SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
OPĆINA ČAVLE

5.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 29/11) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. g. na području Općine Čavle.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, iza članka 1. dodaje se novi članak 2. koji glasi:

U 2012. g. gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

1. Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu

U svrhu izgradnja nogostupa i upojnih bunara na nerazvrstanim cestama na području Općine Čavle

2. Ceste

Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar. Temeljem Zakona o cestama (NN 84/11) utvrđena je obveza upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar. Većina zemljišta na kojima se nalaze nerazvrstane ceste je vlasnički neriješena te je potrebno provesti postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i upisa u knjige.

3. Javna rasvjeta

Provođenje mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti - zamjena neekološke s ekološkom rasvjetom, ukupno 326 svjetiljki.

4. Groblja

Izrada prostorno-planske dokumentacije - temeljem Prostornog plana uređenja Općine Čavle utvrđene su obveze da se groblja kao javni objekti prostorno moraju urediti Detaljnim planom uređenja.

5. Vodovodni ogranci

Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Soboli

6. Javne površine

Izgradnja dječjih igrališta na lokalitetima Mavrinci N.N. i Frlani

Članak 3.

Dosadašnji članak 2. postaje članak 3.

Članak 4.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 29/11) prilog Tabela 1. se briše.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-03-12-01-10

Čavle, 29. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje objeka  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=10008&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr