SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA RAVNA GORA

5.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/12-01/18, urbroj: 2112/07-03-12-1 od 1. ožujka 2012. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/18

Ur. broj: 2112/07-01-12-3

Ravna Gora, 15. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Komunalna naknada 1.100.000,00 1.179.250,30 107,2

2. Grobna naknada 85.000,00 88.018,39 103,6

3. Naknada šumoposjednika za održavanje

prometnica 5.600,00 454,88 8,1

4. Najam poslovnog prostora 165.000,00 56.189,76 34,1


Ukupno prihodi 1.355.600,00 1.323.913,33 97,7


II.

B. OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Odvodnja atmosferskih voda 45.000,00 36.604,29 81,3

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenje javnih površina 200.000,00 195.957,58 98,0

3. Održavanje javnih površina 190.000,00 188.748,64 99,3

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 505.600,00 499.516,41 98,8

5. Održavanje groblja 85.000,00 84.775,15 99,7

6. Javna rasvjeta 330.000,00 318.311,26 96,5


Ukupno rashodi 1.355.600,00 1.323.913,33 97,7


III.

C. IZVRŠENJE PROGRAMA PO POJEDINIM DJELATNOSTIMA

Plan Izvršenje


1. Odvodnja atmosferskih voda

1.1. čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 25.000,00 18.401,62

1.2. popravak (obnova) slivnika, taložnica,

rubnjaka i kolektora oborinske odvodnje

I. G. K. 181 - 191 20.000,00 18.202,67


ukupno kuna 45.000,00 36.604,29

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenje javnih površina

2.1. čišćenje otpada s javnih površina 4.000,00 14.212,06

2.2. redovno čišćenje javnih površina 15.000,00 12.444,37

2.3. čišćenje nanosa pijeska od vodenih bujica 4.000,00 0,00

2.4. čišćenje kolnika cesta i nogostupa ručno 20.000,00 34.533,65

2.5. čišćenje kolnika cesta auto-čistilicom 12.000,00 0,00

2.6. čišćenje snijega i leda s javnih površina 10.000,00 6.810,60

2.7. odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina 135.000,00 127.956,90


ukupno kuna 200.000,00 195.957,58

3. Održavanje javnih površina

3.1. održavanje javnih zelenih površina 60.000,00 57.184,01

3.2. održavanje pješačkih staza i putova 5.000,00 4.641,85

3.3. održavanje parkova 20.000,00 22.397,49

3.4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih

igrališta 25.000,00 26.093,29

3.5. održavanje javnih prometnih površina i

dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje 15.000,00 19.449,38

3.6. održavanje spomen obilježja 5.000,00 5.365,73

3.7. održavanje nasada visokog raslinja 35.000,00 28.471,86

3.8. održavanje otvorenih odvodnih kanala 5.000,00 10.482,98

3.9. održavanje ostalih javnih površina 20.000,00 14.662,05


ukupno kuna 190.000,00 188.748,64

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

4.1. redovno održavanje 90.000,00 41.495,28

4.2. redovno održavanje - krpanje asfalta 50.000,00 57.554,87

4.3. zamjena rubnjaka 15.000,00 49.178,79

4.4. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova 5.000,00 639,60

4.5. horizontalna signalizacija 15.000,00 19.522,49

4.6. betonski i AB radovi 40.000,00 104.921,48

4.7. sanacija ceste Pod Rub 50.000,00 0,00

4.8. ostali radovi 35.000,00 9.248,37

4.9. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 5.600,00 4.378,80

4.10. zimska služba - čišćenje snijega 190.000,00 205.576,05

4.11. zimska služba - posipalo za ceste 10.000,00 7.000,68


ukupno kuna 505.600,00 499.516,41

5. Održavanje groblja

5.1. proljetno čišćenje groblja i okoliša groblja 8.000,00 11.549,66

5.2. košenje trave sa čišćenjem i odvozom

(4x godišnje) 32.000,00 29.317,38

5.3. šišanje čempresove živice 5.000,00 14.041,89

5.4. prskanje staza sredstvom za uništavanje korova 1.000,00 1.171,17

5.5. orezivanje i uređenje niskog raslinja 1.000,00 609,97

5.6. orezivanje stabala visokog raslinja 2.500,00 1.845,92

5.7. dobava i sadnja čempresove živice 5.000,00 0,00

5.8. obnova srednje staze groblja Kupjak s

postavom betonskih tlakavaca 15.000, 00 0,00

5.9. paziteljski poslovi 7.000,00 8.979,49

5.10. ručno-strojno čišćenje snijega na stazama i

ulazima 5.000,00 10.426,18

5.11. ostali radovi na uređenju groblja 3.500,00 6.833,49


ukupno kuna 85.000,00 84.775,15

6. Javna rasvjeta

6.1. utrošena električna energija javne rasvjete 250.000,00 236.756,89

6.2. održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 44.000,00 49.447,01

6.3. zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 7.000,00 1.159,02

6.4. blagdanska rasvjeta 29.000,00 30.948,34


ukupno kuna 330.000,00 318.311,26


Klasa: 363-01/12-01/18

Ur broj: 2112/07-03-12-1

Ravna Gora, 1. ožujka 2012.

Općinski načelnik
Anđelko Florijan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr