SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

4.

Na temelju članaka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 150/11) i članka 29. Statuta općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 4. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
I. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BAŠKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08), u daljnjem tekstu: Plan.

I. Izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Općine Baška sastoje se od elaborata pod nazivom »I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« koji je izradila tvrtka Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu »Prostorni plan uređenja Općine Baška« koji se sastoji od:

OSNOVNI DIO PLANA

I.1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA

POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

1.1. Površine naselja

1.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene

1.3. Poljoprivredne i šumske površine

1.4. Vodne površine

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

2.1.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

2.1.2. Građevine od važnosti za Primorsko-goransku

županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Opće odredbe

2.2.2. NEPOSREDNA PROVEDBA

2.2.2.1. Stambene građevine

2.2.2.2. Ugostiteljsko-turističke građevine

2.2.2.3. Poslovne građevine

2.2.2.4. Društvene građevine

2.2.2.5. Infrastrukturne građevine

2.2.2.6. Ostale građevine (kiosci, nadstrešnice, reklamni

panoi...)

2.2.3. POSREDNA PROVEDBA

2.2.3.1. Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja

građevinskih područja naselja

2.3. Izgrađene strukture izvan naselja

2.3.1. Izdvojena građevinska područja izvan naselja

2.3.2. POSREDNA PROVEDBA

2.3.2.1. Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja

izdvojenih građevinskih područja izvan naselja

2.3.2.2. Smjernice za izradu detaljnih planova uređenja

izdvojenih građevinskih područja izvan naselja

2.3.3. NEPOSREDNA PROVEDBA

2.3.3.1. Ugostiteljsko-turistička namjena izvan naselja

2.3.3.2. Sportsko-rekreacijska namjena izvan naselja

2.3.3.3. Groblja

2.3.3.4. Građevine izvan granica građevinskog područja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH

DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH

DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI

TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH

INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometna infrastruktura

5.1.1. Kopneni promet

5.1.2. Pomorski promet

5.1.3. Željeznički promet

5.1.4. Zračni promet

5.2. Elektroničke komunikacije i pošta

5.2.1. Radio i TV sustav veza

5.3. Vodnogospodarski sustav

5.3.1. Sustav vodoopskrbe

5.3.2. Sustav odvodnje

5.3.3. Sustav uređenja vodotoka i zaštite od poplava

5.4. Energetski sustav

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I

PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I

KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti

6.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA

UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

8.1.1. Šumska tla

8.1.2. Poljoprivredno tlo

8.1.3. Tlo unutar građevinskih područja

8.2. Zaštita zraka

8.3. Zaštita od buke

8.4. Zaštita voda

8.5. Zaštita mora

8.6. Mjere posebne zaštite

8.6.1. Sklanjanje ljudi

8.6.2. Zaštita od rušenja

8.6.3. Zaštita od požara

8.6.4. Zaštita od potresa

8.6.5. Zaštita od poplava

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

I.2. GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA

PROSTORA MJ. 1:25000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV

2.1. - Promet, pošta i elektroničke

komunikacije MJ. 1:25000

2.2. - Energetski i vodnogospodarski

sustav MJ. 1:25000

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE,

UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

3.1. - Područja posebnih uvjeta korištenja MJ. 1:25000

3.2. - Područja posebnih ograničenja u

korištenju Vode i more MJ. 1:25000

3.3. - Područja posebnih ograničenja u

korištenju Područja i dijelovi primjene

planskih mjera zaštite MJ. 1:25000

3.4. - Mjere posebne zaštite i spašavanja MJ. 1:25000

3.5. - Područja posebnih uvjeta korištenja

Područja ekološke mreže MJ. 1:25000

3.6. - Područja posebnih uvjeta korištenja

Tipovi staništa MJ. 1:25000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4.1. Granice građevinskih područja

naselja Baška MJ. 1:5000

4.2. Granice građevinskih područja

naselja Batomalj MJ. 1:5000

4.3. Granice građevinskih područja

naselja Jurandvor MJ. 1:5000

4.4. Granice građevinskog područja

naselja Draga Bašćanska MJ. 1:5000

OBVEZNI PRILOZI

II.1. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine u

odnosu na prostor i sustave županije i Države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata

prostornog uređenja šireg područja i ocjena

postojećih prostornih planova

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u

odnosu na demografske i gospodarske podatke te

prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I

UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.1.1. Razvoj naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih

sustava

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova

okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i

posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.2.4.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti

2.2.4.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području

općine

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja

2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne

infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području općine u

odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu

županije

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i

korištenje površina

3.2.1. Građenje i korištenje površina građevinskih

područja

3.2.2. Građenje i korištenje površina izvan građevinskog

područja

3.2.3. Namjena i korištenje ostalih površina

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.3.1. Gospodarske djelatnosti

3.3.2. Društvene djelatnosti

3.4. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

3.4.1. Uvjeti uređenja prostora

3.4.1.1. Građevinska područja naselja

3.4.1.2. Izgrađene strukture van naselja

3.4.2. Uvjeti zaštite prostora

3.4.3. Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva

područja i prostorne cjeline (prirodni resursi,

krajobraz, prirodne vrijednosti i kulturno-povijesne

cjeline) - tablica 3 iz pravilnika NN 106/98

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznice,

zračne, morske i riječne luke, javne elektroničke

telekomunikacije komunikacije, produktovodi)

3.5.2. Sustav elektroničkih telekomunikacije i pošte

3.5.3. Vodnogospodarski sustav

3.5.4. Energetski sustav

3.6. Postupanje s otpadom

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3.7.1. Mjere posebne zaštite

II.2. STRUČNE PODLOGE

II.3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I

PROPISA

II.4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 79.

ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I

GRADNJI

II.5. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 94.

ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I

GRADNJI

II.6. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PRETHODNOJ

RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA I.

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE BAŠKA

II.7. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ

RASPRAVI O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I

DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE BAŠKA

II.8. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I

DONOŠENJA PLANA

II.9. SAŽETAK ZA JAVNOST«.

Članak 3.

U članku 3. mijenja se tekst u zagradi i glasi: »(»Narodne novine« broj 86/06, 125/06, 46/10, 145/10)«.

Članak 4.

U članku 4., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svi zahvati u prostoru moraju se uskladiti s odredbama posebnih Zakona (Zakon o poljoprivredi »Narodne novine« broj 149/09; Zakon o poljoprivrednom zemljištu »Narodne novine« broj 152/08, 21/10 i 63/11; Zakon o stočarstvu »Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 15/03 i 123/06; Zakon o šumama »Narodne novine« broj 82/06, 140/05, 129/08, 80/10, 124/10; Zakon o vodama »Narodne novine« broj 153/09, 130/11; Zakon o zaštiti prirode »Narodne novine« broj 70/05, 139/08 i 57/11, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara »Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10 i 61/11; Zakon o zaštiti i spašavanju »Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10; Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama »Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09; Zakon o zaštiti od požara »Narodne novine« broj 92/10 i 90/11; Zakon o elektroničkim komunikacijama »Narodne novine« 73/08 i drugih)«.

Članak 5.

Članak 5. i članak 6. brišu se.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 6.

Dosadašnji članak 7. postaje »članak 5.«.

Članak 7.

U dosadašnjem članku 8. koji postaje »članak 6.«, u stavku 3. u zagradi brišu se riječi »uređene plaže«.

Članak 8.

U dosadašnjem članku 9. koji postaje »članak 7.«, u stavku 2., u prvoj rečenici iza riječi »predviđena je« dodaju se riječi i glase: »uz stanovanje i«.

U istom članku, stavku 3. iza »N4-1« dodaje se »zarez« briše se »i« a iza »N4-2« dodaje se tekst koji glasi:«, N4-3 i N4-4«.

Članak 9.

U dosadašnjem članku 10. koji postaje »članak 8.«, u stavku 2., na kraju rečenice dodaje se tekst koji glasi: »prikazane u kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena prostora« u mjerilu 1:25.000«.

Članak 10.

Dosadašnji članak 11. postaje »članak 9.«.

Članak 11.

U dosadašnjem članku 12. koji postaje »članak 10.«, u stavku 2., iza druge alineje dodaje se nova treća alineja i glasi:

»- Zablaće-Baška (T31) - zona kampa,«.

U istom stavku 2. u dosadašnjoj trećoj alineji koja postaje četvrta alineja oznaci »T3« dodaje se brojka »2« i glasi: »T32«.

Članak 12.

U dosadašnjem članku 13. koji postaje »članak 11.«, u stavku 2., iza prve alineje dodaju se četiri nove alineje i glase:

»- Bunculuka (R31) - uređena plaža,

- Punta Kricin (R32) - uređena plaža,

- Baška - centar (R33) - uređena plaža,

- Zarok (R34) - uređena plaža«.

Članak 13.

Dosadašnji članak 14. postaje »članak 12.«.

Članak 14.

U dosadašnjem članku 15. koji postaje »članak 13.«, u stavku 2., u drugoj alineji riječ u zagradi »naseljskih« se briše, a iza riječi »površina« se dodaje riječ »naselja«.

Članak 15.

U dosadašnjem Članku 16. koji postaje »Članak 14.«, u stavku 1., u drugoj alineji briše se riječ »Žanac«.

U istom stavku 1. dodaje nova četvrta alineja i glasi: »- lokve«.

Članak 16.

Dosadašnji članak 17. koji postaje »članak 15.« mijenja se i glasi:

»(1) Vodotok Suha Ričina Bašćanska (Vela Rika) je najdulji otočki vodotok. Značajan je po velikoj razini bujičnosti. Vodotok je u najvećoj mjeri reguliran, ali je u donjem dijelu toka poddimenzioniran. Planom je zbog opasnosti od bujičnih tokova predviđeno rekonstruirati donji dio toka i dimenzionirati ga na mjerodavnu protoku Q100=135 m3/s stogodišnjeg povratnog razdoblja.«.

Članak 17.

U dosadašnjem članku 18. koji postaje »članak 16.«, u stavku 3., u podstavku s podbrojem 1., u prvoj alineji brišu se riječi »i sidrišta«.

U istom članku, stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Rekreacijske zone obuhvaćaju pojas obalnog mora širine maksimalno 300 m namijenjene kupanju i sportovima na vodi - akvatorij plaže u kojem se obavljaju sve djelatnosti funkcionalno vezane na kopneni dio uređene plaže.«.

U istom članku, stavci 5. i 6. brišu se.

U istom članku, dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 5. i 6.

Članak 18.

Iza dosadašnjeg članka 18. koji postaje »članak 16.« dodaju se novi članci »članak 17. i članak 18.« koji glase:

»Članak 17.

(1) Na području Općine, u funkciji navodnjavanja Bašćanskog polja, a sekundarno i za prihvaćanje velikih količina bujične vode te njeno kontrolirano upuštanje u vodotok, planirana je izgradnja akumulacije Žanac. Akumulacija je predviđena na lokaciji Baba u gornjem dijelu toka Suhe Rike Bašćanske«.

Članak 18.

(1) Na području Općine postoje površinska skupljališta vode - lokve koje su od velikog značaja za održavanje pojedinih ekoloških zajednica«.

Članak 19.

U članku 19., u stavku 1. riječi »U ZOP-u se« zamjenjuju riječima »Unutar građevinskog područja« te se iza riječi »građevine« dodaje riječ »se«.

Članak 20.

Članak 20. briše se.

Članak 21.

Dosadašnji članak 21. postaje »članak 20.«.

Članak 22.

Dosadašnji članak 22. koji postaje »članak 21.« mijenja se i glasi:

»(1) Građevine od važnosti za državu određene su prema značenju zahvata u prostoru, a sukladno posebnom propisu i to su:

- telekomunikacijske građevine (elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema) - međunarodni TK kabeli I. razine Rijeka - Krk - Senj / Rab - Novalja

- radijski koridor: Učka - Umag, Nanos (R. Slovenija), Mirkovica, Krk (Zidine), Rab; Rab - Ćelavac, Kiršine (Pag)«.

Članak 23.

U dosadašnjem članku 23. koji postaje »članak 22.«, u podstavku s podbrojem 1., dodaje se nova druga alineja i glasi:

»- Luka posebne namjene - luka nautičkog turizma »Stara Baška« (planirana)«.

U istom članku, podstavak s podbrojem 3., mijenja se i glasi:

»3. Poštanske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

Poštanske građevine su: postojeći poštanski uredi Baška (51523) i Draga Bašćanska (51522), koji pripadaju Središtu pošta Rijeka«.

Članak 24.

U dosadašnjem članku 24. koji postaje »članak 23.«, u stavku 1., tablica se mijenja i glasi:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 25.

Iza dosadašnjeg članka 24. koji postaje »članak 23.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici«

Članak 26.

Dosadašnji članak 25. koji postaje »članak 24.« mijenja se i glasi:

»(1) Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice i to:

a) Postojeće građevine definirane Zakonom prilikom rekonstrukcije odnosno dogradnje:

-4 m od susjedne građevne čestice, 5 m od javne prometnice, 3 m od pristupnog puta.

-u izgrađenom građevinskom području na postojećim udaljenostima bez mogućnosti promjene ako su one manje od navedenih u alineji 1.

b) Nove građevine najmanje pola visine građevine (h/2) od susjedne građevine i ne manje od 4 m od granice susjednih građevnih čestica te 5 m od javne prometnice, 4 m od pristupnog puta.

(2) Odstupanje od navedenih uvjeta minimalnih udaljenosti iz prethodnom stavku moguće je samo unutar kulturno-povijesnih cjelina prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 27.

Članak 26. briše se.

Članak 28.

Iza dosadašnjeg članka 25. koji postaje »članak 24.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Uvjeti za oblikovanje građevina«.

Članak 29.

U dosadašnjem članku 27. koji postaje »članak 25.«, dodaje se novi zadnji stavak 6. i glasi:

»(6) Na krovove i pročelja osnovnih i pomoćnih građevina Planom se omogućava postava sunčanih kolektora i reklamnih panoa kojima se ističe funkcija građevine te uređaja za ventilaciju i klimatizaciju pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine, a temeljem Odluke Općinskog vijeća i uz suglasnost nadležnih javnih službi i konzervatora«.

Članak 30.

Iza dosadašnjeg članka 27. koji postaje »članak 25.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Uvjeti za uređenje građevne čestice«.

Članak 31.

Dosadašnji članak 28. koji postaje »članak 26.« mijenja se i glasi:

»(1) Odredbama plana se definiraju sljedeći osnovni elementi uređenja građevne čestice:

- zelenilo na građevnoj čestici - minimalna površine pod zelenilom je 40% površine građevne čestice. Odstupanje je dozvoljeno samo unutar kulturno-povijesnih cjelina prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke.

- u izgrađenom građevinskom području površine pod zelenilom postojećih građevina bez mogućnosti promjene ako su one manje od navedenih u alineji 1.

- nagib građevne čestice i potporni zidovi - teren oko građevine, potporni zidovi i terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5 m.

- nagib terena koji zahtjeva više podzida rješavati terasasto.

- ograde se izgrađuju od kamena i zelenila, prema lokalnim prilikama do maksimalno 1,60 m visine.

- uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba dani su u odredbama točke 5. ove Odluke.«.

Članak 32.

Iza dosadašnjeg članka 28. koji postaje »članak 26.« dodaje se novi članak »članak 27.« koji glasi:

»Članak 27.

(1) Unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi građevine neposrednom i posrednom provedbom.

(2) Ovim planom propisuju se detaljni uvjeti za oblikovanje, korištenje, uređenje prostora i elemente zahvata u prostoru, za neposredno i daju smjernice za posredno provođenje Plana«.

Članak 33.

Iza novog Članka 27. dodaje se nova Podtočka i glasi: »2.2.2. NEPOSREDNA PROVEDBA«.

Članak 34.

Dosadašnji Članak 29. koji postaje »Članak 28.« mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednom provedbom mogu se na izgrađenim građevinskim područjima naselja, ako imaju najmanje II. kategoriju opremljenosti propisanu ovim Planom:

a-graditi stambene građevine (obiteljske i višeobiteljske),

b-graditi ugostiteljsko-turističke, poslovne i društvene građevine

c-postavljati ostale građevine (kiosci, nadstrešnice, reklamni panoi...)

d -rekonstruirati postojeće građevine,

e -održavati građevine,

f -uklanjati građevine,

g -graditi i rekonstruirati infrastrukturne građevine.

(2) Unutar zaštićenog obalnog pojasa u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Baška N1-2 - Zarok, u pojasu do 100 m od obalne crte, ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova te uređenje javnih površina i parkirališta. Unutar zaštićenog obalnog pojasa u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Baška N1-2 - Zarok, u pojasu do 100 m od obalne crte dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina sukladno odredbama ove Odluke.

(3) Na području naselja, dijelova naselja ili u prostornim zonama (kulturno-povijesnim cjelinama) koje su utvrđene kao kulturno dobro izgradnja i rekonstrukcija građevina moguća je isključivo uz posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela«.

Članak 35.

Članak 30. briše se.

Članak 36.

Dosadašnja Podtočka 2.2.2., mijenja se i glasi: »2.2.2.1. Stambene građevine«.

Članak 37.

Dosadašnji članak 31. koji postaje »članak 29.« mijenja se i glasi:

»(1) Stambene građevine određene ovim Planom su građevine koje su u cijelosti ili većim dijelom namijenjene stanovanju. Unutar stambene građevine mogu se osim stanovanja planirati djelatnosti kompatibilne stanovanju koje zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz zaštitu od buke i drugih štetnih emisija (ugostiteljsko-turistički, uslužni, trgovački, poslovni, javni i društveni i sl.).

(2) Stambene građevine po broju stanova i načinu gradnje dijele se na:

- obiteljske kuće sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2. Obiteljske kuće mogu se graditi kao samostojeće, dvojne ili skupne građevine.

- višeobiteljske građevine sa više od 2 stana, ali ne više od 4 stana. Višeobiteljske kuće mogu se graditi kao samostojeće građevine.

(3) Na jednoj građevnoj čestici moguća je izgradnja samo jedne stambene građevine te pomoćnih i manjih gospodarskih građevina odnosno poljoprivrednih građevina te uređenje okolnog prostora građevina«.

Članak 38.

Iza dosadašnjeg članka 31. koji postaje »članak 29.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Obiteljske kuće samostojeće«.

Članak 39.

Dosadašnji članak 32. koji postaje »članak 30.« mijenja se i glasi:

»(1) Obiteljska kuća - samostojeća je stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, koja na vlastitoj građevnoj čestici ima slobodan neizgrađen prostor sa sve četiri strane.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je gradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća - samostojećih u izgrađenim građevinskim područjima svih naselja uz slijedeće uvjete:

(3) Oblik i veličina građevne čestice: Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice za izgradnju obiteljskih kuća -samostojećih je 500 m2, a najveća dopuštena veličina građevne čestice iznosi 1350 m2.

(4) Veličina i površina građevine

-Najmanja tlocrtna površina građevine je 60 m2, a najveća je 150 m2.

-Najveća veličina i površina građevine je:

-Najveći dopušteni koeficijenti:

-kig=0,25 i kis=0,75

(5) Najveća visina:

- Najveći broj etaža: 1 podzemna etaža i 2 nadzemne etaže (Po/S+Pr+1 ili Po/S +Pr+ Ppotk)

- Najveća visina građevine: 7,5 m, najveća ukupna visina građevine 10,0 m.

(6) Smještaj obiteljske kuće - samostojeće na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice sukladno općim odredbama ove Odluke.

(8) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(9) Na građevnoj čestici obiteljske kuće - samostojeće moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina odnosno poljoprivrednih građevina sukladno odredbama članka 34. i 35. ove Odluke.

(10) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(11) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(12) Postojeće obiteljske kuće - samostojeće mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

(13) Postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u obiteljske kuće - samostojeće sukladno uvjetima za izgradnju određenim ovim člankom.

(14) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja obiteljskih kuća - samostojećih unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 40.

Iza dosadašnjeg članka 32. koji postaje »članak 30.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Obiteljske kuće - dvojne«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 31.« i glasi:

»Članak 31.

(1) Obiteljska kuća - dvojna je stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, dok na preostale tri strane ima neizgrađeni prostor. Uvjet za gradnju dvojne građevine je da je i na susjednoj građevnoj čestici građevina izgrađena ili planirana na zajedničkoj međi.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je gradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća - dvojnih u izgrađenim građevinskim područjima svih naselja uz slijedeće uvjete:

(3) Oblik i veličina građevne čestice: Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće - dvojne je 400 m2, a najveća dopuštena veličina građevne čestice iznosi 1350 m2.

(4) Veličina i površina građevine

-Najmanja tlocrtna površina građevine je 60 m2, a najveća je 150 m2.

-Najveća veličina i površina građevine je:

-Najveći dopušteni koeficijenti:

-kig=0,25 i kis=0,75

(5) Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 1 podzemna etaža i 2 nadzemne etaže (Po/S+Pr+1 ili Po/S +Pr+ Ppotk)

-Najveća visina građevine: 7,5 m, najveća ukupna visina građevine 10,0 m.

(6) Smještaj obiteljske kuće - dvojne na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se sukladno stavku 1. ovog članka odnosno uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice iz općih odredbi ove Odluke.

(7) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(8) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(9) Na građevnoj čestici obiteljske kuće - dvojne moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina odnosno poljoprivrednih građevina sukladno odredbama članka 34. i 35. ove Odluke.

(10) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(11) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(12) Postojeće obiteljske kuće - dvojne mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

 (13) Postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u obiteljske kuće - dvojne sukladno uvjetima za izgradnju određenim ovim člankom.

(14) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja obiteljskih kuća - dvojnih unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 41.

Iza novog članka 31. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Obiteljske kuće - skupne«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 32.« i glasi:

»Članak 32.

(1) Obiteljska kuća - skupna je stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, koja se sa obje bočne strane nalazi na međi građevne čestice dok je prostor ispred i iza takve građevine neizgrađeni prostor. Uvjet za gradnju skupne građevine je da su i na susjednim građevnim česticama građevine izgrađene ili planirane na zajedničkoj međi.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je gradnja i rekonstrukcija obiteljskih kuća - skupnih u izgrađenim građevinskim područjima svih naselja uz slijedeće uvjete:

(3) Oblik i veličina građevne čestice: Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice za izgradnju obiteljskih kuća - skupnih je 300 m2, a najveća dopuštena veličina građevne čestice iznosi 1350 m2 .

(4) Veličina i površina građevina

- Najmanja tlocrtna površina građevine je 60 m2, a najveća je 150 m2.

-Najveća veličina i površina građevine je:

-Najveći dopušteni koeficijenti:

-kig=0,3 i kis=0,9

(5) Najveća visina:

- Najveći broj etaža: 1 podzemna etaža i 2 nadzemne etaže (Po/S+Pr+1 ili Po/S +Pr+ Ppotk)

- Najveća visina građevine: 7,5 m, najveća ukupna visina građevine 10,0 m.

(6) Smještaj obiteljske kuće - skupne na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se sukladno stavku 1. ovog članka odnosno uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice iz općih odredbi ove Odluke.

(7) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(8) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(9) Na građevnoj čestici obiteljske kuće - skupne moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina odnosno poljoprivrednih građevina sukladno odredbama članka 34. i 35. ove Odluke.

(10) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(11) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(12) Postojeće obiteljske kuće - skupne mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

(13) Postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u obiteljske kuće - skupne sukladno uvjetima za izgradnju određenim ovim člankom.

(14) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja obiteljskih kuća - skupnih unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 42.

Iza novog članka 32. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Višeobiteljske građevine«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 33.« i glasi:

»Članak 33.

(1) Višeobiteljska građevina je stambena građevina određena ovim Planom sa više od 2 stana, ali ne više od 4 stana, koja na vlastitoj građevnoj čestici ima slobodan neizgrađen prostor sa sve četiri strane.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je gradnja i rekonstrukcija višeobiteljskih građevina u izgrađenim građevinskim područjima svih naselja uz slijedeće uvjete:

(3) Najmanja dopuštena površina građevne čestice za višeobiteljske građevine iznosi 500 m2, a najveća 1500 m2.

(4) Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) za izgradnju višeobiteljskih građevina ne može biti veći od 0,30.

(5) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) za izgradnju višeobiteljskih građevina iznosi 0,8.

(6) Najmanja površina građevine je 60 m2 za sve veličine građevnih čestica, a najveća projekcija tlocrta na građevnu česticu je 200 m2.

(7) Najveća visina:

- Najveći broj etaža: 1 podzemna i 2 nadzemne (Po/ S+Pr+1 ili Po/S +Pr+Ppotk)

- Najveća visina građevine: 7,5 m, najveća ukupna visina građevine 10,0 m.

(8) Smještaj višeobiteljske građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice sukladno općim odredbama ove Odluke.

(9) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(10) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(11) Na građevnoj čestici višeobiteljske građevine moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina odnosno poljoprivrednih građevina sukladno odredbama članka 34. i 35. ove Odluke.

(12) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(13) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(14) Postojeće višeobiteljske građevine mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

 (15) Postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u višeobiteljske građevine sukladno uvjetima za izgradnju određenim ovim člankom.

(16) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja višeobiteljskih građevina unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 43.

Dosadašnji članak 33. briše se.

Članak 44.

Iza novog članka 33. dodaju se novi članci »članak 34. i članak 35.« i glase:

»Članak 34.

(1) Pomoćne građevine na građevnoj čestici stambene građevine su garaže, drvarnice, spremišta, bazeni i sl.

(2) Manje građevine gospodarske namjene na građevnoj čestici stambene građevine su građevine s pretežno zanatskim, skladišnim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koji ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama.

(3) Pomoćne i manje gospodarske građevine na građevnoj čestici stambene građevine mogu se graditi prema slijedećim uvjetima:

-Najveća površina pomoćne građevine je 50 m2,

-Najveća visina: 3,5 m,

-Najveći broj nadzemnih etaža: 1 etaže,

-Najveći broj podzemnih etaža: 1 etaža,

-Pomoćne građevine mogu se graditi i do granice susjedne građevne čestice pri čemu od susjedne građevine moraju biti odjeljenje vatrobranim zidom te nagib krova ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici. Ako pomoćne građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestice moraju od nje biti udaljene najmanje 3,0 m.

-Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne građevine od regulacijskog pravca prometnice je 5,0. Iznimno, pomoćna građevina - garaža se može graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca prometnice, a i na samom regulacijskom pravcu uz suglasnost nadležne uprave za ceste odnosno Općine.

(4) Postojeće pomoćne i manje gospodarske građevine mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

(5) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke.

Članak 35.

(1) Poljoprivredne gospodarske građevine na građevnoj čestici stambene građevine su: bez izvora zagađenja: sjenici, pčelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata i sl. s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i sl.

(2) Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi na građevnoj čestici stambene građevine i to u izgrađenom građevinskom području naselja osim u građevinskom području naselja Baška N1-1, N1-2 te u Jurandvoru N2 - bez izvora zagađenja prema slijedećim uvjetima:

- Najveća površina poljoprivredne gospodarske građevine je 30 m2,

- Najveća visina: 3,0 m,

- Najveći broj nadzemnih etaža: 1 etaže,

- Poljoprivredne gospodarske građevine moraju biti udaljene od granice susjedne građevne čestice najmanje 3,0 m, pri čemu moraju biti udaljene od građevine osnovne namjene na istoj građevnoj čestici barem 8,0 m odnosno najmanje 12,0 m od građevine osnovne namjene na susjednoj građevnoj čestici.

- Poljoprivredne gospodarske građevine u pravilu moraju biti smještene iza građevinskog pravca osnovne građevine odnosno barem 6,0 m od regulacijskog pravca prometnice.

(3) Postojeće poljoprivredne gospodarske građevine u izgrađenom građevinskom području naselja osim u građevinskom području naselja Baška N1-1, N1-2 te u Jurandvoru N2 - bez izvora zagađenja mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

(4) Postojeće poljoprivredne gospodarske građevine u građevinskom području naselja Baška N1-1, N1-2 te u Jurandvoru N2 - bez izvora zagađenja mogu se rekonstruirati samo u cilju promjene namjene.«.

Članak 45.

Dosadašnja Podtočka 2.2.3., mijenja se i glasi: »2.2.2.2. Ugostiteljsko-turističke građevine«.

Članak 46.

Dosadašnji članak 34. koji postaje »članak 36.« mijenja se i glasi:

»(1) Ugostiteljsko-turističke građevine određene ovim Planom su građevine koje su u cijelosti ili većim dijelom ugostiteljsko-turističke namjene, a koje zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz zaštitu od buke i drugih štetnih emisija. Unutar ugostiteljsko-turističkih građevina mogu se osim ugostiteljstva i turizma planirati djelatnosti koje upotpunjuju funkcioniranje osnovne djelatnosti, a koje zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz zaštitu od buke i drugih štetnih emisija (trgovačke, uslužne, sportsko-rekreacijske i sl.). Unutar ugostiteljsko-turističke građevine dopušta se izgradnja jednog stana za potrebe smještaja vlasnika.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana, unutar izgrađenih građevinskih područja naselja dozvoljena je rekonstrukcija i izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina prema uvjetima iz ovog članka.

(3) Ugostiteljsko-turističke građevine grade se na zasebnim građevnim česticama na način da svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu omogućuju obavljanje djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš.

(4) Na jednoj građevnoj čestici moguća je izgradnja jedne ili više ugostiteljsko-turističkih građevina koje čine cjeloviti prostorni sklop te pomoćnih građevina u funkciji osnovne namjene.

(5) Najveći dopušteni kapacitet građevina za smještaj je 80 kreveta.

Najveći dopušteni kapacitet postojećih građevina za smještaj - hotela je 130 kreveta, a odmarališta je 160 kreveta.

(6) Građevna čestica za ugostiteljsko-turističku građevinu planira se izvan postojećih javnih površina uz obalu, te mora imati najmanje II. kategoriju opremljenosti.

(7) Minimalna površina građevne čestice za smještaj građevine ugostiteljsko-turističke namjene je 1.000 m2. Najveća dopuštena veličina građevne čestice nije određena ovim Planom.

(8) Najmanja tlocrtna površina građevine nije propisana ovim Planom, a najveća tlocrtna površina iznosi 500 m2.

(9) Izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 30%, najveći dopušteni kis=0,8, najveća broj etaža 4 etaže - jedna podzemna i tri nadzemne etaže (Po/ S+Pr+1+Ppotk) odnosno visina građevine ne smije prijeći 8,0 m, a ukupna visina građevine nije propisana ovim Planom.

(10) Smještaj ugostiteljsko-turističke građevine na građevnoj čestici određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice i to najmanje pola visine građevine (h/2) od susjednih građevina osnovne namjene, ali ne manje od 4 m od granica susjednih građevnih čestica, te minimalno 5 m od javne prometnice i 4 m od pristupnog puta. Ukoliko se na jednoj građevnoj čestici smješta više građevina osnovne namjene minimalna udaljenost između građevina je (h1+h2)/2, ali ne manje od 6 m.

(11) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(12) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(13) Na jednoj građevnoj čestici mogu se osim jedne ili više građevina osnovne namjene graditi pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene prema sljedećim uvjetima:

-Najveća površina pomoćne građevine je 50 m2,

-Najveća visina: 3,5 m,

-Najveći broj nadzemnih etaža: 1 etaže,

-Najveći broj podzemnih etaža: 1 etaža,

-Pomoćne građevine mogu se graditi i do granice susjedne građevne čestice pri čemu od susjedne građevine moraju biti odjeljenje vatrobranim zidom te nagib krova ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici. Ako pomoćne građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestice moraju od nje biti udaljene najmanje 3,0 m.

-Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne građevine od regulacijskog pravca prometnice je 5,0. Iznimno, pomoćna građevina - garaža se može graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca prometnice, a i na samom regulacijskom pravcu uz suglasnost nadležne uprave za ceste odnosno Općine.

(14) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(15) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(16) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(17) Postojeće ugostiteljsko-turističke građevine mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog Članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

(18) Postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u ugostiteljsko-turističke građevine sukladno uvjetima za izgradnju određenim ovim člankom.

(19) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja ugostiteljsko-turističkih građevina unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 47.

Dosadašnja Podtočka 2.2.4., mijenja se i glasi: »2.2.2.3. Poslovne građevine«.

Članak 48.

Dosadašnji Članak 35. koji postaje »Članak 37.« mijenja se i glasi:

»(1) Poslovne građevine određene ovim Planom su građevine koje su u cijelosti ili većim dijelom namijenjene poslovnim djelatnostima (uslužnim, trgovačkim, komunalno-servisnim i sl.) a koje zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz zaštitu od buke i drugih štetnih emisija.

Unutar poslovnih građevina mogu se osim poslovnih djelatnosti planirati djelatnosti koje upotpunjuju funkcioniranje poslovnih djelatnosti, a koje zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz zaštitu od buke i drugih štetnih emisija (javne i društvene, ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske i sl.). Unutar poslovnih građevina dopušta se izgradnja jednog stana za potrebe smještaja vlasnika.

(2) Na jednoj građevnoj čestici moguća je izgradnja jedne ili više poslovnih građevina koje čine cjeloviti prostorni sklop te pomoćnih građevina u funkciji osnovne namjene.

(3) Neposrednom provedbom ovog Plana, unutar izgrađenih građevinskih područja naselja dozvoljena je rekonstrukcija i izgradnja poslovnih građevina prema uvjetima iz ovog članka.

(4) Poslovne građevine grade se na zasebnim građevnim česticama na način da svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu omogućuju obavljanje djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš.

(5) Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice za izgradnju građevina poslovne namjene je 600 m2. Najveća dopuštena veličina građevne čestice iznosi 1.500 m2.

(6) Najmanja tlocrtna površina građevine je 60 m2 za sve veličine građevnih čestica. Najveća tlocrtna površina građevine nije određena ovim Planom.

(7) Najveća veličina i površina građevine je:

- Koeficijenti: kig=0,3 i kis=0,9.

- Najveća visina građevine: 9,0 m

- Najveća ukupna visina građevine: 11,0 m

- Najveći broj nadzemnih etaža: 3 etaže (Pr+1+Ppotk).

- Najveći broj podzemnih etaža: 1 etaža (Po/S)

(8) Smještaj poslovne građevine na građevnoj čestici određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice i to najmanje pola visine građevine (h/2) od susjednih građevina osnovne namjene, ali ne manje od 4 m od granica susjednih građevnih čestica te minimalno 5 m od javne prometnice i 4 m od pristupnog puta. Ukoliko se na jednoj građevnoj čestici smješta više građevina osnovne namjene minimalna udaljenost između građevina je (h1+h2)/2, ali ne manje od 6 m.

(9) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(10) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(11) Na jednoj građevnoj čestici mogu se osim jedne ili više građevina osnovne namjene graditi pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene prema slijedećim uvjetima:

- Najveća površina pomoćne građevine je 50 m2,

- Najveća visina: 3,5 m,

-Najveći broj nadzemnih etaža: 1 etaže,

-Najveći broj podzemnih etaža: 1 etaža,

-Pomoćne građevine mogu se graditi i do granice susjedne građevne čestice pri čemu od susjedne građevine moraju biti odjeljenje vatrobranim zidom te nagib krova ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici. Ako pomoćne građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestice moraju od nje biti udaljene najmanje 3,0 m.

-Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne građevine od regulacijskog pravca prometnice je 5,0. Iznimno, pomoćna građevina - garaža se može graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca prometnice, a i na samom regulacijskom pravcu uz suglasnost nadležne uprave za ceste odnosno Općine.

(12) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(13) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(14) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(15) Unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi građevine gospodarske namjene koje omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez nepovoljnih utjecaja na okoliš. Unutar građevinskih područja naselja u pravilu se ne smiju smještati mehaničarske, bravarske, limarske, kamenoklesarske i sl. radionice.

(16) Postojeće poslovne građevine mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

(17) Postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u poslovne građevine sukladno uvjetima za izgradnju određenim ovim člankom.

(18) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja poslovnih građevina unutar obuhvata kulturno- povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 49.

Dosadašnja Podtočka 2.2.5., mijenja se i glasi: »2.2.2.4. Društvene građevine«.

Članak 50.

Dosadašnji članak 36. koji postaje »članak 38.« mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je izgradnja društvenih građevina unutar izgrađenih građevinskih područja svih naselja slijedećih sadržaja:

- upravne djelatnosti i vatrogasni domovi

- osnovno školska ustanova

- predškolske ustanove

- sport i rekreacija

- zdravstvene i socijalne djelatnosti

- kulturne djelatnosti

- vjerske građevine.

(2) Na jednoj građevnoj čestici moguća je izgradnja jedne ili više društvenih građevina koje čine cjeloviti prostorni sklop te pomoćnih građevina u funkciji osnovne namjene.

(3) Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice za izgradnju društvenih građevina je:

500 m2 - kod formiranja novih parcela za izgradnju samostojećih građevina

400 m2 - na postojećim, katastarski definiranim građevnim česticama pri interpolaciji građevina u izgrađeno građevinsko područje.

Najveća dopuštena veličina građevne čestice nije propisana ove Odluke.

(4) Najmanja i najveća tlocrtna površina građevine nije propisana ove Odluke.

(5) Uvjeti za gradnju građevina upravnih djelatnosti i vatrogasnih domova su:

Najveća veličina i površina građevine je:

-Koeficijenti: kig=0,6 i kis=0,9.

-Najveća visina građevine: 8,5 m

-Najveći broj etaža: 4 etaže - 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+1+Ppotk)

(6) Uvjeti za rekonstrukciju postojeće područne škole uz mogućnost dogradnje sportske dvorane su:

Najveća veličina i površina građevine je:

-Koeficijenti: kig=0,6 i kis=1,5.

-Najveći broj etaža: 5 etaže - 1 podzemna i 4 nadzemne (Po/S+Pr+2+Ppotk)

-Rekonstrukcija bez povećanja najveće postojeće visine, najveća visina sportske dvorane je 15,0 m.

Uvjeti o veličini i uređenju građevne čestice i obveznim prostorima građevina školskog odgoja određeni su Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/08).

(7) Uvjeti za gradnju predškolskih ustanova su:

Najveća veličina i površina građevine je:

-Koeficijenti: kig=0,6 i kis=0,9.

-Najveća visina građevine: 8,5 m

-Najveći broj etaža: 4 etaže - 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+1+Ppotk)

Uvjeti o veličini i uređenju građevne čestice i obveznim prostorima građevina predškolskog odgoja određeni su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08).

(8) Uvjeti za gradnju građevina sportsko-rekreacijske namjene su:

Najveća veličina i površina građevine je:

-Koeficijenti: kig=0,6 i kis=0,9.

-Najveća visina građevine: 8,5 m

-Najveći broj etaža: 4 etaže - 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+1+Ppotk)

Sportsko-rekreacijske građevine grade se unutar građevinskog područja naselja temeljem standarda i veličine naselja, u svrhu poboljšanja kvalitete života naselja.

Planom se omogućuje gradnja otvorenih sportsko- rekreacijskih sadržaja te zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina prema standardima za pojedini sportski objekt.

(9) Uvjeti za gradnju građevina zdravstvene i socijalne djelatnosti su:

Najveća veličina i površina građevine je:

-Koeficijenti: kig=0,6 i kis=0,9.

-Najveća visina građevine: 8,5 m

-Najveći broj etaža: 4 etaže - 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+1+Ppotk)

Građevine zdravstvene i socijalne djelatnosti grade se unutar građevinskog područja naselja temeljem standarda i veličine naselja, u svrhu poboljšanja kvalitete života naselja.

Planom se omogućuje gradnja specijalističkih ambulanti i poliklinika primarne zdravstvene zaštite u, a najmanja površina zdravstvene stanice iznosi 0,02 do 0,03 m2/stanovniku.

(10) Uvjeti za gradnju građevina kulturnih djelatnosti su:

Najveća veličina i površina građevine je:

-Koeficijenti: kig=0,6 i kis=0,9.

-Najveća visina građevine: 8,5 m

-Najveći broj etaža: 4 etaže - 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+1+Ppotk)

Građevine kulturnih djelatnosti grade se unutar građevinskog područja naselja temeljem standarda i veličine naselja, u svrhu poboljšanja kvalitete života naselja.

(11) Uvjeti za gradnju vjerskih građevina su:

Najveća veličina i površina građevine je:

-Koeficijenti: kig=0,6 i kis=0,9.

-Najveća visina građevine: 8,5 m, pri čemu visina pojedinih dijelova građevine može biti i viša.

-Najveći broj etaža: 4 etaže - 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+1+Ppotk)

(12) Smještaj društvenih građevina na građevnoj čestici određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice i to najmanje pola visine građevine (h/2) od susjednih građevina osnovne namjene, ali ne manje od 4 m od granica susjednih građevnih čestica, te minimalno 5 m od javne prometnice i 4 m od pristupnog puta. Ukoliko se na jednoj građevnoj čestici smješta više građevina osnovne namjene minimalna udaljenost između građevina je (h1+h2)/2, ali ne manje od 6 m.

(13) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(14) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(15) Na jednoj građevnoj čestici mogu se osim jedne ili više građevina osnovne namjene graditi pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene prema sljedećim uvjetima:

- Najveća površina pomoćne građevine je 50 m2,

- Najveća visina: 3,5 m,

- Najveći broj nadzemnih etaža: 1 etaže,

- Najveći broj podzemnih etaža: 1 etaža,

- Pomoćne građevine mogu se graditi i do granice susjedne građevne čestice pri čemu od susjedne građevine moraju biti odjeljenje vatrobranim zidom te nagib krova ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici. Ako pomoćne građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestice moraju od nje biti udaljene najmanje 3,0 m.

- Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne građevine od regulacijskog pravca prometnice je 5,0. Iznimno, pomoćna građevina - garaža se može graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca prometnice, a i na samom regulacijskom pravcu uz suglasnost nadležne uprave za ceste odnosno Općine.

(16) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(17) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(18) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(19) Planom se omogućuje se izgradnja građevina mješovite namjene (društvene, poslovne i stambene) pri čemu se za izgradnju takvih građevina primjenjuju stroži uvjeti za izgradnju od dviju ili više kombiniranih namjena.

(20) Postojeće društvene građevine mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog Članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja.

(21) Postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u društvene građevine sukladno uvjetima za izgradnju određenim ovim člankom.

(22) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija i zamjenska gradnja društvenih građevina unutar obuhvata kulturno- povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama točke 6. ove Odluke«.

Članak 51.

Dosadašnja Podtočka 2.2.6., mijenja se i glasi: »2.2.2.5. Infrastrukturne građevine«.

Članak 52.

Dosadašnji članak 37. koji postaje »članak 39.« mijenja se i glasi:

»(1) Infrastrukturne građevine su vodovi i građevine u funkciji prometa, vodoopskrbe i odvodnje, uređenja vodotoka i zaštite od poplave, energetike i sustava veza, smješteni u infrastrukturne koridore, komunalne građevine i građevine servisnih usluga u prometnim koridorima, a grade se i rekonstruiraju neposrednom provedbom sukladno odredbama točke 5. ove Odluke«.

Članak 53.

Dosadašnja Podtočka 2.2.7., mijenja se i glasi: »2.2.2.6. Ostale građevine (kiosci, nadstrešnice, reklamni panoi...«.

Članak 54.

U dosadašnjem članku 38. koji postaje »članak 40.«, u stavku 1. riječi »površine do 12 m2« brišu se.

U istom članku, u stavku 5. iza riječi »javnih površina određuje« dodaju se riječi koje glase: »veličinu i oblikovanje ostalih građevina«.

Članak 55.

Iza dosadašnjeg članka 38. koji postaje »članak 40.« dodaju se dvije nove Podtočke i glase: »2.2.3. POSREDNA PROVEDBA

2.2.3.1. Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja građevinskih područja naselja«.

Iza novih Podtočaka 2.2.3. i 2.2.3.1. iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 41.« i glasi:

»Članak 41.

(1) Ovim Planom određena je obveza izrade urbanističkih planova uređenja za građevinska područja naselja u točki 9.1. ove Odluke čije su granice obuhvata prikazane na kartografskim prikazima br. 3.3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25.000 i 4.1. - 4.3. »Građevinska područja naselja« u mjerilu 1:5.000.

(2) Zahvati unutar područja obuhvata urbanističkih planova uređenja građevinskih područja naselja koji se mogu poduzimati neposrednom provedbom u izgrađenom dijelu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja određeni su u podtočki 2.2.2. ove Odluke«.

Članak 56.

Iza novog članka 41. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 1 - Baška (N1-1)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 42.« i glasi:

»Članak 42.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 1 - Baška (N1- 1) određena je za centralni dio naselja Baška: izgrađeno i neizgrađeno građevinsko područje naselja Baška - N1-1, uređene plaže - R32 i R33, luku za javni promet lokalnog značaja - Baška i površine izvan građevinskog područja naselja.

(2) Osnovni cilj izrade UPU 1 je razvoj centralnog naselja kroz smještaj svih funkcija nužnih za ostvarenje uloge općinskog središta vezano na urbani i gospodarski razvoj, uključivo i druge komplementarne sadržaje koji bi zadovoljili njegove potrebe, ali i ostalih naselja koja gravitiraju Baškoj kao glavnom središnjem naselju Općine Baška.

(3) Osnovne smjernice za budući razvoj naselja obuhvaćaju daljnje povećanje broja i raznolikosti sadržaja javne namjene i usluga vezano uz značaj općinskog središta, s naglaskom na daljnji razvoj tercijarnog sektora gospodarstva - ugostiteljsko-turističke djelatnosti pri čemu treba uvažiti prirodne i povijesne vrijednosti ovog i okolnog područja.

(4) UPU 1 mogu se planirati stambene građevine, ugostiteljsko-turističke, poslovne i društvene građevine, ostale građevine (kiosci, nadstrešnice, reklamni panoi...), infrastrukturne građevine, uređenje luke i plaža određenih ovim Planom pri čemu treba:

-planiranom dispozicijom i tipologijom izgradnje sačuvati oblikovne vrijednosti naselja te u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati okoliš;

-planski odrediti zone koje je potrebno upotpuniti centralnim sadržajima te zone za gradnju stambenih građevina te drugih sadržaja, sukladno potrebama i mogućnostima;

-planirati izgradnju i upotpunjavanje prometne i infrastrukturne mreže u cilju urbanog formiranja naselja;

-planirati vrstu, mogući način korištenja te stupanj uređenja javnih zelenih površina u cilju podizanja kvalitete i standarda svih stanovnika;

-zaštititi prirodne osobitosti i vrijednosti krajolika te kulturno-povijesne cjeline.

(5) Prilikom izrade UPU1 obvezno je unutar obuhvata kulturno-povijesne cjeline Baška preuzeti mjere očuvanja kulturno-povijesnih vrijednosti Konzervatorske podloge za kulturno-povijesnu cjelinu Baška, a sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10). UPU 1 mogu se u pogledu gradnje građevina svih planskih namjena interpolacija i rekonstrukcija u kulturno-povijesnoj cjelini propisati i drugačije minimalne veličine građevnih čestica, visina građevine, kao i urbanističko - tehnički uvjeti gradnje i smještaja građevine na građevnoj čestici od onih propisanih Točkom 6. ove Odluke, a isključivo uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

(6) Za planiranje građevina unutar neizgrađenih građevinskih područja naselja N1-1 izvan kulturno-povijesne cjeline potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 1 odrede i stroži uvjeti.

(7) Za izgradnju i rekonstrukciju građevina unutar izgrađenih građevinskih područja naselja N1-1 izvan kulturno- povijesne cjeline potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se UPU 1 odrede i drugačiji uvjeti i to uz poštivanje slijedećih graničnih parametara za gradnju i to za pojedine vrste građevina kako slijedi:

(8) Obiteljske kuće - samostojeće:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 400 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,35 i kis=1,0

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

(9) Obiteljske kuće - dvojne:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 300 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,4 i kis=1,2

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

(10) Obiteljske kuće - skupne:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 225 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,6 i kis=1,2

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

(11) Višeobiteljske građevine:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 400 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,35 i kis=1,0

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

Iznimno višeobiteljske kuće mogu se unutar izgrađenih građevinskih područja naselja N1-1 graditi i kao dvojne:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 300 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,40 i kis=1,2

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

(12) UPU-1 unutar građevinskog područja naselja Baška N1-1 može se planirati izgradnja višestambenih građevina uz slijedeće smjernice:

-Višestambene građevine su građevine koje su u cijelosti ili većim dijelom namijenjene stanovanju. Unutar višestambene građevine mogu se osim stanovanja planirati djelatnosti kompatibilne stanovanju koje zadovoljavaju odredbe posebnih propisa vezano uz zaštitu od buke i drugih štetnih emisija (ugostiteljsko-turistički, uslužni, trgovački, poslovni, javni i društveni i sl.). U stambenom dijelu višestambene građevine može se planirati više od 4 stana, ali ne više od 6 stanova.

-Višestambene građevine mogu se planirati isključivo kao samostojeće uz poštivanje slijedećih parametara za gradnju:

-Najmanja dopuštena površina građevne čestice za višestambene građevine iznosi 600 m2, a najveća 1.500 m2.

-Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) za izgradnju višestambenih građevina ne može biti veći od 0,30.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) za izgradnju višestambenih građevina iznosi 1,2.

-Najmanja površina građevine je 100 m2 za sve veličine građevnih čestica, a najveća projekcija tlocrta na građevnu česticu je 300 m2.

-Dozvoljena je izgradnja višestambenih zgrada sa 1 podzemnom i 3 nadzemne etaže (Po/S+Pr+1+Ppotk), odnosno visina građevine ne smije prelaziti 7,5 m, a najveća ukupna visina građevine 10,0 m.

 (13) Za izgrađeno izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - uređene plaže - Punta Kricin (R32) i Baška - centar (R33), potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu, a UPU 1 se ne može predvidjeti gradnja čvrstih građevina na površinama uređenih plaža već se prateći sadržaji plaže smještaju unutar građevinskih područja naselja«.

Članak 57.

Iza novog članka 42. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 2 - Baška - Zarok (N1-2)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 43.« i glasi:

»Članak 43.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 2 - Baška - Zarok (N1-2) određena je za izdvojeni dio izgrađenog građevinskog područja naselja Baška - Zarok (N1-2).

(2) Osnovni cilj izrade UPU 2 je sačuvati oblikovne vrijednosti naselja te planski odrediti mogućnosti interpolacija novih i rekonstrukciju postojećih građevina, sukladno potrebama i mogućnostima;

(3) UPU 2 potrebno je planirati novu prometnu vezu sa centralnim dijelom naselja Baška te upotpunjavati postojeću prometnu i infrastrukturnu mrežu u cilju urbaniziranja naselja.

(4) Prilikom izrade UPU 2 potrebno je valorizirati i zadržati postojeće zelene neizgrađene površine u pojasu do 100 m od obalne crte, u cilju podizanja kvalitete i standarda svih stanovnika uz zaštitu prirodnih osobitosti i vrijednosti krajolika.

(5) Za izgradnju i rekonstrukciju građevina unutar izgrađenih građevinskih područja naselja N1-2 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se UPU 2 odrede i drugačiji uvjeti i to uz poštivanje slijedećih graničnih parametara za gradnju i to za pojedine vrste građevina kako slijedi:

(6) Obiteljske kuće - samostojeće:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 400 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,35 i kis=1,0

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

(7) Obiteljske kuće - dvojne:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 300 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,4 i kis=1,2

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

(8) Obiteljske kuće - skupne:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 225 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,6 i kis=1,2

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

(9) Višeobiteljske građevine:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 400 m2

-Najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,35 i kis=1,0

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine: 9,0 m, najveća ukupna visina građevine 11,0 m«.

Članak 58.

Iza novog članka 43. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 3 - Jurandvor - sjever (N2)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »Članak 44.« i glasi:

»Članak 44.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 3 - Jurandvor - sjever (N2) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje na sjevernom dijelu naselja Jurandvor pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje sjevernog dijela naselja Jurandvor.

(2) Unutar obuhvata UPU-3 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) Za planiranje građevina unutar obuhvata UPU 3 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 3 odrede i stroži uvjeti.«.

Članak 59.

Iza novog članka 44. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 4 - Jurandvor - jug (N2)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 45.« i glasi:

»Članak 45.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 4 - Jurandvor - jug (N2) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje na južnom dijelu naselja Jurandvor pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje južnog dijela naselja Jurandvor.

(2) Unutar obuhvata UPU-4 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) Za planiranje građevina unutar obuhvata UPU 4 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 4 odrede i stroži uvjeti«.

Članak 60.

Iza novog članka 45. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 5 - Jurandvor - zapad (N2)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 46.« i glasi:

»Članak 46.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 5 - Jurandvor - zapad (N2) određena je za neizgrađeno i neuređeno građe

vinsko područje na južnom dijelu naselja Jurandvor pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje zapadnog dijela naselja Jurandvor.

(2) Unutar obuhvata UPU-5 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) UPU 5 potrebno je prometnu mrežu koncipirati na način da se planiraju sabirne ulice za priključenje građevnih čestica, odnosno građevina na prometnu površinu. Priključke sabirnih ulica na postojeću državnu cestu potrebno je planirati u skladu s posebnim propisima i sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(4) Za planiranje građevina unutar obuhvata UPU 5 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 5 odrede i stroži uvjeti«.

Članak 61.

Iza novog članka 46. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 6 - Batomalj - sjever (N3-1)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 47.« i glasi:

»Članak 47.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 6 - Batomalj - sjever (N3-1) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje i jednim djelom za izgrađeno građevinsko područje na sjevernom dijelu naselja Batomalj pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje sjevernog dijela naselja Batomalj.

(2) Unutar obuhvata UPU-6 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) Za planiranje građevina unutar obuhvata UPU 6 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 6 odrede i stroži uvjeti«.

Članak 62.

Iza novog članka 47. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 7 - Batomalj - jug (N3-2)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 48.« i glasi:

»Članak 48.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 7 - Batomalj - jug (N3-2) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje na južnom dijelu naselja Batomalj pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje južnog dijela naselja Batomalj.

(2) Unutar obuhvata UPU-7 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) Za planiranje građevina unutar obuhvata UPU 7 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 7 odrede i stroži uvjeti«.

Članak 63.

Iza novog članka 48. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 8 - Draga Bašćanska - sjever (N4-1)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog Članka dodaje se novi članak »članak 49.« i glasi:

»Članak 49.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 8 - Draga Bašćanska - sjever (N4-1) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje i jednim djelom za izgrađeno građevinsko područje na središnjem dijelu naselja Draga Bašćanska pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje središnjeg dijela naselja Draga Bašćanska.

(2) Unutar obuhvata UPU-8 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) UPU 8 potrebno je prometnu mrežu koncipirati na način da se planiraju sabirne ulice za priključenje građevnih čestica, odnosno građevina na prometnu površinu. Priključke sabirnih ulica na postojeću državnu cestu potrebno je planirati u skladu s posebnim propisima i sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(4) Za planiranje građevina unutar obuhvata UPU 8 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 8 odrede i stroži uvjeti«.

Članak 64.

Iza novog članka 49. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 9 - Draga Bašćanska - jug (N4-1)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 50.« i glasi:

»Članak 50.

(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 9 - Draga Bašćanska - jug (N4-1) određena je za neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje na južnom dijelu naselja Draga Bašćanska pri čemu je osnovni cilj izrade regulacijom neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja putem planiranja prometne i komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim određivanjem namjena površina dovršenje južnog dijela naselja Draga Bašćanska.

 (2) Unutar obuhvata UPU-9 potrebno je planirati prvenstveno izgradnju stambenih građevina sa pratećom prometnom i infrastrukturnom mrežom, a detaljnom razradom i analizom neizgrađenih područja mogući je smještaj i ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i društvenih građevina te uređenje javnih površina sukladno stvarnim potrebama stambenog susjedstva.

(3) UPU 9 potrebno je prometnu mrežu koncipirati na način da se planiraju sabirne ulice za priključenje građevnih čestica, odnosno građevina na prometnu površinu. Priključke sabirnih ulica na postojeću državnu cestu potrebno je planirati u skladu s posebnim propisima i sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(4) Za planiranje građevina unutar obuhvata UPU 9 potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu unutar građevinskog područja naselja ovog Plana pri čemu se omogućuje da se uz odgovarajuće obrazloženje UPU 9 odrede i stroži uvjeti«.

Članak 65.

U dosadašnjem članku 39. koji postaje »članak 51.«, prva alineja mijenja se i glasi:

»- izdvojena građevinska područja izvan naselja,«.

Članak 66.

Dosadašnja Podtočka 2.3.1., mijenja se i glasi: »2.3.1. Izdvojena građevinska područja izvan naselja«.

Članak 67.

Dosadašnji članak 40. koji postaje »članak 52.« mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Planom određena su izdvojena građevinska područja izvan naselja slijedećih namjena:

a.Gospodarska namjena
- poslovna namjena
- ugostiteljsko-turistička namjena

b.Sportsko-rekreacijska namjena.

c.Groblja.

prikazana na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena prostora« u mjerilu 1:25.000.

(2) U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ne može se planirati stanovanje.

(3) Izgradnja i rekonstrukcija građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja koja su utvrđena kao kulturno dobro moguća je isključivo uz posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela«.

Članak 68.

Dosadašnja Podtočka 2.3.1.1. briše se.

Članak 69.

Iza dosadašnjeg članka 40. koji postaje »članak 52.« dodaju se dvije nove Podtočke i glase: »2.3.2. POSREDNA PROVEDBA

2.3.2.1. Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja«.

Iza novih Podtočaka 2.3.2. i 2.3.2.1. iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 53.« i glasi:

»Članak 53.

(1) Ovim Planom određena je obveza izrade urbanističkih planova uređenja za izdvojena građevinska područja izvan naselja u točki 9.1. ove Odluke čije su granice obuhvata prikazane na kartografskim prikazima br. 3.3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25.000 i 4.1. - 4.3. »Građevinska područja naselja« u mjerilu 1:5.000.

(2) Zahvati unutar područja obuhvata urbanističkih planova uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koji se mogu poduzimati neposrednom provedbom u izgrađenom dijelu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja određeni su u podtočki 2.3.3. ove Odluke.«.

Članak 70.

Iza novog članka 53. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 10 - zone poslovne namjene (K) - Baška«.

Članak 71.

Dosadašnji članak 41. koji postaje »članak 54.« mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Planom određena je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja 10 za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske - poslovne namjene - Baška (K).

(2) Urbanističkim planom uređenja 10 potrebno je odrediti razmještaj djelatnosti u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

(3) Moguće je predvidjeti etapnu realizaciju zone.

(4) Zona (K) je predviđena da prihvati sve poslovne sadržaje (građevinarstvo, servisi, benzinska pumpa, javno parkiralište i dr.) potrebne za funkcioniranje glavnih gospodarskih djelatnosti općine uz slijedeće smjernice:

-Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine.

-Najveći dopušteni koeficijenti: kig=0,5 i kis=1,0,

-Maksimalna visina građevine: 11,0 m,

-Maksimalni broj nadzemnih etaža: 3 etaže.

-Maksimalni broj podzemnih etaža: 1 etaža (Po/S)

-Minimalna površina svake građevne čestice uređena kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo 40%

-Namjena građevine nije uvjetovana. Dozvoljena je izgradnja slijedećih tipova građevina:

-gospodarska građevine - samostojeće;

-pomoćne građevine - samostojeće, dvojne.

-Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

Oblikovanje građevina određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

-Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/ 05, 61/07).

-Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

-Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 72.

Dosadašnja Podtočka 2.3.1.2. briše se.

Članak 73.

Iza dosadašnjeg članka 41. koji postaje »članak 54.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 11 - zona ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli (T11, T12), kamp (T31), zona rekreacije (R) i uređene plaže (R34)«.

Članak 74.

Članak 42. briše se.

Članak 75.

Stavak 1. dosadašnjeg članka 43. postaje novi članak »članak 55.«.

Novi članak iz stavka 1. ovog članka mijenja se i glasi:

»(1) Izrada Urbanističkog plana uređenja 11 određena je za:

-ugostiteljsko-turističku zonu Baška koja se sastoji od izgrađenog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli - Baška (T11),

-ugostiteljsko-turističku zonu Zablaće-Baška koja se sastoji od neizgrađenog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli -Zablaće-Baška (T12) i od izgrađenog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - kamp - Zablaće-Baška (T31),

-sportsko-rekreacijskog kompleksa Baška koji se sastoji od izgrađenog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - sportski centar - Baška (R) i

-neizgrađenog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - uređene plaže - Baška (R34).

UPU-om 11 potrebno je odrediti razmještaj djelatnosti u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

(2) Osnovni ciljevi izrade UPU 11 su:

-sanacija izgrađenog dijela hotelskih sadržaja s primarnim ciljem povećanja kvalitete turističke ponude,

-u neizgrađenom dijelu proširenje turističkih kapaciteta više hotelske kategorije,

-osim smještajnih kapaciteta unutar obuhvata planirati i uređenje sportsko-rekreacijskih, uslužni i zabavnih sadržaja te ostalih pratećih sadržaja,

-definiranje sportsko-rekreacijskih sadržaja u obalnom području,

-reorganizacija kampa s obzirom na njegovo smanjenje,

-proširenjem koridora postojećih cesta i uređenjem nastavka pješačke šetnice integrirati sastavne dijelove zone međusobno i prema centralnom dijelu naselja.

(3) Moguće je predvidjeti etapnu realizaciju zone.

(4) U turističkim zonama odvodnja otpadnih voda mora se riješiti razdjelnim zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

(5) U nastavku su dane smjernice za svaku od izdvojenih građevinskih područja naselja prema namjeni zasebno.«.

Članak 76.

Stavci 2., 3. i 4. dosadašnjeg članka 43. postaju novi članak »članak 56.«.

Novi članak iz stavka 1. ovog članka mijenja se i glasi:

»Članak 56.

(1) Smjernice za izdvojeno izgrađeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli - Baška (T11) su:

-površina 4,29 ha, kapacitet 436 kreveta pri čemu gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha.

-s obzirom na veliki stupanj dovršenosti osnovne parametre za gradnju definirati kroz UPU 11 na način da se preispita mogućnost povećanja postojećih koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti u svrhu postizanja više hotelske kategorije bez povećanja postojeće najveće visine građevine.

-oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine.

-Minimalna površina svake građevne čestice uređena kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo 40%.

-U turističkim zonama za hotele (T1) u udio bruto izgrađenih površina ulaze i druge namjene u funkciji turističke ponude. U izgrađene površine uračunavaju se površine terasa, bazena i sl.

-Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice prostornim planom niže razine.

-Smještajna građevina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte.

-Najmanje 70% smještajnih kapaciteta potrebno je riješiti u hotelima a najviše 30% u vilama.

-Oblikovanje građevina određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

-Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/ 05, 61/07).

-Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

-Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 77.

Dosadašnji članak 44. koji postaje »članak 57.« mijenja se i glasi:

»(1) Smjernice za izdvojeno izgrađeno i neizgrađeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli - Zablaće - Baška (T12) su:

-ukupna površina 17,58 ha, kapaciteta 2000 kreveta, pri čemu gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha.

-oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine

-Koeficijenti: kig=0,2 i kis=0,6.

-Minimalna površina svake građevne čestice uređena kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo 50%.

-Najveći broj nadzemnih etaža: 4

-Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice prostornim planom niže razine.

-Smještajna građevina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte.

-Oblikovanje građevina određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

-Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/ 05, 61/07).

-Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

-Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

-U turističkoj zoni »Zablaće-Baška« (T12) 70% smještajnog kapaciteta treba ostvariti u hotelima, a 30% smještajnog kapaciteta treba ostvariti u vilama.

-U turističkim zonama za hotele (T1) u udio bruto izgrađenih površina ulaze i druge namjene u funkciji turističke ponude. U izgrađene površine uračunavaju se površine terasa, bazena i sl«.

Članak 78.

Iza dosadašnjeg članka 44. koji postaje »članak 57.« dodaje se novi članak »članak 58.« i glasi:

»Članak 58.

(1) Smjernice za izgrađeno izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - kamp - Zablaće - Baška (T31) su:

-Ukupna površina 6,70 ha, kapaciteta 800 kreveta, pri čemu gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha.

-Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine.

-Koeficijenti: kig=0,1 i kis=0,2.

-Najveći broj nadzemnih etaža: 2.

-Minimalna površina svake građevne čestice uređena kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo 45%.

-U kampovima smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. Smještajne jedinice ne mogu se povezati s tlom, na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte.

-Oblikovanje građevina određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

-Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice prostornim planom niže razine.

-Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/ 05, 61/07).

-Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

-Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 79.

Dosadašnji članak 45. koji postaje »članak 59.« mijenja se i glasi:

»(1) Smjernice za izgrađeno izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene:

-R - Baška (sportski centar), površine 9,24 ha su:

-Osnovna namjena građevina je sportsko-rekreativna - zatvoreni i otvoreni sportsko-rekreacijski sadržaji. Dopunski sadržaji na područjima R mogu biti ugostiteljski i pomoćni - servisni uključivo i prateće sadržaje za potrebe plaže. Nisu dozvoljene namjene stanovanja i smještajnih turističkih sadržaja.

-Ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja.

-Najveći broj nadzemnih etaža: 2.

-Na građevnoj čestici je moguće graditi više građevina na udaljenosti od najmanje 25 metara od obalne crte.

-Oblikovanje građevine treba biti u suglasju sa tehnološkim zahtjevima.

-Uređenje građevne čestice treba biti u suglasju sa uvjetima za gradnju sportskih i rekreacijskih natjecateljskih, vježbališnih i rekreacijskih površina.

-Najmanje 60% površine zone mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

-Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti («Narodne novine« broj 151/ 05, 61/07).

-Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

-Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8 ove Odluke.

-U pojasu od 25 metara od obalne crte primjenjuju se smjernice za sportsko-rekreacijsku namjenu - uređenu plažu - Zarok (R34)«.

Članak 80.

Iza dosadašnjeg članka 45. koji postaje »članak 59.« dodaje se novi članak »članak 60.« i glasi:

»Članak 60.

(1) Za izgrađeno izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - uređena plaža - Zarok (R34) potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu, a UPU 11 se ne može predvidjeti gradnja čvrstih građevina već je prateće sadržaje plaže moguće smjestiti u sklopu sportskog centra«.

Članak 81.

Iza novog članka 60. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja 12 - zona ugostiteljsko-turističke namjene - kamp (T32) i uređene plaže (R31)«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 61.« i glasi:

»Članak 61.

(1) Ovim Planom određena je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja 12 za izdvojena građevinska područja izvan naselja:

-gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - kamp - Bunculuka (T32)

-sportsko-rekreacijske namjene - uređene plaže - Bunculuka (R31).

(2) Osnovni ciljevi izrade UPU 12 su rješenje problematike javnog pristupa i korištenja plaže, definiranje prostorne organizacije kampa Bunculuka prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže, određivanje mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

(3) Moguće je predvidjeti etapnu realizaciju zone.

(4) U turističkoj zoni odvodnja otpadnih voda mora se riješiti razdjelnim zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

(5) Smjernice za izgrađeno izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Bunculuka (T32) - zona kampa, površine 10,94 ha, kapacitet 1200 kreveta, pri čemu gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha su:

-Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine neovisno od odredbi za neposrednu provedbu ovog Plana.

-Koeficijenti: kig=0,1 i kis=0,2.

-Minimalna površina svake građevne čestice uređena kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo - 45%.

-Najveći broj nadzemnih etaža: 2 etaže.

-U kampovima smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. Smještajne jedinice ne mogu se povezati s tlom, na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte.

-Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

-Oblikovanje građevina određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

-Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/ 05, 61/07).

-Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

-Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

(6) Za izgrađeno izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - uređena plaža - Bunculuka (R31) potrebno je primjenjivati odredbe za neposrednu provedbu, a UPU 12 se ne može predvidjeti gradnja čvrstih građevina već je prateće sadržaje plaže moguće smjestiti u sklopu kampa«.

Članak 82.

Dosadašnja Podtočka »2.3.1.4. Površine Groblja« briše se.

Članak 83.

Iza novog članka 61. dodaje se nova podtočka i glasi: »2.3.2.2. Smjernice za izradu detaljnih planova uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja«.

Iza nove Podtočke iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 62.« i glasi:

»Članak 62.

(1) Ovim Planom određena je obveza izrade detaljnih planova uređenja za izdvojena građevinska područja izvan naselja u točki 9.1. ove Odluke čije su granice obuhvata prikazane na kartografskim prikazima br. 3.3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25.000 i 4.1. - 4.3. »Građevinska područja naselja« u mjerilu 1:5.000.

(2) Zahvati unutar područja obuhvata detaljnih planova uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koji se mogu poduzimati neposrednom provedbom u izgrađenom dijelu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja određeni su u podtočki 2.3.3. ove Odluke«.

Članak 84.

Iza novog članka 62. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Detaljnog plana uređenja 1 - groblja i proširenja groblja (G1) u naselju Baška«.

Članak 85.

Dosadašnji članak 46. koji postaje »članak 63.« mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Planom određena je obveza izrade Detaljnog plana uređenja 1 groblja i proširenja groblja Sveti Ivan (G1).

(2) Na površinama groblja mogu se detaljnim planom uređenja planirati prateće građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i slično, te komunalna infrastruktura uz slijedeće smjernice:

(3) Moguće je predvidjeti etapnu realizaciju groblja.

(4) Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine neovisno od odredbi za neposrednu provedbu ovog Plana.

(5) Veličina i površina:

-Koeficijenti: kig=0,8 i kis=0,8,

-Maksimalna visina građevine: 5,5 m, iznimno visina vjerskih građevina može biti i veća od planom propisane,

-Maksimalni broj etaža: 1 etaža.

(6) Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

(7) Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji. Uređenje groblja uskladiti s Zakonom o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02) i ostalim propisima.

(8) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(9) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice ove Odluke i uvjetima prostornog plana niže razine.

(10) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 86.

Iza dosadašnjeg članka 46. koji postaje »članak 63.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Detaljnog plana uređenja 2 - groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 64.« i glasi:

»Članak 64.

(1) Ovim Planom određena je obveza izrade Detaljnog plana uređenja 2 groblja i proširenja groblja na Gorici - Majka Božja na Gorici - Batomalj (G3).

(2) Na površinama groblja mogu se detaljnim planom uređenja planirati prateće građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i slično te komunalna infrastruktura uz slijedeće smjernice:

(3) Moguće je predvidjeti etapnu realizaciju groblja.

(4) Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine neovisno od odredbi za neposrednu provedbu ovog Plana.

(5) Veličina i površina:

-Koeficijenti: kig=0,8 i kis=0,8,

-Maksimalna visina građevine: 5,5 m, iznimno visina vjerskih građevina može biti i veća,

-Maksimalni broj etaža: 1 etaža.

(6) Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

(7) Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji. Uređenje groblja uskladiti s Zakonom o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02) i ostalim propisima.

(8) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(9) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice ove Odluke i uvjetima prostornog plana niže razine.

(10) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 87.

Iza novog članka 64. dodaje se novi podnaslov i glasi: »Smjernice za izradu Detaljnog plana uređenja 3 - proširenja groblja (G4) u naselju Draga Bašćanska«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 65.« i glasi:

»Članak 65.

(1) Ovim Planom određena je obveza izrade Detaljnog plana uređenja 3 groblja i proširenja groblja Draga Bašćanska (G4).

(2) Na površinama groblja mogu se detaljnim planom uređenja planirati prateće građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i slično, te komunalna infrastruktura uz slijedeće smjernice:

(3) Moguće je predvidjeti etapnu realizaciju groblja.

(4) Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine neovisno od odredbi za neposrednu provedbu ovog Plana.

(5) Veličina i površina:

-Koeficijenti: kig=0,8 i kis=0,8,

-Maksimalna visina građevine: 5,5 m, iznimno visina vjerskih građevina može biti i veća,

-Maksimalni broj etaža: 1 etaža.

(6) Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima prostornog plana niže razine.

(7) Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji. Uređenje groblja uskladiti s Zakonom o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02) i ostalim propisima.

(8) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(9) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice ove Odluke i uvjetima prostornog plana niže razine.

(10) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 88.

Iza novog članka 65. dodaju se dvije nove podtočke i glase:

»2.3.3. NEPOSREDNA PROVEDBA

2.3.3.1. Ugostiteljsko-turistička namjena izvan naselja«.

Iza novih Podtočaka 2.3.3. i 2.3.3.1. iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 66.« i glasi:

»Članak 66.

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana unutar izgrađenog dijela izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene

- Baška (T11)

- Zablaće-Baška (T12)

- Zablaće-Baška (T31)

- Bunculuka (T32)

dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina (definiranih Zakonom) u postojećim gabaritima, uređenje površina bez povećanja postojećih koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti građevnih čestica odnosno zahvata u prostoru (uređenje zelenih i rekreacijskih površina, dječjih igrališta i sl.)«.

Članak 89.

Iza novog članka 66. dodaje se nova Podtočka i glasi: »2.3.3.2. Sportsko-rekreacijska namjena izvan naselja«.

Iza nove Podtočke 2.3.3.2. iz stavka 1. ovog članka dodaju se dva nova članka »članak 67. i članak 68.« i glase:

»Članak 67.

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana unutar izgrađenog dijela izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - sportski centar - Baška (R) dozvoljena je samo rekonstrukcija postojećih građevina sportsko-rekreacijske namjene (definiranih Zakonom) u postojećim gabaritima i uređenje površina bez povećanja postojećih koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti građevnih čestica odnosno zahvata u prostoru (uređenje zelenih i rekreacijskih površina, dječjih igrališta i sl.).

Članak 68.

(1) Na području Općine Baška određena su slijedeća izdvojena građevinska područja izvan naselja sportsko- rekreacijske namjene - uređene plaže uz građevinsko područje naselja i uz izdvojena građevinska područja izvan naselja i to su:

- Bunculuka (R31),

- Punta Kricin (R32),

- Baška - centar (R33),

- Zarok (R34).

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana omogućava se uređenje, održavanje, unaprjeđenje i zaštita uređenih plaža. Neposrednom provedbom ne dopušta se gradnja čvrstih građevina.

(3) Pod uređenjem plaža smatra se izvođenje slijedećih radova:

-čišćenje obalnog pojasa i njegovih dijelova od betona i betonskih konstrukcija i opločenja,

-rekonstrukcija prijašnjeg stanja obalnog ruba,

-izgradnja kamenih potpornih zidova za zaštitu od erozije,

-izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru,

-nanošenje pijeska i šljunka na dijelovima plaže (dohranjivanje) - uz uvjet da je šljunak iste granulacije i sastava kao prirodni šljunak plaže,

-oblaganje dijelova plaže (sunčališta) kamenim pločama - samo iznimno,

-izgradnja infrastrukture u funkciji plaže (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska),

-hortikulturno uređenje,

-postavljanje tuševa, prenosivih kabina za presvlačenje i osmatračnica za nadzornika plaže,

-postavljanje montažne komunalne opreme (klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.,

-postavljanje pontona za kupače i signalizacije u moru.

(4) U cilju održavanja, unapređenja i zaštite plaža, omogućavaju se slijedeći zahvati na uređenju plaža:

-renaturalizacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi vraćanja u prirodno stanje dijelova plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene;

-sanacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi poboljšanja stanja plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene;

-uređenje morfološki nepromijenjenih dijelova plaža - provođenje zahvata radi poboljšanja mogućnosti korištenja dijelova plaža na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji dijelom moraju biti očuvani.«.

Članak 90.

Iza novog članka 68. dodaje se nova Podtočka i glasi: »2.3.3.3. Groblja«.

Iza nove Podtočke 2.3.3.3. iz stavka 1. ovog Članka dodaje se novi članak »članak 69.« i glasi:

»Članak 69.

(1) Groblja određena Planom su:

-Groblje Sveti Ivan (G1),

-Groblje Jurandvor - Sveta Lucija (G2)

-Groblje na Gorici - Majka Božja na Gorici - Batomalj (G3)

-Groblje Draga Bašćanska (G4)

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je na izgrađenim dijelovima groblja gradnja i rekonstrukcija građevina namijenjenih osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i sl. te komunalne infrastrukture uz slijedeće uvjete.

(3) Veličina i površina:

-Koeficijenti: kig=0,8 i kis=0,8,

-Maksimalna visina građevine: 5,5 m, iznimno visina vjerskih građevina može biti i veća od planom propisane,

-Maksimalni broj etaža: 1 etaža.

(4) Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblje mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji. Uređenje groblja uskladiti s Zakonom o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02) i ostalim propisima.

(5) Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice sukladno općim odredbama ove Odluke.

(6) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(7) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(8) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(9) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 91.

Dosadašnja Podtočka 2.3.2., mijenja se i glasi: »2.3.3.4. Građevine izvan granica građevinskog područja«.

Članak 92.

Dosadašnji članak 47. koji postaje »članak 70.« mijenja se i glasi:

»(1) Izvan granica građevinskog područja može se planirati izgradnja i uređenje:

a)Građevina infrastrukture,

b)Rekreacijskih površina,

c)Građevina za vlastite gospodarske potrebe,

d)Građevina koje služe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu,

e)Građevina u funkciji gospodarenja šumama.«.

Članak 93.

Stavak 1. dosadašnjeg članka 48. postaje novi članak »članak 71.«.

Novi članak iz stavka 1. ovog članka mijenja se i glasi:

»(1) Građevine infrastrukture su vodovi i građevine u funkciji kopnenog, pomorskog, željezničkog i zračnog prometa (ceste, parkirališta, luke, turistička kabinska žičara, helidrom, i dr.), vodoopskrbe i odvodnje, uređenja vodotoka i zaštite od poplave, energetike i sustava veza, smješteni u infrastrukturne koridore i površine, te komunalne građevine i građevine servisnih usluga u prometnim koridorima, a grade se i uređuju neposrednom provedbom sukladno odredbama točke 5. ove Odluke«.

Članak 94.

Iza novog članka 71. dodaje se novi »članak 72.« i glasi:

»Članak 72.

(1) Rekreacijske površine izvan granica građevinskog područja su površine koje se koriste za rekreaciju, odmor i igru djece, a uređuju se neposrednom provedbom. Izvan građevinskog područja naselja moguće je uređivati pješačke i biciklističke staze, otvorena sportska i dječja igrališta, postavljati parkovnu opremu (klupe, informativne ploče, rekvizite za dječju igru, putokaze i sl.), ali nije dozvoljena izgradnja čvrstih građevina. Do rekreacijskih površina mora biti omogućen minimalno pješački odnosno biciklistički pristup«.

Članak 95.

Stavak 2. dosadašnjeg članka 48. postaje novi članak »članak 73.«.

Novi članak iz stavka 1. ovog članka mijenja se i glasi:

»Članak 73.

(1) Građevine za vlastite gospodarske potrebe (spremišta za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) mogu se graditi uz slijedeće uvjete:

-na poljoprivrednom zemljištu minimalne površine 5.000 m2

-najveće ukupne površine do 30 m2,

-maksimalni broj etaža: 1 nadzemna (P) najveće visine 3 m,

-na području izvan 1.000 m od obalne crte,

-oblikovanje građevine mora biti usklađeno s prirodnim okolišem bez narušavanja prirodnih uvjeta,

-građevina mora imati pristupni put«.

Članak 96.

Iza novog članka 73. dodaje se novi »članak 74.« koji glasi:

»Članak 74.

(1) Građevne za potrebe prijavljenog obiteljskog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, mogu se graditi uz slijedeće uvjete:

-na zemljištu površine od najmanje 3 ha,

-građevinske (bruto) površine do 400 m2

-maksimalni broj etaža: 1 nadzemna (P), najveće visine 5 m,

-uz mogućnost gradnje 1 podzemne etaže (potpuno ukopanim podrumom) do 1.000 m2 građevinske (bruto) površine,

-udaljenom najmanje 50 m od obalne crte,

-građevina ne može biti bliža od 300 metara od prvog najbližeg građevinskog područja,

-građevina ne može biti udaljena manje od 300 metara od prve susjedne građevine istih osobitosti,

-oblikovanje građevine mora biti usklađeno s prirodnim okolišem bez narušavanja prirodnih uvjeta,

-građevina mora imati pristupni put, vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, električni agregat, i drugo) i propisani broj parkirališnih mjesta«.

Članak 97.

Stavak 3. dosadašnjeg članka 48. postaje novi članak »članak 75.«.

Novi Članak iz stavka 1. ovog članka mijenja se i glasi:

»Članak 75.

(1) Građevine u funkciji gospodarenja šumama grade se neposrednom provedbom ovog Plana u šumi i na šumskom zemljištu, a to su: planinarski i lovački domovi, lugarnice, depoi drva, otkupne stanice, farme za uzgoj divljači i grade se prema sljedećim uvjetima:

-maksimalna tlocrtna površina je 70 m2,

-maksimalni broj etaža: 1 nadzemna (P),

-minimalna udaljenost od obalne crte je 1.000 m,

-oblikovanje građevine mora biti usklađeno s prirodnim okolišem bez narušavanja prirodnih uvjeta,

-građevine u funkciji lova mogu se graditi samo na površinama lovišta (lovištem nisu obuhvaćena građevinska područja i pojas 300 m od granice građevinskog područja),

-građevina ne može biti udaljena manje od 300 metara od prve susjedne građevine istih osobitosti,

-građevina mora imati pristupni put, vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, električni agregat, i drugo) i propisani broj parkirališnih mjesta«.

Članak 98.

Dosadašnji članak 49. i članak 50. brišu se.

Članak 99.

U dosadašnjem članku 51. koji postaje »članak 76.«, u stavku 2. riječi »u prostore iz stavka 1. ovog članka« brišu se.

U istom članku, stavak 3. i 4. brišu se.

Članak 100.

Dosadašnji članak 52. postaje »članak 77.«.

Članak 101.

U dosadašnjem članku 53. koji postaje »članak 78.«, stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na području Općine Baška površine poljoprivrede i stočarstva dijele se na:

- Vrijedno obradivo tlo

- Ostalo obradivo tlo«.

U istom članku, u stavku 4. iza riječi »zemljišta« brišu riječi »potrebno je«.

Članak 102.

Dosadašnji članak 54. postaje »članak 79.«.

Članak 103.

Dosadašnji članak 55. postaje »članak 80.«.

Članak 104.

U dosadašnjem članku 56. koji postaje »članak 81.«, u stavku 1. dodaje se nova prva alineja i glasi:

»- Uprava i vatrogasni domovi«.

U istom članku, stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Načelni smještaj građevina društvenih djelatnosti prikazan je u kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena prostora« u mjerilu 1:25.000«.

U istom članku, stavak 4. briše se.

Članak 105.

Dosadašnji članak 57. koji postaje »članak 82.« mijenja se i glasi:

»(1) Prema vrsti na području Općine Baška građevine u funkciji društvenih djelatnosti se razvrstavaju na:

-građevine predškolskog odgoja,

-osnovna škola,

-sportske građevine i kompleksi,

-zdravstvene građevine,

-građevine kulturnih sadržaja,

-građevine socijalnih djelatnosti (skrb o starijim osobama),

-građevine upravne namjene i vatrogasni domovi,

-vjerske građevine.

(2) Građevine predškolskog odgoja:

Na području Općine postojeća je ustanova predškolskog odgoja, koja je locirana u naselju Baška u građevinskom području (N1-1).

Planom se omogućava gradnja novih predškolskih ustanova i to neposrednom provedbom u izgrađenim građevinskim područjima svih naselja te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima svih naselja.

(3) Građevina osnovne škole:

U skladu s projekcijom školsko obvezatne populacije 2015. godine za područje Općine Baška nije predviđena osnovna škola. Postojeća područna osnovna škola je u naselju Baška u građevinskom području (N1-1). Uz postojeću područnu školu planira se izgradnja sportske dvorane.

(4) Građevine sporta i rekreacije:

Planom se omogućava gradnja, pored postojećih i novih otvorenih i zatvorenih površina za sport i rekreaciju u svim naseljima kao prateći sadržaji uz stanovanje i to neposrednom provedbom u izgrađenim građevinskim područjima naselja te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima naselja.

Planom predviđene površine za sport i rekreaciju mogu biti sastavni dio površina naselja ili zone izdvojenog građevinskog područja izvan naselja (sportskog centra), a najmanji broj, vrsta i kapacitet su određeni temeljem standarda proizašlih iz dobne strukture stanovništva.

Izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja su područja za odvijanje - obavljanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti - sportski centar i uređene plaže.

Izvan građevinskog područja naselja moguće je uređivati otvorene sportske i rekreacijske površine.

(5) Građevine zdravstvene skrbi:

Na području općine postoji ustanova primarne zdravstvene zaštite. Lokacija zdravstvene ustanove je u naselju Baška na građevinskom području (N1-1). Planira se poboljšanje pružanja medicinskih usluga stanovništvu i podizanju zdravstvenog standarda izgradnjom novih različitih specijalističkih ambulanti koje se mogu graditi u svim naseljima i to neposrednom provedbom u izgrađenim građevinskim područjima naselja te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima naselja.

(6) Građevine kulturnih djelatnosti:

Minimalni sadržaji u kulturi na području Općine Baška su knjižnica i čitaonica koja je locirana u naselju Baška u građevinskom području (N1-1).

Planom se predviđa izgradnja kulturnih, kulturno-umjetničkih, zabavnih i ostalih društvenih sadržaja u svim naseljima na području općine i to neposrednom provedbom u izgrađenim građevinskim područjima naselja te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima naselja.

(7) Građevine socijalnih djelatnosti (skrb o starijim osobama):

Planom se omogućava gradnja novih građevina socijalnih djelatnosti i to neposrednom provedbom u izgrađenim građevinskim područjima svih naselja te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima svih naselja.

(8) Građevine uprave i vatrogasni domovi:

Planirana je izgradnja nove zgrade općine - građevine upravne namjene u građevinskom području naselja Baška (N1-1) i to neposrednom provedbom u izgrađenom građevinskom području te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima.

Planom se omogućava uz postojeći vatrogasni dom i izgradnja novih i to neposrednom provedbom u izgrađenim građevinskim područjima svih naselja te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima svih naselja.

(9) Vjerske građevine:

Gradnja novih vjerskih građevina unutar izgrađenih građevinskih područja naselja dozvoljena je neposrednom provedbom te posredno u neizgrađenim građevinskim područjima naselja.

(10) Izvan građevinskih područja naselja dozvoljena je rekonstrukcija postojećih vjerskih građevina unutar postojećih gabarita.

(11) Nove vjerske građevine (kapelice, križevi, pilovi i sl.) mogu se graditi izvan građevinskih područja naselja neposrednom provedbom Plana.«.

Članak 106.

U dosadašnjem članku 58. koji postaje »članak 83.«, u stavku 1., podstavak s podbrojem 5. mijenja se i glasi: »5. sustav elektroničkih komunikacija,«,

U istom stavku 1. podstavak s podbrojem 6. briše se.

U istom članku, u stavku 2. riječ »telekomunikacije« zamjenjuje se riječima »elektroničke komunikacije«.

Članak 107.

Dosadašnji članak 59. koji postaje »članak 84.« mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednom provedbom Plana unutar građevinskog područja naselja i izvan naselja se mogu graditi i uređivati površine za infrastrukturu:

-površine predviđene za pravce infrastrukturnih instalacija i ostalih linearnih trasa (ceste, parkirališta, helidrom, turistička kabinska žičara i dr.),

-površine predviđene za infrastrukturne građevine, a to su površine smještaj uređaja, građevina instalacija i sl.«.

Članak 108.

U dosadašnjem članku 60. koji postaje »članak 85.«, u stavku 1. dodaje se nova treća alineja i glasi: »- željeznički promet«.

U istom članku, u stavku 3. riječ »telekomunikacije« zamjenjuje se riječima »elektroničke komunikacije«.

U istom članku, stavak 3. briše se.

Članak 109.

Dosadašnji članak 61. postaje »članak 86.«.

Članak 110.

U dosadašnjem članku 62. koji postaje »članak 87.«, stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Planom predviđene su površine za građevine prometa:

Državna cesta:

prekategorizacija županijske ceste Ž 5125: D 102 - Punat - Stara Baška te produžetak do novo planiranog trajektnog pristaništa u uvali Surbova - planirana.

Županijska cesta:

prekategorizacija državne ceste D 102: Šmrika (D-8) - Krk - Baška na dijelu od Ž 5125 do naselja Baška uz izmještanje - novi dio kroz naselja Jurandvor i Draga Bašćanska.

Načelna trasa novog dijela planirane županijske ceste kroz Jurandvor i Dragu Bašćansku prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.1. »Infrastrukturni sustavi - Promet, pošta i elektroničke komunikacije« u mjerilu 1:25.000, dok će se točna trasa odredit idejnim projektom. Na kartografskim prikazima građevinskih područja naselja označen je koridor u istraživanju novog dijela planirane županijske ceste kroz Jurandvor i Dragu Bašćansku u širini 70,0 m unutar kojeg je moguće uređenje površina sukladno suglasnosti i na temelju posebnih tehničkih uvjeta nadležne uprave za ceste.

Lokalne ceste:

Lokalna cesta L 58098: Batomalj - D 102.

Nerazvrstane ceste:

U ovu skupinu pripadaju sabirne ulice, ostale ulice, pristupni putovi, šumske ceste, protupožarne prometnice... One se definiraju planovima užih područja.».

Članak 111.

U dosadašnjem članku 63. koji postaje »članak 88.«, u stavku 1. riječ »poglavarstva« briše se.

U istom članku, stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Postojeće građevine unutar planskog koridora cesta, kao i građevine uz postojeće prometnice mogu se rekonstruirati uz suglasnost i posebne tehničke uvjete Hrvatske uprave za ceste ako se radi o državnoj cesti, uz uvjete Županijske uprave za ceste ako se radi o županijskoj i lokalnoj cesti, odnosno uz uvjete Općine ako se radi o nerazvrstanoj prometnici«.

Članak 112.

U dosadašnjem članku 64. koji postaje »članak 89.«, u stavku 2. iza riječi »planinarske domove« dodaju se riječi koje glase: »i građevine unutar kulturno-povijesnih cjelina«.

Članak 113.

Dosadašnji članak 65. briše se.

Članak 114.

Dosadašnji Članak 66. koji postaje »članak 90.« mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Planom određeni su slijedeći minimalni kriteriji građenja novih cestovnih prometnica i njihovo planiranje planovima užih područja:

-minimalna širina voznog traka za motorni promet javnim cestama ovisi o projektiranoj brzini prema Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (»Narodne novine« broj 110/ 01),

-minimalna širina kolnika nerazvrstanih prometnica unutar naselja za jednosmjerni promet je 4,5 m, a za dvosmjerni promet je 5,5 m.

(2) Nogostupi:

-minimalna širina nogostupa za javne ceste utvrđuje se prema Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (»Narodne novine« broj 110/01)

-minimalna širina nogostupa nerazvrstanih prometnica unutar naselja je 1,5 m.

(3) Odnos visina pojedinih dijelova poprečnog profila prometnica:

-površine kolnika i mjesta za parkiranje su (u pravilu) na istoj visini

-pješački hodnik nadvisuje kolnik ili mjesta za parkiranje za 0,15 metara

-kod pješačkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica

(4) Parkirališne površine:

-potreban broj parkirališnih mjesta se mora osigurati na vlastitoj građevnoj čestici temeljem standarda propisanih ovim člankom.

-Iznimno, unutar kulturno-povijesnih cjelina parkirališta je moguće osigurati:

-na čestici udaljenoj do 250 m od vlastite građevne čestice, a koja mora imati osiguran kolni pristup minimalne širine 3,0 ili

-na javnom parkiralištu udaljenom do 500 m od granice kulturno-povijesne cjeline a sve temeljem standarda propisanih ovim člankom.

-Unutar građevne čestice obiteljske kuće potrebno je osigurati dva parkirna mjesta po stanu

-Unutar građevne čestice višeobiteljske i višestambene građevine potrebno je osigurati 1,5 parkirna mjesto po stanu

-Unutar građevne čestice poslovne, ugostiteljsko-turističke i društvene građevine potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika prostora i korisnoj površini:

-uredski: 1 PM/30-40 m2 korisne površine (25-30 PM/ 1000 m2 korisne površine)

-banke: 1 PM/30-40 m2 korisne površine (25-30 PM/ 1000 m2 korisne površine)

-vjerske građevine: 1 PM/5-10 sjedala

-trgovački sadržaji: 1 PM/30 m2 korisne površine (25-30 PM/1000 m2 korisne površine)

-poslovne zone: 6 PM/1000 m2 korisne površine

-smještajni turistički sadržaji: najmanje 1 PM/smještajna jedinica

-ugostiteljski sadržaji: 1 PM/ 4 do 8 sjedala

-škole i predškolske ustanove: 1 PM/učionicu ili dječju grupu

-dom kulture, sportske dvorane i ostali prostori s velikim brojem posjetitelja: 1 PM/18 sjedala

-zdravstvena djelatnost 1 PM/ 30 m2 korisne površine.

(5) Sve prometne i parkirališne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07) tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.«.

Članak 115.

U dosadašnjem članku 67. koji postaje »članak 91.« riječi »iz prethodnog članka« zamjenjuju se riječima: »iz prethodnih članaka«.

Članak 116.

Dosadašnji članak 68. postaje »članak 92.«.

Članak 117.

Dosadašnji članak 69. koji postaje »članak 93.« mijenja se i glasi:

»(1) Planirani pravci državnih, županijskih i lokalnih cesta sa planiranom i utvrđenom kategorizacijom tih cesta kao i njihove oznake označene su u grafičkom prilogu plana. U cilju zaštite istih potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu sukladno Zakonu o cestama («Narodne novine« broj 84/11)«.

Članak 118.

Dosadašnji članak 70. koji postaje »članak 94.« mijenja se i glasi:

»(1) Na kartografskim prikazima br. 1. »Korištenje i namjena prostora« i br. 2.1. »Infrastrukturni sustavi - Promet, pošta i elektroničke komunikacije« u mjerilu 1:25.000 određen je raspored luka otvorenih za javni promet, luke posebne namjene i trase unutrašnjih plovnih puteva.

(2) Uz uvalu Surbova planirana je luka za javni promet županijskog značaja (trajektna luka) koja čini funkcionalnu dopunu cestovnoj mreži državnog značaja.

(3) Morska luka za javni promet lokalnog značaja (ukrcaj i iskrcaj putnika, roba i drugih materijala i privez i odvez brodica, jahti, sportskih, ribarskih i dr. brodica) planirana je u naselju Baška. Na području luke Baška planirano je 250 vezova za potrebe lokalnog stanovništva i 150 za komercijalne svrhe, a točna površina za proširenje luke odrediti će se detaljnijim planom uređenja.

(4) U uvali Surbova planirana je luka posebne namjene - luka nautičkog turizma »Stara Baška« kapaciteta do najviše 400 vezova.

(5) Neposrednom provedbom plana moguće je u luci otvorenoj za javni promet (Baška):

-ugrađivanje objekata nužnih za sidrenje

-produženje lukobrana

-uređenje obalnih građevina unutar obalnog pojasa od 300 m,

-uređenje privezišta, postavljanje gatova i pasarela,

-postava instalacijskih sustava.

(6) U luci Baška je potrebno predvidjeti uređenje dijela obale za iskrcaj i promet ribe i školjkaša«.

Članak 119.

Iza dosadašnjeg članka 70. koji postaje »članak 94.« dodaje se novi članak »članak 95.« i glasi:

»Članak 95.

(1) U luci nautičkog turizma »Stara Baška« planirani su sadržaji ugostiteljske, trgovačke, uslužne i sportsko-rekreacijske namjene.

(2) Izgradnja luke nautičkog turizma moguća je posrednom provedbom temeljem Urbanističkog plana uređenja 13 - luka nautičkog turizma »Stara Baška« uz sljedeće smjernice.

(3) Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine neovisno od odredbi za neposrednu provedbu ovog Plana.

(4) Smjernice za zonu su:

-Koeficijenti: kig=0,3 i kis=0,6

-Minimalna površina svake građevne čestice uređena kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo - 40%;

-Najveća visina građevine: 6,5 m

-Najveći broj etaža: 2 nadzemne (Pr+1 ili Pr+Ppotk)

(5) Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice iz općih odredbi ove Odluke.

(6) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

(7) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu se temelji na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice ove Odluke. Iznimno, do izgradnje javne komunalne mreže i priključenja na istu, luka nautičkog turizma mora imati osiguranu vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, električni agregat, i drugo).

(8) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 120.

Iza novog članka 95. dodaje se nova Podtočka i glasi: »5.1.3. Željeznički promet«.

Iza nove Podtočke 5.1.3. iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 96.« i glasi:

»Članak 96.

(1) Na području Općine Baška planom se omogućava gradnja turističke kabinske žičare na Zaroku. Načelna trasa žičare prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.1. »Infrastrukturni sustavi - Promet, pošta i elektroničke komunikacije« u mjerilu 1:25.000 dok će se točna lokacija stupova, stanice, kapacitet i ostalo odredit idejnim projektom.

S obzirom na buduća geomehanička istraživanja odnosno tehničke karakteristike postrojenja moguća su odstupanja od trase.

(2) Koridor kabinske žičare u istraživanju širine 50,0 m prikazan je na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja naselja Baška« u mjerilu 1:5.000, a obuhvaća građevinske dijelove žičare i obostrane zaštitne pojaseve.

(3) Unutar koridora žičara smiju se graditi pripadajući nadzemni međusobno funkcionalno i gradbeno povezani pojedinačni objekti, postrojenja i uređaji neophodni za funkcioniranje i održavanje žičare.

(4) Obuhvat građevinskog dijela kabinske žičare čine osim koridora žičare, gornja i donja postaja koje su označene na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja naselja Baška« u mjerilu 1:5.000, kao površine pratećih sadržaja žičare.

(5) Donju postaju određeno je urediti kao površinu za prihvat, otpremu putnika te pružanje usluga turistima, pogonski prostor, prostor za zaposlene, servisne radionice, priručna skladišta, sanitarne čvorove, čekaonice, druge pomoćne prostorije te parkiralište uz slijedeće uvjete:

Oblik i veličina građevne čestice: Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice nije propisana, a najveća dopuštena veličina građevne čestice jednaka je veličini zone.

Veličina i površina građevina

-Najmanja površina građevine nije propisana, a najveća je 150 m2.

-Najveća veličina i površina građevina je:

-kig=0,20 i kis=0,2

Najveća visina:

- Najveći broj etaža: 1 nadzemna ili 1 podzemna (Pr ili S)

Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice iz općih odredbi ove Odluke.

Prateće sadržaje smjestiti na način da se što bolje uklope u krajobraz te da se izgradnjom dodatno ne naruši opstanak biljnih zajednica.

Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke.

Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu se temelji na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice 5. ove Odluke.

(6) Gornju postaju određeno je urediti kao površinu za prihvat i otpremu putnika te prostore za tehničko postrojenje. Na gornjoj postaji određeno je uređenje vidikovca. Gornja postaja mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, električni agregat, i drugo).

(7) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke«.

Članak 121.

Dosadašnja Podtočka 5.1.3., mijenja se i glasi: »5.1.4. Zračni promet«.

Članak 122.

Dosadašnji članak 71. postaje »članak 97.«.

Članak 123.

Dosadašnja Podtočka 5.2., mijenja se i glasi: »5.2. Elektroničke komunikacije i pošta«.

Članak 124.

Dosadašnji članak 72. postaje »članak 98.«.

Članak 125.

U dosadašnjem članku 73. koji postaje »članak 99.«, stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Područjem općine položene su telekomunikacijske građevine (elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema):

-međunarodni EK kabeli I. razine Rijeka - Krk - Senj / Rab - Novalja,

-magistralni EK kabeli II. razine: Rijeka - Krk - Rab - Pag,

-alternativni pravac: Mali Lošinj - Krk - Senj.«.

Članak 126.

Dosadašnji članak 74. koji postaje »članak 100.« mijenja se i glasi:

»(1) Planom se predviđa daljnji razvoj elektroničkog komunikacijskog prometa i u tom smislu je predviđeno za sve građevne čestice omogućiti priključak na pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu.

Sve zračne elektroničke komunikacijske vodove prilikom rekonstrukcije cestovnih prometnica treba izmjestiti i zamijeniti podzemnim kabelima, a postojeće elektroničke komunikacijske kabele dopuniti na kompletnu DEKK mrežu.

Planirani zahtjevi na području Općine Baška zahtijevaju izgradnju dijelom potpuno nove pretplatničke mreže.

(2) Koridore nove korisničke distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK) odrediti će planovi užih područja i idejni projekti. Novoplaniranu distributivnu elektroničku komunikacijsku kanalizaciju treba priključiti na postojeću.

(3) Planirana je montaža nove digitalne opreme odnosno uređaja u komunikacijska postrojenja 2.0x2.0x1.0 m, u naseljima Jurandvor i Batomalj, te u građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene. Planirana oprema bit će svjetlovodnim kabelom odnosno optičkim sistemom prijenosa priključena na uređaje više komunikacijske razine. Zbog sigurnosti u prometu potrebno je osigurati prstenasto povezivanje novougrađene opreme, tj. povezivanje s dvije strane. S tim u vezi planirana je i izgradnja magistralne elektroničke komunikacijske kanalizacije uzduž osnovne mreže prometnica.

(4) Elektroničku komunikacijsku kanalizaciju treba izgraditi u okviru prometnica i drugih javnih površina prema sljedećem tehničkom rješenju: 1 - 2 PVC cijevi 1 110 mm i 1 - 4 PEHD cijevi 1 50 mm u zoni veće gustoće - centar naselja, te 1 - 4 PEHD cijevi 1 50 mm u zoni manje gustoće, s montažnim AB zdencima tipskih dimenzija. Kabeli, u skladu s najnovijom tehnologijom, trebaju biti svjetlovodni čime će biti omogućeno pružanje više komunikacijskih usluga istovremeno i uz veliku brzinu prijenosa. Ogranci kabelske kanalizacije od glavne kabelske kanalizacije do planiranih distributivnih ormarića, kapaciteta su 2 PVC cijevi 1 40 mm. Točan položaj distributivne komunikacijske kanalizacije u odnosu na ostale objekte infrastrukture definirat će se u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

(5) Podzemna pristupna elektronička komunikacijska mreža mora biti realizirana uvlačenjem xDSL kabela, koji će se uvući u izgrađenu distributivnu kabelsku kanalizaciju, s odgovarajućim tipom i brojem cijevi i montažnim zdencima. Uvođenje svjetlovodnih kabela u pretplatničku mrežu omogućit će izgradnju širokopojasne elektronička komunikacijske mreže integriranih usluga u kojima jedan priključak omogućava korištenje više novih usluga u elektroničkim komunikacijama.

(6) Prilikom polaganja distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije treba koristiti prvi podzemni sloj unutar postojećih i planiranih javnih cestovnih koridora uz obvezno pridržavanje minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu.

(7) Unutar područja obuhvata, na u tu svrhu najpogodnijim lokacijama, a prema normativima za njihovu gradnju, biti će postavljene javne telefonske govornice. Javne govornice osim unutar građevnih čestica i/ili zgrada predviđeno je postavljati i na javnim površinama kako bi se osigurala njihova cjelodnevna dostupnost. Lokacije javnih govornica treba uskladiti s mjestima sadržaja veće atrakcije odnosno koncentracije ljudi (stajališta autobusa, veće trgovine, lučko područje i sl.)«.

Članak 127.

U dosadašnjem članku 75. koji postaje »članak 101.«, u stavcima 1., 2., 3. i 4. riječ »telekomunikacije« zamjenjuje se u odgovarajućem rodu i padežu sa riječima: »elektroničke komunikacije«.

U istom članku, u stavku 1. riječi u zagradi mijenjaju se i glase »(»Narodne novine« broj 73/08)«.

U istom članku, u stavku 5. riječ »telekomunikacije« zamjenjuje se i glasi: »poštu i elektroničke komunikacije«.

Članak 128.

Dosadašnji članak 76. koji postaje »članak 102.« mijenja se i glasi:

»(1) Izgradnja novih građevina u sustavu elektroničkih komunikacija i poštanskog prometa moguća je neposrednom provedbom ovog Plana«.

Članak 129.

Dosadašnji članak 77. koji postaje »članak 103.« mijenja se i glasi:

»(1) Planom je određeno da je u podsustavu pokretnih elektroničkih komunikacija unutar područja obuhvata moguć smještaj elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neposrednom provedbom Plana. Lokacije te uvjeti smještaja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme određeni su Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Prilikom planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme treba voditi računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih ovlaštenih operatera, te mogućnosti implementacije novih tehnologija.

(2) Postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u pokretnoj mreži mora biti u skladu s Pravilnikom o zaštiti zdravlja od elektromagnetskih polja (»Narodne novine« br. 204/03) i Pravilnikom o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (»Narodne novine« br. 183/04).«.

Članak 130.

Dosadašnji članak 78. koji postaje »članak 104.« mijenja se i glasi:

»(1) Planom je na području Općine predviđeno zadržavanje postojećeg TV pretvarača u funkciji emitiranja radio i TV signala. TV pretvarač je postavljen na hotelu Corinthia i ima koordinate: E 14o 45' 13.9'', N 44o 58' 5.8''.

(2) Radiorelejna veza državnog značaja radijskog koridora: Učka, Krk (Zidine), Rab tangira u jugozapadnom dijelu prostor (akvatorij) Općine na kratkom potezu.«.

Članak 131.

Dosadašnji članak 79. koji postaje »članak 105.« mijenja se i glasi:

»(1) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, uređenja vodotoka i drugih voda, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, građevina za obranu od poplava, zaštitu od erozija i bujica te melioracijsku odvodnju moguća je neposrednom provedbom ovog Plana.

(2) Svi zahvati na području plana, ukoliko se nalaze unutar određene zone sanitarne zaštite, mogu se obavljati ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 17/07).

(3) Zahvati za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (cisterne za vodu, septičke jame, nadzemne i podzemne spremnike goriva) mogu se provoditi isključivo ako nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite.

(4) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl. 122. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl. 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine« broj 78/10)«.

Članak 132.

U dosadašnjem članku 80. koji postaje »članak 106.«, u stavku 3. naziv kartografskog prikaza mijenja i glasi: »2.3. »Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav«.

Članak 133.

U dosadašnjem članku 81. koji postaje »članak 107.«, na početku stavka 1. dodaje se novi tekst koji glasi:

»Sustav javne odvodnje sadržava postrojenja i uređaje za prikupljanje otpadne vode, njihovo pročišćavanje i upuštanje u recipijente, a temelji se na Studiji odvodnje otoka Krka.

U skladu s usvojenom koncepcijom odvodnje razdjelnog tipa, sustav javne odvodnje razvija se i dograđuje kao jedinstveni sustav za sva naselja cijelog prostora Općine«.

U istom članku, u stavku 7. riječi »Odluke o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode« mijenjaju se i glase: »Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 17/07)«.

U istom članku, u stavcima 8. i 9. oznaka »CP« zamjenjuje se oznakom »CS«.

Članak 134.

U dosadašnjem članku 82. koji postaje »članak 108.«, u stavku 1., iza tablice dodaje se novi podstavak koji glasi:

»Osim registriranih bujičnih tokova postoji i veći broj drugih bujičnih tokova izvan područja predviđenih za daljnji razvoj. Njihovo uvrštavanje u sustav uređenja vodotoka i zaštite od poplava moguće je i naknadno.«.

U istom članku, u stavku 2. brojka »6,00« zamjenjuje se brojkom: »10,0«, a riječ »uređenja« zamjenjuje se riječju: »uređenog«.

U istom članku, u stavku 4. riječi u zagradi mijenjaju se i glase: »(»Narodne novine« broj 153/09, 130/11)«.

U istom članku, stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U funkciji akumuliranja vode prvenstveno za navodnjavanje Bašćanskog polja, a sekundarno i za prihvaćanje velikih količina bujične vode te njeno kontrolirano ispuštanje u vodotok, planirana je izgradnja akumulacije »Žanac« na gornjem dijelu vodotoka Suhe Rike Bašćanske na lokaciji Baba«.

U istom članku, u stavku 8. riječi u zagradi mijenjaju se i glase: »(»Narodne novine« broj 153/09, 130/11)«.

Članak 135.

U dosadašnjem članku 83. koji postaje »članak 109.«, dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Prilikom zahvata na uređenju i regulaciji vodotoka sa ciljem sprečavanja štetnog djelovanja voda (nastanak bujica i erozije) treba planirati zahvat na način da se zadrži doprirodno stanje vodotoka, treba izbjegavati betoniranje korita vodotoka a ukoliko takav zahvat neophodan korito obložiti grubo obrađenim kamenom.«.

U istom članku, dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 136.

U dosadašnjem članku 84. koji postaje »članak 110.«, u stavcima 2. i 5. riječi u zagradi mijenjaju se i glase: »(»Narodne novine« broj 153/09, 130/11)«.

Članak 137.

Dosadašnji članak 85. postaje »članak 111.«.

Članak 138.

Dosadašnji članak 86. koji postaje »članak 112.« mijenja se i glasi:

»(1) Planom se određuje da je, osim planovima užih područja, izgradnja novih transformatorskih postrojenja 20/0,4 kV kao i uređaja visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske mreže te mreže javne rasvjete, moguća i neposrednom provedbom ovog Plana na cijelom prostoru Općine«.

Članak 139.

U dosadašnjem članku 87. koji postaje »članak 113.«, stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Planom se omogućuje postojeća srednjenaponska transformatorska postrojenja kao i uređaje za prijenos  (kabeli i dalekovodi) rekonstruirati i/ili u cijelosti zamijeniti, a vezano uz stanje, kapacitet i tip.

(7) Javnu rasvjetu planirano je unutar građevnih područja razvijati i dopunjavati u sklopu niskonaponske elektroenergetske mreže. Polaganje vodova predviđeno je kabelski i/ili zračno na stupovima koji su ujedno nosači rasvjetnih tijela. Postavljanje stupova javne rasvjete treba biti na optimalnim međurazmacima odnosno u funkciji postizanja što većeg stupnja rasvijetljenosti površina unutar prometnih koridora. Za postavljanje stupova javne rasvjete treba izbjegavati prometne površine, a izričito je zabranjeno koristiti kolne. Ukoliko se stupove postavlja unutar nogostupa, njihova pozicija treba biti određena na način da što manje ograničavaju pješački promet«.

Članak 140.

U dosadašnjem članku 88. koji postaje »članak 114.«, na kraju stavka dodaju se riječi »uz posebne uvjete nadležnog poduzeća«.

Članak 141.

Dosadašnji članak 89. koji postaje »članak 115.« mijenja se i glasi:

»(1) Planom je predviđena izgradnja novih tipskih transformatorskih postrojenja. Postrojenja se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od ruba susjednih građevnih čestica i 2,0 m od ruba prometnice. Čestice obvezno treba pozicionirati uz javne prometne površine te tako omogućiti neposredan pristup vozilima u svrhu izgradnje i/ili održavanja postrojenja«.

Članak 142.

Dosadašnji članak 90. postaje »članak 116.«.

Članak 143.

U dosadašnjem članku 91. koji postaje »članak 117.«, stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Planom je predviđeno korištenje ukapljenog naftnog plina (UNP) radnog tlaka (tlak para UNP-a) 1,25 bara pri temperaturi 40oC. Za korištenje UNP-a predviđena su postrojenja koja čine tehnološku cjelinu odnosno sustav koji se sastoji od: spremnika, instalacija i uređaja za proizvodnju, preradu, prijenos, pretakanje i/ili uporabu UNP, sustava za upravljanje i kontrolu odvijanja tehnološkog procesa, stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara kao i druge opreme).«.

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukapljeni naftni plin skladišti se u bocama ili spremnicima (stabilni: V46,4 m3 i/ili mali: V6,4 m3), a može se koristiti i kao umreženi energent za opskrbu većeg broja potrošača (jedan ili više spremnika V3000 m3). Spremnici mogu biti podzemni ili nadzemni. Postrojenja UNP obvezno je graditi u skladu s Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (»Narodne novine« br. 117/07).«.

U istom članku dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 144.

Dosadašnja Podtočka 6.1. briše se.

Članak 145.

U dosadašnjem članku 92. koji postaje »članak 118.«, iza kartografskog prikaza »3.3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« dodaju se kartografski prikazi koji glase: »3.5. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Područja ekološke mreže«, 3.6. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Tipovi staništa«.

Članak 146.

Dosadašnji članak 93. briše se.

Članak 147.

Dosadašnja Podtočka 6.2. mijenja se i glasi »6.1. Mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti«.

Članak 148.

Dosadašnji članak 94. koji postaje »članak 119.« mijenja se i glasi:

»(1) Područja posebnih uvjeta korištenja prirodne baštine prikazana su na kartografskom prikazu 3.1. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja« u mjerilu 1:25.000.

(2) Zaštićeni dijelovi prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05, 139/08, 57/11) na području Općine Baška su:

Posebni rezervat - ornitološki

. Glavine - Mala Luka

Posebni zoološko-botanički rezervat

. Prvić i Grgurov kanal

(3) Na području i u okolici posebnog ornitološkog rezervata nisu dopušteni zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti ptičjih populacija, a to su ponajprije uznemiravanje, prenamjena zemljišta, izgradnja, eksploatacija mineralnih sirovina i dr.

(4) U bazi podataka Državnog zavoda za zaštitu prirode na području Općine nalazi se slijedeće evidentirano odnosno područje predviđeno za zaštitu:

Značajni krajobraz:

. Poluotok Sokol

(5) Pored zaštićenih dijelova prirode, temeljem istraživanja provedenih u Prostornom planu Primorsko-goranske županije ovim Planom predloženi su za zaštitu sljedeći vrijedni dijelovi prirode:

Vrijedni dijelovi prirode predloženi za zaštitu u moru:

Poseban rezervat:

. Podmorje otoka Prvića

. Istočna obala otoka Krka

Vrijedni dijelovi prirode predloženi za zaštitu na kopnu:

Zaštićeni krajolik:

. Bašćanska draga/Vela Rika,

. Zarok kod Baške,

. Vela luka i Mala luka.

Spomenik prirode:

. Lokve Bag iznad Baške,

. Vrijedni dijelovi prirode predloženi za zaštitu na kopnu su sve veće lokve na području Općine Baška zbog neobično bogatog živog svijeta na lokacijama,

. sve gromače na području Općine Baška.

Panoramske vrijednosti imaju svi pogledi sa mora na područje Općine Baška, te vizure sa uzvisina:

. Vela luka - vidikovac

. Kovačin - vidikovac

. Sveti Ivan

. Žanac

. Mali Treskavac

(6) Prostornim planom propisuje se zaštita prirode kroz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirodnih vrijednosti, a to su zaštićena područja, zaštićene svojte te zaštićeni minerali i fosili.

(7) Za posebne rezervate zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode treba donijeti mjere zaštite. Do donošenja mjera zaštite za posebne rezervate nisu dopušteni zahvati i radnje koji narušavaju obilježja zbog kojih su zaštićeni; nije dopuštena prenamjena zemljišta koja bi utjecala na izgled krajobraza; nije dopuštena izgradnja građevina osim suhozida i obnove nekadašnjih građevina u funkciji stočarstva (uzgoj ovaca) nije dopuštena izgradnja i postavljanje antenskih stupova sustava mobilne telefonije. U posebnom rezervatu zabranjeno je branje i uništavanje biljaka, sječa stabala, uznemiravanje i hvatanje i ubijanje životinja, unošenje novih bioloških svojti, gospodarsko korištenje i sl. Posebne rezervate treba na terenu obilježiti postavljenjem informativnih ploča. Potrebno je poticati ekstenzivan uzgoj ovaca te pčelarstvo.

(8) Za područja predviđena za zaštitu obvezna je izrada stručnog obrazloženja ili stručne podloge, kako bi se pokrenuo postupak zaštite, a do donošenja općih i pojedinačnih upravnih akata sukladno Zakonu o zaštiti prirode ta se područja štite odredbama za provođenje ovog Plana. Po donošenju planova upravljanja za zaštićena područja, uskladiti sve aktivnosti s budućim mjerama zaštite tog područja, u suradnji s nadležnom institucijom/javnom ustanovom«.

Članak 149.

Dosadašnji članak 95. koji postaje »članak 120.« mijenja se i glasi:

»(1) Sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05, 139/08, 57/11), utvrđeni su slijedeći uvjeti i mjere zaštite prirode:

-U cilju očuvanja prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba očuvati područja pokrivena autohtonom vegetacijom, lokve i njihovu neposrednu okolicu, područja prirodnih vodotoka, kamenjarske pašnjake te obalno područje (prirodne morske plaže i stijene), potrebno je revitalizirati ekstenzivno stočarstvo, te poticati obnovu zapuštenih vinograda i maslinika na tradicionalan način, poticati pčelarstvo i sl.

-u cilju poboljšanja i održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika naselja mora se stvoriti i očuvati postojeći zeleni sustav u vidu mreže drvoreda i zelenih površina (javnih i privatnih) koja prožima naselje te se povezuje sa prirodnim područjem izvan naselja,

-u što većoj mjeri potrebno je zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vršiti tako da se očuva cjelokupan prirodni pejzaž (namjena uklopljena u krajobraz),

-prilikom ozelenjavanja koristiti autohtone vrste drveća i grmlja te vrste za koje postoji tradicija sadnje na okućnicama u ovom podneblju,

-pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

-treba spriječiti štetne zahvate i poremećaje u prirodi koji su posljedica turističkog razvoja i drugih djelatnosti i osigurati što povoljnije uvjete održavanja i slobodnog razvoja prirode,

-treba ograničiti građevinsko zauzimanje obale posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama te se prirodna obala treba očuvati bez značajnijih izmjena obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale,

-pri planiranju lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije posebice sunčeve energije, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora prvenstveno poticati postavljanje sunčanih kolektora na postojeće građevine.

-Pri izvođenju građevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakonu o zaštiti prirode te poduzimati mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe.

-Na području posebnih rezervata - ne planirati nikakvu izgradnju niti aktivnosti koje bi mogle narušavati prirodne vrijednosti zbog kojih su zaštićeni.

-Ekološki vrijedna područja koja se nalaze na području Općine treba sačuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 7/06).

-Potrebno je očuvati biološke vrste značajne za stanišne tipove karakteristične za to područje te zaštićene i strogo zaštićene divlje svojte i ne unositi strane (autohtone) vrste i genetski modificirane organizme na njihova staništa«.

Članak 150.

U dosadašnjem članku 96. koji postaje »članak 121.«, dodaje se novi stavak 1. i glasi:

»(1) Područje Općine Baška se prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine« broj 109/07) nalazi u obuhvatu ekološke mreže i to:

Područja važna za divlje svojte i stanišne tipove:

. HR2000899 Bašćanska Draga

. HR2001136 Koridor za morske kornjače

. HR3000248 Špilja u uvali Orgul*

. HR3000249 Špilja kod rta Preskočica 1*

. HR3000250 Špilja kod rta Preskočica 2*

. HR3000251 Špilja kod rta Preskočica 3*

. HR3000252 Špilja u Grotama 1*

. HR3000253 Špilja u Grotama 2*

. HR3000718 Krk - Matanovo

. HR3000020 Mala i Vela Luka na poluotoku Bosar*

. HR3000254 Špilja u na rtu Rebica*

. HR3000021 Podmorje otoka Prvić*

. HR3000894 Otok Prvić

Međunarodno važno područje za ptice:

. HR1000033 Kvarnerski otoci

svi prikazani na kartografskom prikazu 3.5. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja ekološke mreže« u mjerilu 1:25.000«.

U istom članku dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

U istom članku dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Područja važna za divlje svojte i stanišne tipove označena * iz stavka 1. ovog Članka kao i međunarodno važno područje za ptice »Kvarnerski otoci« predstavljaju potencijalna područja Natura 2000.«.

U istom članku dodaju se novi stavci 5., 6., 7. i 8. i glase:

»(5) Prilikom izrade Plana za područja ekološke mreže primjenjivale su se smjernice za zaštitu ciljeva očuvanja za svako od područja, a koje su propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine« broj 109/07).

(6) Za područja ekološke mreže potrebno je donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti, izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i staničnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.

(7) Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05, 139/08, 57/11) i članku

3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (»Narodne novine« broj 118/ 09).

(8) Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti prometne i energetske koridore i razvoj turističkih zona.«.

Članak 151.

Iza dosadašnjeg članka 96. koji postaje »članak 121.« dodaje se novi članak »članak 122.« i glasi:

»Članak 122.

(1) Državni zavod za zaštitu prirode 2010. godine izradio je elaborat »Podaci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima Ekološke mreže RH mreže s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Baška«. Predmetnim elaboratom su osim zaštićenih i evidentiranih područja i područja ekološke mreže na području Općine Baška obrađene te dane mjere zaštite i za zaštićene i ugrožene vrste te ugrožena i rijetka staništa prisutna na ovom području. Ugrožena i rijetka staništa prikazana su na kartografskom prikazu 3.6. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja, Tipovi staništa« u mjerilu 1:25.000«.

Članak 152.

Dosadašnji članak 97., članak 98., članak 99., članak 100. i članak 101. brišu se.

Članak 153.

Dosadašnja Podtočka 6.3. mijenja se i glasi »6.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina«.

Članak 154.

Dosadašnji članak 102. koji postaje »članak 123.« mijenja se i glasi:

»(1) Zaštićena područja i lokaliteti prikazani su u kartografskom prikazu 3.1. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja« u mjerilu 1:25.000., a u svrhu njihove zaštite propisuju se sljedeće aktivnosti:

(2) a/ Zaštita gradskog naselja (urbane cjeline):

-1D - Baška, rješenje o Registraciji, Z-2699 od 23. ožujka 2006. g., objavljeno u »Narodne novine« broj 124/ 06, Klasa: UP/I 612-08/06-06/0170

Kulturno-povijesna cjelina naselja Baška je, u svojstvu kulturnog dobra, upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci pod registarskim brojem RRI-241.

U tijeku je izrada Konzervatorske podloge za kulturno- povijesnu cjelinu Baška te je istom izvršeno revidiranje granica i to same kulturno-povijesne cjeline te zona zaštite unutar iste. Na osnovu predmetne Konzervatorske podloge predlaže se promjena registracije na način da se kulturno- povijesna cjelina smanji, a da područje obuhvaćeno sadašnjom zonom »C«, a do granice planirane kulturno-povijesne cjeline bude arheološko područje i kultivirani prirodni krajolik - zona »AK«.

Osnovna mjera zaštite zone »AK«, uz potrebu zaštite i ispravne spomeničke prezentacije arheoloških lokaliteta i ostataka sakralnih građevina odnosi se na očuvanje prirodnih geomorfoloških odlika prostora te sprečavanje izgradnje i intervencija koje bi degradirale čitljivost morfoloških i strukturnih obilježja reljefa i karakteristični ambijent kao prirodno i povijesno zaleđe kulturno-povijesne cjeline Baške.

Predmetnom Konzervatorskom podlogom za zaštićenu Kulturno-povijesnu cjelinu naselja Baška utvrđene su tri zone zaštite:

- zona »A« - potpuna zaštita povijesnih struktura

- zona »B« - djelomična zaštita povijesnih struktura

- zona »C« - ambijentalna zaštita.

Prijedlog nove granice Kulturno-povijesne cjeline naselja Baška s označenim granicama zona zaštite prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.1. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja« u mjerilu 1:25.000.

Zona »A« (potpuna zaštita povijesnih struktura) obuhvaća povijesno središte naselja.

Ovoj zoni odgovara režim potpune konzervatorske zaštite povijesne urbane strukture, pejzažnih obilježja i pojedinačnih građevina, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja prostorne i građevne strukture određene topografijom, povijesnom građevnom supstancom, te raznolikošću namjena i sadržaja. Zaštitu koja proizlazi iz spomeničkih svojstava povijesne urbane strukture, pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti, te pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara potrebno je provoditi cjelovito. Cjelovito provođenje zaštite podrazumijeva očuvanje i obnovu izvornih karakteristika, uklanjanje uzroka i posljedica ugroženosti, te osiguranje optimalne spomeničke prezentacije kulturnog dobra.

Zona »B« (djelomična zaštita povijesnih struktura) odnosi se na područje različitog stupnja očuvanosti povijesne strukture izvan zone »A«. Unutar ove zone nalaze se pojedinačne građevine koje pripadaju povijesnoj strukturi, ali i recentna izgradnja proizvoljnih lokacija te nekvalitetna odnosno bespravna izgradnja za koja se predviđa uređenje i rekonstrukcija u smislu povećanja kvalitete prostora u neposrednom kontaktu sa zonom »A« te zaštita povijesne strukture u smislu sanacije, restitucije i rekonstrukcije.

Također, ove zone se većim dijelom prostire na zelene padine, nekadašnje poljodjelske površine koje je potrebno sačuvati od svake izgradnje i njegovati kao kultivirani krajolik koji povijesno, prostorno i organski pripada povijesnoj jezgri zone »A«.

Iznimno se u rubnoj zoni uz ulicu Kralja Tomislava može dozvoliti izgradnja ranije planiranog autobusnog kolodvora, parkirališta i heliodroma uz uvjet da se potrebni sadržaji i objekti kreću u primjerenim gabaritima maksimalno 1 podzemna i 2 nadzemne etaže.

Zona »C« (ambijentalna zaštita) odnosi se na područje izvan zona »A« i »B« unutar granica Kulturno-povijesne cjeline naselja Baška.

Ova zona odnosi se na predjele u kojima se štiti ekspozicija (izloženost pogledu) povijesne jezgre naselja. Obuhvaća novije dijelove naselja iz čijih se prilaznih smjerova čuvaju kvalitetne vizure na povijesnu jezgru naselja. Unutar zone »C« posebno se štite pojedinačna kulturna dobra i arheološki lokaliteti koji su inkorporirani u noviju strukturu ove zone.

S ciljem zaštite Kulturno-povijesne cjeline naselja Baška potrebno je:

- Izvršiti rekognisciranje postojećeg stanja, s obzirom na protekli period od vremena registracije naselja kao spomenika kulture;

- Izvršiti valorizaciju stanja te definirati ili redefinirati smjernice mogućeg interveniranja u prostoru, odnosno na građevinama;

- U procesu planiranja intervencija na pojedinačnim građevinama, sklopovima ili širim prostornim zaokruženjima uvjetuje se zaštita izvorne urbane matrica naselja, njezinih funkcionalnih i ambijentalnih struktura te karaktera tradicionalnih arhitektonskih tipologija i modusa oblikovanja;

- Svi radovi se moraju planirati sukladno smjernicama i odredbama konzervatorskih podloga, te biti verificirani i praćeni od strane nadležnog Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

- Kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10);

- Vlasnik je dužan provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje odredi nadležno tijelo;

- Zaštitni i drugi mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela;

- Sve intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheološkim i konzervatorskim istraživanjima, a svaki mogući zahvat podređen rezultatima provedenih istraživanja.

Za pojedine zahvate u prostoru unutar zaštićenog gradskog naselja sukladno procjeni stanja i planiranom programu zahvata, moguće je pristupiti izradi urbanističkog plana uređenja. Urbanističkim planom uređenja naselja Baška, koji će se izraditi na osnovu konzervatorske podloge, valorizirat će se i kategorizirati pojedine građevine i prostorne jedinice i polazeći od lokalnih specifičnosti, utvrditi sustav mjera zaštite najvrednijih građevina i sklopova graditeljskog naslijeđa.

Za sve vrste građevinskih zahvata unutar kulturno-povijesne cjeline Baška potrebno je od nadležnog Konzervatorskog odjela ishoditi Posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i Prethodno odobrenje sukladno članku 60. u svezi sa člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10).

(3) b/ Zaštita seoskog naselja (ruralne cjeline):

- 2E - Batomalj, rješenje o Registraciji, br. BG-83/3- 1972.

- 3E - Jurandvor, rješenje o Registraciji, br. BG-759/1- 1973

- 4E - Sv. Juraj - Draga Baščanska, rješenje o Registraciji, br. 07-101/1-1972.

U svrhu zaštite seoskog naselja potrebno je:

- Izvršiti rekognisciranje postojećeg stanja, s obzirom na protekli period od vremena registracije naselja kao spomenika kulture;

- Izvršiti valorizaciju stanja te definirati ili redefinirati smjernice mogućeg interveniranja u prostoru, odnosno na građevinama;

- U procesu planiranja intervencija na pojedinačnim građevinama, sklopovima ili širim prostornim zaokruženjima uvjetuje se zaštita izvornih ruralnih matrica naselja, njihovih funkcionalnih i ambijentalnih struktura te karaktera tradicionalnih arhitektonskih tipologija i modusa oblikovanja;

- Uvjetuje se zaštita strukturalnih matrica tradicionalnih parcelacija te struktura, tipologija i način gradnje tradicionalnih ograda od suhozida - gromača;

- Svi radovi se moraju planirati sukladno smjernicama i odredbama konzervatorskih podloga, te biti verificirani i praćeni od strane nadležnog Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

(4) c/ Zaštita arheoloških i hidroarheoloških zona i lokaliteta:

- 5B - Rimska grobnica - Baška, rješenje o Registraciji, br.09-598/1-70

- 6B - Arheološka zona i ranokršćanski sakralni objekt - Sv. Nikola, Pod Mire

- 7B - Arheološka zona Bosar - Korintija na položaju Sokol nedaleko Baške, rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP-I-612-08/ 06-06/0144, Ur. broj: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006. g.

- 8B - Arheološka zona Sv. Jeronim - Batomalj, preventivno registrirano kulturno dobro do 19. 12. 2011. g. upisano u registar pod brojem P-1579, rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine u Rijeci, Klasa: UP-I-612-08/05-05/409, Ur. broj: 532-04-12/19-05-1, od 19. prosinca 2005. g.

- 9B - Arheološki lokalitet Sv. Kuzma i Damjan na Zaroku - Baška, preventivna zaštita u trajanju do 6 godina, rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine u Rijeci, Klasa: UP/I 612-08/06-05/5016, od 19. rujna 2006. g.

- 10C - Priobalne vode otoka Prvić, od rta Stražice do hridi Njivice, rješenje o Registraciji, br.1 81/1-1967.

- 11C - Priobalne vode od Drage Bašćanska do uvale Mala Luka, rješenje o Registraciji, br. 181/1-1967.

- 12C - Rt Dubno - Baška, rješenje o Registraciji, br. DG-613/1-1975.

U svrhu zaštite poznatih, registriranih i evidentiranih arheoloških nalazišta potrebno je započeti sustavna istraživanja i prezentacije lokaliteta. Potonje je uvjetovano prilikom planiranja rekonstrukcija postojećih i izgradnji novih zona, te infrastrukturnih građevina, izvršiti arheološka istraživanja, odnosno, radnje uvjetovane od strane nadležnog Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(5) d/ Zaštita etno zona i etno spomenika:

- 13G - Sv. Juraj-Draga Bašćanska, rješenje o Registraciji, br. BG-147/1-1978.

- 14H - Mlin za žito i stupa za sukno u Dragi Bašćanskoj, rješenje o Registraciji, br. 53/3-1966.

U svrhu zaštite etno zona i spomenika potrebno je:

- Izvršiti rekognisciranje postojećeg stanja, s obzirom na protekli period od vremena registracije naselja kao spomenika kulture;

- Izvršiti valorizaciju stanja te definirati ili redefinirati smjernice mogućeg interveniranja u prostoru, odnosno na građevinama;

- U procesu planiranja intervencija na pojedinačnim građevinama, sklopovima ili širim prostornim zaokruženjima uvjetuje se zaštita izvornih ruralnih matrica naselja, njihovih funkcionalnih i ambijentalnih struktura te karaktera tradicionalnih arhitektonskih tipologija i modusa arhitektonskog oblikovanja;

- Uvjetuje se zaštita strukturalnih matrica tradicionalnih parcelacija te struktura, tipologija i način gradnje tradicionalnih ograda od suhozida - gromača;

- Svi radovi se moraju planirati sukladno smjernicama i odredbama konzervatorskih podloga te biti verificirani i praćeni od strane nadležnog Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

(6) e/ Zaštita pojedinačnih građevina

- 15F - Crkva Sv. Lucije u Jurandvoru, rješenje o Registraciji, br. KB-129/9-1973.

- U svrhu zaštite pojedinačnih registriranih i evidentiranih građevina potrebno je:

- Izvršiti rekognisticiranje postojećeg stanja, s obzirom na protekli period od vremena registracije pojedinačnih građevina kao spomenika kulture;

- Izvršiti valorizaciju stanja te definirati ili redefinirati smjernice mogućeg interveniranja na građevinama, odnosno u prostoru;

- U procesu planiranja intervencija na pojedinačnim građevinama ili sklopovima uvjetuje se zaštita njihovih karaktera tradicionalnih arhitektonskih tipologija i modusa arhitektonskog oblikovanja te njihovih funkcionalnih i ambijentalnih strukturnih vrijednosti;

 (7) Svi radovi se moraju planirati sukladno smjernicama i odredbama konzervatorske podloge, te biti verificirani i praćeni od strane nadležnog Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(8) Tabelarni pregled evidentiranih i registriranih kulturnih dobara:

Spomeničkim lokalitetima koji nisu dovoljno istraženi

Značajniji spomenički lokaliteti koje je potrebno sustavno istražiti i sukladno valorizaciji uvesti u evidenciju spomenika kulturno-povijesne baštine:

A Arheološko područje

A/B Arheološko područje (A) i Arheološki pojedinačni

lokaliteti (B)

A/F Arheološko područje (A) i Sakralna građevina (F)

A/H Arheološko područje (A) i Etnološka građevina (H)

A-10. Kricin

A-12. Zakam

A-13. Santiš

A-14. Skopalj

A-17. Goričica

A-19. Grad

A-20. Merine

A-23. Šupela

A-B-28. Sv. Pavle u Dragi

A-B-30. Sutvid

A-H-32. Lokva Šibenik

A-B-35. Sv. Nikola pod Bagom

A-B-37. Vinca

A-38. Vinca, uvale Slivanjska i Zavratnica

A-B-39. Sv. Nikola nad uvalom Ogrul

A-B-40. Glavina

A-B-43. Graca

A-46. Veli Treskavac

B Arheološki pojedinačni lokalitet - kopneni

B-1. Sv. Marija, nestala kapela

B-2. Sv. Anton, kapela

B-3. Sv. Duh, crkva

B-4. Majka božja od Karmela, ostatci kapele

B-5. Sv. Jakov, kapela

B-6. Sv. Nikola na Gorici

B-22. Vidohlam

B-27. Sv. Juraj u Bašćanskoj Dragi

B-29. Sv. Andrija u Dragi

B-31. Spilja Škuljica

B-33. Gradac, ispod Gabri

B-34. Gradac, položaj Carnjavina

B-41. Glavina

B-42. Veli Gajen

B-44. Varda

B-45. Sv. Anton, ruševine kapele

B-48. Mali Treskavac

B-49. Straževik

B-50 Sv. Fumija

C Arheološki pojedinačni lokalitet - podmorski

C-11. Cuzin

F Sakralna građevina

F-8. Sv. Mihovil, crkvica

F-18. Sv. Marija Gorička, crkva s trijemom

F-21. Sv. Jerusolim-sveti Otkupitelj, crkvica

F-24. Sv. Jelisafeta ili Pohoda Marijinog, župna crkva

Bašćanske Drage (u Grgurićima)

F-25. Sv. Josip u središtu Bašćanske Drage, barokna

kapela

F-26. Sv. Roko u Bašćanskoj Dragi, kapela

G Etnološko područje

G-47. Bojno

H Etnološka građevina

H-51. Na Rebici, mrgar

H-52. Na Starošćini, mrgar

H-53. Stari Mrgar

H-54. Va Pothlamcu, mrgar

H-55. Na Jakoši, mrgar

H-56. Na Lipici, mrgar

H-57. Vratudih, mrgar

H-58. Kovacin, mrgar

H-59. Ljubimer, mrgar«.

Članak 155.

Dosadašnji članak 103. postaje »članak 124.«.

Članak 156.

Dosadašnji članak 104. koji postaje »članak 125.« mijenja se i glasi:

»(1) Na području naselja, dijelova naselja ili u prostornim zonama (kulturno-povijesnim cjelinama) koje su utvrđene kao kulturno dobro može se odobriti rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih građevina isključivo od strane i uz posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela.«.

Članak 157.

Iza dosadašnjeg članka 104. koji postaje »članak 125.« dodaje se novi podnaslov i glasi: »Uvjeti uređenja unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina«.

Iza novog podnaslova iz stavka 1. ovog članka dodaje se novi članak »članak 126.« i glasi:

»Članak 126.

(1) Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10) obvezna je izrada konzervatorskih podloga kojima se određuju mjere očuvanja kulturno-povijesnih cjelina na području obuhvata.

(2) Gradnja - interpolacija, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja građevina svih planskih namjena unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina moguća je prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela uz slijedeće uvjete za sve načine gradnje (samostojeći, dvojni i niz):

(3) Zona zaštite A (Baška i Batomalj) i uže zone zaštite (Jurandvor i Draga Bašćanska):

Najmanja dopuštena površina građevne čestice nije određena.

Veličina i površina građevina

-Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) 1,0.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3,75.

Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk), iznimno 1 podzemna i 4 nadzemne (Po/S+Pr+3 ili Po/S +Pr+2+Ppotk)

-Najveća visina građevine prema lokalnim uvjetima.

Građevine je potrebno graditi na međi odnosno na regulacijskom pravcu.

(4) Zona zaštite B (Baška):

Dozvoljena je isključivo rekonstrukcija postojećih građevina na postojećim građevnim česticama ili rekonstrukcija postojećih građevina na građevinskoj čestici formiranoj od više građevinskih čestica nužnih za redovitu uporabu građevina uz sljedeće uvjete:

Veličina i površina građevina

-Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) 0,5 za izgradnju na samostojeći i dvojni način i 0,6 za skupni način gradnje.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) 1,75.

Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine 9,0 m, a najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

Isključena je nova gradnja osim autobusnog kolodvora, helidroma, parkirališta uz slijedeće uvjete:

Veličina i površina građevina

-Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) 0,4.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) 0,75.

Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 2 nadzemne (Po/ S+Pr+1 ili Po/S +Pr+Ppotk)

-Najveća visina građevine 6,1 m, a najveća ukupna visina građevine 8,8 m.

Minimalna udaljenost (za rekonstrukciju i novu gradnju) od susjednih građevnih čestica je 3,0 m te 3,0 m od prometnice.

Minimalna površina pod zelenilom je 30% površine građevne čestice.

(5) Zona zaštite B (Batomalj), C (Baška i Batomalj) i šire zone zaštite (Jurandvor i Draga Bašćanska):

Najmanja dopuštena površina građevne čestice za novu gradnju - interpolaciju za zone zaštite Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćaska nije određena, a za Bašku je 300 m2 za samostojeće i dvojne te 225 m2 za skupne. Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja moguća je i na postojećim česticama.

Veličina i površina građevina

-Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) 0,4 za izgradnju na samostojeći i dvojni način i 0,6 za skupni način gradnje.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) 1,5.

Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 1 podzemna i 3 nadzemne (Po/ S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk)

-Najveća visina građevine 9,0 m, a najveća ukupna visina građevine 11,0 m.

Minimalna udaljenost od susjednih građevnih čestica 3,0 m od jedne i 1,0 m od druge te 3 m od prometnice.

Minimalna površina pod zelenilom je 20% površine građevne čestice.

(6) Oblikovanje građevina mora biti prema smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela sukladno odredbama ove Odluke.

(7) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07).

(8) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba mora biti sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(9) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 7. i 8. ove Odluke.

(10) Postojeće građevine svih planskih namjena mogu se rekonstruirati ili izgraditi nove umjesto postojećih sukladno uvjetima iz ovog Članka s time da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez dodatnog povećanja«.

Članak 158.

Dosadašnji članak 105. briše se.

Članak 159.

Dosadašnji članak 106. koji postaje »članak 127.« mijenja se i glasi:

»(1) Evidencija objekta naselja, dijelova naselja i prostornih zona (kulturno-povijesnih cjelina) koje su utvrđene kao kulturno dobro vodi nadležno državno tijelo zaduženo za zaštitu kulturnih dobara evidentiranih kao kulturna baština«.

Članak 160.

U dosadašnjem članku 107. koji postaje »članak 128.«, stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Gospodarenje otpada s područja općine osigurati će se kroz državni sustav za gospodarenje opasnim otpadom i županijski sustav za gospodarenje komunalnim i neopasnim otpadom.

(2) Komunalni i neopasni otpad s područja općine će se odlagati na postojeće odlagalište »Treskavac« na području Općine Vrbnik, do realizacije Centralne zone za gospodarenjem otpadom Primorsko-goranske županije Marišćina na području Općine Klana«.

Članak 161.

Dosadašnji članak 108. briše se.

Članak 162.

Dosadašnji članak 109. koji postaje »članak 129.« mijenja se i glasi:

»(1) Postupanje s komunalnim otpadom utvrđeno je Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/ 05, 111/06, 60/08 i 87/09) te se odvija u suradnji s registriranim trgovačkim društvom. Lokacije za izdojeno prikupljanje korisnog otpada odrediti će se posebnom odlukom Općine.

(2) Sakupljanje, zbrinjavanje i oporabu ambalažnog otpada osigurava proizvođač odnosno prodavatelj i to sukladno Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine« broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 38/10 i 10/11).

(3) Opasne vrste komunalnog otpada iz kućanstva ili drugih manjih izvora prikupljati će se putem mobilnih reciklažnih dvorišta proizvođača odnosno prodavatelja ili u specijalnim spremnicima na za to predviđenim površinama.

(4) Na području općine Baška nije planirano reciklažno dvorište. Sukladno postignutim dogovorom lokalnih samouprava na otoku Krku i Trgovačkog komunalnog društva Ponikve - Krk d.o.o. određeno je da će se lokacija za gradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad odrediti izvan obuhvata Općine Baška«.

Članak 163.

Dosadašnji članak 110. postaje »članak 130.«.

Članak 164.

Dosadašnji članak 111. koji postaje »članak 131.« mijenja se i glasi:

»(1) Lokalna samouprava kao i korisnici prostora dužni su provoditi mjere zaštite prostora i to na način da se evidentira stvarno stanje na terenu te svaka pojava neuređenog odlagališta i otpadom onečišćenog tla, da se predmetne površine što prije saniraju.

Također, općina Baška dužna je izraditi Plan gospodarenja otpadom za četverogodišnje razdoblje.

(2) »Planom sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla na području Općine Baška« (»Službene novine« broj 40/06) evidentirani su otpadom onečišćeni okoliš i neuređeno odlagalište »Šupele« i »Zakam« te je predviđena njihova sanacija«.

Članak 165.

Dosadašnji članak 112. koji postaje »članak 132.« mijenja se i glasi:

»(1) Svi proizvođači otpada (osim komunalnog) moraju biti prijavljeni u katastar emisija u okoliš te proizvodni otpad i posebne kategorije otpada sakupljati odvojeno od komunalnog otpada i zbrinjavati sukladno Zakonu i podzakonskim propisima«.

Članak 166.

Dosadašnji članak 113. koji postaje »članak 133.« mijenja se i glasi:

»(1) Na području Općine Baška zabranjuje se vršenje djelatnosti koja može proizvesti opasni otpad (kemijski, biološki toksični, lakozapaljivi, eksplozivni, onaj koji emitira ionizirajuće zračenje i sl.)«.

Članak 167.

U dosadašnjem članku 114. koji postaje »članak 134.«, dodaje se novi stavak 1. i glasi:

»(1) Sukladno Planu intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 11/04) obavezno je izraditi Plan intervencija u zaštiti okoliša za područje Općine Baška.«.

U istom članku dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 168.

U dosadašnjem članku 115. koji postaje »članak 135.«, treća alineja mijenja se i glasi:

»- od štetnog djelovanja buke«.

Članak 169.

Iza Podtočke 8.1. dodaje se novi članak »članak 136.« i glasi:

»Članak 136.

(1) Planom su određene kategorije zaštite tla koje su na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena prostora« u mjerilu 1:25.000 označene oznakama namjene površina kako slijedi:

-I. kategorija zaštite - poljoprivredne površine P2 - vrijedno obradivo tlo i kao takvo određeno je isključivo za poljoprivredne potrebe. Iznimno, na predmetnim površinama moguća je gradnja infrastrukturnih građevina.

-II. kategorija zaštite - poljoprivredne površine P3 - ostalo obradivo tlo i šume Š1, Š2 i Š3.

-IV. kategorija zaštite - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište - PŠ«.

Članak 170.

Dosadašnji članak 116. postaje »članak 137.«.

Članak 171.

Dosadašnji članak 117. postaje »članak 138.«.

Članak 172.

U dosadašnjem članku 118. koji postaje »članak 139.«, stavak 1. briše se.

U istom članku dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 173.

U dosadašnjem članku 119. koji postaje »članak 140.«, u stavku 2., u petoj alineji, u tekst u drugoj zagradi mijenja se i glasi: »(»Narodne novine« broj 178/04, 60/08)«.

U istom stavku, u osmoj alineji, tekst u zagradi mijenja se i glasi: »(»Narodne novine« broj 133/05)«.

Članak 174.

U dosadašnjem članku 120. koji postaje »članak 141.«, u stavku 1. tekst u zagradi mijenja se i glasi: »(«Narodne novine« broj 30/09)«.

U istom članku stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Općina Baška treba izraditi »Kartu buke« i »Akcijski plan« (ako je potrebno) u skladu s člankom 9. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) te na osnovi toga dati smjernice za smanjenje postojeće buke.».

Članak 175.

U dosadašnjem članku 121. koji postaje »članak 142.«, u prvoj i drugoj alineji riječ »mjerama« zamjenjuje se riječju »mjere«.

Članak 176.

U dosadašnjem članku 122. koji postaje »članak 143.«, u stavku 1., u četvrtoj alineji riječi »(»Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari i otpadnim vodama« »Narodne novine« broj 40/99)« brišu se.

Članak 177.

Dosadašnji članak 123. koji postaje »članak 144.« mijenja se i glasi:

»(1) Mjere zaštite izvorišta vode za piće treba provoditi u skladu s odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite.

(2) Trenutno je na snazi »Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 17/07).

(3) U skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku na prostoru Općine Baška utvrđene su sljedeće zone sanitarne zaštite:

- I. zona - zona strogog režima,

- II. zona - zona strogog ograničenja,

- IV. zona - zona ograničene zaštite.

(4) Na području IV. zone zaštite zabranjuje se:

-ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

-izgradnja odlagališta i/ili uređaja za zbrinjavanje otpada odnosno kao i odlaganje otpada bilo koje vrste (komunalni, tehnološki, građevni i sl.,

-izgradnja proizvodnih pogona koji koriste opasne sirovine, proizvode opasne tvari i/ili njihove otpadne vode nisu dio zatvorenog tehnološkog procesa, a sadržavaju za vodu opasne tvari,

-izgradnja cjevovoda kojima se transportiraju tekućine opasne za vodu,

-izgradnja građevina za skladištenje, obradu i zbrinjavanje radioaktivnih tvari, nafte i naftnih derivata kao i drugih opasnih tvari; izuzetak je skladištenje lož ulja za grijanje domaćinstava i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve ukoliko su provedene sve propisane sigurnosne mjere za građenje, transport, skladištenje i uporabu,

-izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin, radioaktivne tvari kao i izgradnja podzemnih spremišta,

-nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata i

-eksploatacija mineralnih sirovina.

(5) Na području II. zone zaštite zabranjuje se:

-prijevoz za vodu opasnih tvari na svim cestama,

-građenje proizvodnih i servisnih pogona,

-skladištenje nafte i naftnih derivata,

-izgradnja državnih i županijskih cesta osim rekonstruiranja postojećih u funkciji povećanja stupnja prometne sigurnosti i/ili provođenja dodatnih mjera zaštite voda od onečišćenja,

-izgradnja stambenih i gospodarskih građevina,

-izgradnja groblja,

-izgradnja drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne i površinske vode,

-korištenje gnojiva i pesticida u poljodjelska proizvodnji,

-stočarska proizvodnja.

(6) Na području I. zone zaštite zabranjuje se:

-vršiti radove, graditi i/ili obavljati gospodarske i druge aktivnosti osim onih koje su u funkciji vodozahvata, prerade i/ili transporta vode sustav vodoopskrbe,

-uporaba kemijskih sredstava za uništavanje i zaštitu bilja,

-ispuštanje otpadnih voda i voda za čišćenje uređaja za pročišćavanje,

-korištenje svih vrsta plovila, održavanje sportskih aktivnosti na vodi i/ili kupanje,

-ribarenje, sportski ribolov i/ili uzgajanje riba,

-napajanje stoke,

-javno prometovanje vozila i pješaka.

(7) Granice zona sanitarne zaštite prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.2. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - vode i more« u mjerilu 1:25.000.«.

Članak 178.

Dosadašnji članak 124. postaje »članak 145.«.

Članak 179.

U dosadašnjem članku 125. koji postaje »članak 146.«, stavak 1. briše se.

U istom članku dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 180.

U dosadašnjem članku 126. koji postaje »članak 147.«, dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., i 8. koji glase:

»(2) Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju («Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Baška, Plana zaštite i spašavanja Općine Baška te Zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Baška određena je strategija primjene urbanističkih mjera zaštite za područje Općine Baška.

(3) Na kartografskom prikazu br. 3.4. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Mjere posebne zaštite i spašavanja« u mjerilu 1:25.000 prikazane su mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite, a koje se primjenjuju u neposrednoj provedbi i kao smjernice za izradu detaljnijih planova.

(4) Planom su definirani mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće, a to je od gospodarskih objekata - spremnici ukapljenog naftnog plina Hotela Chorintia, a od nesreća u prometu potonuće broda ili izlijevanje opasnih tvari u more i to u luci Baška i planiranoj trajektnoj luci Stara Baška. Radijus ili apsolutni doseg spremnika ukapljenog naftnog plina je cca 200,0 m.

(5) Kritična komunalna infrastruktura na području općine Baška je:

- dalekovod 110 kV Dunat- Rab;

- trafostanice;

- izvorišta i vodospreme.

(6) Ovim Planom su u svrhu civilne zaštite i spašavanja na području Općine Baška načelno određene:

-površine za odlaganje materijala od urušavanja;

-površine pogodne za evakuaciju ljudi koje nisu ugrožene potresom i poplavom;

-lokacije pogodne za formiranje kampova za smještaj evakuiranih osoba;

-zone pogodne za ukop većeg broja ljudi i životinja;

-putovi i pravci evakuacije u izvanrednim uvjetima - cestovni i morski;

-prometnice kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari;

-te su locirane sirene za uzbunjivanje stanovništva.

(7) Kroz izradu urbanističkih planova uređenja potrebno je na područjima obuhvata:

-valorizacijom prometne mreže definirati glavne putove evakuacije (cestovne i pomorske);

-odrediti najpovoljnije zone i građevine za izmještanje stanovništva (kampove, domove, dvorane, škole i turistički objekte), kao i površine za odlaganje materijala od urušavanja;

-definirati lokacije mogućih izvora tehnološko-tehničkih katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu.

(8) Za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi (škole, prometne terminale, sportske dvorane, trgovačke centre, turističke objekte i veća proizvodna postrojenja) obvezna je realizacija sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06)«.

Članak 181.

Dosadašnji članak 127. koji postaje »članak 148.« mijenja se i glasi:

»(1) Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine« broj 2/91, 74/93) na području Općina Baška nije obvezna izgradnja skloništa osnovne zaštite osim u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku.

(2) Građevine od značaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti, grade se kao dvonamjenske građevine sa skloništem osnovne zaštite otpornosti 100 kPa i 50 kPa za dopunsku zaštitu.

(3) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. Načelne površine za evakuaciju ljudi koje nisu ugrožene potresom i poplavom, lokacije pogodne za formiranje kampova za smještaj evakuiranih osoba kao i putovi i pravci evakuacije u izvanrednim uvjetima - cestovni i morski prikazani su na kartografskom prikazu br. 3.4. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Mjere posebne zaštite i spašavanja« u mjerilu 1:25.000.

(4) Pri projektiranju podzemnih građevina s (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način«.

Članak 182.

U dosadašnjem članku 128. koji postaje »članak 149.«, dodaje se novi stavak 1. i glasi:

»(1) Prilikom planiranja detaljnijim prostornim planovima potrebno je primijeniti propise zakonske regulative o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti što se odnosi na međusobnu udaljenost građevina, udaljenost građevine od prometnice, formiranje naselja i sl«.

U istom članku dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

U istom članku iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 4. dodaje se novi zadnji stavak 5. i glasi:

»(5) Na kartografskom prikazu br. 3.4. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Mjere posebne zaštite i spašavanja« u mjerilu 1:25.000 određene su načelne površine za odlaganje materijala od urušavanja«.

Članak 183.

Dosadašnji članak 129. koji postaje »članak 150.«, mijenja se i glasi:

»(1) Zaštita od požara ovisi o kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška. Kartografski prikaz sektora, zona i vatrobranih pojaseva prikazan je u posebnom kartografskom prikazu u sklopu Procjene.

(2) Projektiranje s aspekta zaštite od požara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih građevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara te pravilima struke.

(3) Rekonstrukcije postojećih građevina u naseljima potrebno je projektirati na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja požarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija građevina građenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene prostora sa požarno opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno neopasnim sadržajima.

(4) Kod projektiranja građevina na području Općine Baška radi veće unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu općepriznatu metodu.

(5) Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Međusobna udaljenost slobodnostojećih niskih građevina trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno min. 6,0 m. Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ako se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

(6) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/ 06).

(7) Kod projektiranja novih prometnica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94, 142/03).

(8) Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

(9) Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 56/10) i propisa donesenih na temelju njega«.

Članak 184.

U dosadašnjem članku 130. koji postaje »članak 151.«, u stavku 1. riječi »Zakonu o građenju« zamjenjuju se riječima »Zakonu o prostornom uređenju i gradnji«.

U istom članku dodaje se novi zadnji stavak 4. i glasi:

»(4) Prilikom utvrđivanja uvjeta za rekonstrukciju starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu na rušilačko djelovanje potresa, a izdavanjem akata za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata«.

Članak 185.

U dosadašnjem članku 131. koji postaje »članak 152.«, u stavku 1. tekst u zagradi mijenja se i glasi: »(»Narodne novine« broj 153/09, 130/11)«.

U istom članku dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. i glase:

»(3) Na području Općine Baška registrirano je aktivno klizište u slivu vodotoka Suhe Ričine Bašćanske. Klizište se nalazi na njegovoj desnoj obali u izvorišnom dijelu bujičnog toka Na Pašelji (25').

(4) Najveći vodotok na području Općine Baška je Suha Ričina Baščanska (Vela Rika). Značajan je po velikoj razini bujičnosti. Korito vodotoka regulirano je u donjem dijelu u cijelosti, a u gornjem na pretežitom dijelu toka. Budući je završni dio toka prije ulijevanja u Jadransko more (od stac. 0+/-000,00 do stac. 1+218,37) u izvjesnoj mjeri poddimenzioniran, planirani su i vrše se hidrotehnički zahvati na osnovi Idejnog projekta Regulacija Suhe Ričine Baščanske. Kritični potez obvezno je rekonstruirati za mjerodavnu protoku stogodišnjeg povratnog razdoblja (Q100=135 m3/s) prema projektu Suha Ričina Baščanska - izvedbeni projekt rekonstrukcije.

(5) Planom je predviđeno obavljanje hidrotehničkih zahvata i na ostalim registriranim bujičnim tokovima te obvezno redovito tehničko gospodarsko održavanje svih vodotoka«.

U istom članku dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 6. i 7.

Članak 186.

Dosadašnji članak 132. koji postaje »članak 153.« mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja za sljedeća područja predviđena ovim planom:

- građevinska područja naselja:

. UPU-1 - Baška (N1-1);

. UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2);

. UPU-3 - Jurandvor - sjever (N2);

. UPU-4 - Jurandvor - jug (N2);

. UPU-5 - Jurandvor - zapad (N2);

. UPU-6 - Batomalj - sjever (N3-1);

. UPU-7 - Batomalj - jug (N3-2);

. UPU-8 - Draga Bašćanska - sjever (N4-1);

. UPU-9 - Draga Bašćanska - jug (N4-1).

- površine izvan naselja za izdvojene namjene:

- poslovne namjene:

. UPU-10 - zona (K);

- turističko-ugostiteljske namjene:

. UPU-11 - zone ugostiteljsko-turističke namjene (T11, T12), kamp (T31), zona rekreacije (R) i uređene plaže (R34);

. UPU-12 - zona kampa (T32) i uređene plaže (R31);

- luke posebne namjene:

. UPU-13 - luka nautičkog turizma »Stara Baška«.

(2) Utvrđuje se obveza donošenja detaljnih planova uređenja za sljedeći obuhvat predviđen ovim Planom:

- površina izvan naselja za izdvojene namjene:

. DPU-1 - groblja i proširenje groblja (G1) u naselju Baška

. DPU-2 - groblja i proširenje groblja (G3) u naselju Batomalj.

. DPU-3 - proširenje groblja (G4) u naselju Draga Bašćanska«.

Članak 187.

U dosadašnjem članku 133. koji postaje »članak 154.« riječi »iz prethodnog stavka« zamjenjuju se tekstom koji glasi: »čija je izrada određena ovim Planom«.

Članak 188.

U dosadašnjem članku 134. koji postaje »članak 155.«, u podstavku 3., treća alineja mijenja se i glasi:

»- Podizati kvalitetu i kategoriju postojeće turističke ponude,«.

Članak 189.

Dosadašnji članak 135. postaje »članak 156.«.

Članak 190.

Dosadašnji članak 136., članak 137., članak 138., članak 139. i članak 140. brišu se.

Članak 191.

Dosadašnji članak 141. postaje »članak 157.«.

Članak 192.

Dosadašnji članak 142. postaje »članak 158.«.

Članak 193.

Dosadašnji članak 143. postaje »članak 159.«.

Članak 194.

Dosadašnji članak 144., članak 145., članak 146., članak 147., članak 148., članak 149., članak 150. i članak 151. brišu se.

Dosadašnja Točka 9.3. briše se.

Dosadašnji članak 152., članak 153., članak 154. i članak 155. brišu se.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 195.

Stupanjem na snagu ove Odluke unutar granica Općine Baška stavljaju van snage svi kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/08).

Članak 196.

Plan iz članka 1. ove Odluke izrađen je u šest (6) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška.

Po jedan primjerak izvornika Plana dostavlja se i čuva u:

-Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;

-Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,

-Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije - Pododsjek Krk;

-Javnoj ustanovi »Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«

-Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.

-Općini Baška.

Članak 197.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška.

Članak 198.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-164

Baška, 4. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna P  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr