se 37 upojnih bunara, 355 vodolovki, 670 m otvorenih kanala i 97 m rešetkastih kanala. Temeljem ugovora Komunalno društvo Čavle dva puta godišnje (proljeće i jesen) vrši čišćenje navedenih vodolovki i odvodnih kanala i prema posebnom nalogu za slučaj posebne potrebe.

Narečeni radovi u iznosu od 100.000,00 kuna, financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA 450.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 189, 190)

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih površina s odvozom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.000 (923.229 m2 a' 0,060 kn/m2)

2.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000 dežurna služba (288 h - 300,00 kn/h)

3.Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 (54 km nerazvrstanih cesta)

4.Čišćenje snijega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

5. Pometanje strojno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Narečeni radovi pod točkom II u iznosu od 420.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

3.ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA 1.000.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 183, 188)

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća radove na:

1. zelenim površinama 900.000,00

2. divljim deponijima 100.000,00


UKUPNO: 1.000.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G. Grobnik - Ilovik - Mikeji, jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan, dječje igralište kod BK Cernik i dječje igralište Grad Grobnik.

2. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 1.000.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 800.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 184, 191)

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova.

U 2012. g. izvanrednim održavanjem bit će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 750.000 kn, i radovi na održavanju ograda na javnim površinama u iznosu 50.000 kn, a financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

5.JAVNA RASVJETA 750.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 185, 187, 196)

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove:

-utrošena električna energija na
cijelom području Općine Čavle 500.000 kn

-održavanje javne rasvjete 200.000 kn

-dekorativna rasvjeta
povodom božićnih i novogodišnjih
blagdana (iluminaciju) 50.000 kn

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 750.000,00 kn financirati će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

6.JAVNA VATROGASNA DJELATNOST
634.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 59)

Izdaci za JVD, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 634.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

7.JAVNI PRIJEVOZ 2.120.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 197, 197.1, 198)

Izdaci se odnose na subvenciju javnog prijevoza u iznosu od 1.700.000 kn, subvencija KD Autotrolej za pokriće gubitka u iznosu od 300.000 km i sufinanciranje nabavke autobusa u iznosu od 120.000 kn.

U 2012. g. za javni prijevoz planira se 2.090.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

8.PROMETNA SIGNALIZACIJA 70.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 184.1)

Tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ogledala.

U 2012. g. za prometnu signalizaciju planira se 70.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

9.ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH
ČEKAONICA 30.000,00 kn
(pozicija Proračuna broj 184.2)

Održavanje i čišćenje 11 autobusnih čekaonica sa stajalištima.

U 2012. g. za javni prijevoz planira se 30.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-03-12-01-11

Čavle, 29. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje održav  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=10008&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr