SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD BAKAR

10.

Na temelju članka 78. St.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. god. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkog
plana UPU-1 Bakar

Članak 1.

Odluka o izradi urbanističkog plana UPU-1 Bakar (dalje u tekstu: Odluka) objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 42/07.

Članak 2.

Članak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU- 1 Bakar (dalje u tekstu: Plan) temelji se na članku 163. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 21/03, 41/06 i 2/12).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju. Odgovorna osoba je Gradonačelnik.

Članak 3.

U članku 2. Odluke, stavak (1), riječ »Bakar NA1 1-2« mijenja se i glasi » Bakar NA1 1-3«

U stavku (2) riječi »kartografskom prikazu br. 4« mijenjaju se i glase »kartografskom prikazu br. 4.2.«

Stavak (3) mijenja se i glasi:

»Površina obuhvata Plana je 41,40 ha, od toga izgrađeni dio čini 29,14 ha, a neizgrađeni dio 12,26 ha.«

Članak 4.

U članku 7. Odluke, u stavku (1), riječi »IV tromjesečje 2008. godine« mijenjaju se i glase: »IV tromjesečje 2012. godine«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-12-10

Bakar, 29. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr